C#. Методи класу StreamReader
Методи класу StreamReader

Дана тема є продовженням теми:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Підключення простору імен System.IO

У всіх нижченаведених прикладах, щоб використати методи, потрібно попередньо підключити простори імен System та System.IO

using System;
using System.IO;

...

 

2. Методи класу StreamReader
2.1. Методи Close() та Dispose()

Згідно з документацією метод Close() та Dispose() мають наступну загальну форму:

public override void Close();
protected override void Dispose(bool disposing);

Метод Close() закриває об’єкт типу StreamReader та базовий потік а також звільняє будь-які системні ресурси, що асоційовані з цим об’єктом.

Метод Dispose() закриває базовий потік, звільняє некеровані (unmanaged) ресурси та дозволяє за вибором звільняти керовані (managed) ресурси з допомогою параметру disposing. Якщо disposing = true, то звільняються і керовані і некеровані ресурси. Якщо disposing = false, то звільняються тільки некеровані ресурси.

Викликати метод Dispose() з параметром не вдасться, оскільки він оголошений як protected. У класі TextReader є варіант методу Dispose() без параметрів, який успадковується класом StreamReader. Цей метод має оголошення

void TextReader.Dispose();

і може бути викликаний з екземпляру типу StreamReader.

Використання методу Close() виглядає наступним чином

...

StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

fIn.Close();

...

Аналогічно може бути викликаний метод Dispose()

fIn.Dispose();

 

2.2. Метод Peek()

Метод Peek() використовується, коли потрібно наперед визначити наступний символ, який буде прочитаний з потоку. Метод повертає наступний символ потоку але не переміщує покажчик читання з файлу. Згідно з документацією, оголошення методу має вигляд:

public override int Peek();

Метод повертає ціле число, що представляє наступний символ. Якщо немає символів у потоці або потік не підтримує пошук, то метод повертає -1.

Приклад. У прикладі використовується метод Peek() для перевірки того, чи досягнуто кінець файлу. На екран виводиться вміст файлу myfile1.txt.

...

// Оголосити екземпляр класу StreamReader
using (StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt"))
{
 // Метод Peek() - визначити, чи кінець файлу
 while (fIn.Peek() != -1)
 {
  string s = fIn.ReadLine(); // зчитати рядок
  Console.WriteLine(s); // вивести рядок на екран
 }

 fIn.Close();
}

...

 

2.3. Метод Read(). Читання одиночного символу

Для читання символу з потоку вводу використовується метод Read(), який має наступне оголошення

public override int Read();

Метод зчитує наступний символ з потоку вводу і зсуває покажчик читання з файлу на один символ. Метод повертає прочитаний символ, представлений як тип System.Int32 або -1, якщо символ не вдалось прочитати.
Якщо файлу не існує, генерується виключення типу System.IOException.

Приклад. У прикладі, з допомогою методу Read() відбувається посимвольне читання файлу та виведення його вмісту на екран.

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Зчитати вміст файлу myfile1.txt та вивести його на екран
   try
   {
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");
    int c;

    while ((c = fIn.Read()) != -1)
    {
     Console.Write((char)c); // Вивести символ на екран
    }

    fIn.Close();
   }
   catch (IOException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

2.4. Метод Read(char[], int, int). Читання групи символів у буфер

Інша перевантажена реалізація методу Read() призначена для читання набору символів у заданий буфер і має наступне оголошення

public override int Read(char[] buffer, int index, int count);

тут

 • buffer – масив символів, в який зчитується вміст поточного потоку вводу. Символи з потоку записуються в позиціях від index до index+count-1 масиву buffer;
 • index – позиція в буфері, з якої починається зчитування;
 • count – максимальна кількість символів, які зчитуються.

Метод повертає кількість реально прочитаних символів. Значення прочитаних символів коливається в межах від 0 до count. Якщо не вдалось прочитати жодного символу, метод повертає 0.

При використанні методу обробляються наступні виключення:

 • System.ArgumentException – випадок, коли довжина buffer мінус index є менше ніж count;
 • System.ArgumentNullException – buffer рівний null;
 • System.ArgumentOutOfRangeException – значення index чи count є від’ємними;
 • System.IO.IOException – випадок, коли потік є закритий.

Приклад. У прикладі зчитується файл порціями по 10 символів з допомогою методу Read().

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void TestMethod()
  {
   // Оголосити екземпляр класу StreamWriter
   using (StreamWriter fOut = new StreamWriter("myfile1.txt"))
   {
    // Записати масив чисел у файл як рядок
    int[] A = { 22, 331, 32, 17, 19 };

    for (int i = 0; i < A.Length; i++)
    {
     // Записати елемент масиву A в файл
     fOut.Write("{0} ", A[i]);
    }

    // Дописати ще 2 числа в окремих рядках
    fOut.WriteLine();
    fOut.WriteLine(229);
    fOut.WriteLine(77);

    fOut.Close();
   }

   // Оголосити екземпляр класу StreamReader
   using (StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt"))
   {
    // Метод Peek() - визначити, чи кінець файлу
    while (fIn.Peek() != -1)
    {
     string s = fIn.ReadLine(); // зчитати рядок
     Console.WriteLine(s); // вивести рядок на екран
    }

    fIn.Close();
   }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
   // Зчитати вміст файлу myfile1.txt та вивести його на екран
   try
   {
    // Створити екземпляр типу StreamReader
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

    // Створити фрагмент, куди будуть записуватись дані
    char[] buffer = new char[10];
    int n; // Кількість зчитаних символів з файлу

    do
    {
     // Зчитати 10 символів з файлу fIn в буфер buffer
     n = fIn.Read(buffer, 0, 10);

     // Вивести buffer на екран
     for (int i = 0; i < n; i++)
      Console.Write(buffer[i]);
    }
    while (n != 0); // перевірка, чи не кінець файлу

    fIn.Close();
   }
   catch (Exception e) // перехопити всі виключення
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

2.5. Метод ReadBlock(). Зчитати набір символів з файлового потоку

Метод ReadBlock() зчитує набір символів з потоку вводу в задану ділянку пам’яті. Метод має наступне оголошення

public override int ReadBlock(char[] buffer, int index, int count);

тут

 • buffer – масив, в який зчитуються символи з потоку. У масиві символи записуються з позиції index до позиції (index + count – 1);
 • index – початкова позиція в масиві, в яку зчитуються символи з потоку;
 • count – максимальна кількість зчитуваних символів.

При використанні методу можуть бути згенеровані виключення наступних типів:

 • System.ArgumentException – випадок, коли довжина buffer мінус index є менше ніж count;
 • System.ArgumentNullException – buffer рівний null;
 • System.ArgumentOutOfRangeException – значення index чи count є від’ємними;
 • System.IO.IOException – випадок, коли потік є закритий;
 • System.ObjectDisposedException – випадок, коли StreamReader є закритий.

Приклад. У прикладі зчитується вміст файлу в буфер buffer за один раз. Для визначення довжини файлу використовується клас FileInfo.

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Зчитати вміст файлу myfile1.txt та вивести його на екран
   try
   {
    // Створити екземпляр типу StreamReader
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

    // Визначити довжину файлу
    FileInfo fInfo = new FileInfo("myfile1.txt");
    long len = fInfo.Length;

    // буфер для даних, розмір буферу рівний довжині файлу
    char[] buffer = new char[len];

    // Зчитати дані з файлу за один раз
    fIn.ReadBlock(buffer, 0, buffer.Length);

    // Вивести вміст файлу на екран
    Console.Write(buffer);

    fIn.Close();
   }
   catch (Exception e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

2.6. Метод ReadLine(). Читання рядка

Метод ReadLine() використовується для читання рядка з файлового потоку. Згідно з документацією, метод має наступне оголошення

public override string ReadLine();

Метод повертає рядок символів з поточного файлового потоку. Якщо досягнуто кінець потоку, метод повертає null.

При використанні методу можуть виникати виключення наступних типів:

 • System.OutOfMemoryException – випадок, коли недостатньо пам’яті для виділення її під рядок, що повертається;
 • System.IO.IOException – помилка вводу/виводу.

Приклад. У прикладі зчитується текстовий файл рядок за рядком і виводиться на екран.

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Зчитати вміст файлу myfile1.txt та вивести його на екран
   try
   {
    // Створити екземпляр типу StreamReader
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

    // Порядкове читання файлу
    string s;

    do
    {
     // Зчитати рядок з файлу
     s = fIn.ReadLine();

     // Вивести рядок на екран
     Console.WriteLine(s);
    }
    while (s != null); // перевірка, чи не кінець файлу

    fIn.Close();
   }
   catch (OutOfMemoryException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch (System.IO.IOException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

2.7. Метод ReadToEnd()

Метод ReadToEnd() зчитує всі символи з поточної позиції до кінця потоку. Оголошення методу має вигляд

public override string ReadToEnd();

Метод повертає потік у вигляді рядка. Якщо поточна позиція вказує на кінець потоку, метод повертає пустий рядок “”.

При використанні методу можуть виникати виключення наступних типів:

 • System.OutOfMemoryException – випадок, коли недостатньо пам’яті для виділення її під рядок, що повертається;
 • System.IO.IOException – помилка вводу/виводу.

Приклад. У прикладі виводиться вміст текстового файлу на екран. Файл зчитується в рядок методом ReadToEnd().

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // Створити екземпляр типу StreamReader
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

    string buffer;

    // Зчитати увесь файл як рядок
    buffer = fIn.ReadToEnd();

    // Вивести рядок на екран
    Console.Write(buffer);

    fIn.Close();
   }
   catch (OutOfMemoryException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch (System.IO.IOException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

3. Властивості класу StreamReader
3.1. Властивість BaseStream. Отримати посилання на базовий потік

З допомогою властивості BaseStream можна отримати посилання на базовий потік Stream. Оголошення властивості наступне

public virtual System.IO.Stream BaseStream { get; }

Приклад. У прикладі визначається розмір файлу в байтах з допомогою посилання на базовий потік.

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Створити екземпляр типу StreamReader
   StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

   // Отримати посилання на базовий потік
   Stream stream = fIn.BaseStream;

   // За посиланням отримати розмір файлу
   long len = stream.Length;

   // Вивести результат
   Console.WriteLine("The size of file = {0}", len);

   // Закрити потік
   fIn.Close();
  }
 }
}

 

3.2. Властивість CurrentEncoding. Отримати кодування потоку

Властивість CurrentEncoding дозволяє отримати об’єкт, який містить дані про поточне кодування в потоці. Оголошення властивості наступне:

public virtual System.Text.Encoding CurrentEncoding { get; }

Щоб використати властивість можна написати приблизно наступний код

...

// Створити екземпляр типу StreamReader
StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

// Отримати поточне кодування
System.Text.Encoding encoding = fIn.CurrentEncoding;

// ...

fIn.Close();

...

 

3.3. Властивість EndOfStream. Визначити, чи кінець потоку

Властивість EndOfStream призначена для визначення того, чи поточна позиція потоку вказує на кінець потоку. Оголошення властивості має вигляд

public bool EndOfStream { get; }

Властивість повертає true, якщо поточна позиція потоку вказує на кінець потоку. В противному випадку властивість повертає false.

При використанні властивості може виникнути виключення типу System.ObjectDisposedException.

Приклад. У прикладі здійснюється посимвольне читання з файлу до тих пір, поки не буде досягнуто кінця файлу. Кінець файлу визначається з допомогою властивості EndOfStream.

using System;

// Підключити простір імен System.IO
using System.IO;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // Створити екземпляр типу StreamReader
    StreamReader fIn = new StreamReader("myfile1.txt");

    Stream stream = fIn.BaseStream;

    System.Text.Encoding encoding = fIn.CurrentEncoding;

    char c;

    // Цикл посимвольного читання файлу
    while (!fIn.EndOfStream) // перевірка, чи не кінець файлу
    {
     c = (char)fIn.Read();
     Console.Write(c);
    }

    fIn.Close();
   }
   catch (ObjectDisposedException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 


Зв’язані теми