Java. Приклади розв’язування задач на потоки даних Stream API

Приклади розв’язування задач на потоки даних Stream API


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Визначення кількості парних чисел в потоці даних. Приклад

Умова задачі. Для будь-якого набору випадково-згенерованих цілих чисел потрібно визначити кількість парних. Для розв’язку задачі використати засоби програмного інтерфейсу Stream API.

Розв’язок. Розв’язок задачі відображений у статичному методі DemoStream(), який викликається з функції main().

// Приклади відкриття/закриття потоку даних
import java.util.stream.*;
import java.util.*;
import java.util.function.*;

public class TrainStreamAPI {

 public static void DemoStream() {
  // Задача. Для будь-якого набору випадково згенерованих
  // чисел потрібно визначити кількість парних.

  // 1. Створити потік даних з випадкового масиву чисел
  ArrayList<Integer> AL = new ArrayList<Integer>();
  int number;
  Random rnd = new Random();

  for (int i=0; i<10; i++) {
   number = rnd.nextInt() % 100;
   AL.add(number);
  }

  System.out.println("Array AL:");
  System.out.println(AL);

  // 2. Визначити кількість парних чисел. Спосіб 1.
  // 2.1. Створити потік з масиву AL - метод stream()
  Stream<Integer> st = AL.stream();

  // 2.2. Оголосити посилання на стандартний
  // функціональний інтерфейс Predicate<Integer>
  Predicate<Integer> fn; // це посилання буде передано у метод filter()

  // 2.3. Присвоїти посиланню лямбда-вираз, який визначає, чи парне число
  fn = (n) -> (n%2) == 0;

  // 2.4. Викликати метод filter, який вибере тільки парні числа з потоку st
  Stream<Integer> resStream = st.filter(fn);

  // 2.5. Вивести кількість парних чисел
  System.out.println("n = " + resStream.count());

  // 3. Визначити кількість парних чисел. Спосіб 2 - швидкий спосіб
  int n2 = (int)(AL.stream().filter((n)->(n%2)==0)).count();
  System.out.println("n2 = " + n2);
 }

 public static void main(String[] args) {
  DemoStream();
 }
}

Результат виконання програми

Array AL:
[-79, 99, -83, -75, -78, -22, -57, 84, 11, 15]
n = 3
n2 = 3

  

2. Робота з потоками рядків. Пошук в рядку. Приклад

Умова задачі. Задано набір прізвищ співробітників. Розробити програму, що показує всі прізвища, які починаються на букву ‘J’. Задачу розв’язати з використанням програмного інтерфейсу Stream API.

Розв’язок.

// Приклади відкриття/закриття потоку даних
import java.util.stream.*;
import java.util.*;
import java.util.function.*;

public class TrainStreamAPI {

 public static void DemoStream() {
  // Задача. Задано набір прізвищ співробітників.
  // Розробити програму, яка показує всі прізвища що починаються на букву 'J'

  // 1. Організувати ввід прізвищ з клавіатури.
  // Кінець вводу - пустий рядок ""
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  String s;
  ArrayList<String> AL = new ArrayList<String>();

  System.out.println("Enter names: ");
  while (true) {
   System.out.print("name = ");
   s = scanner.nextLine();
   if (s.equals("")==true)
    break;
   AL.add(s);
  }
  System.out.println();

  // 2. Вивести масив введених прізвищ
  System.out.println("AL = " + AL);

  // 3. Обчислити кількість прізвищ, що починаються на 'J'
  // 3.1. Оголосити посилання на функціональний інтерфейс Predicate<T>
  Predicate<String> fn;

  // 3.2. Встановити лямбда-вираз для fn
  fn = (str) -> {
   if (str.charAt(0)=='J')
    return true;
   return false;
  };

  // 3.3. Конвертувати AL в потік рядків
  Stream<String> stream = AL.stream();

  // 3.4. Отримати відфільтрований потік згідно предикату,
  // визначеному в fn()
  Stream<String> resStream = stream.filter(fn);

  // 3.5. Вивести кількість прізвищ, що починаються на J
  System.out.println("count = " + resStream.count());
 }

 public static void main(String[] args) {
  DemoStream();
 }
}

Результат виконання програми

Enter names:
name = abc
name = Jlskjf
name = JJ
name = lskdjlsk
name = sldkfjs
name = dflskdj
name = sdsd
name = ss
name =

AL = [abc, Jlskjf , JJ, lskdjlsk, sldkfjs, dflskdj, sdsd, ss]
count = 2

  

3. Сортування рядків. Приклад

Умова задачі. Задано масив рядків. Використовуючи засоби Stream API посортувати рядки в лексикографічному порядку.

Розв’язок. Текст програми, що розв’язує дану задачу наступний.

import java.util.*;
import java.util.stream.*;
import java.util.function.*;

public class StreamAPI {

 public static void main(String[] args) {
  // 1. Оголосити деякий масив рядків
  String[] AS = {
   "abcd", "bcfk", "def", "jklmn", "jprst",
   "afc", "ambn", "kmk", "rbd", "jus"
  };

  // 2. Створити колекцію з масиву рядків
  ArrayList<String> AL = new ArrayList<String>(AS.length);

  for (int i=0; i<AS.length; i++)
   AL.add(i, AS[i]);

  // 3. Створити потік даних з колекції AL
  Stream<String> stream = AL.stream();

  // 4. Посортувати потік у природному порядку
  Stream<String> streamSorted = stream.sorted();

  // 5. Відобразити потік streamSorted
  // 5.1. Визначити дію, яка буде виводити один елемент потоку.
  // Для цього використовується інтерфейс Consumer<T>
  Consumer<String> action = (str) -> {
   System.out.println(str);
  };

  // 5.2. Відобразити кожен елемент потоку
  streamSorted.forEach(action);

  // 6. Посортувати елементи потоку в спадному порядку
  // 6.1. Реалізувати компаратор - метод, що порівнює два рядки
  Comparator<String> comparator;

  comparator = (str1, str2) -> {
   return str2.compareTo(str1); // <0, ==0, >0
  };

  // 6.2. Створити новий потік
  stream = AL.stream();

  // 6.3. Посортувати потік stream
  Stream<String> streamSortedDesc = stream.sorted(comparator);

  // 6.4. Відобразити новий потік
  System.out.println("-----------------------");
  streamSortedDesc.forEach(action);
 }
}

Результат виконання програми

abcd
afc
ambn
bcfk
def
jklmn
jprst
jus
kmk
rbd
-----------------------
rbd
kmk
jus
jprst
jklmn
def
bcfk
ambn
afc
abcd

  


Зв’язані теми