C#. Параметри методів. Модифікатори ref і out. Приклади. Відмінності між модифікаторами ref і out
Параметри методів. Модифікатори ref і out. Приклади. Відмінності між модифікаторами ref і out


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Застосування модифікатора параметру ref. Яке призначення модифікатора параметру ref?

Модифікатор ref призначений для вказання того, що параметр методу повинен передаватись за посиланням а не за значенням. Іншими словами, якщо в метод потрібно примусово передати аргумент за посиланням, то при оголошенні методу перед відповідним формальним параметром потрібно вказати модифікатор ref.

Модифікатор параметру ref використовується в описі формального параметру методу. Модифікатор параметру ref вказується перед типом формального параметру, як показано нижче:

ref type param

Загальна форма методу в класі, що отримує формальний параметр ref наступна:

access return_type MethodName(ref type param)
{
  // ...
}

де

 • MethodName – ім’я методу;
 • access – тип доступу до методу (private, protected, public, internal);
 • return_type – тип, що повертає метод;
 • type – тип параметру з іменем param, який отримує метод;
 • param – ім’я формального параметру.

При виклику такого методу з іншого коду, перед параметром також ставиться модифікатор ref:

MethodName(ref argument);

де argument – аргумент, що передається в метод. Цього вимагає синтаксис

 

2. Приклади методів, що використовують модифікатор параметру ref

Приклад 1. Реалізація методу, що множить число на 5. Число є вхідним параметром методу. Метод отримує значення числа, множить його на 5 і повертає завдяки модифікатору ref. Тобто метод збільшує самий аргумент у 5 разів.

// метод, що збільшує параметр x у 5 разів
public void Mult5(ref int x)
{
  x = x * 5;
}

Виклик методу Mult5() з іншого програмного коду

int d = 10;
qe.Mult5(ref d); // d = 10*5 = 50

Після виклику, значення змінної d стає рівне 50. Згідно синтаксису C#, перед викликом змінної d потрібно ставити модифікатор параметру ref.Приклад 2. Розв’язок квадратного рівняння. Задано клас QuadraticEquation, що містить дані та метод розв’язку квадратного рівняння.
У класі реалізовано метод Calc(), який отримує два параметри x1, x2 з модифікатором ref. Ці параметри змінюють свої значення у методі, у випадку, якщо рівняння має розв’язок.

// клас, що реалізує дані та метод розв'язку квадратного рівняння
class QuadraticEquation
{
  public double a, b, c;

  // конструктор класу, отримує параметрами коефіцієнти a, b, c рівняння
  public QuadraticEquation(double _a, double _b, double _c)
  {
    if (IsSolution(a, b, c))
    {
      a = _a;
      b = _b;
      c = _c;
    }
    else
      a = b = c = 0;
  }

  // внутрішній метод, що визначає, чи рівняння має розв'язок
  bool IsSolution(double a, double b, double c)
  {
    double d = b * b - 4 * a * c;
    if (d < 0) return false;
    return true;
  }

  // Метод, що розв'язує квадратне рівняння
  // Метод повертає true та результат в x1, x2, якщо рівняння має розв'язок,
  // в іншому випадку метод повертає false
  public bool Calc(ref double x1, ref double x2)
  {
    // перевірка, чи рівняння має розв'язок
    if (!IsSolution(a, b, c))
    return false;

    // якщо розв'язок є, то обчислення x1, x2
    double d = b * b - 4 * a * c;
    x1 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
    x2 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);

    return true;
  }
}

Виклик методу з іншого класу може бути таким як описано нижче

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // створення об'єкту класу QuadraticEquation
    QuadraticEquation qe = new QuadraticEquation(2, -8, 5);

    double x1 = 0, x2 = 0;

    if (qe.Calc(ref x1, ref x2)) // виклик методу Calc(), перед x1, x2 задається модифікатор ref
    {
      // якщо є розв'язок, то вивести корені рівняння x1, x2
      Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
      Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
    }
    else
      Console.WriteLine("Рівняння не має коренів.");
    return;
  }
}

Варто зауважити, що при виклику методу Calc() обов’язково вказуються модифікатори ref:

Calc(ref x1, ref x2)

Приклад 3. Дано рядок s. Розробити метод, що видаляє з рядка s заданий символ c. Символ c є вхідним параметром-значенням. Рядок s повинен бути параметром-посиланням та результатом.
Нижче наведено клас Str з реалізацією методу DeleteSymbol(). Також продемонстровано виклик методу DeleteSymbol() з функції Main().

class Str
{
  // метод видаляє з рядка s символ c
  public void DeleteSymbol(ref string s, char c)
  {
    string s2="";
    for (int i=0; i<s.Length; i++)
      if (s[i] != c)
        s2 = s2 + s[i];
    s = s2;
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Str S = new Str();
    string str = "This is a textbook.";

    // виклик методу DeleteSymbol
    S.DeleteSymbol(ref str, 'i'); // str = "Ths s a textbook."
    Console.WriteLine(str);
    return;
  }
}

 

3. Застосування модифікатора параметру out. Яке призначення модифікатора параметру out?

Модифікатор out використовується, якщо потрібно виконання двох умов:

 • методу не потрібно передавати значення;
 • метод обов’язково повинен повертати значення з допомогою параметру.

Модифікатор out для параметру з іменем param типу type вказується на початку його оголошення

out type param

Загальна форма методу, що отримує один параметр з модифікатором out має вигляд

access return_type MethodName(out type param)
{
  // ...
}

де

 • MethodName – ім’я методу;
 • access – тип доступу до методу (private, protected, public, internal);
 • return_type – тип, що повертає метод;
 • type – тип параметру з іменем param, який отримує метод;
 • param – ім’я формального параметру.

 

4. Приклади методів, що використовують модифікатор параметру out

Приклад 1. Розробити метод, що повертає число Авогадро. Число Авогадро задається параметром методу.
Текст методу:

// число Авогадро
void GetAvogadro(out double Avg)
{
  Avg = 6.022140857e23; 
}

Виклик методу з іншого програмного коду

// виклик методу GetAvogadro() з іншого методу
double Avg;
GetAvogadro(out Avg); // вказання модифікатора out - обов'язкове
// Avg = 6.022140857E+23

Як видно з вищенаведеного коду, при виклику методу, що містить out-параметр, обов’язково потрібно вказувати модифікатор out

GetAvogadro(out Avg);

Приклад 2. Розробити метод CalcEquation(), що розв’язує квадратне рівняння. Метод отримує вхідними параметрами коефіцієнти рівняння a, b, c. Ці параметри передаються в рівняння за значеннями.
Метод повертає розв’язок рівняння з допомогою параметрів x1, x2, які оголошені з модифікатором out.
Метод повертає true з допомогою оператора return, якщо рівняння має розв’язок. В іншому випадку, метод повертає false.

Нижче наведено клас Program, в якому реалізовано метод CalcEquation().

class Program
{
  static bool CalcEquation(double a, double b, double c, out double x1, out double x2)
  {
    double d;
    d = b * b - 4 * a * c;
    if (d>=0)
    {
      x1 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
      x2 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
      return true;
    }
    else
    {
      x1 = x2 = 0; // обов'язково, інакше помилка
      return false;
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    // Демонстрація використання модифікатора параметру out
    bool res;
    double x1, x2;

    // виклик методу
    res = CalcEquation(8, 3, -4, out x1, out x2);

    if (res)
    {
      Console.WriteLine("x1 = {0}", x1);
      Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
    }
    else
      Console.WriteLine("Рівняння не має коренів");
    return;
  }
}

Приклад 3. Розробити метод, що повертає назву цифри у рядку.

// клас, що реалізує метод, який повертає назву цифри
class Number
{ 
  // вивід назви числа на основі вхідного значення num
  public void TextNumber(int num, out string text)
  {
    switch (num)
    {
      case 1: text = "one"; break;
      case 2: text = "two"; break;
      case 3: text = "three"; break;
      case 4: text = "four"; break;
      case 5: text = "five"; break;
      case 6: text = "six"; break;
      case 7: text = "seven"; break;
      default: text = ""; break;
    } 
    return;
  }
}

Використання методу TextNumber() класу Number

Number nm = new Number(); // nm - об'єкт класу Number
string s;

nm.TextNumber(3, out s); // s = "three"
nm.TextNumber(8, out s); // s = ""
nm.TextNumber(1, out s); // s = "one"

 

5. Яка відмінність між модифікаторами ref та out?

Між модифікаторами ref та out є три взаємопов’язані відмінності:

 • 1. Параметр з модифікатором out використовується тільки для повернення значення з методу. Параметр з модифікатором ref може використовуватись і для повернення і для задавання значення в методі іншим змінним. Тому, перед викликом методу, немає потреби присвоювати якесь значення змінній, що використовується з модифікатором out.
 • 2. В методі, змінна оголошена з параметром out вважається неініціалізованою. Змінна, оголошена з ref вважається ініціалізованою. Тому, не можна використовувати out-змінну у правій частині оператора присвоювання. А ref-змінну можна.
 • 3. Якщо параметр оголошено з модифікатором out, то в тілі методу цьому параметру обов’язково має бути присвоєне якесь значення. Інакше буде помилка компіляції. Якщо параметр оголошено з модифікатором ref, то цьому параметру присвоювати значення в тілі методу не обов’язково.

 

6. Передача у функцію посилання на екземпляр класу з використанням модифікатору ref. Приклад

У функцію можна передавати не тільки значення базових типів (int, double, char і т.д.) але і значення екземплярів класу (об’єктів). Якщо при передачі у функцію об’єкту класу використовуються модифікатори ref або out, то саме посилання передається за посиланням. Це дозволяє змінювати сам об’єкт у методі.

Приклад. У прикладі реалізовано метод, який замінює один об’єкт класу на інший. Обидва об’єкти класу передаються у метод як параметри. Об’єкт який потрібно замінити передається з модифікатором ref.

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp2
{
 // Клас Point - описує точку на координатній площині
 class Point
 {
  // внутрішні поля класу
  int x;
  int y;

  // Конструктор
  public Point(int x, int y)
  {
   this.x = x;
   this.y = y;
  }

  // Метод присвоєння одного екземпляру класу іншому: 
  // point1 <= point2
  public void AssignmentPoint(ref Point point1, Point point2)
  {
   point1 = point2; // перевизначення об'єкту point1
  }

  // Метод, що виводить значення полів класу
  public void Print(string text)
  {
   Write(text);
   WriteLine("x = {0}, y = {1}", x, y); 
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Передача посилань на об'єкти як ref- та out-параметрів
   // 1. Оголосити екземпляри класів
   Point pt1 = new Point(1, 2);
   Point pt2 = new Point(5, 6);

   // 2. Вивести екземпляри класів
   pt1.Print("Object pt1:");
   pt2.Print("Object pt2:");

   // 3. Виклик методу AssignmentPoint() - передача об'єкту як ref-посилання
   pt1.AssignmentPoint(ref pt1, pt2); // pt1 <= pt2

   // 4. Вивести екземпляри класів після присвоєння 
   WriteLine("\nAfter AssignmentPoint");
   pt1.Print("Object pt1:");
   pt2.Print("Object pt2:");
  }
 }
}

Результат виконання програми

Object pt1:x = 1, y = 2
Object pt2:x = 5, y = 6

After AssignmentPoint
Object pt1:x = 5, y = 6
Object pt2:x = 5, y = 6

Проаналізувавши результат роботи програми можна прийти до висновку: у методі AssignmentPoint() відбулась повна заміна об’єкту pt1 на об’єкт pt2. Це можливо завдяки модифікатору ref. Якщо забрати модифікатор ref з першого параметру методу AssignmentPoint(), тоді зміни всередині методу не будуть діяти у викликаючому коді (функції main()). Щоб перевірити це, достатньо забрати модифікатор ref у методі AssignmentPoint() та у виклику цього методу.

 

7. Передача у функцію посилання на екземпляр класу з використанням модифікатору out. Приклад

Екземпляр класу може бути переданий у функцію з модифікатором out. При такій передачі можна змінювати сам екземпляр класу як і у випадку з ref-модифікатором.

Приклад. У прикладі реалізовано метод FormArray(), який формує новий об’єкт класу ArrayDouble, виділяючи для нього пам’ять та заповнюючи довільним значенням. У викликаючому коді (функції main()) метод отримує екземпляр класу зі значенням null.

using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp2
{
 // Клас, що реалізує масив чисел
 class ArrayDouble
 {
  private double[] A; // масив чисел

  // Конструктор з 1 параметром
  public ArrayDouble(int length)
  {
   // виділити пам'ять для масиву та заповнити його нульовими значеннями
   A = new double[length];
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    A[i] = 0.0;
   }
  }

  // Методи доступу
  public double GetAi(int index)
  {
   if ((index >= 0) && (index < A.Length))
    return A[index];
   else
    return 0;
  }

  public void SetAi(int index, double value)
  {
   if ((index >= 0) && (index < A.Length))
    A[index] = value;
  }

  // Метод, що виводить масив в рядок
  public void Print(string text)
  {
   WriteLine(text);
   for (int i = 0; i < A.Length; i++)
   {
    Write("{0:f2}\t", A[i]);
   }
   WriteLine();
  }
 }

 class Program
 {
  // Метод, який заповнює масив типу ArrayDouble випадковими числами,
  // метод формує повністю новий екземпляр класу ArrayDouble
  static void FormArray(out ArrayDouble A, int length)
  {
   // 1. Ініціалізувати генератор випадкових чисел
   Random rnd_num = new Random();

   // 2. Виділити пам'ять для екземпляру A
   A = new ArrayDouble(length);

   // 3. Заповнити екземпляр A випадковими числами від 0 до 10
   for (int i = 0; i < length; i++)
   {
    A.SetAi(i, rnd_num.NextDouble() * 10);
   }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
   ArrayDouble ad = null; // екземпляр класу ArrayDouble

   // Сформувати масив ad
   // параметр out - масив формується всередині методу FormArray()
   Program.FormArray(out ad, 5);
   ad.Print("1 - Array ad:");

   // Повторно сформувати масив ad
   FormArray(out ad, 7); // на виході з методу - новий екземпляр
   ad.Print("2 - Array ad:");
  }
 }
}

Результат виконання програми

1 - Array ad:
4.67 8.74 2.64 4.83 0.34
2 - Array ad:
6.65 6.66 4.32 1.24 8.30 9.73 3.13

 


Зв’язані теми