C#. Класи BinaryReader, BinaryWriter. Приклади

Класи BinaryReader, BinaryWriter. Приклади розв’язку задач на читання з файлів і запис у файли даних у двійковому форматі


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Запис у файл та зчитування з файлу чисел різних форматів (double, char, string, sbyte). Приклад

У прикладі продемонстровано запис у файл file2.bin та зчитування з нього наступних даних:

 • число типу double;
 • рядок типу string;
 • символ типу char;
 • число типу sbyte.

 

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Записати у файл file2.bin наступні дані:
   // - число типу double;
   // - рядок типу string;
   // - символ типу char;
   // - число типу sbyte.

   // 1. Запис чисел
   using (FileStream fs = new FileStream("file2.bin", FileMode.Create))
   {
    using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs, Encoding.Default))
    {
     // 1.2. Вихідні числа
     double x = 3.88;
     string s = "Hello world!";
     char c = 'Z';
     sbyte b = 17;

     // 1.3. Запис чисел - метод Write()
     bw.Write(x);
     bw.Write(s);
     bw.Write(c);
     bw.Write(b);
    }
   }

   // 2. Читання чисел
   using (FileStream fs = new FileStream("file2.bin",
FileMode.Open))
   {
    using (BinaryReader br = new BinaryReader(fs, Encoding.Default))
    {
     // 2.1. Змінні, в які зчитуються дані
     double x2;
     string s2;
     char c2;
     sbyte b2;

     // 2.2. Зчитування даних
     x2 = br.ReadDouble();
     s2 = br.ReadString();
     c2 = br.ReadChar();
     b2 = br.ReadSByte();

     // 2.3. Виведення результату для контролю
     Console.WriteLine("x2 = {0}", x2);
     Console.WriteLine("s2 = {0}", s2);
     Console.WriteLine("c2 = {0}", c2);
     Console.WriteLine("b2 = {0}", b2);
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

x2 = 3.88
s2 = Hello world!
c2 = Z
b2 = 17

 

2. Запис у файл та зчитування з файлу масиву чисел типу float[]. Приклад

Щоб записати будь-який масив потрібно дотримуватись такої послідовності дій:

 1. Записати кількість елементів у масиві;
 2. В циклі записати елементи масиву.

При зчитуванні масиву потрібно дотримуватись такої самої послідовності дій:

 1. Зчитати кількість елементів у масиві;
 2. З допомогою оператора циклу зчитати елементи масиву.
using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Записати у файл file3.bin масив чисел типу float[]
   // 1. Запис чисел
   using (FileStream fs = new FileStream("file3.bin",
       FileMode.Create))
   {
    using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs, Encoding.Default))
    {
     // 1.2. Вихідний масив
     float[] AF = { 2.1f, 3.8f, 4.4f, -2.3f, -1.3f };

     // 1.3. Запис масиву
     // Спочатку записати кількість чисел
     bw.Write(AF.Length);

     // Цикл запису елементів масиву
     for (int i = 0; i < AF.Length; i++)
      bw.Write((double)AF[i]); // записуються як double
    }
   }

   // 2. Зчитування з файлу масиву чисел типу float
   using (FileStream fs = new FileStream("file3.bin", FileMode.Open))
   {
    using (BinaryReader br = new BinaryReader(fs, Encoding.Default))
    {
     // 2.1. Масив-результат
     float[] AF2;

     // 2.2. Зчитати кількість чисел, що записані
     int count = br.ReadInt32();
     AF2 = new float[count];

     // 2.3. Зчитати масив
     for (int i = 0; i < count; i++)
      AF2[i] = (float)br.ReadDouble(); // зчитуються як double

     // 2.3. Виведення результату для контролю
     Console.Write("AF2 = { ");
     for (int i = 0; i < AF2.Length; i++)
      Console.Write(AF2[i] + " ");
     Console.WriteLine(" }");
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

AF2 = { 2.1 3.8 4.4 -2.3 -1.3 }

 

3. Демонстраційна програма запису масиву рядків (string[]) у файл та його зчитування з файлу. Приклад.

Умова задачі. Розробити клас з іменем ReadWriteArrayOfStrings, який містить два методи:

 • метод WriteArrayStr() – записує масив рядків у файл;
 • метод ReadArrayStr() – зчитує з файлу рядки у масив.

Для запису в файл використати клас BinaryWriter. Для читання з файлу використати клас BinaryReader.

Протестувати роботу класу.

Розв’язок. Оскільки, класи BinaryWriter та BinaryReader є адаптерами потоків, то для того, щоб безпосередньо доступитись до файлу, потрібно використати відповідний клас з опорного сховища. Для доступу до файлів використовується клас FileStream.

Текст програми рішення задачі наступний.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 // Клас, що містить методи запису/читання масиву рядків у байтовий потік.
 class ReadWriteArrayOfStrings
 {
  // Метод, що записує масив рядків у файл.
  // Параметри методу:
  // - AS - масив рядків;
  // - filename - ім'я файлу.
  public void WriteArrayStr(string[] AS, string filename)
  {
   // 1. Створити потік і зв'язати його з файлом filename
   // Директива using забезпечує автоматичне очищення ресурсів.
   using (FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // 2. Зв'язати потік fs з екземпляром bw:
    // bw -> fs -> filename
    BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs);

    // 3. Записати кількість рядків у файл
    bw.Write(AS.Length);

    // 4. Цикл запису масиву рядків у файл
    for (int i = 0; i < AS.Length; i++)
    {
     bw.Write(AS[i]);
    }
   }
  }

  // Метод, що читає рядки з файлу
  public string[] ReadArrayStr(string filename)
  {
   // Спроба відкрити файл для читання
   using (FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // Зв'язати екземляр br з fs:
    // br <- fs <- filename
    BinaryReader br = new BinaryReader(fs);

    // Зчитати кількість елементів у масиві рядків
    int count = br.ReadInt32();

    // Оголосити масив рядків та виділити для нього пам'ять
    string[] AS = new string[count];

    // Зчитати рядки в масив AS
    for (int i=0; i<AS.Length; i++)
    {
     // Зчитати рядок
     AS[i] = br.ReadString();
    }

    // Повернути результат
    return AS;
   }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Тест роботи класу ReadWriteArrayOfStrings

   // 1. Створити екземпляр класу
   ReadWriteArrayOfStrings obj = new ReadWriteArrayOfStrings();

   // 2. Оголосити тестовий масив рядків
   string[] AS = { "abc", "def", "ghi", "jklmn", "jprst" };

   // 3. Викликати метод запису рядків у файл "myfile.bin"
   obj.WriteArrayStr(AS, "myfile.bin");

   // 4. Зчитати рядки в інший масив з того самого файлу
   string[] AS2 = obj.ReadArrayStr("myfile.bin");

   // 5. Вивести прочитані рядки
   Console.WriteLine("Array AS2:");
   foreach (string s in AS2)
    Console.WriteLine(s);
  }
 }
}

Результат виконання програми

Array AS2:
abc
def
ghi
jklmn
jprst

Після виконання, буде створено файл з іменем “myfile.bin”.

 

4. Приклад запису/читання масиву екземплярів класу Worker (Службовець)

Умова задачі. Задано клас Worker, який реалізує працівника. Клас містить такі внутрішні поля:

 • ім’я працівника;
 • стать;
 • вік;
 • рейтинг.

У програмі потрібно послідовно виконати наступні операції:

 • створити масив екземплярів класу Worker;
 • записати цей масив у файл “workers.bin” у двійковому форматі;
 • зчитати дані з файлу “workers.bin” в інший масив;
 • вивести отриманий масив на екран для контролю.

Розв’язок. Щоб доступитись до файлового сховища використовується клас FileStream.
Для запису у файл у двійковому форматі використовується метод Write() класу BinaryWriter. Для зчитування файлу у двійковому форматі використовуються наступні методи класу BinaryReader:

 • ReadInt32() – зчитує число типу int з файлового потоку;
 • ReadDouble() – зчитує число типу double;
 • ReadChar() – зчитує символ типу char;
 • ReadString() – зчитує рядок символів.

Текст програми розв’язку задачі наступний.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 // Клас, що реалізує працівника
 class Worker
 {
  // Поля класу
  private string name; // Прізвище та ім'я працівника
  private char gender; // стать
  private int age; // вік у роках
  private double rank; // рейтинг

  // Конструктор
  public Worker(string name, char gender, int age, double rank)
  {
   this.name = name;
   this.gender = gender;
   this.age = age;
   this.rank = rank;
  }

  // Властивості доступу до полів класу
  public string Name
  {
   get { return name; }
   set { name = value; }
  }

  public char Gender
  {
   get { return gender; }
   set { gender = value; }
  }

  public int Age
  {
   get { return age; }
   set { age = value; }
  }

  public double Rank
  {
   get { return rank; }
   set { rank = value; }
  }

  // Метод, що виводить дані поточного екземпляру
  public void Print(string text)
  {
   Console.Write(text + " ");
   Console.Write("name = {0}, gender = {1}, age = {2}, rank = {3}",
           name, gender, age, rank);
   Console.WriteLine();
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Записати у файл "workers.bin" масив екземплярів типу Worker
   // 1. Запис масиву екземплярів
   using (FileStream fs = new FileStream("workers.bin", FileMode.Create))
   {
    using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs, Encoding.Default))
    {
     // 1.1. Створити чотирьох працівників - це є дані, що записуються
     Worker[] AW = {
      new Worker("Johnson J.", 'M', 42, 4.45),
      new Worker("Johansson S.", 'F', 33, 4.77),
      new Worker("Shcherbyuk I.", 'M', 49, 4.99),
      new Worker("Ivanov I.", 'M', 39, 4.8)
     };

     // 1.2. Запис масиву AW у файл
     // 1.2.1. Спочатку записати кількість працівників
     bw.Write(AW.Length);

     // 1.2.2. Потім в циклі записати кожного працівника
     foreach (Worker w in AW)
     {
      // Ім'я працівника
      bw.Write(w.Name);

      // Стать
      bw.Write(w.Gender);

      // Вік
      bw.Write(w.Age);

      // Рейтинг
      bw.Write(w.Rank);
     }
    }
   }

   // 2. Зчитування масиву типу Worker з файлу "workers.bin"
   using (FileStream fs = new FileStream("workers.bin", FileMode.Open))
   {
    using (BinaryReader br = new BinaryReader(fs, Encoding.Default))
    {
     // 2.1. Оголосити масив, в який будуть збережені дані з файлу,
     // а також допоміжні змінні
     Worker[] AW2;
     string name;
     char gender;
     int age;
     double rank;
     string s; // допоміжний рядок

     // 2.2. Зчитати кількість збережених екземплярів
     // та виділити для них пам'ять
     AW2 = new Worker[br.ReadInt32()];

     // 2.3. Зчитати екземпляри класу Worker у масив AW2
     for (int i = 0; i < AW2.Length; i++)
     {
      // Зчитати ім'я
      name = br.ReadString();

      // зчитати стать
      gender = br.ReadChar();

      // зчитати вік
      age = br.ReadInt32();

      // зчитати рейтинг
      rank = br.ReadDouble();

      // Виділити пам'ять для AW2[i] та створити екземпляр
      AW2[i] = new Worker(name, gender, age, rank);
     }

     // 2.4. Вивести інформацію про зчитані екземпляри класу Worker
     for (int i = 0; i < AW2.Length; i++)
     {
      // сформувати рядок
      s = "AW2[" + Convert.ToString(i) + "]: ";

      // роздрукувати дані екземпляру
      AW2[i].Print(s);
     }
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

AW2[0]: name = Johnson J., gender = M, age = 42, rank = 4.45
AW2[1]: name = Johansson S., gender = F, age = 33, rank = 4.77
AW2[2]: name = Shcherbyuk I., gender = M, age = 49, rank = 4.99
AW2[3]: name = Ivanov I., gender = M, age = 39, rank = 4.8

 


Зв’язані теми