C++. Розробка програми розв’язку задачі з використанням оператора умовного переходу if. Огляд основних властивостей форми
Розробка програми розв’язку задачі з використанням
оператора умовного переходу if. Огляд основних властивостей форми

У даній роботі наведено приклад використання оператора умовного переходу if для розв’язку задачі. Також розглянуто основні властивості головної форми програми, які дозволяють змінити її вигляд та поведінку.

Умова задачі

Дано дійсне число a. Скласти програму для обчислення f(a), якщо:

Виконання

1. Створення проекту.

Завантажити MS Visual Studio. Створити проект за шаблоном “Visual C++ – Windows Forms Application“.

Приклад розробки додатку за шаблоном Windows Forms Application детально описується тут.

2. Побудова головної форми програми.

Згідно з умовою задачі, створити форму як показано на рисунку 1.
Приклади побудови форми детально показано тут і тут.

Розмістити на формі елементи управління типу Label, Button, TextBox.

Рисунок 1. Головна форма програми після розміщення елементів управління

3. Налаштування головної форми програми.

У Windows-додатках головна форма асоціюється з програмою. Головній формі програми відповідає об’єкт-змінна який має тип:

System.Windows.Forms.Form

За замовчуванням, головна форма програми має ім’я Form1. Елемент управління Form1 є основою для розміщення інших елементів управління (кнопки, мітки, поля вводу і т.д.).
Для більш зручного відображення, в елементі управління Form1 можна налаштувати наступні властивості.

3.1. Властивість Text

Властивість Text встановити в значення “Оператор умовного переходу if“. Ця властивість визначає назву форми або назву програми (додатку).

3.2. Розміщення форми відносно вікна монітору

Для налаштування позиції форми відносно вікна монітору призначена властивість StartPosition.

За замовчуванням, властивість

StartPosition = WindowsDefaultLocation

Це означає, що після запуску форма буде розміщена у довільному місці. Позиція форми визначається операційною системою Windows.

У нашому випадку потрібно встановити властивість

StartPosition = CenterScreen

Це означає, що вікно форми (програми) буде центруватись відносно екрану монітору.

Якщо потрібно задати власну позицію розташування форми, тоді

StartPosition = Manual

У цьому випадку координати лівого верхнього кута форми задаються у структурі Location:

Location.X
Location.Y

Якщо потрібно задати координати позиції програмним шляхом, то фрагмент коду буде наступний:

this->Location = System::Drawing::Point(100, 100);
this->StartPosition = System::Windows::Forms::FormStartPosition::Manual;

3.3. Властивість ControlBox

Властивість ControlBox може приймати два значення: true або false.

Якщо

ControlBox = true

то кнопки управління вікном (згорнути, розгорнути) відображаються на формі.

Якщо

ControlBox = false

то форма має вигляд діалогового вікна без кнопок управління.

Фрагмент коду, в якому програмно змінюється значення ControlBox:

this->ControlBox = false;

3.4. Розміри форми. Властивість Size

Властивість (структура) Size задає розміри форми в пікселях з допомогою двох полів:

Width
Height

3.5. Налаштування шрифту. Властивість Font

Властивість Font дозволяє налаштовувати шрифт тексту на формі. За замовчуванням, усі елементи управління, що розміщені на формі, будуть мати шрифт такий самий як і шрифт форми.

3.6. Обрамлення форми. Властивість FormBorderStyle

З допомогою властивості FormBorderStyle можна налаштовувати вигляд рамки обрамлення та поведінку форми.

Якщо

FormBorderStyle = Sizealbe

тоді можна змінювати розмір форми.

Якщо

FormBorderStyle = None

тоді форма не має рамки та заголовку.

Якщо

FormBorderStyle = FixedDialog

тоді форма працює в режимі діалового вікна.

4. Налаштування властивостей елементів управління форми

Налаштувати такі властивості елементів управління:

 • в елементі управління label1 властивість Text = “x = “;
 • в елементі управління label2 властивість Text = “Результат = “;
 • в елементі управління button1 властивість Text = “Обчислити“.

Після налаштування, форма має вигляд, як показано на рисунку 2.

Рисунок 2. Головна форма програми після налаштування

5. Програмування події кліку на кнопці “Обчислити

Фрагмент коду обробника події кліку на кнопці “Обчислити” має вигляд:

private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
{
  float x, f;

  x = x.Parse(this->textBox1->Text);

  if ((-2<=x) && (x<=2))
    f = x*x + 5;
  else
    f = 10 - x;

  label2->Text = "Результат = " + f.ToString();
}

У вищенаведеному коді для розв’язку задачі використовуєтсья оператор if … else.