Java. Типи даних Java
Типи даних Java. Примітивні типи. Типи-оболонки


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Які примітивні типи даних існують в Java? Поняття про типи-оболонки (типи-обгортки)

Примітивні типи даних можна використовувати безпосередньо або для створення власних типів класів. Примітивні типи служать основою для всіх інших типів даних.

В Java визначені 8 примітивних (простих) типів даних:

byte
short
int
long
char
float
double
boolean

У програмах на мові Java примітивні типи доцільно застосовувати, якщо потрібно забезпечити максимальну продуктивність (швидкодію).

Для кожного примітивного типу в Java реалізовано відповідний тип-оболонку. Цей тип є класом, що містить засоби для виконання різноманітних найбільш вживаних операцій над даним типом. На відміну від примітивних типів, типи-оболонки є частиною об’єктної ієрархії мови Java і успадковані від класу Object.

Для примітивних типів (byte, short, int …) реалізовано наступні класи-оболонки:

byte     => Byte
short    => Short
int      => Integer
long     => Long
double   => Double
float    => Float
char     => Character
boolean  => Boolean

Якщо потрібно обробити дані примітивного типу чи використати стандартні методи обробки цих даних, то для цього використовується відповідний тип-оболонка.

Наприклад, нижче наводиться фрагмент коду, що визначає основні характеристики примітивного типу int через його тип-оболонку Integer

// Визначити характеристики типу int через тип-обгортку Integer
// 1. Розмір типу int в бітах
int sizeBits = Integer.SIZE;   // 32

// 2. Розмір типу int в байтах
int sizeBytes = Integer.BYTES; // 4

// 3. Максимально-допустиме значення типу int
int maxValue = Integer.MAX_VALUE; // 2147483647

// 4. Мінімально-допустиме значення типу int
int minValue = Integer.MIN_VALUE; // -2147483648

2. Які переваги дає використання примітивних типів в Java?

Примітивні типи представляють собою одинарні значення, вони не є складними об’єктами. Примітивні типи є простими типами. На основі примітивних типів можна створювати власні складні типи.

Примітивні типи доцільно використовувати в програмах, тому що це суттєво підвищує продуктивність.

3. Які цілочисельні типи даних існують в Java?

Цілочисельні типи даних представляють цілі значення, які можуть бути як додатними так і від’ємними.

До цілочисельних типів даних належать такі типи:

byte
short
int
long

В Java не існує беззнакових цілочисельних типів даних.

4. Яка довжина цілочисельних типів даних?

Довжина цілочисельних типів даних наступна:

 • byte – 8 розрядів (біт);
 • short – 16 розрядів;
 • int – 32 розряди;
 • long – 64 розряди.

5. Приклади опису та ініціалізації змінних цілочисельних типів
byte b;  // змінна з іменем b типу byte
short sh; // змінна типу short
int i=67; // ініціалізація змінної i типу int значенням 67
long l = 39009284783278l; // змінна l типу long

b = -13;
sh = 1000;

6. Які типи даних належать до типів з плаваючою комою (дійсних типів)?

В Java до типів з плаваючою комою (дійсних типів) належать типи:

float
double

До типу float належать числові значення одинарної точності. До типу double належать числові значення подвійної точності.

Змінна типу float займає 32 біти в пам’яті. Змінна типу double займає 64 біти.

7. Приклад опису та використання змінних з плаваючою комою
float f; // змінна з іменем типу float

f = 3.998f; // змінній f присвоїти значення 3.998

double d; // змінна з іменем d типу double
d = -340.349489287;

float ff = -3.99f; // ініціалізація змінної ff типу float
double dd = 779303028.3398; // ініціалізація змінної dd типу double

8. Які особливості застосування символьного типу даних char?

В Java для представлення символів введено тип даних char.

Змінні типу char займають в пам’яті комп’ютера 16 біт. Це зв’язано з тим, що для представлення символів char в Java використовується кодування Юнікод (Unicode). Діапазон допустимих значень цього типу складає від 0 до 65535.

Використання кодування Unicode пов’язане з тим, що програми на Java використовуються у всьому світі.


9. Приклади опису та використання змінних типу char
char c; // змінна з іменем c типу char
c = 'Z'; // присвоєння літералу
c = 90; // c = 'Z'
c--;   // c = 'Y'

char cc = '2'; // ініціалізація

10. Яке призначення в програмах має тип boolean?

Тип boolean призначений для зберігання логічних значень. Змінні типу boolean можуть приймати тільки два значення: true або false.

Приклад використання змінних типу boolean.

boolean b;
b = true;

boolean bb = false; // bb = false
bb = 5>4;      // bb = true
bb = 55==6;     // bb = false

11. Які відмінності між примітивними типами і типами-посиланнями (посилальні типи)?

Між примітивними типами і типами-посиланнями існують наступні відмінності:

 • змінна примітивного типу не є об’єктом як у випадку з посилальною змінною;
 • змінна примітивного типу є “автоматичною” і зберігається в стеку. Об’єкт (посилальна змінна) зберігається в “купі”;
 • при оголошенні змінної примітивного типу не потрібно виділяти пам’ять оператором new;
 • змінна примітивного типу зберігається в пам’яті відповідно до способу кодування цього типу.  Змінна-посилання є адресою ділянки пам’яті (посиланням) за якою формуються внутрішні дані та набір програмного коду (методи) що ці дані обробляє;
 • примітивні типи даних не є частиною ієрархії типів даних Java і не успадковані від класу Object. Відповідно для таких типів даних немає наперед заготовлених методів, що реалізовані в класі Object.

12. Чи існують беззнакові примітивні типи?

Ні. У мові Java усі примітивні типи є знаковими, тобто можуть приймати від’ємні значення.

13. Відео “Типи даних Java”

 


Зв’язані теми