Python. Рядки. Загальні поняття. Оголошення рядка. Операції над рядками. Приклади
Рядки. Загальні поняття. Оголошення рядка. Операції над рядками. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Визначення рядка. Призначення рядків

У мові програмування Python рядок – це вбудований тип, який призначений для зберігання та представлення символьної чи текстової інформації в упорядкованому вигляді. З синтаксичної точки зору рядок – це послідовність символів, що взята в одинарні чи подвійні лапки.

Рядки забезпечують використання всього що може бути представлене у текстовій формі, наприклад:

 • інформацію у файлах;
 • дані про імена, описи, коментарі в базах даних;
 • адреси доменних імен в мережі Internet;
 • інформаційні тексти в документах, що підтримують кодування Unicode;
 • інше.

Рядки належать до класу об¢єктів, що називаються послідовностями. Літерали рядків, взяті в одинарних чи подвійних лапках є взаємнозамінними, тобто це є об¢єкт того самого типу.

Приклади рядків літералів.

"Hello world!"
'bestprog.net'
'1234567890'
"1234567890"
"I'm" # рядок I'm - одинарні лапки в подвійних лапках
'I"m' # рядок I"m - подвійні лапки в одинарних лапках

 

2. Які рядкові типи підтримуються в Python?

У мові Python підтримуються три типи рядків:

 • рядки типу str – призначені для представлення тексту в форматі Unicode та інших системах кодування. Цей формат містить символи в кодуванні ASCII та символи в інших кодуваннях;
 • рядки типу bytes – призначені для представлення двійкових даних;
 • рядки типу bytearray – призначені для представлення двійкових даних з врахуванням змін в типі bytes.

У версії Python 2.6 для представлення тексту Unicode використовується тип unicode.

 

3. Як оголосити змінну типу “рядок”? Загальна форма

Щоб оголосити змінну типу рядок достатньо використати оператор присвоєння =. Загальна форма оголошення змінної наступна

variable_name = string

де

 • variable_name – ім¢я змінної, яка створюється. В подальшому це ім¢я використовується у програмі та зв¢язане з рядком string;
 • string – рядок (літерал), що взятий в одинарні чи подвійні лапки.


 

4. Приклади оголошення рядкових змінних

 

a = 'abcde' # оголошення з допомогою одинарних лапок
b = "abcde" # оголошення з допомогою подвійних лапок
line = '' # пустий рядок
block_s = """abcde""" # блок в потрійних лапках
s1 = b'hello' # рядок байт у версіях 3.0 та вище
s2 = u'hello' # рядок з символами Unicode
s3 = 's\np\ta\x00m' # екрановані послідовності
s4 = r'c:\myfolder\myfile1.txt' # неформатований рядок

 

5. Чи існує в Python тип, що описує одиночний символ (наприклад char)?

Ні, не існує. Для опису одиночного символу використовується той самий рядок, що містить тільки один символ (односимвольний рядок), наприклад:

firstLetter = 'A'
lastLetter = 'Z'
zero = '0'

 

6. Базові оператори для роботи з рядками. Таблиця

Над рядками можна виконувати типові операції. Для цього у мові Python перевантажені відповідні оператори.

Нижче у таблиці наведено перелік операторів для роботи з рядками.

Оператор (операція) Використання у програмах Пояснення
+ s1+s2 Конкатенація
* s*2 Повторення
[ ] s[i] Звертання до символу рядка s за індексом i
[:] s[i:j] Витягування підрядка з позиції i до позиції j

 

7. Приклад використання оператора + конкатенації (додавання) рядків

Оператор додавання рядків позначається символом +. Оператор може використовуватись у виразах різної складності.

Приклад.

# Оператор конкатенації - додавання рядків
s1 = 'Hello'
s2 = 'world!'
s3 = s1 + ' ' + s2 # s3 = 'Hello world!'

 

8. Приклад використання оператора * повторення рядків

Оператор повторення рядків позначається символом *. Оператор утворює новий об¢єкт-рядок, який повторюється задану кількість разів.

Приклад. У прикладі рядок s2 рівний трьом рядкам s1

# Оператор повторення рядків *
s1 = 'abc'
s2 = s1*3 # 'abcabcabc'

 

9. Приклад використання оператора [ ] витягування елементу рядка за його індексом

Щоб отримати один символ рядка, використовується операція індексування [ ]. Нижче наведено приклади отримання символу рядка за його індексом. Нумерація індексів починається з 0.

Приклад. У прикладі змінній c присвоюється символ з індексом [1] рядка s.

# Оператор [] - витягування символу в рядку за його індексом
s1 = 'abc'
c = s1[1] # c = 'b'

 

10. Приклад використання оператора [ : ] витягування підрядка з рядка

Оператор [:] використовується для обробки підрядків у рядках. Цей оператор має багато різновидів. Більш детально про роботу оператора [:] описується тут. У даній темі наведено декілька обмежених прикладів використання оператора витягування рядка з підрядка.

Приклад.

# Оператор [] - витягування символу в рядку за його індексом
s1 = '01234567890'
s2 = s1[2:4] # s2 = '23'
s3 = s1[:5] # s3 = '01234'
s4 = s1[:-1] # s4 = '0123456789'

 

11. Приклад обходу рядка з допомогою оператору циклу for

У прикладі продемонстровано перегляд усіх символів рядка з допомогою оператора циклу for. Розв’язується задача підрахунку кількості символів ‘z’ в рядку. Рядок вводиться з клавіатури.

# Рядки
# Приклад обходу елементів рядка у циклі for

# 1. Ввід рядка
s = str(input("Enter string: "))

# 2. Виведення рядка для перевірки - цикл обходу рядка
for c in s:
   print(c) # виведення символів рядка в стовпчик

# 3. Визначення кількості символів 'z' у рядку
count = 0;
for c in s:
   if c=='z':
       count = count+1

# виведення результату
print("count = ", count)

Результат роботи програми

Enter string: zero z1sdlkj 12+laksd
z e r o   z 1 s d l k j   1 2 + l a k s d
count = 2

 


Зв’язані теми