C++. Приклад створення шаблонного класу Матриця з динамічним виділенням пам’яті
Приклад створення шаблонного класу Матриця з динамічним виділенням пам’яті

У прикладі демонструється створення шаблонного класу MATRIX, який реалізує матрицю розміром m*n. Пам’ять для матриці виділяється динамічно.

За даним прикладом можна створювати та використовувати власні класи, що містять структури даних в яких пам’ять виділяється динамічно.

У класі реалізовано:

 • прихована (private) внутрішня змінна M типу “покажчик на покажчик”. Ця змінна визначає матрицю. Пам’ять для матриці буде виділятись динамічно;
 • дві цілочисельні внутрішні private-змінні m, n. Ці змінні визначають розмірність матриці M;
 • конструктор за замовчуванням (без параметрів);
 • конструктор з двома параметрами MATRIX(int, int). Цей конструктор створює матрицю розміром m*n. У конструкторі виділяється пам’ять для стовпців та рядків матриці. Значення кожного елементу матриці встановлюється в 0;
 • конструктор копіювання MATRIX(MATRIX&). Цей конструктор необхідний для створення копії об’єкту-матриці з іншого об’єкту-матриці;
 • методи читання/запису елементів матриці GetMij(), SetMij();
 • метод Print(), що виводить матрицю;
 • оператор копіювання operator=(MATRIX&). Цей оператор перевантажує оператор присвоєння = і призначений для коректного копіювання об’єктів типу obj2=obj1;
 • деструктор.

Реалізація класу для додатку типу Console Application має такий вигляд

#include <iostream>
using namespace std;

// шаблонний клас Матриця
template <typename T>
class MATRIX
{
private:
 T** M; // матриця
 int m; // к-сть рядків
 int n; // к-сть стовпців

public:
 // конструктори
 MATRIX()
 {
  n = m = 0;
  M = nullptr; // необов'язково
 }

 // конструктор з двома параметрами
 MATRIX(int _m, int _n)
 {
  m = _m;
  n = _n;

  // Виділити пам'ять для матриці
  // Виділити пам'ять для масиву покажчиків
  M = (T**) new T*[m]; // к-сть рядків, к-сть покажчиків

  // Виділити пам'ять для кожного покажчика
  for (int i = 0; i < m; i++)
   M[i] = (T*)new T[n];

  // Заповнити масив M нулями
  for (int i = 0; i < m; i++)
   for (int j = 0; j < n; j++)
    M[i][j] = 0;
 }

 // Конструктор копіювання - обов'язковий
 MATRIX(const MATRIX& _M)
 {
  // Створюється новий об'єкт для якого виділяється пам'ять
  // Копіювання даних *this <= _M
  m = _M.m;
  n = _M.n;

  // Виділити пам'ять для M
  M = (T**) new T*[m]; // к-сть рядків, к-сть покажчиків
  for (int i = 0; i < m; i++)
   M[i] = (T*) new T[n];

  // заповнити значеннями
  for (int i = 0; i < m; i++)
   for (int j = 0; j < n; j++)
    M[i][j] = _M.M[i][j];
 }

 // методи доступу
 T GetMij(int i, int j)
 {
  if ((m > 0) && (n > 0))
   return M[i][j];
  else
   return 0;
 }

 void SetMij(int i, int j, T value)
 {
  if ((i < 0) || (i >= m))
   return;
  if ((j < 0) || (j >= n))
   return;
  M[i][j] = value;
 }

 // метод, що виводить матрицю
 void Print(const char* ObjName)
 {
  cout << "Object: " << ObjName << endl;
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
   for (int j = 0; j < n; j++)
    cout << M[i][j] << "\t";
   cout << endl;
  }
  cout << "---------------------" << endl << endl;
 }

 // оператор копіювання - обов'язковий
 MATRIX operator=(const MATRIX& _M)
 {
  if (n > 0)
  {
   // звільнити пам'ять, виділену раніше для об'єкту *this
   for (int i = 0; i < m; i++)
    delete[] M[i];
  }

  if (m > 0)
  {
   delete[] M;
  }

  // Копіювання даних M <= _M
  m = _M.m;
  n = _M.n;

  // Виділити пам'ять для M знову
  M = (T**) new T*[m]; // к-сть рядків, к-сть покажчиків
  for (int i = 0; i < m; i++)
   M[i] = (T*) new T[n];

  // заповнити значеннями
  for (int i = 0; i < m; i++)
   for (int j = 0; j < n; j++)
    M[i][j] = _M.M[i][j];
  return *this;
 }

 // Деструктор - звільняє пам'ять, виділену для матриці
 ~MATRIX()
 {
  if (n > 0)
  {
   // звільнити попередньо виділену пам'ять для кожного рядка
   for (int i = 0; i < m; i++)
    delete[] M[i];
  }

  if (m > 0)
   delete[] M;
 }
};

void main()
{
 // тест для класу MATRIX
 MATRIX<int> M(2, 3);
 M.Print("M");

 // Заповнити матрицю значеннями за деякою закономірністю
 int i, j;
 for (i = 0; i < 2; i++)
  for (j = 0; j < 3; j++)
   M.SetMij(i, j, i + j);

 M.Print("M");

 MATRIX<int> M2 = M; // виклик конструктора копіювання
 M2.Print("M2");

 MATRIX<int> M3; // виклик оператора копіювання - перевірка
 M3 = M;
 M3.Print("M3");

 MATRIX<int> M4;
 M4 = M3 = M2 = M; // виклик оператора копіювання як "ланцюжка"
 M4.Print("M4");
}

Результат роботи програми

Object: M
0       0       0
0       0       0
---------------------

Object: M
0       1       2
1       2       3
---------------------

Object: M2
0       1       2
1       2       3
---------------------

Object: M3
0       1       2
1       2     3
---------------------

Object: M4
0       1       2
1       2       3
---------------------

Підсумок. Якщо пам’ять в класі виділяється динамічно, то обов’язково потрібно реалізовувати власний конструктор копіювання та оператор копіювання.

 


Зв’язані теми