C#. Розробка узагальненого класу, що реалізує алгоритм сортування вибором на мові C#. Контрольна робота

Розробка узагальненого класу, що реалізує алгоритм сортування вибором на мові C#. Контрольна робота

У даній темі описується реалізація узагальненого класу на мові C#, який містить засоби, що реалізують алгоритм сортування вибором.
Перед використанням даної теми рекомендується ознайомитись з теоретичними особливостями алгоритму в наступній темі:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Умова задачі

Розробити узагальнений клас SortSelection<T>, який містить засоби, що реалізують алгоритм сортування вибором. Продемонструвати роботу методів класу.

 

Виконання

1. Створення проекту. Класи SortSelection<T> та Program. Інтерфейс IComparable<T>

Розробка класу виконується в системі Microsoft Visual Studio – 2019 за шаблоном додатку C# – Console Application. Попередньо формується текст двох класів:

 • узагальненого класу SortSelection<T>, який є розв’язком даної задачі;
 • класу Program, в якому буде протестовано роботу класу SortSelection<T>.

Початковий код програми наступний

// Розробка класу, що реалізує алгоритм сортування вибором
using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp10
{
 // Узагальнений клас SortSelection<T> - реалізує алгоритм сортування вибором.
 // Щоб порівнювати значення, потрібно реалізовувати інтерфейс IComparable<T>.
 class SortSelection<T> where T:IComparable<T>
 {

 }

 // Клас Program - тестує роботу класу SortSelection<T>
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {

  }
 }
}

Як видно з коду, клас SortSelection<T> реалізовує узагальнений інтерфейс IComparable<T>

...

class SortSelection<T> where T:IComparable<T>
{

}

...

Інтерфейс забезпечує так звану типову безпеку при порівнянні значень деякого узагальненого типу T. В інтерфейсі оголошено метод CompareTo()

int CompareTo()

який використовується в нашій програмі в методах Sort() та SortRange() (дивіться п.п. 2.5, 2.6) для порівняння двох значень деякого типу T.
Якщо не виконати реалізацію інтерфейсу IComparable<T> в класі SortSelection<T> і написати оголошення класу наступним чином

...

class SortSelection<T>
{

}

...

тоді неможливо буде порівнювати значення узагальненого типу T, і методи сортування не вдасться реалізувати. У цьому випадку звичні операції порівняння <, >, == не забезпечують типової безпеки.

 

2. Розробка класу SortSelection<T>
2.1. Ввід внутрішніх змінних класу

У класі SortSelection<T> в розділі private вводиться внутрішня змінна A – масив оброблюваних чисел.

...

// Узагальнений клас SortSelection<T> - реалізує алгоритм сортування вибором
class SortSelection<T>
{
 // Одновимірний масив з даними, які будуть сортуватись
 private T[] A;
}

...

 

2.2. Конструктори класу

На цьому етапі в текст класу SortSelection<T> вводяться три конструктори, які ініціалізують внутрішні дані класу (масив A).

// Конструктори.
// Конструктор без параметрів
public SortSelection()
{
 A = null;
}

// Конструктор, що отримує зовнішній масив типу T[]
public SortSelection(T[] A)
{
 // Зробити копію з допомогою методу Clone()
 this.A = (T[])A.Clone();
}

// Конструктор, що отримує вхідним екземпляр класу SortSelection<T>
public SortSelection(SortSelection<T> obj)
{
 A = (T[])obj.A.Clone();
}

 

2.3. Методи доступу Get(), Set()

Для доступу до внутрішнього масиву A необхідно реалізувати відповідні методи доступу Get(), Set(). Слід зауважити, що в методах доступу використовується копіювання масиву з використанням методу Clone(). Метод Clone() має наступні особливості:

 • метод виконує копію масиву з виділенням пам’яті в іншій частині. Таким чином масив екземпляру A та зовнішній масив розміщуються в різних ділянках пам’яті. Якщо замість використання методу Clone() (A=_A.Clone()) використати просте присвоювання посилань (наприклад A = _A), тоді зовнішній та внутрішній масиви будуть вказувати на одну й ту ж ділянку пам’яті. Це може призвести до невидимих помилок, коли зміни в зовнішньому масиві будуть впливати на внутрішній (і навпаки) що є небажано;
 • метод оголошений в класі System.Array, який є базовим для всіх масивів, оголошених в програмі. Тому, цей метод є доступний у програмі.
// Методи доступу.
// Отримати копію масиву A
public T[] Get()
{
 return (T[])A.Clone();
}

// Встановити нове значення масиву
public void Set(T[] _A)
{
 A = (T[])_A.Clone();
}

 

2.4. Метод Sort(). Сортування всього масиву. Метод CompareTo()

Основним методом класу є метод Sort(), в якому здійснюється сортування всього масиву. Особливістю цього методу є те, що для порівняння двох значень узагальненого типу T використовується метод CompareTo(), який оголошений в інтерфейсі IComparable<T>.

Метод CompareTo() має наступне оголошення:

int CompareTo(T other)

тут other – екземпляр (об’єкт) узагальненого типу T.

Метод порівнює поточний екземпляр з іншим об’єктом такого самого типу і повертає ціле число. Це число визначає, чи поточний екземпляр слідує перед, після чи знаходиться в цій самій позиції в порядку сортування порівняно з об’єктом other. Якщо метод повертає число <0, то значення поточного екземпляру слідує перед значенням об’єкту other (менше). Якщо метод повертає число ==0, то значення еквівалентні з точки зору порядку сортування. Якщо метод повертає число >0, то значення поточного екземпляру слідує після значення об’єкту other (більше).

// Методи сортування
// Метод, що сортує увесь масив.
// Параметр order задає порядок сортування,
// - якщо order=true, то посортувати в порядку зростання;
// - якщо order=false, то посортувати в порядку спадання.
public void Sort(bool order)
{
 int i, j, k;
 T t;

 for (i = 0; i < A.Length; i++) // i - номер кроку
 {
  k = i;
  t = A[i];

  // Цикл пошуку найменшого (найбільшого) елементу
  for (j = i + 1; j < A.Length; j++)
   if (order)
   {
    // Пошук найменшого елементу.
    // Для порівняння використати метод CompareTo(),
    // який оголошується в інтерфейсі IComparable<T>.
    // Метод повертає значення:
    // - менше 0, якщо поточний екземпляр передує (менше) екземляру-параметру;
    // - більше 0, якщо поточний екземпляр слідує після екземпляра-параметра;
    // - рівне 0, якщо значення екземплярів рівні.
    if (A[j].CompareTo(t)<0)
    {
     k = j;
     t = A[j];
    }
   }
   else
   {
    // Пошук найбільшого елементу
    if (A[j].CompareTo(t) > 0)
    {
     k = j;
     t = A[j];
    }
   }

  A[k] = A[i];
  A[i] = t;
 }
}

 

2.5. Метод SortRange(). Сортування масиву в заданому діапазоні

Модифікацією методу Sort() є метод SortRange(), який дозволяє посортувати не весь масив, а його частину в заданому діапазоні.

// Метод, що реалізує алгоритм сортування вибором в заданому діапазоні [pos1, pos2-1]
// Параметри:
// - order - порядок сортування (true-за зростанням, false-за спаданням);
// - pos1 - нижня межа індексу в масиві включно;
// - pos2 - верхня межа індексу - виключно.
// Якщо сортування відбулось успішно, функція повертає true, інакше - false.
public bool SortRange(bool order, int pos1, int pos2)
{
 // Перевірка, чи значення pos1, pos2 адекватні
 if (pos1 >= pos2) return false;
 if ((pos1 < 0) || (pos1 >= A.Length)) return false;
 if ((pos2 < 0) || (pos2 > A.Length)) return false;

 // Якщо все в порядку, то посортувати масив
 int i, j, k;
 T t;

 for (i = pos1; i < pos2; i++) // i - номер кроку
 {
  k = i;
  t = A[i];

  // Цикл пошуку найменшого (найбільшого) елементу
  for (j = i + 1; j < pos2; j++)
   if (order)
   {
    // Пошук найменшого елементу
    if (A[j].CompareTo(t) < 0)
    {
     k = j;
     t = A[j];
    }
   }
   else
   {
    // Пошук найбільшого елементу
    if (A[j].CompareTo(t) > 0)
    {
      k = j;
      t = A[j];
    }
   }

  A[k] = A[i];
  A[i] = t;
 }
 return true;
}

 

2.6. Метод Print(). Виведення масиву

Метод Print() виводить вміст внутрішнього масиву A на екран. Метод використовується з метою тестування.

// Виведення внутрішнього масиву на екран
public void Print(string comment)
{
 WriteLine(comment);
 for (int i = 0; i < A.Length; i++)
  Write("{0} ", A[i]);
 WriteLine();
}

 

3. Розробка класу Program

Клас Program містить статичну функцію main(), в якій продемонстровано використання методів класу SortSelection<T>.

// Клас Program - тестує роботу класу SortSelection<T>
class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  // 1. Робота з масивом типу int
  // 1.1. Оголосити масив цілих чисел
  int[] AI = { 3, 5, -1, 2, -4 };

  // 1.2. Створити екземпляр на основі масиву AI
  SortSelection<int> objInt1 = new SortSelection<int>(AI);
  objInt1.Print("objInt1 before sorting");

  // 1.3. Посортувати масив objInt1
  objInt1.Sort(true);
  objInt1.Print("objInt1 after sorting");

  // 1.4. Посортувати в заданому діапазоні [1, 2]
  objInt1.SortRange(false, 1, 3);
  objInt1.Print("objInt1.SortRange(false, 1, 3):");

  // 2. Робота з масивом типу string
  string[] AS =
  {
   "abcd",
   "fghi",
   "jklmn",
   "jprst",
   "Hello",
   "bestprog"
  };
  SortSelection<string> objString = new SortSelection<string>(AS);
  objString.Print("Before sorting: objString");

  objString.Sort(true); // посортувати рядки за зростанням
  objString.Print("After sorting: objString");

  SortSelection<string> objString2 = new SortSelection<string>();
  objString2.Set(objString.Get());
  objString2.Print("objString2:");
 }
}

 

4. Текст усієї програми (скорочена версія)

Після обробки усіх попередніх пунктів отримується програма, скорочений текст якої наступний.

// Розробка класу, що реалізує алгоритм сортування вибором
using System;
using static System.Console;

namespace ConsoleApp10
{
 // Узагальнений клас SortSelection<T> - реалізує алгоритм сортування вибором.
 // Щоб порівнювати значення, потрібно реалізовувати інтерфейс IComparable<T>.
 class SortSelection<T> where T:IComparable<T>
 {
  // Одновимірний масив з даними, які будуть сортуватись
  private T[] A;

  // Конструктори.
  // Конструктор без параметрів
  public SortSelection()
  {
   ...
  }

  // Конструктор, що отримує зовнішній масив типу T[]
  public SortSelection(T[] A)
  {
   ...
  }

  // Конструктор, що отримує вхідним екземпляр класу SortSelection<T>
  public SortSelection(SortSelection<T> obj)
  {
   ...
  }

  // Методи доступу.
  // Отримати копію масиву A
  public T[] Get()
  {
   ...
  }

  // Встановити нове значення масиву
  public void Set(T[] _A)
  {
   ...
  }

  // Методи сортування
  // Метод, що сортує увесь масив.
  public void Sort(bool order)
  {
   ...
  }

  // Метод, що реалізує алгоритм сортування вибором в заданому діапазоні [pos1, pos2-1]
  public bool SortRange(bool order, int pos1, int pos2)
  {
   ...
  }

  // Виведення внутрішнього масиву на екран
  public void Print(string comment)
  {
   ...
  }
 }

 // Клас Program - тестує роботу класу SortSelection<T>
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   ...
  }
 }
}

 

5. Результат виконання програми
objInt1 before sorting
3 5 -1 2 -4
objInt1 after sorting
-4 -1 2 3 5
objInt1.SortRange(false, 1, 3):
-4 2 -1 3 5
Before sorting: objString
abcd fghi jklmn jprst Hello bestprog
After sorting: objString
abcd bestprog fghi Hello jklmn jprst

 


Зв’язані теми