Patterns. Паттерн Abstract Factory. Розв’язок задачі про складові комп’ютера

Паттерн Abstract Factory (Абстрактна фабрика класів). Розв’язок задачі про складові комп’ютера

У даній темі наведено приклад розв’язку задачі на побудову комп’ютера з використанням паттерну Abstract Factory. Розв’язок реалізований на мові C++ (консольний додаток).


Зміст


1. Умова задачі. Вимоги до класів

Реалізувати паттерн Abstract Factory для побудови комп’ютера з складових відповідно до рисунку 1.

Паттерн Abstract Factory. Розв'язок задачі про будову комп'ютера

Рисунок 1. Розв’язок задачі на побудову комп’ютера паттерном Abstract Factory. Діаграма класів

У програмі використати наступні класи та їх складові.

 

 1. Абстрактний клас IPCFactory. Служить інтерфейсом для класів OfficePcFactory та HomePcFactory.

У класі реалізувати абстрактні методи CreateBox(), CreateProcessor(), CreateMainBoard(), які відповідно повертають посилання (покажчики) на типи Box, Processor, MainBoard.

 1. Класи OfficePcFactory та HomePcFactory успадковані від класу IPCFactory. У цих класах реалізуються абстрактні методи CreateBox(), CreateProcessor(), CreateMainBoard().
 2. Абстрактні класи Box, Processor, MainBoard, які служать інтерфейсами відповідно для класів BlackBox, SilverBox, ProcessorIntel, ProcessorAMD, MainBoardIntel, MainBoardAMD.

У кожному з класів Box, Processor, MainBoard створюються наступні елементи:

 • внутрішнє приховане (private) поле info типу string, яке описує інформацію про системний блок, процесор чи материнську плату;
 • методи доступу Get(), Set() для поля info;
 • метод Print() – виводить інформацію про вміст поля info.
 1. Класи SilverBox та BlackBox описують системний блок відповідно сірого та чорного кольорів. Обидва класи реалізують інтерфейс Box.

У кожному з класів потрібно реалізувати як мінімум один конструктор, який буде викликати конструктор базового класу Box.

 1. Класи ProcessorIntel, ProcessorAMD – реалізують конкретні процесори. Класи успадковані з абстрактного класу Processor. У класах потрібно реалізувати конструктор, який викликає конструктор базового класу Processor.
 2. Класи MainBoardIntel та MainBoardAMD реалізують інтерфейс MainBoard. Кожен з класів повинен мати конструктор, який викликає конструктор базового класу MainBoard.
 3. Клас PcConfigurator – відповідає за конфігурування об’єкту типу PC заданим сімейством (офісна конфігурація або домашня конфігурація).

У класі потрібно реалізувати наступні елементи:

 • внутрішнє поле pcFactory – покажчик на абстрактний клас IPcFactory;
 • конструктор без параметрів – ініціалізує pcFactory нульовим значенням;
 • методи доступу GetPcFactory() та SetPcFactory(IPCFactory*);
 • метод GetPC(int numConfiguration). На основі номеру конфігурації (1-2) створює комп’ютер (клас PC) і повертає посилання (покажчик) на нього. При створенні комп’ютера використовується доступ до відповідної фабрики з допомогою поля pcFactory.
 1. Клас PC є результатом, який отримується з функції GetPC() класу PcConfigurator. У класі потрібно реалізувати наступні елементи:
 • внутрішні поля box, processor, mainBoard, які є покажчиками на абстрактні класи Box, Processor, MainBoard;
 • конструктор без параметрів – ініціалізує внутрішні поля значеннями nullptr;
 • конструктор PC(Box*, Processor*, MainBoard*) – ініціалізує внутрішні поля значеннями покажчиків на реальні об’єкти відповідно класів Box, Processor, MainBoard);
 • методи доступу типу get/set: GetBox(), SetBox(Box*), GetProcessor(), SetProcessor(Processor*), GetMainBoard(), SetMainBoard(MainBoard*);
 • метод Print() – виводить інформацію про поточну конфігурацію.

 

2. Текст програми на мові C++

 

#include <iostream>
using namespace std;

// -----------------------------------------------
// Абстрактні складові комп'ютера
// Системний блок - абстрактний клас
class Box abstract
{
private:
 string info; // інформація, що описує системний блок

public:
 Box(string _info = "Box") : info(_info)
 { }

 string Get() { return info; }
 void Set(string info) { this->info = info; }

 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << " => " << info << endl;
 }
};

// Процесор - абстрактний клас
class Processor abstract
{
private:
 string info; // Опис процесора

public:
 Processor(string info = "Processor") : info(info)
 { }

 string Get() { return info; }
 void Set(string info)
 {
  this->info = info;
 }

 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << " => " << info << endl;
 }
};

// Материнська плата
class MainBoard abstract
{
private:
 string info;

public:
 MainBoard(string info = "MainBoard") : info(info)
 { }

 string Get() { return info; }
 void Set(string info) { this->info = info; }

 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << " => " << info << endl;
 }
};

// ---------------------------------------------
// Класи реальних пристроїв
// Сірий системний блок
class SilverBox : public Box
{
public:
 SilverBox(string _info = "SilverBox") : Box(_info)
 { }
};

// Системний блок чорного кольору
class BlackBox : public Box
{
public:
 BlackBox(string _info = "BlackBox") : Box(_info)
 { }
};

// Процесор фірми Intel
class ProcessorIntel : public Processor
{
public:
 ProcessorIntel(string _info = "Processor Intel") :
  Processor(_info)
 { }
};

class ProcessorAMD : public Processor
{
public:
 ProcessorAMD(string _info = "Processor AMD") :
  Processor(_info)
 { }
};

class MainBoardIntel : public MainBoard
{
public:
 MainBoardIntel(string _info = "MainBoard Intel") :
  MainBoard(_info)
 { }
};

class MainBoardAMD : public MainBoard
{
public:
 MainBoardAMD(string _info = "MainBoard AMD") :
  MainBoard(_info)
 { }
};

// Клас з описом комп'ютера та його складових
class PC
{
private:
 Box* box;
 Processor* processor;
 MainBoard* mainBoard;

public:
 PC()
 {
  box = nullptr;
  processor = nullptr;
  mainBoard = nullptr;
 }

 PC(Box* box, Processor* processor, MainBoard* mainBoard)
 {
  this->box = box;
  this->processor = processor;
  this->mainBoard = mainBoard;
 }

 // Методи типу Get(), Set()
 Box* GetBox() { return box; }
 void SetBox(Box* _box) { box = _box; }
 Processor* GetProcessor() { return processor; }
 void SetProcessor(Processor* _processor) { processor = _processor; }
 MainBoard* GetMainBoard() { return mainBoard; }
 void SetMainBoard(MainBoard* _mainBoard) { mainBoard = _mainBoard; }

 // Вивести поточну конфігурацію комп'ютера
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << endl;
  if (box)
   box->Print("Box:");
  if (processor)
   processor->Print("Processor: ");
  if (mainBoard)
   mainBoard->Print("MainBoard: ");
  cout << "------------------------" << endl;
 }
};

// Інтерфейс зі створення конфігурації
// системного блоку комп'ютера - це є інтерфейс фабрики
class IPCFactory abstract
{
public:
 virtual Box* CreateBox() = 0; // чисто віртуальна ф-я
 virtual Processor* CreateProcessor() = 0;
 virtual MainBoard* CreateMainBoard() abstract;
};

// Конкретні конфігурації
// "Домашня" конфігурація комп'ютера:
// - системний блок - сірий (SilverBox);
// - процесор Intel - (ProcessorIntel);
// - материнська плата Intel - (MainBoardIntel).
class HomePcFactory : public IPCFactory
{
public:
 // створити системний блок
 Box* CreateBox() override
 {
  return new SilverBox();
 }

 // створити процесор
 Processor* CreateProcessor() override
 {
  return new ProcessorIntel();
 }

 MainBoard* CreateMainBoard() override
 {
  return new MainBoardIntel();
 }
};

// Офісна конфігурація
// - системний блок - чорний (BlackBox);
// - процесор AMD - (Processor AMD);
// - материнська плата - AMD - (MainBoard AMD).
class OfficePcFactory : public IPCFactory
{
public:
 // Створити системний блок
 Box* CreateBox() override
 {
  return new BlackBox();
 }

 // процесор AMD
 Processor* CreateProcessor() override
 {
  return new ProcessorAMD();
 }

 // материнська плата AMD
 MainBoard* CreateMainBoard() override
 {
  return new MainBoardAMD();
 }
};

// Клас PcConfigurator - відповідає за конфігурування
// об'єкту PC заданим сімейством
class PcConfigurator
{
 IPCFactory* pcFactory;

public:
 PcConfigurator()
 {
  pcFactory = nullptr;
 }

 IPCFactory* GetPCFactory()
 {
  return pcFactory;
 }

 void SetPCFactory(IPCFactory* pcCurrentFactory)
 {
  pcFactory = pcCurrentFactory;
 }

 // Отримати комп'ютер на основі номеру конфігурації
 // 1 - офісна конфігурація
 // 2 - домашня конфігурація
 PC* GetPC(int numConfiguration)
 {
  Box* box = nullptr;
  Processor* processor = nullptr;
  MainBoard* mainBoard = nullptr;

  if (numConfiguration == 1)
  {
   // Офісна конфігурація
   pcFactory = new OfficePcFactory();
   box = (BlackBox*)pcFactory->CreateBox();
   processor = (ProcessorIntel*)pcFactory->CreateProcessor();
   mainBoard = (MainBoardIntel*)pcFactory->CreateMainBoard();
  }
  else
  {
   // Домашня конфігурація
   pcFactory = new HomePcFactory();
   box = (SilverBox*)pcFactory->CreateBox();
   processor = (ProcessorAMD*)pcFactory->CreateProcessor();
   mainBoard = (MainBoardAMD*)pcFactory->CreateMainBoard();
  }

  return new PC(box, processor, mainBoard);
 }
};

void main()
{
 // 1. Ввести номер конфігурації, яку потрібно отримати
 int numConfiguration;
 cout << "numConfiguration = ";
 cin >> numConfiguration;

 // 2. Створити конфігуратора
 PcConfigurator* configurator = new PcConfigurator();

 // 3. Отримати комп'ютер на основі номеру конфігурації
 PC* computer = configurator->GetPC(numConfiguration);

 // 4. Вивести інформацію про отриману конфігурацію
 computer->Print("Computer");

 // 5. Звільнити пам'ять
 Box* box = computer->GetBox();
 Processor* processor = computer->GetProcessor();
 MainBoard* mainBoard = computer->GetMainBoard();

 if (box)
  delete box;
 if (processor)
  delete processor;
 if (mainBoard)
  delete mainBoard;

 if (configurator)
  delete configurator;

 if (computer)
  delete computer;
}

 


Споріднені теми