Java. Оператор умовного переходу if
Оператор умовного переходу if


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Призначення оператора умовного переходу if

Часто, при написанні програм, потрібно щоб хід розв’язку задачі виконувався в залежності від деякої умови. Для цього в Java (і в інших мовах програмування) використовується оператор умовного переходу if.

Оператор умовного переходу дозволяє організувати розгалуження процесу виконання в програмі.

Оператор умовного переходу може бути складеним, тобто містити інші оператори. Це можуть бути оператори, що реалізують послідовне виконання, циклічний процес а також умовний перехід.

2. Який загальний вигляд має повна форма оператора умовного переходу?

Оператор умовного переходу може повну і скорочену форми представлення.

Загальний вигляд оператора умовного переходу в повній формі:

if (умова) оператор1;
else оператор2;

Спочатку перевіряється значення умови. Якщо воно рівне true (тобто істинне), тоді виконується оператор1. В іншому випадку виконується оператор2.

Якщо потрібно виконати декілька операторів, тоді вони беруться в операторні дужки { }.

3. Який загальний вигляд має скорочена форма оператора умовного переходу?

Загальний вигляд оператора умовного переходу в скороченій формі:

if (умова) оператор;

Оператор в скороченій формі виконується наступним чином. Спочатку перевіряється значення умови. Якщо воно істинне (рівне true) тоді виконується оператор. Якщо значення умови не виконується (рівне false), тоді виконується наступний оператор (нічого не виконується).

Якщо потрібно виконати декілька операторів, то вони беруться в блок дужок { }.

if (умова)
{
  // декілька операторів
  ...
}

4. Приклади використання оператора умовного переходу що має повну форму представлення

Приклад 1. Фрагмент програмного коду, в якому знаходиться максимальне значення між двома числами.

float x, y;
float max; // максимум

// x, y - задаються
...

if (x>y)
  max = x;
else
  max = y;

Приклад 2. Визначення значення змінної f в залежності від введеного значення змінних a, x, y. Використання логічних виразів для обчислення значення.

Фрагмент програмного коду, що розв’язує вищенаведений вираз

float x, y, a;
float f; // результат

// x, y, a - задаються
...

if ((5<=a)&&(a<=10))
  f = (float)(Math.sin(x)+Math.cos(y));
else
  f = 2*x + (y*y)/(x*x+3);

5. Приклади використання оператора умовного переходу, що має скорочену форму представлення

Приклад 1. Задано чотири змінні a, b, c, d в яких записані деякі значення. З заданих значень змінних знайти максимальне.

// скорочена форма оператора if
int a, b, c, d; // задані змінні
int max;  // максимум - результат

// a, b, c, d - задаються
...

max = a;
if (max<b)
  max = b;
if (max<c)
  max = c;
if (max<d)
  max = d;

Приклад 2. Фрагмент програми, яка в залежності від номера місяця month записує кількість днів у цьому місяці в змінну days. Номер місяця month задається цілим числом від 1 до 12.

// скорочена форма оператора if
// визначення кількості днів у місяці
int month;
int days;

// ввід значення month = 1..12
...

days = 31; // початкове присвоєння
if ((month==4)||(month==6)||(month==9)||month==11))
  days = 30;
if (month==2)
  days = 28;

6. Приклад використання вкладених операторів умовного переходу

Оператори умовного переходу можуть мати необмежену кількість рівнів вкладення. Наступний приклад демонструє застосування вкладених операторів умовного переходу.

Приклад. Пошук максимального значення між трьома числами a, b, c.

// вкладені оператори if
int a, b, c;
int max;

a = 11;
b = 38;
c = -58;

// a, b, c - задаються
...

if (a>b)
{
  if (a>c)
    max = a;
  else
    max = c;
}
else
{
  if (b>c)
    max = b;
  else
    max = c;
}


Зв’язані теми