C#. Властивості. Аксесори get, set. Приклади класів, що містять властивості
C#. Властивості. Аксесори get, set. Приклади класів, що містять властивості


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Поняття властивості. Загальна форма. Аксесори get, set

Властивість – це спеціальне поле класу, що містить програмний код доступу до внутрішніх змінних (полів) класу чи обчислення деякого значення. Властивості забезпечують зручний та раціональний шлях доступу до внутрішньої змінної в класі.

Загальна форма властивості у класі

type PropName {
  get {
    // код для читання внутрішнього поля (змінної)
    // ...
  }
  set {
    // код для запису значення у внутрішнє поле (змінну)
    // ...
  }
}

де

 • type – тип, який повертає властивість;
 • PropName – ім’я властивості. За цим іменем йде звертання до властивості;
 • get – аксесор, що використовуєтья для читання значення з внутрішнього поля класу;
 • set – аксесор, що використовується для запису значення у внутрішнє поле класу. Аксесор set отримує неявний параметр value, що містить значення, яке присвоюється властивості.

Якщо ім’я властивості зустрічається у правій частині оператора присвоювання або у виразі

variable = obj.PropName; // get

тоді викликається аксессор get. Тут obj – ім’я екземпляру класу, в якому оголошена властивість PropName.

Якщо ім’я властивості зустрічається у лівій частині оператора присвоювання

obj.PropName = expression; // set

тоді викликається аксессор set. Тут obj – ім’я екземпляру класу, в якому оголошена властивість PropName.

 

2. Переваги використання властивостей у класах

Використання властивостей у класах дає наступні переваги:

 • забезпечується більш раціональний та природній доступ до внутрішніх змінних класу;
 • в коді аксесорів можна реалізовувати різного роду перевірки на допустимість значень внутрішніх змінних класу;
 • гнучкість у правах доступа до внутрішньої змінної: відсутність аксесора set дозволяє реалізувати доступ “тільки для читання” для частини внутрішніх даних класу. Це, в свою чергу, унеможливлює випадкову зміну цих даних.

 

3. Приклад властивості, що реалізує читання/запис змінної типу int

У прикладі демонструється простий випадок доступу до властивості в класі. Оголошується клас з іменем IntNumber в якому реалізовані:

 • внутрішня прихована (private) змінна типу int з іменем d;
 • конструктор з одним параметром, який ініціалізує змінну d;
 • властивість з іменем Number. Ця властивість містить аксесори get та set;
 • метод Display() для виведення значення прихованої змінної d.

Текст класу IntNumber та його використання в функції main() наступний (додаток типу Console Application)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp7
{
  // найпростіший приклад класу, в якому використовуються властивості
  class IntNumber
  {
    private int d;

    // конструктор
    public IntNumber(int _d)
    {
      d = _d;
    }

    // оголошення властивості з іменем Number
    public int Number
    {
      // читання поля d
      get
      {
        return d;
      }

      // запис в поле (змінну) d
      set
      {
        d = value;
      }
    }

    // виведення поля d на екран
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("d = {0}", d);
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // оголосити екземпляр з іменем number класу IntNumber
      IntNumber number = new IntNumber(5);

      // вивести значення внутрішньої змінної d
      number.Display(); // d = 5

      // змінити значення d через властивість Number.set
      number.Number = 25;
      number.Display(); // d = 25

      // використати властивість Number.get для читання d
      int t;
      t = number.Number; // t = 25
      Console.WriteLine("t = {0}", t);
    }
  }
}

Результат виконання програми

d = 5
d = 25
t = 25
Press any key to continue . . .

 

4. Як впливають модифікатори доступу до елементів класу (private, public) на доступ до властивості?

Щоб використовувати властивість, вона має бути оголошена з модифікатором доступу public.

Якщо властивість оголосити з модифікатором доступу private, то ця властивість буде недоступна. У результаті при спробі доступу до властивості компілятор видасть повідомлення про помилку

ClassName.PropName is inaccessible due to its protection level

де PropName – ім’я private-властивості, оголошеної у класі ClassName. 

5. Приклад властивості, що реалізує доступ до внутрішньої змінної, яка є масивом чисел типу double

У прикладі оголошується клас ArrayDouble, що реалізує масив дійсних чисел. У класі оголошуються:

 • внутрішня прихована (private) змінна A, що є масивом чисел типу double;
 • два конструктори класу;
 • індексатор, який повертає елемент масиву за заданим індексом;
 • властивість Sum, яка визначає аксесори get та set.

Текст класу ArrayDouble та його використання в методі main() наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp7
{
  // масив типу double
  class ArrayDouble
  {
    double[] A; // масив чисел типу double

    // конструктори класу
    public ArrayDouble(int size)
    {
      // виділити пам'ять під масив
      A = new double[size];

      // заповнити масив нулями
      for (int i = 0; i < size; i++)
        A[i] = 0.0;
    }

    public ArrayDouble(double[] _A)
    {
      // виділити пам'ять для масиву
      A = new double[_A.Length];

      // скопіювати один масив в інший
      for (int i = 0; i < _A.Length; i++)
        A[i] = _A[i];
    }

    // індексатор
    public double this[int index]
    {
      get
      {
        if ((index >= 0) && (index < A.Length))
          return A[index];
        else
          return 0.0;
      }
    }

    // властивість Sum:
    // get - визначає суму елементів масиву
    // set - розподіляє елементи в масиві рівниими значеннями, сума елементів рівна value
    public double Sum
    {
      get
      {
        // обчислення суми елементів
        double s = 0;
        for (int i = 0; i < A.Length; i++)
          s += A[i];
        return s;
      }
      set
      {
        // рівномірний розподіл елементів масиву A значенням value
        double v = value/A.Length;
        for (int i = 0; i < A.Length; i++)
          A[i] = v;
      }
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double[] X = { 1.0, 2.5, 2.0, 4.5, 0.0 }; // масив
      ArrayDouble ad = new ArrayDouble(X); // створити екземпляр класу ArrayDouble

      double sum; // сума елементів
      sum = ad.Sum; // sum =
      Console.WriteLine("sum = {0}", sum);

      // заповнити масив в екземплярі ad значеннями 1.0
      ad.Sum = 1.0 * X.Length;

      // перевірка
      double t;
      t = ad[2]; // t = 1.0
      Console.WriteLine("t = {0}", t);
    }
  }
}

У класі ArrayDouble реалізовано властивість Sum. Ця властивість визначає два аксесори get та set. З метою демонстрації аксесор get реалізує обчислення суми елементів масиву A

...
public double Sum
{
  get
  {
    // обчислення суми елементів
    double s = 0;
    for (int i = 0; i < A.Length; i++)
      s += A[i];
    return s;
  }
  ...
}
...

Так само з допомогою аксесора set в кожен елемент масиву A заноситься значення value/A.length

...
set
{
  // рівномірний розподіл елементів масиву A значенням value
  double v = value/A.Length;
  for (int i = 0; i < A.Length; i++)
    A[i] = v;
}
...

Висновок: в аксесорах get, set можна задавати додаткові операції обчислення над даними класу. Необов’язково повинно повертатись значення деякого поля в класі.

Результат роботи програми

sum = 10
t = 1
Press any key to continue . . .

 

6. Приклад властивості, що реалізує доступ до структурної змінної (struct)

У прикладі демонструється доступ до структури типу Fraction з допомогою властивостей. Властивості оголошуються в класі Complex, що реалізує комплексне число. Клас Complex декларує наступні елементи:

 • внутрішні приховані (private) змінні real, imag. Ці змінні (поля) відповідають дійсній та уявній частині комплексного числа;
 • властивість Real для читання/запису значення поля real;
 • властивість Imag для читання/запису значення поля imag;
 • властивість RealD, що представляюче значення поля real у вигляді дійсного числа типу double. Ця властивість призначена тільки для читання (get), аксесор set відсутній у властивості;
 • властивість ImagD, що представляє значення поля imag у вигляді дійсного числа типу double. Ця властивість призначена тільки для читання (get);
 • властивість Abs, яка обчислює модуль комплексного числа. Ця властивість призначена тільки для читання.

Текст програми для додатку типу Console Application наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp7
{
 // структура, що реалізує дробове число
 struct Fraction
 {
  public int num; // чисельник
  public int denom; // знаменник
 }

 // клас, що реалізує комплексне число
 class Complex
 {
  private Fraction real; // дійсна частина комплексного числа у вигляді дробу
  private Fraction imag; // уявна частина комплексного числа

  // конструктори
  public Complex(int _real, int _imag)
  {
   real.num = _real;
   real.denom = 1;
   imag.num = _imag;
   imag.denom = 1;
  }

  public Complex(Fraction _real, Fraction _imag)
  {
   real = _real;
   imag = _imag;
  }

  // властивість що відповідає дійсній частині комплексного числа
  public Fraction Real
  {
   get
   {
    return real;
   }
   set
   {
     real = value;
   }
  }

  // властивість, що відповідає уявній частині комплексного числа
  public Fraction Imag
  {
   get
   {
    return imag;
   }
   set
   {
    imag = value;
   }
  }

  // властивість, що повертає дійсну частину комплексного числа
  // у вигляді типу double
  public double RealD
  {
   get
   {
    return (double)real.num / (double)real.denom;
   }
  }

  // властивість, що повертає уявну частину комплексного числа
  // у вигляді типу double
  public double ImagD
  {
   get
   {
    return (double)imag.num / (double)imag.denom;
   }
  }

  // властивість, що повертає модуль комплексного числа
  public double Abs
  {
   get
   {
    double t,r,i;
    r = real.num / (double)real.denom;
    i = imag.num / (double)imag.denom;
    t = Math.Sqrt(r * r + i * i);
    return t;
   }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Fraction r = new Fraction();
   Fraction i = new Fraction();
   r.num = 3;
   r.denom = 1;
   i.num = 4;
   i.denom = 1;

   Complex cm = new Complex(r, i); // створити екземпляр класу Complex

   // демонстрація роботи властивостей класу Complex
   // властивість Abs
   double abs = cm.Abs; // взяти модуль, abs = 5
   Console.WriteLine("Abs = {0}", abs);

   // властивості RealD, RealI
   double rd, id;
   rd = cm.RealD; // rd = 3/1 = 3.0
   id = cm.ImagD; // id = 4/1 = 4.0
   Console.WriteLine("rd = {0}", rd);

   // властивість Real
   Fraction R = new Fraction();
   R = cm.Real; // R = { 3, 1 }
   Console.Write("R.num = {0},   ", R.num);
   Console.WriteLine("R.denom = {0}", R.denom);
  }
 }
}

Результат роботи програми

Abs = 5
rd = 3
R.num = 3,   R.denom = 1
Press any key to continue . . .

 

7. Приклад властивості, що реалізує доступ до об’єкту класу

У прикладі демонструється доступ до об’єкту класу з допомогою властивості.

Оголошується клас Point, що реалізує точку на координатній площині. У класі оголошуються:

 • дві внутрішні приховані (private) змінні x, y що є координатами точки;
 • два конструктори;
 • властивості X, Y. Ці властивості з допомогою аксесорів get, set реалізують доступ до прихованих до змінних x, y.

Також оголошується клас Line, що реалізує лінію яка складається з двох точок типу Point. У класі реалізовано:

 • приховані (private) внутрішні змінні p1, p2 типу Point. Це є точки кінців відрізка;
 • властивості P1, P2 що реалізують доступ до внутрішніх змінних p1, p2. У цих властивостях продемонстровано повернення об’єкту класу типу Point;
 • властивість Length, що визначає довжину лінії. Ця властивість містить тільки один аксесор get. Аксесор set відсутній.

Текст демонстраційної програми, створеної за шаблоном Console Application наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp7
{
 // клас, що реалізує точку
 class Point
 {
  private float x;
  private float y;

  // конструктори
  public Point()
  {
   x = y = 0f;
  }

  public Point(float _x, float _y)
  {
   x = _x;
   y = _y;
  }

  // властивості
  public float X
  {
   get { return x; }
   set { x = value; }
  }

  public float Y
  {
   get { return y; }
   set { y = value; }
  }
 }

 // клас, що реалізує лінію
 class Line
 {
  // внутрішні дані - точки лінії, об'єкти класу Point
  private Point p1;
  private Point p2;

  // конструктор
  public Line(Point _p1, Point _p2)
  {
   p1 = new Point();
   p1.X = _p1.X;
   p1.Y = _p1.Y;

   p2 = new Point(_p2.X, _p2.Y);
  }

  // властивості
  public Point P1 // отримати першу точку лінії
  {
   get { return p1; }
   set { p1 = value; }
  }

  public Point P2 // отримати другу точку лінії
  {
   get { return p2; }
   set { p2 = value; }
  }

  // властивість, що визначає довжину лінії,
  // містить тільки один аксесор get
  public double Length
  {
   get
   {
    double len;
    len = Math.Sqrt(p1.X * p1.X + p2.Y * p2.Y);
    return len;
   }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // доступ до об'єкту класу з допомогою властивості
   // створити екземпляри класів
   Point p1 = new Point(2, 4);
   Point p2 = new Point(6, 8);
   Line line = new Line(p1, p2);

   // демонстрація властивостей P1, P2 класу Line
   Point p3, p4;
   p3 = line.P1; // аксесор get
   p4 = line.P2;
   float x, y;
   x = p3.X; // x = 2
   y = p3.Y; // y = 4
   Console.WriteLine("x = {0},   y = {1}", x, y);

   p3.X = -3;
   p3.Y = -1;
   line.P1 = p3; // аксесор set
   Console.WriteLine("x = {0},   y = {1}", line.P1.X, line.P1.Y);

   // вивести довжину лінії з допомогою властивості Length
   double length;
   length = line.Length;
   Console.WriteLine("Length = {0}", length);
  }
 }
}

Як видно з вищенаведеного коду, у класі Line реалізовано дві властивості, які здійснюють доступ до об’єкту класу Point

...
// властивості
public Point P1 // отримати першу точку лінії
{
 get { return p1; }
 set { p1 = value; }
}

public Point P2 // отримати другу точку лінії
{
 get { return p2; }
 set { p2 = value; }
}
...

Результат виконання програми

x = 2, y = 4
x = -3, y = -1
Length = 8.54400374531753
Press any key to continue . . .

 

8. Чи визначають властивості місце в пам’яті для полів класу?

Ні, не визначають. Властивості керують доступом до полів. Сама властивість не представляє поле (член даних) класу. Поле повинно бути визначене в класі незалежно від властивості.

 


Зв’язані теми