C#. Значення null. Типи даних, допускаючих значення null
Значення null. Типи даних, допускаючих значення null. Операції ?, ??


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Значення null. Присвоєння

Значення null використовується для представлення пустого посилання на об’єкт. Це значення може бути присвоєне змінним посилальних типів.

Приклад.

У прикладі продемонстровано присвоювання null-значення посиланням на об’єкти класів CMyClass та string. Якщо спробувати присвоїти значення null змінній типу int, то компілятор видасть повідомлення про помилку.

class CMyClass
{
 public int value;
}

class Program
{
 static void Main(string[] args)
 {
  CMyClass obj;
  obj = null; // пусте посилання на об'єкт класу CMyClass
  string s = null; // пусте посилання на рядок

  // int d = null; - помилка: тип int не є null-типом
  Console.ReadKey();
 }
}

 

2. Синтаксис типу даних, який допускає значення null. Суфікс ?

У мові програмування C# усі базові числові типи даних (int, float, double, bool та інші) є типами-значеннями. Цим типам ніколи не може бути присвоєне значення null. Значення null може присвоюватись змінним посилальних типів, якими є класи.

Існують випадки, коли потрібно щоб тип-значення допускав null. Наприклад, в таблицях баз даних при деяких умовах можуть бути поля, що містять невизначені null-значення.

Для того, щоб тип-значення міг підтримувати null, в C# використовується наступна загальна форма, що містить символ ?

type? variable;

де

 • type – тип-значення, який повинен допускати значення null;
 • variable – назва змінної, якій може бути присвоєне значення null.

 

3. Приклади використання значень null у змінних базових типів

 

...

// Nullable-типи

// Це є помилка
// int d = null; // помилка - d не є Nullable-тип

// Так працює
int? d2 = null;

double? x;
x = 25;
x = null;

bool? b;
b = true;
b = null;

float? f;
f = null;

...


 

4. Суфікс ? і структура System.Nullable<T>. Призначення. Приклад

Якщо компілятор після імені типу зустрічає суфікс ?, то він створює екземпляр узагальненої структури System.Nullable<T>.

Структура System.Nullable<T> забезпечує додатковий набір засобів, що працюють з типами які допускають значення null. До цих засобів можна віднести:

 • властивість HasValue. Ця властивість визначає, чи поточний об’єкт типу System.Nullable<T> має стійке значення типу T (тут замість типу T задається будь-який базовий тип int, double і т.д.). Властивість повертає true, якщо поточний об’єкт має таке значення, в противному випадку повертається false (див. приклад нижче). Іншими словами, властивість HasValue повертає false, якщо значення об’єкту рівне null;
 • властивість Value – повертає поточне значення, яке присвоєне змінній типу, що допускає null;
 • метод GetValueOrDefault(). Якщо Nullable-змінна має значення не рівне null, то цей метод повертає це значення. Якщо Nullable-змінна рівна null, то метод повертає значення за замовчуванням (як правило це 0). Цей метод потрібно використовувати для коректного присвоювання значення з Nullable-типу у звичайний базовий тип.

Приклад.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголошення змінної типу System.Nullable<int>
   System.Nullable<int> d; // можна було й так: int? d;

   // 2. Оголошення змінної типу System.Nullable<double>
   double? t = null;

   // 3. Властивість Value - демонстрація правильного присвоєння
   // тип int?
   d = null;
   int d2; // не Nullable-тип

   if (d == null)
    d2 = 0;
   else
    d2 = d.Value; // d2 = 335

   // тип double?
   t = -10.55;
   double t2;
   if (t != null)
    t2 = t.Value; // t2 = -10.55
   else
    t2 = 0.0;

   // 4. Властивість HasValue
   // Перевірка, чи змінна t рівна null
   t = null;
   if (t.HasValue)
    Console.WriteLine("t != null");
   else
    Console.WriteLine("t == null");

   // 5. Метод GetValueOrDefault() - не потрібно робити перевірку на null
   t = null;
   double t3 = t.GetValueOrDefault(); // t3 = 0 - значення за замовчуванням

   Console.WriteLine("d2 = {0}", d2);
   Console.WriteLine("t2 = {0}", t2);
   Console.WriteLine("t3 = {0}", t3);
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

t == null
d2 = 0
t2 = -10.55
t3 = 0

 

5. Як програмно визначити, чи Nullable-змінній було присвоєне значення null?

Якщо змінна допускає null, то визначити, чи містить ця змінна значення null можна наступними способами:

 • використати одну з операцій == або !=;
 • використати властивість HasValue.

Приклад.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Перевірка, чи Nullable-змінній було присвоєне значення null
   char? symbol; // деяка Nullable-змінна

   // Спосіб 1. Операція ==
   symbol = null;
   if (symbol == null)
    Console.WriteLine("symbol == null");
   else
    Console.WriteLine("symbol != null");

   // Спосіб 2. Операція !=
   symbol = 'a';
   if (symbol != null)
    Console.WriteLine("symbol != null");
   else
    Console.WriteLine("symbol == null");

   // Спосіб 3. Властивість HasValue
   symbol = null;
   if (symbol.HasValue)
    Console.WriteLine("symbol != null");
   else
    Console.WriteLine("symbol == null");
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат роботи програми

symbol == null
symbol != null
symbol == null

 

6. Операція ?? (null-coalescing). Призначення. Приклад

Операція ?? дозволяє присвоювати об’єкту Nullable-типу задане значення у випадку, коли значення цього об’єкту рівне null. Операція дозволяє замінити програмний код, що використовує конструкцію if-else. Порівняно з if-else ця операція є більш компактною.

Приклад.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp8
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Операція ??
   uint? d; // деякий Nullable-тип
   uint? t;

   d = null;
   t = d ?? 50; // t = 50
   Console.WriteLine("t = {0}", t);

   d = 20;
   t = d ?? 50; // t = 20
   Console.WriteLine("t = {0}", t);

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат роботи програми

t = 50
t = 20

 


Зв’язані теми