Бази даних. Сильні та слабкі зв’язки між типами сутностей. Унарні зв’язки. Рекурсивний зв’язок

Сильні та слабкі зв’язки між типами сутностей. Унарні зв’язки. Рекурсивний зв’язок


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Поняття сильного та слабкого зв’язку. Яким чином визначаються сильні та слабкі зв’язки?

Сильний зв’язок виникає між типами сутностей, коли існування одного типу сутності неможливе без іншого типу сутності.
Слабкий зв’язок виникає між двома типами сутностей у випадку, коли між ними немає прямої залежності. У такому випадку зв’язок є необов’язковий, тобто можуть бути ситуації, коли зв’язку між сутностями не потрібно. Типи сутностей здатні існувати автономно один без одного.

 

2. Приклад сильного зв’язку для типу зв’язку 1:M

Нехай потрібно побудувати базу даних навчального процесу, в якому виділяються сутності Група та Студент. Сутність Студент є слабкою по відношенню до сутності Група. Це пояснюється тим, що Студент знаходиться в підлеглому стані по відношенню до Групи, в якій він навчається.
Між сутностями Група та Студент існує сильний зв’язок. Студент не може навчатись в навчальному закладі, не будучи включеним до деякої Групи. Тобто, зв’язок завжди буде існувати.
На рисунку 1 зображений зв’язок між сутностями Студент та Група.

Бази даних. Зв’язок між сутностями Студент та Група

Рисунок 1. Зв’язок між сутностями Студент та Група

 

3. Приклади слабких зв’язків для типу зв’язку 1:M

Приклад 1. При проектуванні бази даних навчального закладу зв’язок може існувати між типами сутностей Працівник (Викладач) та Кабінет. У даному випадку Працівник це слабкий тип сутності, Кабінет – це сильний тип сутності. Згідно штатного розпису Працівник (Викладач) може бути закріплений як завідувач Кабінетом, за який він отримує надбавку до заробітної плати. Але це є не обов’язково. Тип сутності Працівник може існувати автономно без надбавки за Кабінет, оскільки має інші джерела нарахування заробітної плати. Тому, між типами сутностей Працівник (Викладач) та Кабінет існує слабкий зв’язок, який зображений на рисунку 2.
Наявність слабкого зв’язку позначається маленьким кружком зі сторони необов’язкової сутності. Для Працівник встановлено потужність зв’язку M тому що декілька працівників можуть отримувати надбавки за кабінет (теоретично).

Бази даних. Слабкий зв’язок між типами сутностей Працівник і Кабінет

Рисунок 2. Слабкий зв’язок між типами сутностей Працівник і Кабінет

Приклад 2. Для типів сутностей Студент та Дисципліна існує зв’язок. Студент вивчає Дисципліну. Згідно з навчальним планом Студент обов’язково вивчає визначений перелік дисциплін протягом усього навчання. Однак, деякі дисципліни можуть бути винесені як факультативні – такі, які вибирає Студент для додаткового вивчення. Якщо допустити, що існує тип сутності Факультативна_Дисципліна, то між типами сутностей Студент та Факультативна_Дисципліна існує слабкий зв’язок, який зображений на рисунку 3.
При такому способі проектування бази даних, тип сутності Дисципліна поділяється на два типи сутності: Обов’язкова_Дисципліна та Факультативна_Дисципліна.
При створенні реляційної таблиці Subject_Optional інформація про студента необов’язкова і може містити значення NULL.

Бази даних. Зображення слабкого зв’язку між типами сутностей Student та Subject_Optional

Рисунок 3. Зображення слабкого зв’язку між типами сутностей Student та Subject_Optional 

4. Унарні зв’язки. Рекурсивні зв’язки. Приклад опису

Унарний зв’язок – це зв’язок всередині таблиці. Унарні зв’язки пов’язані з рекурсивними зв’язками, які замикаються всередині однієї таблиці. З допомогою рекурсивних відношень можна зручно описувати складні ієрархічні структури. Прикладами таких структур можуть бути ієрархія штатної побудови в навчальному закладі, організаційно-штатна структура підприємства тощо.

Приклад. Задано штатно-організаційну структуру посад навчального закладу.

У прикладі з допомогою унарного рекурсивного зв’язку розроблена діаграма ER-моделі штатної структури навчального закладу (рисунок 4).

Бази даних. Спрощена організаційно-штатна структура посад навчального закладу

Рисунок 4. Спрощена організаційно-штатна структура посад навчального закладу

На рисунку 5 зображено унарно-рекурсивний зв’язок на діаграмі ER-моделі.

Бази даних. Унарно-рекурсивний зв’язок на діаграмі ER-моделі

Рисунок 5. Унарно-рекурсивний зв’язок на діаграмі ER-моделі

Якщо, на основі унарно-рекурсивного зв’язку побудувати таблицю, то первинний ключ ID_Position та зовнішній ключ ID_Parent будуть замикатись в цій таблиці. Рисунок 6 відображає таблицю даних, яка відповідає ER-моделі, зображеній на рисунку 5.

Бази даних. Таблиця даних, яка відповідає ER-моделі, що представляє рекурсивний зв'язок

 


Зв’язані теми