Kotlin. Оператори порівняння. Логічні оператори

Оператори порівняння (>, <, >=, <= …). Логічні оператори (&&, ||, !)


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Оператори порівняння. Призначення. Порівняння значень та посилань на об’єкт

Для порівняння двох значень, у мові Kotlin використовуються оператори порівняння. Ці оператори є бінарними. Це означає, що вони потребують двох операндів відповідно у лівій та правій частині. Результатом будь-якого оператора порівняння є значення true або false логічного типу Boolean.

Оператори порівняння мають такий самий синтаксис і призначення як в багатьох інших мовах. До цих операторів належать наступні:

 • < – порівнює два значення і визначає чи значення у лівій частині оператора менше значення у правій частині. Якщо цей факт справджується, то повертається true;
 • > – визначає, чи значення у лівій частині оператора більше за значення у правій частині;
 • <= – визначає, чи значення у лівій частині менше або рівне значення у правій частині;
 • >= – визначає, чи значення у лівій частині більше або рівне значення у правій частині;
 • == – оцінює, чи значення зліва рівне значенню справа;
 • != – оцінює, чи значення зліва не рівне значенню справа;
 • === – визначає, чи посилаються два посилання на один об’єкт (рисунок 1);
 • !== – визначає, чи не посилаються два посилання на один об’єкт (рисунок 2).

З вищенаведеного переліку останні два оператори ===, !== порівнюють значення посилань на об’єкти, а не значення цих об’єктів (див. рисунки 1, 2).

Kotlin. Оператори ===, !==. Два посилання вказують на один об'єктРисунок 1. Випадок, коли посилання вказують на один об’єкт. Оператор === повертає true, оператор !== повертає false

 

Kotlin. Оператори ===, !==. Посилання вказують на різні об'єктиРисунок 2. Випадок, коли посилання вказують на різні об’єкти. Оператор === повертає false, оператор !== повертає true

 

2. Приклад операторів порівняння значень змінних різних типів

 

fun main(args:Array<String>)
{
 // Оператори порівняння >, <, >=, <=, ==, !=
 // Визначення рівності значень змінних різних типів

 // 1. Порівняння значень цілих типів
 val a : Int = 25
 val b : Int = 30
 var res1 : Boolean = a > b // res1 = false
 println("a > b => " + res1)

 res1 = a <= b // res1 = true
 println("a <= b => " + res1)

 // 2. Порівняння значень типів з плаваючою комою
 val x : Double = 2.85
 val y = x
 var res2 = x == y // оператор ==
 println("x == y => " + res2)

 // в операторі if
 if (x != 3.5) // оператор !=
  println("x != 3.5")
 else
  println("x == 3.5")

 res2 = x < 0   // оператор <
 println("x < 0 => " + res2)

 // 3. Порівняння значень типу Char
 val c1 : Char = 'z'
 var res3 : Boolean

 res3 = c1 > 'a'

 if (res3)
  println("z > a")
 else
  println("z < a")

 // 4. Порівняння значень типу String
 val s1 = "abcd"
 val s2 = "abcde"
 var res4 = s1 != s2
 println("\'abcd\' != \'abcde\' => " + res4)

 res4 = s1 < s2
 println("\'abcd\' < \'abcde\' => " + res4)
}

Результат виконання програми

a > b => false
a <= b => true
x == y => true
x != 3.5
x < 0 => false
z > a
'abcd' != 'abcde' => true
'abcd' < 'abcde' => true

 

3. Приклад, що демонструє застосування операторів порівняння посилань (===, !==)

 

// Деякий клас з функцією
class A
{
 fun Hello()
 {
  println("Hello world!")
 }
}

fun main(args:Array<String>)
{
 // Оператори порівняння ===, !==
 // Визначення, чи вказують два посилання на один об'єкт

 // 1. Посилання ref1, ref2 вказують на той самий об'єкт (екземпляр)
 val ref1 = A()
 val ref2 = ref1 // присвоєння значень посилань

 // Оператор ===
 if (ref1 === ref2)
  println("ref1 === ref2")

 // Оператор !==
 if (ref1 !== ref2)
  println("ref1 !== ref2")

 // 2. Посилання ref3, ref4 вказують на різні об'єкти
 val ref3 = A()
 val ref4 = A()

 // Оператор ===
 if (ref3 === ref4)
  println("ref3 === ref4") // не виконається

 // Оператор !==
 if (ref3!==ref4)
  println("ref3 !== ref4") // виконається
}

Результат виконання програми

ref1 === ref2
ref3 !== ref4

 

4. Логічні оператори (&&, ||, !). Перелік. Призначення

Логічні оператори дозволяють будувати складні логічні вирази оминаючи велику (зайву) кількість операторів умовного переходу в алгоритмі розв’язку задачі.

Результатом логічного оператора є значення true або false логічного типу Boolean. Послідовність логічних операторів, об’єднаних операндами, утворюють логічний вираз.

З допомогою логічного виразу можна скоротити програмний код, покращивши його візуалізацію.

Наприклад, якщо в програмі потрібно виконати одну єдину дію (послідовність операторів) при виконанні різних умов

if (condition1) statement
if (condition2) statement
...
if (conditionN) statement

то більш доцільно застосувати логічний оператор || (або) за зразком нижче

if (condition1 || condition2 || ... || conditionN)
 statement

У мові Kotlin визначено наступні логічні оператори

 • && – логічне AND (І). Це є бінарний оператор (потребує двох операндів зліва та справа). Оператор && повертає true, якщо значення обидвох операндів рівне true. В противному випадку повертається false;
 • || – логічне OR (АБО). Це є бінарний оператор. Оператор || повертає false, якщо значення обидвох операндів рівне false. В противному випадку оператор повертає true;
 • ! – логічне заперечення NOT (Ні). Це є унарний оператор, повертає true, якщо значення операнду рівне false. Інакше повертається false.

 

5. Приклади використання логічних операторів &&, ||, ! в умовних виразах
5.1. Визначення пари однакових чисел

Задача. Задано три дійсних числа a, b, c. Визначити, чи є серед них хоча б одна пара рівних між собою чисел.

Розв’язок.

 

fun main(args:Array<String>)
{
 // Визначення пари подібних між собою чисел
 // 1. Оголошення змінних
 val a : Double
 val b : Double
 val c : Double

 // 2. Ввід значень
 print("a = ")
 a = readLine().toString().toDouble()
 print("b = ")
 b = readLine().toString().toDouble()
 print("c = ")
 c = readLine().toString().toDouble()

 // 3. Обчислення, використовується оператор || - логічне АБО
 if ((a==b) || (a==c) || (b==c))
  println("Yes")
 else
  println("No")
}

Результат виконання програми

a = 3.8
b = 2.2
c = 3.8
Yes

 

5.2. Визначення наявності заданої цифри в числі

Задача. Дано двохзначне число. Визначити, чи входить в нього цифра 7.

Розв’язок.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Визначення входження заданої цифри в числі
 // 1. Оголошення змінних
 val number : Int

 // 2. Ввід значень
 print("number = ")
 number = readLine().toString().toInt()

 // 3. Перевірка коректності введених даних
 if ((number<10) || (number>99))
 {
  println("Incorrect input.")
  return
 }

 // 4. Обчислення
 // Виділити першу та другу цифри двозначного числа
 if ((number/10==7) || (number%10==7))
  println("Yes") // цифра 7 є у числі
 else
  println("No")
}

Результат виконання програми

number = 71
Yes

 

5.3. Визначення наявності двох цифр у числі

Умова задачі. Задано трьохзначне число. Визначити, чи містяться у ньому одночасно цифри 4 та 6.

Розв’язок.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Визначення входження двох заданих цифр у числі
 // 1. Оголошення змінних
 val number : Int   // задане число

 // 2. Ввід значень
 print("number = ")
 number = readLine().toString().toInt()

 // 3. Перевірка коректності введених даних
 if ((number<100) || (number>999))
 {
  println("Incorrect input.")
  return
 }

 // 4. Обчислення
 // Виділити першу, друга та третю цифри трьохзначного числа
 val digit1 : Int = number/100
 val digit2 : Int = (number/10)%10
 val digit3 : Int = number%10

 if ((digit1==6)&&(digit2==4) || (digit1==4)&&(digit2==6))
  println("Yes")
 else
 if ((digit1==6)&&(digit3==4) || (digit1==4)&&(digit3==6))
  println("Yes")
 else
 if ((digit2==6)&&(digit3==4) || (digit2==4)&&(digit3==6))
  println("Yes")
 else
  println("No")
}

Результат виконання програми

number = 624
Yes

 

5.4. Визначення належності числа заданому діапазону

Задача. Визначити, чи належить задане число діапазону [a; b]. Задачу розв’язати з використанням оператора заперечення ! (NOT).

Розв’язок.

 

fun main(args:Array<String>)
{
 // Визначення належності числа заданому діапазону
 // 1. Оголошення змінних
 val number : Int   // задане число
 val a : Int // нижня межа
 val b : Int // верхня межа

 // 2. Ввід значень
 print("number = ")
 number = readLine().toString().toInt()
 print("a = ")
 a = readLine().toString().toInt()
 print("b = ")
 b = readLine().toString().toInt()

 // 3. Перевірка коректності введених даних
 if (a>b)
 {
  print("Incorrect input.")
  return
 }

 // 4. Обчислення
 // використовується заперечення ! (NOT)
 if (!((number>=a)&&(number<=b)))
  print("No") // за межами діапазону
 else
  print("Yes") // в межах діапазону
}

Результат виконання програми

number = 24
a = 35
b = 77
No

 


Споріднені теми