C++. Приклади використання засобів C++ для роботи з файлами
Приклади використання засобів C++ для роботи з файлами

У темі наведено приклади використання файлової системи C++ для:

  • читання інформації з файлів;
  • запису інформації у файли.

Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Функція, яка читає рядки з клавіатури і записує їх у файл
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Функція читає рядки з клавіатури і записує їх у файл
void Example1(const char * filename)
{
 ofstream os(filename); // текстовий файл для виведення

 // перевірка, чи файл відкрито
 if (!os)
 {
  cout << "Cannot open the file to output. \n";
  return;
 }

 char str[80];

 cout << "Save the lines to HDD. Enter ! to stop." << endl;

 do
 {
  cout << ":";

  // читання рядка з врахуванням пробілів між словами
  cin.getline(str, 80);

  os << str << endl; // записати у файл рядок str
 } while (*str != '!'); // кінець вводу рядків - !

 os.close(); // закрити файл
 return;
}

void main()
{
 Example1("myfile.txt");
}

Після виклику функції Example1() буде створено файл “myfile.txt”, в якому буде записано рядки, що були введені з клавіатури.

Результат роботи програми:

Save the lines to HDD. Enter ! to stop.
:Hello world!
:bestprog.net
:Working with files in C++
:!

 

2. Функція, яка читає текстовий файл і виводить його вміст на екран

Функція Example2() читає вміст текстового файлу filename, ім’я якого є вхідним параметром фунції.

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Функція, яка читає файл filename і виводить його на екран
// Використовується клас ifstream для читання файлу
bool Example2(const char * filename)
{
 // створити екземпляр класу
 ifstream is(filename); // відкрити файл у конструкторі

 // якщо файл не відкрито, то вихід з кодом false
 if (!is)
  return false;

 // читання рядків у циклі while
 char str[100]; // буфер для читання одного рядка

 while (is) // якщо is ненульове, то ще не кінець файлу
 {
  is.getline(str, 100); // прочитати рядок з файлу в буфер str
  cout << str << endl; // вивести на екран
 }

 is.close(); // закрити файл
 return true;
}

void main()
{
 Example2("myfile.txt");
}

Результат роботи програми відображає вміст файлу “myfile.txt”, створеного у п.1 цієї теми

Hello world!
bestprog.net
Working with files in C++
!

 


3. Приклад безформатного введення/виведення. Копіювання одного файлу в інший

У прикладі реалізовано функцію Example3(), яка виконує копіювання файлів у двійковому (бінарному) форматі. Функція отримує два параметри. Перший параметр типу const char* є іменем файлу, який служить файлом-джерелом. Другий параметр типу const char* є іменем файлу, який є файлом-призначенням.
Функція реалізує посимвольне копіювання. Щоб отримати символ з файлу-джерела використовується функція get().

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Безформатний ввід/вивід, копіювання одного файлу в інший
// функція, яка читає файл readFile і записує його у файл writeFile
// використовує функцію get() для читання
bool Example3(const char * readFile, const char * writeFile)
{
 // створити екземпляри класів ifstream, ofstream
 ifstream rf(readFile, ios::in | ios::binary); // файл-джерело (читання)

 // перевірка, чи відкрито файл-джерело
 if (!rf)
 {
  cout << "Cannot open source file." << endl;
  return false;
 }

 // файл-призначення (запис)
 ofstream wf(writeFile, ios::out | ios::binary);

 // перевірка, чи відкрито файл-призначення
 if (!wf)
 {
  rf.close(); // закрити файл-джерело
  cout << "Cannot open the files." << endl;
  return false;
 }

 char sym;

 // цикл посимвольного читання
 while (rf)
 {
  rf.get(sym); // зчитати з rf => sym
  if (rf)
   wf << sym; // запис sym => wf
 }

 cout << "Copy result: OK!" << endl;

 rf.close(); // закрити обидва файли
 wf.close();
}

Виклик функції Example3() з функції main() може бути наступним:

void main()
{
 Example3("myfile.txt", "myfile2.txt");
}

Після виконання функції Example3() буде створено файл “myfile2.txt”, який буде копією файлу “myfile.txt”.

 

4. Приклад безформатного введення/виведення. Копіювання одного файлу в інший. Функція put()

Функція Example4(), що реалізована у даному прикладі працює так само як і попередня (п. 3). Однак, замість виведення в потік << використовується функція put(). Також, з допомогою функції is_open() виконується перевірка на коректність відкриття файлу.

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Те саме, що й Example3(), тільки для запису використовує
// функцію put()
bool Example4(const char * readFile, const char * writeFile)
{
 ifstream rf(readFile, ios::in | ios::binary);

 // перевірка, чи файл відкрито
 if (!rf.is_open())
  return false;

 ofstream wf(writeFile, ios::out | ios::binary);

 // перевірка, чи файл відкрито
 if (!wf.is_open())
 {
  rf.close(); // закрити раніше відкритий файл rf
  return false;
 }

 char sym;

 // цикл посимвольного читання
 while (rf)
 {
  rf.get(sym); // зчитати з rf => sym
  if (rf) wf.put(sym); // запис sym => wf
 }

 rf.close(); // закрити обидва файли
 wf.close();
}

void main()
{
 Example4("myfile.txt", "myfile2.txt");
}

 

5. Приклад функції, яка записує структурну змінну у файл

За даним прикладом можна реалізовувати власні функції, які будуть записувати структури чи класи у файл.
Реалізовано функцію Example5(), яка виконує запис структурної змінної типу BOOK у файл, ім’я якого є вхідним параметром. Функція Example5() використовує функцію write() для запису. Файл відкривається у двійковому форматі (ios::binary).

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
using namespace std;

// Функція, яка записує структуру типу BOOK у файл,
// використовує функцію write()
struct BOOK
{
 char title[100]; // назва книги
 char author[70]; // автор
 int year; // рік випуску
 float price; // вартість книги
};

bool Example5(const char * filename)
{
 // створити структуру
 BOOK B;
 strcpy_s(B.title, "Title of book");
 strcpy_s(B.author, "Authof of book");
 B.year = 2000;
 B.price = 12.65f;

 // створити екземпляр файлу у двійковому форматі (ios::binary)
 ofstream outFile(filename, ios::out | ios::binary);

 if (!outFile) return false;

 // запис структурної змінної B у файл
 outFile.write((char*)&B, sizeof(BOOK));

 outFile.close(); // закрити файл
 return true;
}

void main()
{
 Example5("myfile3.txt");
}

 

6. Приклад читання структурної змінної з файлу

Даний приклад є продовженням попереднього прикладу з пункту 5. У прикладі у функції Example6() заповнюється значення структурної змінної типу BOOK. Отримане значення формується як вхідний параметр-посилання на тип BOOK. Також функція отримує параметром ім’я файлу для читання. Для читання структурної змінної використовується функція read().

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string.h>
using namespace std;

// читання структури типу BOOK з файлу filename
// використовується функція read
bool Example6(const char * filename, BOOK& B)
{
 ifstream inFile(filename, ios::in | ios::binary);
 if (!inFile) return false;

 // отримати структурну змінну B з файлу
 inFile.read((char *)&B, sizeof(BOOK));

 inFile.close();
 return true;
}

void main()
{
 BOOK B; // читання з файлу і запис в структурну змінну B
 Example5("myfile3.txt"); // запис у файл
 Example6("myfile3.txt", B); // читання з файлу

 // вивести вміст змінної B
 cout << "B.title = " << B.title << endl;
 cout << "B.author = " << B.author << endl;
 cout << "B.price = " << B.price << endl;
 cout << "B.year = " << B.year << endl;
}

Результат роботи програми

B.title = Title of book
B.author = Authof of book
B.price = 12.65
B.year = 2000

 

7. Приклад читання/запису масиву структур у файл. Функції write(), read()

У прикладі використовуються функції write(), read() для роботи зі структурою типу BOOK, а саме:

 • запис масиву типу BOOK у файл, що складається з трьох структурних змінних;
 • читання масиву структур типу BOOK з файлу.

 

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

// Структура BOOK
struct BOOK
{
 char title[100]; // назва книги
 char author[70]; // автор
 int year; // рік випуску
 float price; // вартість книги
};

// Запис масиву структур в файл з допомогою функції write()
// читання масиву структур з файлу з допомогою функції read()
bool Example7(const char * filename)
{
 // продемонстровано запис в файл та читання з цього файлу масиву структур типу BOOK
 // створити масив структур
 BOOK B[3] = {
  { "Title-01", "Author-01", 2005, 100.95 },
  { "Title-02", "Author-02", 2008, 90.25 },
  { "Title-03", "Author-03", 2002, 180.50 }
 };
 int n = 3; // кількість елементів у масиві B
 BOOK C[3]; // інший масив, з якого буде виконуватись читання
 int n2; // кількість елементів у масиві C
 int i;

 // 1. Запис масив структур в файл
 // outF - екземпляр файлу, в який здійснюється запис
 ofstream outF(filename, ios::out | ios::binary);
 if (!outF) return false;

 // записати значення n
 outF.write((char*)&n, sizeof(int));

 // запис масиву B[] в файл wf
 for (i = 0; i < n; i++)
 {
  outF.write((char*)&(B[i]), sizeof(BOOK));
 }
 cout << "Array is written\n" << endl;

 // після закінчення роботи з файлом його потрібно закрити (обов'язково)
 outF.close();

 // 2. Читання масиву структур з файлу
 // inF - екземпляр файлу, з якого здійснюється читання
 ifstream inF(filename, ios::in | ios::binary);

 if (!inF) return false;

 cout << "Read the array...\n";

 // Спочатку прочитати кількість записаних структур
 inF.read((char*)&n2, sizeof(int));

 // цикл читання масиву структур в змінну C
 for (i = 0; i < n2; i++)
  inF.read((char*)&(C[i]), sizeof(BOOK));

 inF.close(); // закрити файл

 // вивід масиву C на екран
 cout << "Array C:" << endl;
 for (i = 0; i < n2; i++)
 {
  cout << "Title = " << C[i].title << ", ";
  cout << "Author = " << C[i].author << ", ";
  cout << "Year = " << C[i].year << ", ";
  cout << "Price = " << C[i].price << endl;
 }
}

void main()
{
 Example7("file7.bin");
}

 

8. Приклад запису/читання масиву чисел типу double

Демонструється:

 • запис у файл масиву M чисел типу double функцією write();
 • читання з файлу масиву чисел типу double функцією read().

Файл відкривається у двійковому форматі.

#include <iostream>>
#include <fstream>
using namespace std;

// використання функцій read(), write() для запису/читання масиву чисел
bool Example8(const char * filename)
{
 double M[] = { 2.44, 3.85, -3.23, 11.85, 3.38 }; // масив чисел
 int i;
 int n = 5; // кількість елементів у масиві M

 // 1. Запис масиву в файл
 // 1.1. Створити екземпляр outF, зв'язаний з файлом filename
 ofstream outF(filename, ios::out | ios::binary); // для запису, двійковий формат

 // 1.2. Перевірка, чи відкривається файл
 if (!outF)
 {
  cout << "Error. Cannot open the file.";
  return false;
 }

 // 1.3. Записати кількість елементів у масиві M
 outF.write((char*)&n, sizeof(int));

 // 1.4. Записати увесь масив в файл
 outF.write((char*)&M, sizeof(double)*n);
 outF.close(); // закрити файл

 // 2. Читання даних з файлу filename в масив M2
 double M2[5];
 int n2;

 // 2.1. Відкрити файл для читання
 ifstream inF(filename, ios::in | ios::binary);

 // 2.2. Перевірка чи файл відкрито
 if (!inF)
 {
  cout << "Error. Cannot open file.";
  return false;
 }

 // 2.3. Зчитати к-сть елементів у масиві
 inF.read((char*)&n2, sizeof(int));

 // 2.4. Зчитати дані з файлу в масив M2
 inF.read((char*)&M2, sizeof(double)*n2);
 inF.close(); // закрити файл

 // 2.5. Вивести масив M2 на екран
 cout << "Array M2:\n";
 for (i = 0; i < n2; i++)
  cout << M2[i] << " ";
 cout << endl;

 return true;
}

void main()
{
 Example8("file8.bin");
}

Результат роботи програми:

Array M2:
2.44 3.85 -3.23 11.85 3.38

 

9. Приклад читання з файлу рядків. Функція getline()

У функції Example9() здійснюється порядкове читання з файлу з допомогою функції getline(). Ім’я файлу задається вхідним параметром filename. Рядки у файлі складаються з набору слів, розділених символом “пробіл”.

#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

// Читання з файлу. Функція getline()
bool Example9(const char* filename)
{
 ifstream inputFile(filename);
 char buffer[255]; // буфер для зберігання одного рядка

 if (!inputFile)
 {
  cout << "Error. Cannot open file";
  return false;
 }

 // цикл читання рядків з файлу
 while (inputFile)
 {
  inputFile.getline(buffer, 255);
  if (inputFile)
   cout << buffer << endl; // вивід прочитаного рядка на екран
 }

 inputFile.close();
 return true;
}

 

10. Приклад читання рядків з файлу. Функції getline() + eof()

У прикладі реалізована функція Example10(), яка здійснює читання рядків з файлу. Файл відкривається у текстовому форматі. Ім’я файлу задається вхідним параметром функції. Визначення кінця файлу виконується з допомогою функції eof().

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// читання з файлу. Функції getline()+eof()
bool Example10(const char* filename)
{
 // створити екземпляр файлу filename
 ifstream inputFile(filename, ios::in);
 if (!inputFile) return false;

 char buffer[255]; // буфер для зберігання одного рядка

 // цикл читання рядків файлу
 // рядки читаються до тих пір, поки не буде досягнуто кінця файлу
 while (!inputFile.eof())
 {
  inputFile.getline(buffer, 255);
  if (inputFile)
   cout << buffer << endl;
 }

 inputFile.close();
}

 


Зв’язані теми