Pascal. Рядки символів типу String. Функції роботи з рядками символів

Рядки символів типу String. Функції роботи з рядками символів. Функції Concat, Copy, Delete, Insert, Length, Pos, Val, Str


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Функція Concat. Конкатенація (додавання) рядків

Для конкатенації (додавання, зчеплення) рядків використовується функція Concat. Загальна форма використання функції наступна

ResStr := Concat(S1:string; S2:string [; ... SN:string])

тут

 • S1, S2, SN – рядки, які потрібно об’єднати;
 • ResStr – результуючий рядок.

Для виклику функції потрібно вказувати як мінімум один рядок-параметр. Результат виконання функції – результуючий рядок типу string.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S1, S2, S3, ResStr : String;

begin

 // Функція Concat() - конкатенація рядків
 S1 := 'Hello';
 S2 := ',';
 S3 := ' world';
 ResStr := Concat(S1, S2, S3, '!');

 Writeln(ResStr); // Hello, world!

 Readln;
end.

Результат виконання програми

Hello, world!

 

2. Функція Copy. Отримати копію підрядка з заданого рядка

Для виділення деякого фрагменту з рядка використовується функція copy, яка має наступне використання

ResStr := Copy(S, Start, Len);

де

 • S – рядкова величина типу String, з якої виділяється фрагмент;
 • Start – величина типу Integer, що визначає позицію початку фрагменту, який виділяється;
 • Len – величина типу Integer, що визначає кількість символів фрагменту, які потрібно виділити.
 • ResStr – результатом виконання цієї процедури є величина типу String.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S1, S2, S3: String;

begin
 // Функція Copy() - отримати підрядок з рядка
 S1 := '1234567890'; // вихідний рядок
 S2 := Copy(S1, 4, 3); // S2 = '456'
 Writeln(S2);

 S3 := Copy(S1, 8, 5); // S3 = '890'
 Writeln(S3);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

456
890

 

3. Процедура Delete. Видалення підрядка з рядка

З допомогою процедури Delete можна видалити деякий фрагмент з рядка. Загальний вигляд процедури наступний:

Delete(S, Start, Len)

тут

 • S – рядкова величина, з якої видаляється фрагмент;
 • Start – порядковий номер першого символа фрагменту, що вилучається;
 • Len – кількість символів фрагменту, які потрібно видалити.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;

begin

 // 1. Вихідний рядок
 S := 'ABCDEF';

 // 2. Видалити фрагмент CD
 delete(S, 3, 2); // S = 'ABEF'
 Writeln(S);

 // 3. Задати новий рядок
 S := '123456789';

 // 4. Видалити фрагмент '4'
 delete(S, 4, 1);
 Writeln(S);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

ABEF
12356789

 

4. Процедура Insert. Додати підрядок до рядка

Щоб вставити в заданий рядок інший підрядок використовується процедура Insert. У загальному випадку використання цієї процедури наступне

Insert(S, S_new, Start);

тут

 • S – рядкова величина – фрагмент, що вставляється;
 • S_new – рядкова величина, в яку вставляється фрагмент S і де одержується результат вставки;
 • Start – порядковий номер символу в рядку S_new, перед яким вставляється фрагмент S. Значення Start нумерується з 1.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S1, S2, S3: String;

begin

 // Процедура Insert() - вставити підрядок в рядок

 // 1. Вставка на початок рядка
 S1 := 'ABCD';
 Insert('000', S1, 1);
 Writeln(S1);

 // 2. Вставка всередину рядка
 S1 := '12345678'; // Вихідний рядок
 S2 := 'ABC'; // Рядок вставки

 // Виклик процедури Insert
 Insert(S2, S1, 3); // S1 = 12ABC345678
 Writeln(S1);

 // 3. Додавання в кінець рядка
 S1 := '12345678';
 Insert('ABCD', S1, 9); // S1 = 12345678ABCD
 Writeln(S1);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

000ABCD
12ABC345678
12345678ABCD

 

5. Функція Length. Отримати поточну довжину рядка

Для визначення довжини рядка застосовується стандартна функція Length. У найбільш загальному випадку використання функції може бути таким

Len := Length(S);

тут

 • S – рядок типу String;
 • Len – кількість символів у рядку S (довжина рядка).

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 Len : Integer;

begin
 // Функція Length() - отримати довжину рядка

 S := 'Hello, world!';
 Len := Length(S); // Len = 13
 Writeln(Len);

 Len := Length(''); // Len = 0
 Writeln(Len);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

13
0

 

6. Функція Pos. Пошук підрядка в рядку

Для визначення місцеположення шуканого фрагменту рядкової величини можна скористатися функцією

position := pos(S_find, S);

тут

 • S_find – шуканий підрядок;
 • S – рядок;
 • Position – позиція, з якої починається підрядок S_find в рядку S. Значення Position є типу Byte і нумерується з 1. Якщо шуканого підрядка в рядку не існує, то Position = 0.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 Position : Byte;

begin
 // Функція Pos() - визначити позицію входження підрядка в рядку

 // 1. Підрядок є в рядку
 S := '123456789';
 Position := Pos('345', S); // Position = 3
 Writeln(Position);

 // 2. Підрядка немає в рядку
 Position := Pos('ABCD', 'ABC'); // Position = 0
 Writeln(Position);

 // 3. В рядку є декілька входжень підрядка
 Position := Pos('AB', 'ABCD ABC ABD BAB'); // Position = 1
 Writeln(Position);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

3
0
1

 

7. Процедура Val. Конвертувати рядок в число

Процедура Val дозволяє перетворити рядок в число. При цьому вважається, що рядок є представленням числа у символьній формі (наприклад, ‘2.85’, ‘1879’ ). Ця процедура робить зворотню операцію по відношенню до процедури Str.
У найбільш загальному випадку використання процедури Val має вигляд:

val(S, V, ErrCode);

тут

 • S – рядкова величина;
 • V – величина числового типу, який ви чекаєте отримати;
 • ErrCode – код результату виконання процедури. Якщо перетворення відбулося успішно, то ErrCode=0. Якщо з рядка S неможливо отримати число V, то ErrCode рівний номеру позиції в рядку S, яка не піддається перетворенню. Наприклад, для рядка ‘123A56’ виклик процедури Val поверне ErrCode = 4.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 V1 : Integer;
 V2 : Real;
 Code : Integer;

begin

 // Процедура Val,
 // 1. Конвертувати String => Integer
 S := '286';
 Val(S, V1, Code);

 // Обробити результат
 if Code = 0 then
  Writeln('Ok! V1 = ', V1)
 else
  Writeln('Error! ErrCode = ', Code);

 // 2. Конвертувати String => Real
 S := '-38.25';
 Val(S, V2, Code);

 // Обробити результат
 if Code = 0 then
  Writeln('Ok! V2 = ', V2)
 else
  Writeln('Error! ErrCode = ', Code);

 // 3. Спроба конвертувати рядок, що містить недопустимі
 //  для числа символи.
 S := '18U7'; // тут недопустимі символи

 Val(S, V2, Code); // Code = 3

 if Code = 0 then
  Writeln('Ok! V2 = ', V2)
 else
  Writeln('Error! ErrCode = ', Code);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

Ok! V1 = 286
Ok! V2 = -3.82500000000000E+0001
Error! ErrCode = 3

 

8. Процедура Str. Конвертувати число в рядок

Процедура Str є зворотною до процедури Val і дозволяє конвертувати величину числового типу (Integer, Real і т.д.) в рядок типу String. Загальна форма використання процедури наступна

str(V, S);

де

 • V – величина числового типу, значення якої перетворюється у рядковий вигляд;
 • S – результат перетворення рядкового типу.

Приклад.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var
 S : String;
 V1 : Integer;
 V2 : Real;

begin

 // Процедура Str,
 // 1. Конвертувати Integer => String
 V1 := 277;
 Str(V1, S); // S = '277'
 Writeln('S = ', S);

 // 2. Конвертувати Real => String
 V2 := 8.53;
 Str(V2, S);
 Writeln('S = ', S);

 Readln;
end.

Результат виконання програми

S = 277
S = 8.53000000000000E+0000

 


Споріднені теми