Patterns. Паттерни. Реалізація паттерну Builder на C#

Реалізація паттерну Builder на C#

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Структура паттерну Builder

У найбільш загальному випадку структура паттерну Builder зображена на рисунку 1.

Структура паттерну Builder

Рисунок 1. Структура паттерну Builder

 

2. Реалізація паттерну Builder на C#. Приклад
2.1. Структурна схема рішення задачі

У прикладі демонструється реалізація паттерну Builder на мові C#, структура якого зображена на рисунку 2.

Паттерн Builder. Побудова продукту з 3-х частин

Рисунок 2. Паттерн Builder. Побудова продукту з 3-х частин

Оголошуються наступні класи:

 • Product – клас, що є продуктом (результатом роботи паттерну). Це є довільний клас. У демонстраційних цілях в цьому класі оголошується три цілочисельних змінних, кожна з яких умовно вважається частиною продукту;
 • Builder – абстрактний клас, що служить інтерфейсом між розпорядником (Director) та класом, що створює конкретний об’єкт (ConcreteBuilder);
 • ConcreteBuilder – клас, що будує конкретний об’єкт;
 • Director – клас, що є розпорядником. Цей клас будує (конфігурує) об’єкт класу ConcreteBuilder для використання його клієнтом;
 • Program – клас, що є клієнтом. У цьому класі реалізується функція main(), в якій продемонстровано роботу клієнта. Клієнт звертається до розпорядника (Director) для того, щоб той побудував об’єкт класу ConcreteBuilder. Потім побудований об’єкт повертається клієнту в методі GetResult().

 

2.2. Програма на мові C#

Текст програми на мові C# наступний

using System;

namespace ConsoleApp8
{
 // Паттерн Builder. Приклад реалізації на C#
 // 1. Клас, що є продуктом, містить три частини
 class Product
 {
  // Деякі внутрішні змінні
  private int part1, part2, part3;

  // Конструктор
  public Product()
  {
   part1 = 0;
   part2 = 0;
   part3 = 0;
  }

  // Методи доступу
  public int GetPart1() { return part1; }
  public int GetPart2() { return part2; }
  public int GetPart3() { return part3; }

  public void SetPart1(int part1)
  {
   this.part1 = part1;
  }

  public void SetPart2(int part2)
  {
   this.part2 = part2;
  }

  public void SetPart3(int part3)
  {
   this.part3 = part3;
  }
 }

 // 2. Клас, що є інтерфейсом між розпорядником та конкретним будівником
 abstract class Builder
 {
  // Метод, що створює продукт
  public abstract void CreateProduct();

  // Методи, що будують частини продукта
  public abstract void BuildPart1(int part);
  public abstract void BuildPart2(int part);
  public abstract void BuildPart3(int part);

  // Метод, що повертає продукт клієнту
  public abstract Product GetProduct();
 }

 // Клас - конкретний будівник, успадковує абстрактний клас Builder
 class ConcreteBuilder : Builder
 {
  // Внутрішня змінна - посилання на продукт
  private Product currentBuilder;

  // Методи, що оголошуються в абстрактному класі Builder, їх потрібно реалізувати
  public override void CreateProduct()
  {
   currentBuilder = new Product();
  }

  public override void BuildPart1(int part)
  {
   currentBuilder.SetPart1(part);
  }

  public override void BuildPart2(int part)
  {
   currentBuilder.SetPart2(part);
  }

  public override void BuildPart3(int part)
  {
   currentBuilder.SetPart3(part);
  }

  public override Product GetProduct()
  {
   return currentBuilder;
  }
 }

 // Клас-розпорядник, містить методи побудови об'єкту Product з частин
 class Director
 {
  // Посилання на Builder
  private Builder builder;

  // Конструктор - ініціалізується екземпляром Builder
  public Director(Builder _builder)
  {
   builder = _builder;
  }

  // Метод, що будує об'єкт класу Product з частин
  public void Construct()
  {
   // Побудувати екземпляр класу Product
   builder.CreateProduct();
   builder.BuildPart1(10);
   builder.BuildPart2(20);
   builder.BuildPart3(30);
  }
 }

 // Клас, що містить функцію клієнта
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Це є клієнт
   // 1. Оголосити посилання на продукт
   Product product;

   // 2. Створити конкретного будівника
   Builder B = new ConcreteBuilder();

   // 3. Створити розпорядника та зконфігурувати його будівником
   Director D = new Director(B);

   // 4. Викликати методи побудови продукту - довірити це розпоряднику
   D.Construct();

   // 5. Повернути побудований продукт клієнту
   product = B.GetProduct();

   // 6. Перевірити, як побудований продукт
   Console.WriteLine("product.part1 = {0}", product.GetPart1());
   Console.WriteLine("product.part2 = {0}", product.GetPart2());
   Console.WriteLine("product.part3 = {0}", product.GetPart3());
  }
 }
}

 

2.3. Результат роботи програми
product.part1 = 10
product.part2 = 20
product.part3 = 30

 

3. Приклад використання паттерну Builder для генерування масивів випадкових чисел
3.1. Умова задачі

Використовуючи засоби мови C# та можливості паттерну Builder розробити програму для генерування об’єктів, що є масивами випадкових чисел. Масиви випадкових чисел представлені наступними класами:

 • ArrayRandomInt – масив з цілих чисел. Для даного масиву вказується діапазон;
 • ArrayRandomChar – масив випадкових символів від ‘A’ до ‘Z’.

 

3.2. Рисунок, що відображає структурну схему розв’язку задачі

На рисунку 3 зображено структуру паттерну Builder, яка відображає розв’язок даної задачі.

Паттерн Builder. Генерування об’єктів - масивів випадкових чисел

Рисунок 3. Паттерн Builder. Генерування об’єктів – масивів випадкових чисел

Як видно з рисунку, клас-розпорядник може використовувати два класи-будівники BuildRandomInt та BuildRandomChar.

 

3.3. Розв’язок. Програма на мові C#. Додаток типу Console Application

Текст програми, що розв’язує задачу, наступний.

using System;

namespace ConsoleApp9
{
 // 1.   Класи, що є продуктами
 // 1.1. ArrayRandomInt - масив випадкових цілих чисел
 class ArrayRandomInt
 {
  // Оголосити внутрішню змінну - екземпляр масиву
  private int[] A;

  // Конструктор класу з трьома параметрами
  public ArrayRandomInt(int count, int min, int max)
  {
   // Створити екземпляр класу Random
   Random rndNum = new Random();

   // Побудувати масив випадкових чисел
   A = new int[count];
   for (int i = 0; i < count; i++)
   {
    A[i] = rndNum.Next(min, max + 1);
   }
  }

  // Метод, що повертає масив
  public int[] GetArrayInt()
  {
   return A;
  }
 }

 // 1.2. Масив символів від 'A' до 'Z'
 class ArrayRandomChar
 {
  // Масив випадкових символів від 'A' до 'Z'
  private char[] A;

  public ArrayRandomChar(int count)
  {
   // Створити екземпляр класу Random
   Random rndChar = new Random();

   // Побудувати масив A
   A = new char[count];
   int t;

   for (int i = 0; i < count; i++)
   {
    // Отримати випадковий символ від 'A' до 'Z'
    A[i] = (char)(rndChar.Next((int)('Z' - 'A' + 1)) + (int)'A');
   }
  }

  // Метод, що повертає масив
  public char[] GetArrayChar()
  {
   return A;
  }
 }

 // 2. Клас, що є інтерфейсом з клієнтом для генерування об'єкту типу int
 class Builder
 {
  // У класі оголошуються методи, що надаються класу-розпоряднику
  virtual public void BuildArrayInt(int count, int min, int max) { }
  virtual public void BuildArrayChar(int count) { }

  // Методи, що повертають конкретні об'єкти клієнту
  virtual public ArrayRandomInt GetResultInt()
  {
   return null;
  }

  virtual public ArrayRandomChar GetResultChar()
  {
   return null;
  }
 }

 // 3. Класи - будівники екземплярів ArrayRandomInt та ArrayRandomChar
 class BuildRandomInt : Builder
 {
  private ArrayRandomInt A;

  override public void BuildArrayInt(int count, int min, int max)
  {
   // Побудувати екземпляр класу ArrayRandomInt
   A = new ArrayRandomInt(count, min, max);
  }

  override public ArrayRandomInt GetResultInt()
  {
   return A;
  }
 }

 class BuildRandomChar : Builder
 {
  private ArrayRandomChar A;

  public override void BuildArrayChar(int count)
  {
   A = new ArrayRandomChar(count);
  }

  public override ArrayRandomChar GetResultChar()
  {
   return A;
  }
 }

 // 4. Клас, що виступає розпорядником
 class Director
 {
  private Builder builder;

  // Конструктор класу
  public Director(Builder _builder)
  {
   builder = _builder;
  }

  // Метод, що будує масив випадкових цілих чисел
  public void ConstructInt()
  {
   // Побудувати масив з 10 цілих чисел в діапазоні від 5 до 15
   builder.BuildArrayInt(10, 5, 15);
  }

  public void ConstructChar()
  {
   // Побудувати масив з 15 символів типу char
   builder.BuildArrayChar(15);
  }
 }

 // Клас, що виступає клієнтом
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Це є клієнт
   // 1. Генерування об'єкту класу ArrayRandomInt
   // 1.1. Оголосити продукт
   ArrayRandomInt AI; // Це є результат - об'єкт-масив цілих чисел

   // 1.2. Оголосити клас-будівник
   Builder BI = new BuildRandomInt();

   // 1.3. Оголосити розпорядника та зконфігурувати його конкретним будівником
   Director D = new Director(BI);
   D.ConstructInt(); // Побудувати об'єкт-масив цілих чисел

   // 1.4. Передати масив клієнту
   AI = BI.GetResultInt();

   // 1.5. Перевірити результат
   int[] arrInt = AI.GetArrayInt();
   Console.WriteLine("Array AI:");
   for (int i = 0; i < arrInt.Length; i++)
    Console.Write("{0}   ", arrInt[i]);
   Console.WriteLine();

   // -----------------------------------------
   // 2. Генерування об'єкту класу ArrayRandomChar
   // 2.1. Оголосити продукт
   ArrayRandomChar AC;

   // 2.2. Оголосити клас-будівник
   BuildRandomChar BC = new BuildRandomChar();

   // 2.3. Оголосити клас розпорядник і сформувати його будівником
   Director DC = new Director(BC);

   // 2.4. Збудувати масив значень типу char
   DC.ConstructChar();

   // 2.5. Передати масив клієнту
   AC = BC.GetResultChar();

   // 2.6. Вивести отриманий масив для перевірки
   char[] arrChar = AC.GetArrayChar();
   Console.WriteLine("Array AC:");
   for (int i = 0; i < arrChar.Length; i++)
    Console.Write("{0} ", arrChar[i]);
   Console.WriteLine();
  }
 }
}

 

3.4. Пояснення до програми

Як видно з рисунку 3, у програмі використовуються два класи-будівники BuildRandomInt та BuildRandomChar, які містять два методи побудови об’єктів класів:

 • метод BuildArrayInt() – створює екземпляр класу ArrayRandomInt;
 • метод BuildArrayChar() –   створює екземпляр класу ArrayRandomChar.

Класи ArrayRandomInt та ArrayRandomChar є продуктами, які передаються клієнту.

Клас Director є класом-розпорядником. У цьому класі реалізовано два методи ConstructInt() та ConstructChar(), з яких викликаються методи BuildArrayInt() та BuildArrayChar() з конкретними параметрами (довжина масиву, діапазон значень).

Клас Builder служить інтерфейсом між класом-розпорядником Director та класами-будівниками BuildRandomInt та BuildRandomChar.

Можливий був й інший варіант реалізації задачі, в якому клас Builder був розбитий на два підкласи, наприклад BuilderInt та BuilderChar.

 

3.5. Результат виконання програми

Після запуску на виконання програма видасть наступний результат

Array AI:
5 10 14 7 5   11 10 8 9 14
Array AC:
J M G N M S C H N L S Y E L V

 


Зв’язані теми