C++. Створення Windows-додатку в Borland C++ Builder
Створення Windows-додатку в Borland C++ Builder


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Виконання

1. Створення додатку

Після запуску на виконання системи Borland C++ Builderнеобхідно вибрати таку послідовність команд (рис. 1):

File->New->VCL Forms Application - C++ Builder

05_01_00_001_01_

Рис. 1. Команда створення нового додатку Windows

2. Головна форма програми

Автоматично створиться нова форма і вікно системи прийме вигляд як показано на рис. 2.

05_01_00_001_02_

Рис. 2. Загальне вікно C++ Builder після створення Windows-додатку

3. Збереження проекту

Перед початком розробки рекомендовано зберегти увесь проект з допомогою послідовності команд File->Save All (рис. 3).

05_01_00_001_03_

Рис. 3. Збереження проекту

Збереження проекту відбувається у два кроки. Першим кроком є збереження файлу основної форми додатку (рис. 4). За замовчуванням пропонується ім’я Unit1.cpp.

Другим кроком є збереження самого проекту. За замовчуванням система пропонує файл з іменем Project1.cbproj (рис. 5). На основі заданого імені проекту після компіляції буде сформовано виконавчий модуль Project.exe.

05_01_00_001_04_

Рис. 4. Збереження файлу основної форми програми

05_01_00_001_05_

Рис. 5. Збереження файлу проекту

4. Файли для роботи з проектом

Після збереження файлів всього проекту та основної форми системою Borland C++ Builder створюються такі основні файли.

4.1. Файл усього проекту, який має розширення “*.cbproj“. Файл проекту містить інформацію, описану з допомогою тегів мови XML. Інформація містить відомості про опції створюваного проекту (модулі та форми проекту, підключені ресурси та інші опції системи) необхідні для збору виконавчого файлу.

4.2. Файл Project1.cpp, що містить функцію WinMain(), яка є точкою входу в програму.

4.3. Файли Unit1.h, Unit1.cpp та Unit1.dfm які описують основну форму програми. Файл Unit1.h є заголовком для Unit1.cpp і містить опис класу основної форми. Нові компоненти, методи чи змінні, які будуть додаватись на основну форму програми, описуються у файлі Unit1.h.

Файл Unit1.cpp містить реалізацію класів, методів чи змінних описаних у файлі Unit1.h. Фактично, увесь код, що відноситься до основної форми програми розміщується в цьому файлі. В більшості випадків файл містить реалізацію додаткових методів класу форми, якими можуть бути, наприклад, обробники подій компонент розміщених на формі.


Лістинг файлу Unit1.dfm наступний:

object Form1: TForm1
Left = 0
Top = 0
Caption = 'Form1'
ClientHeight = 206
ClientWidth = 455
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
end

Як бачимо, файл Unit1.dfm містить опис властивостей форми, які впливають на її зовнішній вигляд та поведінку.

4.4. Файл Project1.res. У даному файлі розміщуються ресурси додатку. Ресурсами у додатку можуть виступати рядки, зображення, текстові файли тощо.

5. Запуск додатку на виконання

Щоб запустити додаток на виконання достатньо вибрати послідовність команд

Run -> Run

або натиснути клавішу F9. Вікно виконуваного додатку зображено на рис. 6. Поки що додаток ще не виконує ніякої корисної роботи. Але він вже реагує на команди системного меню (згорнути, розгорнути, закрити – Alt+F4). Після першого запуску в папці з додатком буде створено підпапку bin, в якій розміщуватиметься виконавчий модуль додатку (у нашому випадку Project1.exe).

У подальшому програміст може виносити на форму нові компоненти, зв’язувати ці компоненти подіями, створювати власні методи у формі, описувати власні змінні і т.д.

05_01_00_001_06_

Рис. 6. Вікно програми після запуску


Зв’язані теми