Pascal. Елементарні конструкції мови Паскаль

Елементарні конструкції мови Паскаль: лексеми, імена, мітки, числа, рядки, коментарі


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Набір символів, що використовуються у мові Паскаль

Мова Паскаль, як і будь-яка інша мова використовує набір символів. Кожен символ має власний ASCII-код. У мові Паскаль використовуються наступні символи:

 • 1. Прописні та рядкові букви латинського алфавіту:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • 2. Символ підкреслення _
 • 3. Арабські десяткові цифри
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 4. Спеціальні символи
# $ ' ( ) * + , _ . / : ; < = > @ [ ] ^ { }
 • 5. Символ “пробіл”. Позначається як ‘ ‘.
 • 6. Керуючі символи з кодами від 0 до 31.

 

2. Поняття лексеми. Категорії лексем. Рисунок

Програма на мові Паскаль складається з лексем. Лексема – це мінімальна значима одиниця тексту програми. Категорії лексем зображено на рисунку 1.

Паскаль. Категорії лексем

Рисунок 1. Категорії лексем

 

3. Зарезервовані ключові слова мови Паскаль

Частина слів мови Паскаль є ключовими або зарезервованими. Це означає, що неможна використовувати ці слова в якості імен (ідентифікаторів) змінних, констант, процедур, функцій тощо. Перелік зарезервованих слів наступний:

ABSOLUTE   EXPORTS      LIBRARY    SET
ASSEMBLER  EXTERNAL     MOD      SHL
AND     FAR        NAME      SHR
ARRAY    FILE       NIL      STRING
ASM     FOR        NEAR      THEN
ASSEMBLER  FORWARD      NOT      TO
BEGIN    FUNCTION     OBJECT     TYPE
CASE     GOTO       OF       UNIT
CONST    IF        OR       UNTIL
CONSTRUCTOR IMPLEMENTATION  PACKED     USES
DESTRUCTOR  IN        PRIVATE    VAR
DIV     INDEX       PROCEDURE   VIRTUAL
DO      INHERITED     PROGRAM    WHILE
DOWNTO    INLINE      PUBLIC     WITH
ELSE     INTERFACE     RECORD     XOR
END     INTERRUPT     REPEAT
EXPORT    LABEL       RESIDENT

 

4. Спеціальні символи. Перелік

У мові Паскаль до спеціальних відносяться наступні символи:

+ – * / < = > [ ] ( ) { } . , : ; ^ @ # $

 

5. Імена (ідентифікатори). Які вимоги до побудови імен в мові Паскаль? Приклади імен

Ім’я – це послідовність букв і цифр, яка починається з букви. В іменах може використовуватись також символ підкреслення.
Ім’я може містити довільну кількість символів, але значущими є перші 63 символи.

Приклади імен в мові Паскаль:

A
b12
r1m
SIGMA 
gamma
I80_86

 

6. Мітки

У програмі окремі рядки команд можна позначати мітками. Мітки розділяють на числові та символьні. Числова мітка представляє собою набір цифр в діапазоні від 0 до 9999. У тексті програми мітка відділяється від ідентифікатора символом : (двокрапка).

Приклади міток у програмі.

25: x := 28; // мітка 25
...
sum: z := x+y; // мітка з іменем 'summ'
...
A1: z:= x-y; // мітка з іменем 'A1'

 

7. Числа

У мові Паскаль використовуютсья наступні види чисел:

 • цілі десяткові числа;
 • цілі шістнадцяткові числа;
 • дійсні десяткові числа.

Приклади чисел: 255, 2.85, 1E8, -1E-2, 1000, $B5.

 

8. Які слова не дозволяється використовувати в якості імен у мові Паскаль?

В якості імен не дозволяється використовувати службові слова і стандартні імена, якими названі стандартні константи, типи, процедури, функції і файли.

Наприклад: begin, and, label, for, repeat, integer, real, implementation та інші.

 

9. Приклади запису цілих чисел в десятковій та шістнадцятковій системах числення

Числа в мові Паскаль найчастіше записуються в десятковій системі числення.

Однак цілі числа можна записувати і шіснадцятковій системі числення. Для запису числа в шіснадцятковій системі числення перед числом ставиться символ ‘$’.

Приклади чисел в десятковій системі числення:

217
-45
8954
+483

Приклади чисел в шіснадцятковій системі числення:

$7F
$40
$ABCD

 

10. Як представляються символьні значення у мові Паскаль?

Окрема символьна константа – це символ з допустимого набору символів конкретної ЕОМ. Символьна константа може записуватись в тексті програми двома способами.

1. Як один символ, розміщений між апострофами. Наприклад:

'A'
'a'
'5'

2. За допомогою конструкції виду #K, де K – код відповідного символу, при цьому значення K повинно знаходитись в межах 0..255. Наприклад, символьну константу ‘R‘ можна записати як #82.

 

11. Рядки

У мові Паскаль рядок – це послідовність символів, взята в одиночні лапки. Ця послідовність повинна розміщуватись в одному рядку. Якщо в склад рядка потрібно включити символ одинарної лапки, то цей символ позначається два рази підряд . Пустий рядок – це рядок, що не містить символів ”.

Приклади рядків.

'Hello world!'
'This doesn''t work.'

 

12. Коментарі

Коментарі дозволяють описувати хід розв’язку задачі в словесній, зрозумілій для людини, формі. Вважається добрим стилем програмування, якщо програма містить коментарі, що описують її роботу. У програмі коментарі виконують інформаційну функцію. Програму, що містить коментарі, в подальшому легше супроводжувати та модифікувати.

У мові Паскаль розрізняють 3 види коментарів:

 • однорядковий коментар. Позначається символами //. Цей коментар починається з символів // і діє до кінця рядка в якому він описується;
 • багаторядковий коментар. Позначається одиночними символами { }. Цей коментар діє від символу { до символу } і може бути розміщений на декількох рядках;
 • багаторядковий коментар, що розміщується між складеними символами (* та *).

Приклади коментарів

// однорядковий коментар

{
багаторядковий
коментар
}

(* ще один
багаторядковий
коментар *)

 

13. Ідентифікатори директив. Перелік

Ідентифікатори директив (процедурні директиви) належать до стандартних наперед визначених ідентифікаторів. Вони також відносяться до зарезервованих слів. Ідентифікатори директив наступні:

absolute
assembler
export
external
far
forward
index
interrupt
near
private
public
resident
virtual

 

14. Що таке розділювачі лексем? Приклади

В якості розділювачів лексем використовуються наступні символи:

 • пробіл (код ASCII 32);
 • табуляція (код ASCII 09);
 • складений символ переходу на початок наступного рядка. Цей символ складається з пари символів: “повернення каретки” (ASCII-код 13) та “перевід рядка” (ASCII-код 10).

 

15. Що таке обмежники?

У мові Паскаль можна виділити наступні обмежники:

. , ' ( ) [ ] (. .) { } (* *) .. : ;

 


Зв’язані теми