Java. Лінійний пошук. Розробка узагальненого класу, що містить засоби реалізації лінійного пошуку
Лінійний пошук. Розробка узагальненого класу, що містить засоби реалізації лінійного пошуку


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

Умова задачі

Розробити узагальнений клас LSearch<T>, що містить засоби для реалізації лінійного пошуку в одновимірному масиві. Продемонструвати роботу класу у функції main().

 


Виконання

1. Структура консольної програми. Класи LSearch<T> та TestLSearch

Перш за все потрібно створити новий клас, який містить функцію main(). У нашому випадку ім’я класу TestLSearch. Створюється файл з іменем TestLSearch.java, який містить два класи:

 • узагальнений клас LSearch<T>, який потрібно розробити згідно з умовою задачі;
 • клас TestLSearch, який містить функцію main() в якій буде проводитись тестування (дослідження роботи) класу LSearch<T>.

Загальна структура класів наступна:

// Узагальнений клас, що реалізує лінійний пошук.
// Клас працює з узагальненим типом T
class LSearch<T> {

}

// Клас, що містить функцію main(), в якій тестується робота класу LSearch
public class TestLSearch {

 public static void main(String[] args) {

 }

}

На наступних кроках у клас LSearch<T> будуть вводитись внутрішні змінні та методи для реалізації виконання задачі. У тіло функції main() буде вписуватись код тестування методів класу.

 

2. Розробка класу LSearch<T>
2.1. Ввід внутрішніх змінних класу

Оскільки, алгоритм лінійного пошуку використовується для одновимірних масивів, то в клас LSearch<T> вводиться прихований (private) одновимірний внутрішній масив A.

class LSearch<T> {
 // Внутрішні змінні класу
 private T[] A; // масив узагальненого типу T
}

 

2.2. Конструктори класу

Для зручної ініціалізації внутрішнього масиву A, в класі вводяться три загальнодоступні (public) конструктори:

 • конструктор без параметрів. Ініціалізує масив A значеням null;
 • конструктор з параметром типу масив T[]. Цей конструктор ініціалізує внутрішній масив A значеннями зовнішнього масиву. З допомогою методу clone() робиться повна копія (з виділенням пам’яті) вхідного масиву;
 • конструктор з параметром типу клас LSearch<T>. Це випадок, коли потрібно ініціалізувати екземпляр класу даними іншого екземпляру без використання додаткових перетворюючих методів.

Після вводу конструкторів текст класу наступний

class LSearch<T> {

 // Внутрішні змінні класу
 private T[] A; // масив узагальненого типу T

 // ------------ Конструктори класу --------------
 // Конструкто без параметрів
 public LSearch() {
  A = null;
 }

 // Конструктор з 1 параметром.
 // Параметр: _A - зовнішній масив елементів, яким ініціалізується
 //               внутрішній масив
 public LSearch(T[] _A) {
  A = _A.clone(); // Зробити копію в іншому місці пам'яті
 }

 // Конструктор, який ініціалізує екземпляром іншого класу типу LSearch<T>
 public LSearch(LSearch<T> L) {
  this.A = L.A.clone();
 }
}

 

2.3. Методи доступу до внутрішніх даних в класі

Для доступу до внутрішніх змінних класу використовуються методи Get() та Set(), які мають наступну реалізацію

// Метод, що повертає посилання на внутрішній масив даних
public T[] Get() {
 return this.A;
}

// Метод, що встановлює новий масив даних
public void Set(T[] _A) {
 this.A = _A.clone();
}

 

2.4. Методи реалізації лінійного пошуку

З метою забезпечення зручного лінійного пошуку заданого елементу (ключа) в масиві в класі реалізовано 5 перевантажених методів (подаються нижче).

2.4.1. Перевантажений метод IsItem(). Визначення наявності заданого елементу в масиві

Метод IsItem() має дві реалізації: приховану (private) та загальнодоступну (public).

У першій прихованій реалізації метод отримує вхідним параметром масив типу T[] та ключ типу T. Метод повертає true, якщо елемент key є у вхідному масиві. Даний метод розміщується в розділі private.

У другій реалізації метод отримує ключ key. Пошук ведеться у внутрішньому масиві A даного класу.

// Прихований метод, що визначає, чи елемент key є в масиві _A
private boolean IsItem(T[] _A, T key) {
 for (int i=0; i<_A.length; i++)
  if (key==_A[i])
   return true;
 return false;
}

// Загальнодоступний метод, що визначає, чи елемент key є у внутрішньому масиві A
public boolean IsItem(T key) {
 return IsItem(A, key); // викликати прихований метод
}

 

2.4.2. Перевантажений метод GetFirstPos(). Визначення позиції першого входження елементу в масиві

Метод GetFirstPos() реалізує лінійний пошук з початку масиву. Метод послідовно сканує масив до першого співпадіння. Як тільки значення ключа key співпало з елементом в масиві, відбувається вихід з методу і повернення позиції (нумерується з 0) цього елементу.

Метод має дві реалізації: приховану та загальнодоступну.

// Прихований метод, що визначає позицію першого входження елементу key в масиві _A.
// Якщо елементу немає в масиві, метод повертає -1
private int GetFirstPos(T[] _A, T key) {
 for (int i=0; i<_A.length; i++)
  if (key == _A[i])
   return i;
 return -1;
}

// Перевантажений метод GetFirstPos(), обробляє внутрішній масив A класу
public int GetFirstPos(T key) {
 return GetFirstPos(A, key); // викликати прихований метод
}

 

2.4.3. Перевантажений метод GetLastPos(). Визначення позиції останнього входження елементу в масиві

Метод GetLastPos() повертає позицію останнього входження елементу в масиві. Пошук шуканого ключа здійснюється з кінця масиву.

// Метод, що визначає позицію останнього входження елементу в масиві _A
private int GetLastPos(T[] _A, T key) {
 for (int i=_A.length-1; i>=0; i--)
  if (key == _A[i])
   return i;
 return -1;
}

// Перевантажений варіант GetLastPos() - обробляє масив A класу
public int GetLastPos(T key) {
 return GetLastPos(A, key);
}

 

2.4.4. Перевантажений метод GetNOccurences(). Визначення кількості входжень елементу в масиві

 

// Метод, що визначає кількість входжень елементу в масиві _A
private int GetNOccurences(T[] _A, T key) {
 int n = 0;
 for (int i=0; i<_A.length; i++)
  if (key==_A[i])
   n++;
 return n;
}

// Перевантажений варіант методу GetNOccurences() - працює з внутрішнім масивом A
public int GetNOccurences(T key) {
 return GetNOccurences(A, key);
}

 

2.4.5. Перевантажений метод GetPositions(). Отримати масив позицій входження елементу в масиві

Корисним для використання є метод GetPositions(), що дозволяє отримати масив, в якому записані позиції входження заданого ключа key в масиві.

// Метод, що повертає масив входжень елементу key в масиві _A
private int[] GetPositions(T[] _A, T key) {
 // Обчислити кількість позицій
 int nPos = GetNOccurences(key);

 // Оголосити масив
 int[] AP = new int[nPos];

 // Додати номери позицій в масив AP
 int t=0;

 for (int i=0; i<_A.length; i++)
  if (key==_A[i])
   AP[t++] = i;

 // Повернути масив
 return AP;
}

// Перевантажений варіант GetPositions()
public int[] GetPositions(T key) {
 // Викликати однойменний прихований метод
 return GetPositions(A, key);
}

 

2.5. Метод виведення внутрішнього масиву

Додатково у класі реалізовано метод Print(), який виводить елементи масиву. Метод отримує параметром рядок коментаря text. Метод може використовуватись для контролю та тестування роботи класу.

// Метод, що виводить внутрішній масив
public void Print(String text) {
 System.out.println(text);
 for (int i=0; i<A.length; i++) {
  System.out.print(A[i]+" ");
 }
 System.out.println("");
}

 

3. Розробка класу TestLSearch. Функція main()

Для тестування роботи класу LSearch<T> створюється клас, що містить функцію main() – точку входу в програму. У функції main() продемонстровано створення екземплярів класу LSearch<T> для різних типів. Також продемонстровано використання конструкторів, методів доступу та лінійного пошуку.

Текст класу TestLSearch наступний.

// Клас, що містить функцію main(), в якій тестується робота класу LSearch
public class TestLSearch {

 public static void main(String[] args) {
  // ----------------- Тестування конструкторів -----------------
  // Деякий масив цілих чисел
  Integer[] AI = { 2, 3, 5, -77 };

  // Оголосити екземпляр A1
  LSearch<Integer> A1 = new LSearch<Integer>(AI); // викликається конструктор LSearch(T[])
  A1.Print("A1:");

  // Оголосити екземпляр A2
  LSearch<Integer> A2 = A1; // викликається конструктор LSearch(LSearch<T>)
  A2.Print("A2");

  // --------------- Тестування методів доступу -------------------
  // Оголосити масив дійсних чисел AD
  Double[] AD = { 2.8, 3.5, -7.7, -9.99 };

  // Оголосити екземпляр A3 дійсних чисел
  LSearch<Double> A3 = new LSearch<Double>(); // викликається конструтор без параметрів

  // Встановити в екземплярі A3 новий масив і вивести його
  A3.Set(AD);
  A3.Print("A3");

  // Отримати посилання на внутрішній масив в екземплярі A3
  Double[] AD2 = A3.Get();
  AD2[1] = 100.33; // Змінити елемент внутрішнього масиву A3 через посилання
  A3.Print("A3:");

  System.out.print("AD2: ");
  for (int i=0; i<AD2.length; i++)
   System.out.print(AD2[i] + " ");
  System.out.println();

  // ------------- Тестування методів лінійного пошуку ----------------
  // Метод IsItem() - визначення наявності елементу в масиві
  if (A1.IsItem(5))
   System.out.println("Element 5 is present in array A1");
  else
   System.out.println("Element 5 is absent in the array A1");

  // Метод GetFirstPos()
  int pos = A2.GetFirstPos(5);
  System.out.println();
  System.out.print("Array A2: ");
  A2.Print("");
  System.out.println("position of 5 is: " + pos);

  // Метод GetNOccurences()
  Integer[] AI2 = { 5, 8, -3, 2, 5, 0, 0, 1, 3, 5, 8 }; // оголосити масив
  LSearch<Integer> A4 = new LSearch<Integer>(AI2); // оголосити екземпляр класу LSearch<>
  int n;

  n = A4.GetNOccurences(5); // кількість входжень числа 5 в масиві A4
  System.out.println("n = " + n);

  // Метод GetPositions() - отримати масив позицій
  int[] AP; // AP - результуючий масив позицій
  AP = A4.GetPositions(5);

  System.out.print("Array of positions AP: ");
  for (int i=0; i<AP.length; i++)
   System.out.print(AP[i]+" ");
  System.out.println();
 }
}

 

4. Текст усього модуля. Скорочений варіант

Пройшовши послідовно усі етапи даної теми можна отримати програмний код модуля TestLSearch.java. Нижче наведено скорочений варіант класів LSearch<T> та TestLSearch.

// Узагальнений клас, що реалізує лінійний пошук.
// Клас працює з узагальненим типом T
class LSearch<T> {

 // Внутрішні змінні класу
 private T[] A; // масив узагальненого типу T

 // ------------ Конструктори класу --------------
 // Конструктор без параметрів
 public LSearch() {
  ...
 }

 // Конструктор з 1 параметром.
 // Параметр: _A - зовнішній масив елементів, яким ініціалізується
 //               внутрішній масив
 public LSearch(T[] _A) {
  ...
 }

 // Конструктор, який ініціалізує екземпляром іншого класу типу LSearch<T>
 public LSearch(LSearch<T> L) {
  ...
 }

 // -------------- Методи доступу до внутрішніх даних в класі --------------
 // Метод, що повертає посилання на внутрішній масив даних
 public T[] Get() {
  ...
 }

 // Метод, що встановлює новий масив даних
 public void Set(T[] _A) {
  ...
 }

 // -------------- Методи лінійного пошуку ---------------------
 // Прихований метод, що визначає, чи елемент key є в масиві _A
 private boolean IsItem(T[] _A, T key) {
  ...
 }

 // Загальнодоступний метод, що визначає, чи елемент key є у внутрішньому масиві A
 public boolean IsItem(T key) {
  ...
 }

 // Прихований метод, що визначає позицію першого входження елементу key в масиві _A.
 // Якщо елементу немає в масиві, метод повертає -1
 private int GetFirstPos(T[] _A, T key) {
  ...
 }

 // Перевантажений метод GetFirstPos(), обробляє внутрішній масив A класу
 public int GetFirstPos(T key) {
  ...
 }

 // Метод, що визначає позицію останнього входження елементу в масиві _A
 private int GetLastPos(T[] _A, T key) {
  ...
 }

 // Перевантажений метод GetLastPos() - обробляє масив A класу
 public int GetLastPos(T key) {
  ...
 }

 // Метод, що визначає кількість входжень елементу в масиві _A
 private int GetNOccurences(T[] _A, T key) {
  ...
 }

 // Перевантажений метод GetNOccurences() - працює з внутрішнім масивом A
 public int GetNOccurences(T key) {
  ...
 }

 // Метод, що повертає масив входжень елементу key в масиві _A
 private int[] GetPositions(T[] _A, T key) {
  ...
 }

 // Перевантажений варіант GetPositions()
 public int[] GetPositions(T key) {
  ...
 }

 // Метод, що виводить внутрішній масив
 public void Print(String text) {
  ...
 }
}

// Клас, що містить функцію main(), в якій тестується робота класу LSearch
public class TestLSearch {
 public static void main(String[] args) {
  ...
 }
}

 


Зв’язані теми