002 – Приклад створення “*.mdf” файлу локальної бази даних Microsoft SQL Server

Приклад створення та роботи з *.mdfфайлом локальної бази даних Microsoft SQL Server

У даній темі розглядається приєднання (створення) файлу бази даних до локального екземпляру Microsoft SQL Server з допомогою постачальника даних .NET Framework для SQL Server


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
Умова задачі

Створити базу даних з іменем «Education». У базі даних створити дві таблиці, які зв’язані між собою за деяким полем.

Структура першої таблиці «Student».

09_02_00_002_table01_u

Структура другої таблиці “Session”.

09_02_00_002_table02_u

Таблиці зв’язані між собою за полем Num_book.


Виконання

1. Завантажити Microsoft Visual Studio.


2. Активувати вікно Server Explorer.

Файл бази даних з розширенням “*.mdf” належить серверу реляційних баз даних Microsoft SQL Server. Файл містить безпосередньо базу даних.

При створенні “*.mdf” файлу бази даних також створюється файл з розширенням “*.ldf”, який містить журнал транзакцій.

Перед створенням бази даних, потрібно активувати вікно Server Explorer. Для цього, у MS Visual Studio потрібно викликати команду (рисунок 1)

View -> Server Explorer

Visual Studio команда Server Explorer

Рис. 1. Виклик Server Explorer


3. Команда “Add Connection…”.

Щоб викликати вікно створення бази даних у форматі mdf необхідно викликати команду Add Connection. Команда Add Connection викликається двома способами. Перший спосіб – це виклик контекстного меню (клік правою кнопкою мишки) на елементі “Data Connection…” (рисунок 2).

Visual Studio команда з'єднання база даних

Рис. 2. Виклик команди Add Connection… з контекстного меню

Другий спосіб – це виклик команди “Connect to Database…” з меню Tools головного меню Microsoft Visual Studio. Також цю команду можна викликати з Server Explorer клікнувши на відповідну кнопку (рисунок 3).

Visual Studio команда “Connect to Database...”

Рис. 3. Команда “Connect to Database…


4. Вікно Add Connection.

У результаті виконання попередньої команди відкриється вікно “Add Connection” (рисунок 4). У цьому вікні користувач має можливість:

 • вибрати джерело даних (Data source);
 • створити новий або вибрати вже існуючий файл бази даних (Database file name);
 • при необхідності задати пароль входу в базу даних;
 • перевірити зв’язок з базою даних (кнопка “Test Connection”);
 • налаштувати інші параметри викликом кнопки “Advanced…”.

Visual Studio вікно “Add Connection”

Рис. 4. Вікно “Add Connection

В якості джерела даних Microsoft Visual Studio пропонує базу даних Microsoft Access. Для створення “*.mdf” файлу бази даних MS SQL Server потрібно змінити джерело даних вибором кнопки “Change…”.

У результаті відкриється друге вікно “Change Data Source” (рисунок 5). У цьому вікні вибирається джерело даних та провайдер.

Система MS Visual Studio пропонує такі види джерел даних:

 • база даних Microsoft Access, що розміщується у файлі “*.mdb”;
 • база даних, що підтримує доступ з допомогою драйверу ODBC;
 • база даних типу Microsoft SQL Server, в тому числі і локальний сервер SQLEXPRESS;
 • база даних “Microsoft SQL Server Compact 3.5”, що розміщується у файлах з розширенням “*.sdf”;
 • база даних “Microsoft SQL Server Database File”, що розміщується у файлах з розширенням “*.mdf”;
 • база даних Oracle.

Для створення “*.mdf” файлу бази даних Microsoft SQL Server потрібно вибрати джерело даних “Microsoft SQL Server Database File” як показано на рисунку 5.

SQL Server джерело дані

Рис. 5. Вікно “Change Data Source

Після зміни джерела даних у вікні Add Connection в полі “Database file name (new or existing):” потрібно ввести ім’я бази даних, що буде створюватись. Якщо потрібно вибрати “*.mdf” файл вже існуючої бази даних, то для цього призначена кнопка “Browse…”.

У нашому випадку потрібно ввести назву бази даних “Education”, як показано на рисунку 6.

Visual Studio база даних створення

Рис. 6. Створення бази даних Education

Після підтвердження на “OK”, система виведе вікно, як показано на рисунку 7. Пропонується системна папка за замовчуванням:

C:\Users\Sasha\Documents\Education.mdf

Якщо потрібно встановити іншу папку, для цього використовується кнопка “Browse…” з вікна “Add Connection”.

Visual Studio вікно створити *.mdf-файл

Рис. 7. Пропозиція створити файл Education.mdf

Після підтвердження, базу даних Education.mdf буде створено (рисунок 8).

Visual Studio база даних структура

Рис. 8. Новостворена база даних “Education.mdf


5. Створення таблиці Student.

Поки що в базі даних Education немає ніяких об’єктів: таблиць, збережених процедур, представлень і т.д.Щоб створити таблицю, потрібно викликати контекстне меню (клік правою кнопкою мишки) і вибрати команду “Add New Table” (рисунок 9).

Visual Studio таблиця додати команда

Рис. 9. Команда додавання нової таблиці

Існує й інший варіант додавання таблиці бази даних з допомогою команд меню Data (рисунок 10):

Data -> Add New -> Table

Visual Studio таблиця додати команда

Рис. 10. Альтернативний варіант додавання нової таблиці

У результаті відкриється вікно додавання таблиці, яке містить три стовпці (рисунок 11). У першому стовпці “Column Name” потрібно ввести назву відповідного поля таблиці бази даних. У другому стовпці “Data Type” потрібно ввести тип даних цього поля. У третьому стовпці “Allow Nulls”вказується опція про можливість відсутності даних у полі.

Visual Studio таблиця створення рисунок

Рис. 11. Вікно створення нової таблиці

З допомогою редактора таблиць потрібно сформувати таблицю Student як показано на рисунку 12. Ім’я таблиці потрібно задати при її закритті.

У редакторі таблиць можна задавати властивості полів у вікні Column Properties. Для того, щоб задати довжину рядка (nvchar) в символах, у вікні Column Properties є властивість Length. За замовчуванням значення цієї властивості рівне 10.

SQL Server таблиця створення

Рис. 12. Таблиця Student

Наступним кроком потрібно задати ключове поле. Це здійснюється викликом команди “Set Primary Key” з контекстного меню поля Num_book (рисунок 13). З допомогою ключового поля будуть встановлені зв’язки між таблицями. У нашому випадку ключовим полем є номер залікової.

База даних SQL Server первинний ключ

Рис. 13. Задавання первинного ключа

Після встановлення первинного ключа вікно таблиці матиме вигляд як зображено на рисунку 14.

SQL Server таблиця структура

Рис. 14. Таблиця Student після остаточного формування

Після можна закривати таблицю. У вікні збереження таблиці потрібно задати її ім’я – Student (рис. 15).

SQL Server ім'я таблиця

Рис. 15. Задавання імені таблиці Student


6. Створення таблиці Session.

За зразком створення таблиці Student створюється таблиця Session.

На рисунку 16 зображено вигляд таблиці Session після остаточного формування. Первинний ключ (Primary Key) встановлюється в полі Num_book. Ім’я таблиці задається Session.

SQL Server таблиця рисунок

Рис. 16. Таблиця Session

Після виконаних дій, у вікні Server Explorer буде відображатись дві таблиці Student та Session.

Таким чином, в базу даних можна додавати будь-яку кількість таблиць.7. Редагування структури таблиць.

Бувають випадки, коли потрібно змінити структуру таблиці бази даних.

Для того, щоб вносити зміни в таблиці бази даних в MS Visual Studio, спочатку потрібно зняти опцію “Prevent Saving changes that require table re-creation” як показано на рисунку 17. Інакше, MS Visual Studio буде блокувати внесення змін в раніше створену таблицю. Вікно Options, яке показане на рисунку 17 викликається з меню Tools в такій послідовності:

Tools -> Options -> Database Tools -> Table and Database Designers

Visual Studio опція зберегти зміни

Рис. 17. Опція “Prevent Saving changes that require table re-creation

Після настроювання можна змінювати структуру таблиці. Для цього використовується команда “Open Table Definition” (рисунок 18) з контекстного меню, що викликається для вибраної таблиці (правий клік мишкою).

Visual Studio команда “Open Table Definition”

Рис. 18. Виклик команди “Open Table Definition

Також ця команда розміщується в меню Data:

Data -> Open Table Definition

Попередньо таблицю потрібно виділити.


8. Встановлення зв’язків між таблицями.

Згідно з умовою задачі, таблиці зв’язані між собою за полем Num_book.

Щоб створити відношення між таблицями, спочатку потрібно (рисунок 19):

 • виділити об’єкт Database Diagram;
 • вибрати команду Add New Diagram з контекстного меню (або з меню Data);
 • підтвердити створення нового об’єкту-діаграми (рисунок 20).

SQL Server діаграма додавання

Рис. 19. Виклик команди додавання нової діаграми

SQL Server об’єкт діаграма

Рис. 20. Повідомлення про створення об’єкту-діаграми

У результаті відкриється вікно додавання нової діаграми Add Table (рисунок 21). У цьому вікні потрібно вибрати послідовно дві таблиці Session та Student і натиснути кнопку Add.

SQL Server додати таблиця

Рис. 21. Вікно додавання таблиць до діаграми

У результаті буде створено новий об’єкт з двома таблицями Student та Session (рис. 22).

база даних SQL Server таблиці

Рис. 22. Таблиці Student та Session після додавання їх до діаграми

Щоб почати встановлювати відношення між таблицями, треба зробити клік на полі Num_book таблиці Student, а потім (не відпускаючи кнопку мишки) перетягнути його на поле Num_book таблиці Session.

У результаті послідовно відкриються два вікна: Tables and Columns (рис. 23) та Foreign Key Relationship (рис. 24), в яких потрібно залишити все як є і підтвердити свій вибір на OK.

У вікні Tables and Columns задається назва відношення (FK_Session_Student) та назви батьківської (Student) та дочірньої таблиць.

SQL Server таблиця відношення зв'язок

Рис. 23. Вікно Tables and Columns

SQL Server властивість відношення таблиця

Рис. 24. Вікно налаштування властивостей відношення

Після виконаних дій буде встановлено відношення між таблицями (рисунок 25).

SQL Server відношення таблиця

Рис. 25. Відношення між таблицями Student та Session

Збереження діаграми здійснюється так само як і збереження таблиці. Ім’я діаграми вибрати на свій розсуд (наприклад Diagram1).

Після задавання імені діаграми відкриється вікно Save, в якому підтвердити свій вибір (рисунок 26).

SQL Server вікно таблиця

Рис. 26. Підтвердження збереження змін в таблицях


9. Внесення даних до таблиць.

Система Microsoft Visual Studio дозволяє безпосередньо вносити дані в таблиці бази даних.

У нашому випадку, при встановленні зв’язку (рис. 23) первинною (Primary Key Table) обрано таблицю Student. Тому, спочатку потрібно вносити дані в комірки саме цієї таблиці. Якщо спробувати спочатку внести дані до таблиці Session, то система заблокує такий ввід з відповідним повідомленням.

Щоб викликати режим вводу даних в таблицю Student, потрібно викликати команду Show Table Data з контекстного меню (клік правою кнопкою мишки) або з меню Data (рис. 27).

SQL Server команда Show Table Data

Рис. 27. Команда Show Table Data

Відкриється вікно, в якому потрібно ввести вхідні дані (рисунок 28).

Баз дані SQL Server таблиця

Рис. 28. Ввід даних до таблиці Student

Після внесення даних у таблицю Student потрібно внести дані у таблицю Session.

При внесенні даних у поле Num_book таблиці Session потрібно вводити такі самі дані які є введені в полі Num_book таблиці Student. Тому що ці поля є зв’язаними між собою.

Наприклад, якщо в полі Num_book таблиці Student введено значення “1134”, “1135”, “1221” (див. рис. 28), то слід вводити саме ці значення у поле Num_book таблиці Session. Якщо спробувати ввести інше значення, система видасть приблизно наступне вікно (рис. 29).

SQL Server помилка дані таблиця

Рис. 29. Повідомлення про помилку у введенні даних зв’язаних таблиць Student та Session

Таблиця Session з введеними даними зображена на рисунку 30.

SQL Server таблиця дані

Рис. 30. Таблиця Session з введеними даними

Тепер база даних готова до роботи. Ввід та обробку даних в таблицях можна реалізувати програмним шляхом.


Схожі теми