C#. Клас Stream. Операції (методи) запису в файловий потік

Клас Stream. Операції (методи) запису в файловий потік. Приклади

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Операції запису в потік. Короткий огляд

Для запису в потік використовуються наступні властивості та методи (операції):

 • властивість CanWrite – визначає можливість потоку здійснювати запис;
 • метод Write() – записує послідовність байт в поточний потік;
 • метод WriteByte() – записує байт в поточний потік.

 

2. Властивість CanWrite. Приклад

З допомогою властивості CanWrite можна визначити, чи потік підтримує запис даних. Загальна форма властивості наступна:

public abstract bool CanWrite { get; }

Якщо потік допускає можливість запису, то властивість CanWrite повертає true. Інакше повертається false.

Приклад. У прикладі створюється потік stream, який зв’язаний з файлом “myfile.txt”. Потім з допомогою властивості CanWrite визначається, чи підтримує потік запис.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити потік і зв'язати його з файлом "myfile.txt"
   Stream stream;

   using (stream = new FileStream("myfile.txt", FileMode.Create))
   {
    // 2. Властивість CanWrite - визначити, чи потік допускає запис
    if (stream.CanWrite)
     Console.WriteLine("Stream supports writing.");
    else
     Console.WriteLine("Stream does not support writing");

    // 3. Закрити потік
    stream.Close();
   }
  }
 }
}

 

3. Метод Write(). Приклад

Метод Write() призначений для запису послідовності байт в поточний потік. Загальна форма методу наступна:

public abstract void Write(byte[] buffer, int offset, int count);

тут

 • buffer – масив байт що копіюється в поточний потік;
 • offset – зміщення в масиві buffer, з якого починається копіювання байт в поточний потік;
 • count – кількість байт, що мають бути записані в поточний потік.

Приклад. У прикладі записується двовимірний масив типу int[] у бінарний файл. Потім цей масив зчитується з файлу для контролю.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Записати масив рядків у файл
   using (FileStream fw = new FileStream("integers.dat", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Вихідний масив цілих чисел
    int[,] AI = { { 2, 3, 5},
           { 1, 8, 7 },
           { 4, 2, 3 },
           { -1, -2, 0 }
          };

    // Додаткові змінні
    byte[] AB;

    // Спочатку записати розмірність масиву 3*4
    // Кількість рядків
    int rows = AI.GetLength(0);
    AB = BitConverter.GetBytes(rows);
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Кількість стовпців
    int columns = AI.Length / AI.GetLength(0);
    AB = BitConverter.GetBytes(columns);
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Цикл запису чисел
    for (int i = 0; i < rows; i++)
     for (int j = 0; j < columns; j++)
     {
      // записати число AI[i, j]
      AB = BitConverter.GetBytes(AI[i, j]);
      fw.Write(AB, 0, AB.Length);
     }
   }

   // Зчитати з файлу масив рядків
   using (FileStream fr = new FileStream("integers.dat", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // Результуючий масив
    int[,] AI2;

    // Допоміжні змінні
    int rows, columns;
    byte[] AB;

    // Зчитати кількість рядків
    AB = new byte[sizeof(int)];
    fr.Read(AB, 0, AB.Length);
    rows = BitConverter.ToInt32(AB, 0);

    // Зчитати кількість стовпців
    AB = new byte[sizeof(int)];
    fr.Read(AB, 0, AB.Length);
    columns = BitConverter.ToInt32(AB, 0);

    // Виділити пам'ять для масиву посилань
    AI2 = new int[rows, columns];

    // Цикл читання чисел типу int
    for (int i = 0; i < rows; i++)
     for (int j = 0; j < columns; j++)
     {
      fr.Read(AB, 0, AB.Length);
      AI2[i, j] = BitConverter.ToInt32(AB, 0);
     }

    // Вивести результат
    Console.WriteLine("rows = {0}, columns = {1}", rows, columns);
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
     for (int j = 0; j < columns; j++)
     {
      Console.Write("{0} ", AI2[i, j]);
     }
     Console.WriteLine();
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

rows = 4, columns = 3
2 3 5
1 8 7
4 2 3
-1 -2 0

 

4. Метод WriteByte(). Приклад

Метод WriteByte() призначений для запису у потік (файл) в поточну позицію одного байту. Згідно з документацією C# загальна форма методу WriteByte() наступна:

public virtual void WriteByte(byte value)

тут value – байт, що потрібно записати.

Приклад. У прикладі поєднуються методи WriteByte() та ReadByte(). Потрібно записати рядок у файл методом WriteByte(). Потім цей рядок зчитується методом ReadByte().

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація поєднання методів WriteByte() та ReadByte()
   using (FileStream fWrite = new FileStream("myfile.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Рядок, який потрібно записати у файл
    string str = "bestprog.net";

    // Цикл побайтного запису - метод WriteByte()
    foreach (char c in str)
     fWrite.WriteByte((byte)c);
   }

   // Зчитування рядка з файлу
   using (FileStream fRead = new FileStream("myfile.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // Додаткові змінні
    string str2 = ""; // результуючий рядок
    int bt;

    // Цикл побайтного читання з файлу - метод ReadByte()
    while ((bt = fRead.ReadByte()) != -1)
     str2 += (char)bt; // додати до рядка прочитаний байт як символ

    // Вивести результат на екран
    Console.WriteLine(str2);
   }
  }
 }
}

 


Зв’язані теми