C#. Доступ до елементів базового класу з успадкованого класу. Ключові слова base, new. Приклади
Доступ до елементів базового класу з успадкованого класу. Ключові слова base, new. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Ключове слово base. Призначення. У яких випадках використовується ключове слово base?

Ключове слово base є актуальним, якщо між класами використовується відношення спадковості. Тут можлива ситуація, коли в базовому і успадкованому класах існують методи (елементи) з однаковими іменами та сигнатурами. У цьому випадку елемент в похідному класі ховає відповідний елемент базового класу. Щоб з успадкованого класу доступитись до елементу базового класу потрібно використати ключове слово base.

Ключове слово base використовується в успадкованих класах у наступних випадках:

 • коли з конструктору похідного класу потрібно викликати конструктор базового класу. Більш детально про цей спосіб використання base описується тут;
 • коли з методу похідного класу потрібно викликати метод базового класу, якщо цей метод перевизначається;
 • коли з методу похідного класу потрібно отримати доступ до члена даних базового класу. У цьому випадку член даних має бути оголошений з будь-яким модифікатором доступу крім private;
 • коли з методу похідного класу потрібно отримати доступ до властивості базового класу (властивість не є оголошена як private);
 • коли потрібно підкреслити (конкретизувати), що в даному методі успадкованого класу використовуються елементи базового класу.

 

2. Виклик методів базового класу з допомогою base. Загальна форма. Приклад

З допомогою ключового слова base можна звертатись до будь-яких елементів базового класу, які не є прихованими (не містять модифікатора private).

Загальна форма використання ключового слова base для доступу до методу базового класу наступна:

base.Method();

де Method() – метод базового класу. Якщо у похідному класі немає реалізації методу з іменем Method(), то використання base необов’язкове.

Загальна форма використання ключового слова base для доступу до члена даних (не private члена даних)

base.variable;

де variable – ім’я члена даних базового класу.

 

3. Графічне пояснення доступу до елементів з допомогою ключового слова base

На рисунку 1 демонструється доступ до елементів базового класу A з методу похідного класу B.

C#. Спадковість. Ключове слово base. Способи доступу до різних елементів базового класу

Рисунок 1. Способи доступу до різних елементів класів A, B з методу MethodB()

 4. Приклад, що демонструє використання ключового слова base для доступу до різних елементів базового класу

Нехай задано два класи A та B. Базовий клас A містить наступні елементи:

 • внутрішнє поле d з модифікатором доступу protected;
 • внутрішнє поле a з модифіктаором доступу private;
 • public-метод з іменем Method1();
 • public-властивість AA, яка реалізує доступ до внутрішнього поля a.

Клас B успадковує клас A і містить наступні елементи:

 • внутрішнє поле d з модифікатором доступу protected;
 • внутрішнє поле b з модифікатором доступу private;
 • public-метод з іменем Method1();
 • public-властивість BB, яка реалізувє доступ до внутрішнього поля b.

Демонстраційний текст програми, створеної за шаблоном Console Application наступний

using static System.Console;

namespace C_sharp
{
 // Клас A - базовий для класу B
 class A
 {
  // 1. Внутрішні поля класу
  protected int d;
  private int a;

  // 2. Конструктор класу
  public A()
  {
   // ініціалізує поля деякими значеннями
   a = 10;
   d = 20;
  }

  // 3. Загальнодоступний метод класу
  public void Method1()
  {
   WriteLine("A.Method1()");
  }

  // 4. Загальнодоступна властивість - доступ до поля a
  public int AA
  {
   get { return a; }
   set { a = value; }
  }
 }

 // Клас B - успадкований від класу A
 class B : A
 {
  // 1. Внутрішні поля класу
  // Поле d перекриває однойменне поле d класу A,
  protected int d;
  private int b;

  // 2. Конструктор класу
  public B()
  {
   d = 40;
   b = 50;
  }

  // 2. Метод, який перекриває метод Method1() класу A,
  // у цьому методі демонструється доступ
  // до різних елементів класу A
  public void Method1()
  {
   WriteLine("B.Method1()");

   // 1. Звертання до методу Method1() класу A
   base.Method1();

   // 2. Виклик властивості AA класу A
   int t = AA; // тут можна без слова base
   WriteLine("A.AA = {0}", t);

   // 3. Доступ до внутрішнього поля d класу A
   t = base.d; // field d of class A
   WriteLine("A.t = {0}", t);

   // 4. Доступ до поля a класу A - заборонено
   // t = base.a; // заборонено, поле A.a є private
  }

  // 3. Загально доступна властивість BB
  public int BB
  {
   get { return b; }
   set { b = value; }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація використання ключового слова base
   // 1. Створити екземпляр класу B
   B objB = new B();

   // 2. Викликати метод Method1 класу B,
   // у цьому методі використовуються елементи класу A
   objB.Method1();
  }
 }
}

 

5. Доступ до властивостей базового класу з допомогою base. Приклад базового класу Circle та похідного класу Sector

У прикладі демонструється доступ до властивості базового класу. Задано два класи: Circle – базовий клас, Sector – успадкований клас від Circle. В обох класах є властивість Area. Щоб з похідного класу Sector викликати властивість Area базового класу потрібно звернутись наступним чином

base.Area;

Нижче наведено текст програми, що демонструє застосування ключового слова base.

using System;
using static System.Console;

namespace C_sharp
{
 // Клас Circle - коло
 class Circle
 {
  // 1. Внутрішні поля
  protected double radius; // радіус
  protected double x, y; // координати центру кола

  // 2. Конструктор
  public Circle(double _x, double _y, double _radius)
  {
   x = _x;
   y = _y;
   if (_radius <= 0)
    radius = 1.0;
   else
    radius = _radius;
  }

  // 3. Властивості - доступ до внутрішніх полів класу
  public double X
  {
   get { return x; }
   set { x = value; }
  }

  public double Y
  {
   get { return y; }
   set { y = value; }
  }

  public double Radius
  {
   get { return radius; }
   set
   {
    if (value <= 0)
     radius = 1.0;
    else
     radius = value;
   }
  }

  // 4. Властивість Area - повертає площу круга
  public double Area
  {
   get { return Math.PI * radius * radius; }
  }
 }

 // Клас Sector - сектор (частина кола)
 class Sector : Circle
 {
  // 1. Внутрішнє поле
  protected double alpha; // кут сектора alpha = 0..360

  // 2. Конструктор – викликає конструктор базового класу Circle
  public Sector(double _x, double _y, double _radius, double _alpha) :
        base(_x, _y, _radius)
  {
   if ((_alpha >= 0) && (_alpha < 360))
    alpha = _alpha;
   else
    alpha = 0.0;
  }

  // 3. Властивіть для доступу до внутрішнього поля
  public double Alpha
  {
   get { return alpha; }
   set
   {
    if ((value >= 0) && (value < 360))
     alpha = value;
    else
     alpha = 0.0;
   }
  }

  // 4. Властивість, яка обчислює площу сектора
  // викликає однойменну властивість базового класу
  public double Area
  {
   get
   {
    // Викликати властивість базового класу
    return base.Area * alpha / 360;
   }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Sector sc = new Sector(1.5, 2.2, 3.0, 100);
   double x = sc.Area;

   // вивести площу сектора
   WriteLine("Area of sector = {0:f3}", x);
  }
 }
}

Як видно з вищенаведеного коду, у базовому класі Circle реалізовано властивість Area, яка використовується в однойменній властивості похідного класу Sector наступним чином

...

class Sector
{
 ...

 // 4. Властивість, яка обчислює площу сектора,
 // викликає однойменну властивість базового класу
 public double Area
 {
  get
  {
   // Викликати властивість базового класу
   return base.Area * alpha / 360;
  }
 }
}

...

 

6. Необхідність застосування ключового слова new

Ключове слово new може бути застосоване в успадкованому класі перед іменем елементу, який перекриває (ховає) ім’я базового класу. Використання слова new рекомендується компілятором у випадку, якщо потрібно підкреслити, що саме даний метод чи властивість перевизначають однойменний метод базового класу.
На рисунку 2 позначено використання слова new для перевизначення методу у похідному класі.

C#. Перевизначення методу базового класу. Ключове слово new

Рисунок 2. Способи реалізації методу Method(), який перевизначає однойменний метод базового класу

Якщо не вказувати ключове слово new в методі успадкованого класу, то це не вплине на функціональність програми. Однак, у цьому випадку компілятор буде видавати попередження на зразок:

B.Method hides inherited member A.Method. Use the new keywork if hiding was intended

Крім того, компілятор запропонує виправити цю неточність і, якщо потрібно, сам вставить ключове слово new в потрібному місці.

 


Зв’язані теми