C++. Операції відношень. Тип bool
Операції відношень. Тип bool


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Для чого в мові C/C++ використовуються операції відношень?

У програмах на C/C++ операції відношень використовуються для порівняння двох величин між собою, якими можуть бути числа, змінні, константи, результати обчислення виразу, тощо. Операції відношень повертають один з двох можливих випадків:

  • true, якщо результат операції відношення справджується (ІСТИНА);
  • false, якщо результат операції відношення не справджується.

Операції відношень є бінарними. Вони потребують двох операндів.

2. Які операції відношень підтримуються мовою C/C++?

У мові програмування C/C++ підтримуються такі операції відношень:

> – більше
< – менше
>= – більше або рівне
<= – менше або рівне
!= – не дорівнює
== – рівне (дорівнює)


3. В яких конструкціях мови C/C++ можуть використовуватись операції відношень?

Операції відношень можуть використовуватись:

  • в циклах, де є умова виконання циклу;
  • в операторах присвоєння, що містять логічні вирази (якщо потрібно визначити результат складного відношення);
  • в операторах умовного переходу if.

4. Приклади операцій відношень

Фрагмент коду, що демонструє використання операцій відношень у програмі на C/C++:

// операції відношень
int a, b;
bool res;

a = 9;
b = -100;
res = a > b; // res = True
res = false == true; // res = False

// ---------------
// оператор умовного переходу if
res = false;

if (a>b)
  res = true; // res = true

res = a > b == 8; // res = false

a = 50;
b = 0;

res = a != b; // res = True

// Тип bool є цілим типом
res = 8; // res = True
res = 0; // res = False

5. Як представлений тип bool в програмах на C++? Як пов‘язані типи bool та int?

Тип bool представлений як ціле число. Якщо значення змінної типу bool є ненульовим, то воно вважається рівним true. Якщо значення змінної типу bool рівне 0, то воно вважається рівним false.

Аналогічно, якщо значення змінної цілого типу не рівне 0 (нуль), тоді воно вважається як true. Якщо значення змінної цілого типу рівне 0, то воно еквівалентне значенню false.

Приклад.

// операції відношень
// типи bool та int
int a;
bool b;

a = 8;
b = a; // b = True

// використання в операторі if
b = false;
if (a)
    b = true; // на виході b = true


Зв’язані теми