C#. Приклади застосування класу FileStream без використання додаткових потоків
Приклади застосування класу FileStream без використання додаткових потоків (декораторів, адаптерів)

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступними темами:

Клас FileStream може бути застосований автономно без використання додаткових потоків адаптерів чи декораторів. Для цього у класі є всі необхідні засоби (методи). Основні методи клас успадковує від базового класу Stream.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад читання/запису числа типу double у файл. Використання FileStream

У прикладі продемонстровано використання засобів класу FileStream та базового класу Stream для запису/читання числа типу double у файл.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {

   // Приклад запису/читання числа типу double у файл "file1.bin".
   // Методи Read(), Write() класу FileStream

   // 1. Запис у файл числа
   // 1.1. Створити файл з іменем "file1.bin" для запису
   using (FileStream fs = new FileStream("file1.bin",
FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // 1.2. Задане число
    double x = 2.55;

    // 1.3. Конвертувати x в масив byte[]
    byte[] bt = Encoding.Default.GetBytes(x.ToString());

    // 1.4. Запис числа x в файл
    fs.Write(bt, 0, bt.Length);
   }

   // 2. Зчитати число з файлу - метод Read()
   using (FileStream fs2 = new FileStream("file1.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // 2.1. Оголосити масив-буфер, в який буде зчитано дані з файлу
    byte[] bt2 = new byte[10]; // 10 байт - достатньо для числа типу double

    // 2.2. Зчитати число з файлу в масив bt2
    fs2.Read(bt2, 0, bt2.Length);

    // 2.3. Конвертувати bt2 в тип string - в рядок st
    string st = Encoding.Default.GetString(bt2);

    // 2.4. Конвертувати st в x2 типу double
    double x2 = Convert.ToDouble(st);

    // 2.5. Вивести x2 для контролю
    Console.WriteLine("x2 = {0}", x2); // x2 = 2.55
   }
  }
 }
}

 

2. Приклад запису/читання масиву чисел типу int[]

У прикладі продемонстровано запис масиву типу int[] в файл та його читання. У програмному коді використовуються методи Read(), Write() базового класу Stream. Оскільки методи Read(), Write() вимагають представлення даних у вигляді масиву байт типу byte[], то для виконання операцій конвертування використовуються можливості класу BitConverter.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Запис масиву чисел типу int[] у файл "array.bin"
   using (FileStream fs = new FileStream("array.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Масив, який потрібно записати у файл
    int[] AI = { 1, 3, 8, 4, 2, 6 };

    // Допоміжний буфер типу byte[]
    byte[] AB;

    // Спочатку потрібно записати кількість чисел у масиві,
    // для цього можна скористатись класом BitConverter.
    // Представити число AI.Length як послідовність байт
    AB = BitConverter.GetBytes(AI.Length);
    fs.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Цикл поелементного запису чисел масиву
    for (int i = 0; i < AI.Length; i++)
    {
     AB = BitConverter.GetBytes(AI[i]);
     fs.Write(AB, 0, AB.Length);
    }
   }

   // Читання масиву чисел типу int[] з файлу array.bin
   using (FileStream fs = new FileStream("array.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    int[] AI2; // масив - результат
    byte[] AB2; // допоміжний буфер байт
    int count; // к-сть елементів у масиві AI2

    // Зчитати кількість чисел
    AB2 = new byte[sizeof(int)]; // виділити пам'ять для числа типу int
    fs.Read(AB2, 0, AB2.Length);
    count = BitConverter.ToInt32(AB2, 0); // зчитати к-сть елементів у масиві AI2

    // Виділити пам'ять для масиву AI2
    AI2 = new int[count];

    // Цикл поелементного зчитування чисел в масив AI2
    for (int i = 0; i < AI2.Length; i++)
    {
     // Використати попередньо виділену пам'ять для числа типу int
     fs.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     AI2[i] = BitConverter.ToInt32(AB2, 0);
    }

    // Вивести масив AI2 для перевірки
    for (int i = 0; i < AI2.Length; i++)
    {
     Console.Write("{0} ", AI2[i]);
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

1 3 8 4 2 6

 

3. Приклад запису/читання масиву рядків string[]

У прикладі продемонстровано запис масиву рядків у файл та його читання.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Запис масиву рядків типу string[] у файл "strings.bin"
   using (FileStream fw = new FileStream("strings.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Масив, який потрібно записати у файл
    string[] AS = { "Delphi", "Java", "C#", "Python", "C++" };

    // Допоміжний буфер типу byte[]
    byte[] AB;

    // Спочатку потрібно записати кількість рядків,
    // для цього можна скористатись класом BitConverter.
    AB = BitConverter.GetBytes(AS.Length);
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Цикл запису рядків
    for (int i = 0; i < AS.Length; i++)
    {
     // Спочатку записати довжину рядка
     AB = BitConverter.GetBytes(AS[i].Length);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);

     // Щоб записати рядок, потрібно використати клас Encoding з
     // простору імен System.Text, тому що рядок можна записувати
     // у різних системах кодування.
     AB = Encoding.UTF8.GetBytes(AS[i]); // система кодування UTF-8
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);
    }
   }

   // Читання рядків типу string[] з файлу "strings.bin"
   using (FileStream fr = new FileStream("strings.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    string[] AS2; // масив - результат
    byte[] AB2; // допоміжний буфер байт
    int count; // к-сть елементів у масиві AS2
    int len; // додаткова змінна - довжина рядка

    // Зчитати кількість рядків - count
    AB2 = new byte[sizeof(int)]; // виділити пам'ять для числа типу int
    fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
    count = BitConverter.ToInt32(AB2, 0);

    // Виділити пам'ять для масиву AS2
    AS2 = new string[count];

    // Цикл поелементного зчитування чисел в масив AS2
    for (int i = 0; i < AS2.Length; i++)
    {
     // Зчитати довжину рядка AS2[i] в байтах
     AB2 = new byte[sizeof(int)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     len = BitConverter.ToInt32(AB2, 0); // len - довжина рядка AS2[i]

     // Зчитати рядок AS2[i]
     AB2 = new byte[len]; // виділити пам'ять для len байт
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length); // зчитати в буфер AB2

     // конвертування string <= byte[]
     AS2[i] = "";
     for (int j = 0; j < AB2.Length; j++)
      AS2[i] = AS2[i] + (char)AB2[j];
    }

    // Вивести масив AS2 для перевірки
    for (int i = 0; i < AS2.Length; i++)
     Console.WriteLine(AS2[i]);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

Delphi
Java
C#
Python
C++

 

4. Приклад запису/читання масиву екземплярів класу Car (Автомобіль)

Умова задачі. Задано клас Car, який містить наступні члени даних:

 • model – марка автомобіля;
 • volume – об’єм двигуна;
 • year – рік випуску.

Також клас Car містить властивості доступу до членів даних та спеціальні функції класу:

 • конструктор;
 • властивості Model, Volume, Year.

Потрібно реалізувати запис масиву екземплярів типу Car[] у файл та його зчитування з подальшим виведенням результату.

Розв’язок. Текст програми, що розв’язує дану задачу наступний.

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 // Клас, що описує автомобіль
 class Car
 {
  // Внутрішні члени даних класу
  private string model;
  private float volume;
  private int year;

  // Конструктор
  public Car(string model, float volume, int year)
  {
   this.model = model;
   this.volume = volume;
   this.year = year;
  }

  // Методи доступу
  public string Model
  {
   get { return model; }
   set { model = value; }
  }

  public float Volume
  {
   get { return volume; }
   set { volume = value; }
  }

  public int Year
  {
   get { return year; }
   set { year = value; }
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Запис масиву класів Car[] у файл "cars.bin"
   using (FileStream fw = new FileStream("cars.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Масив, який потрібно записати у файл
    Car[] cars = {
            new Car("Volvo", 2.8f, 2018),
            new Car("Renault", 0.9f, 2017),
            new Car("Audi", 12.2f, 2030)
    };

    // Допоміжний буфер типу byte[]
    byte[] AB;

    // Спочатку потрібно записати кількість елементів масиву cars
    AB = BitConverter.GetBytes(cars.Length);
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Цикл запису елементів масиву cars
    for (int i = 0; i < cars.Length; i++)
    {
     // 1. Запис рядка model
     // Спочатку записати довжину рядка cars[i].Model
     AB = BitConverter.GetBytes(cars[i].Model.Length);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);

     // Щоб записати рядок, потрібно використати клас Encoding
     // з простору імен System.Text
     AB = Encoding.Default.GetBytes(cars[i].Model);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);

     // 2. Запис об'єму двигуна
     AB = BitConverter.GetBytes(cars[i].Volume);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);

     // 3. Запис року випуску
     AB = BitConverter.GetBytes(cars[i].Year);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);
    }
   }

   // Читання масиву типу Car[] з файлу "cars.bin"
   using (FileStream fr = new FileStream("cars.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    Car[] cars2; // масив - результат
    byte[] AB2; // допоміжний буфер байт
    int count; // к-сть елементів у масиві cars2
    int len; // додаткова змінна - довжина рядка

    // Зчитати кількість елементів у масиві cars2 - count
    AB2 = new byte[sizeof(int)]; // виділити пам'ять для числа типу int
    fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
    count = BitConverter.ToInt32(AB2, 0);

    // Виділити пам'ять для масиву cars2
    cars2 = new Car[count];

    // Оголосити додаткові змінні, які будуть дублювати внутрішні дані класу
    string model; // марка автомобіля
    float volume; // об'єм двигуна
    int year; // рік випуску

    // Цикл поелементного зчитування екземплярів типу Car у масив cars2
    for (int i = 0; i < cars2.Length; i++)
    {
     // 1. Зчитати рядок Model
     // Зчитати довжину рядка cars2[i].Model в байтах
     AB2 = new byte[sizeof(int)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     len = BitConverter.ToInt32(AB2, 0); // len - довжина рядка cars2[i].Model

     // Зчитати рядок
     AB2 = new byte[len]; // виділити пам'ять для len байт
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length); // зчитати в буфер AB2

     // конвертування string <= byte[]
     model = "";
     for (int j = 0; j < AB2.Length; j++)
      model += (char)AB2[j];

     // 2. Зчитати об'єм двигуна volume
     AB2 = new byte[sizeof(float)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     volume = BitConverter.ToSingle(AB2);

     // 3. Зчитати рік випуску year
     AB2 = new byte[sizeof(int)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     year = BitConverter.ToInt32(AB2);

     // 4. Створити екземпляр класу cars2[i]
     cars2[i] = new Car(model, volume, year);
    }

    // Вивести масив cars2 для перевірки
    for (int i = 0; i < cars2.Length; i++)
    {
     Console.WriteLine("Model = {0}, Volume = {1}, Year = {2}",
     cars2[i].Model, cars2[i].Volume, cars2[i].Year);
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

Model = Volvo, Volume = 2.8, Year = 2018
Model = Renault, Volume = 0.9, Year = 2017
Model = Audi, Volume = 12.2, Year = 2030

 

5. Приклад перезаписування у файлі значень масиву типу double[], які лежать на парних позиціях (0, 2, 4, …). Демонстрація використання методу Seek()

У прикладі продемонстровано перезаписування даних безпосередньо у файлі. Як приклад, записується та зчитується масив чисел типу double[]. Перезаписуються числа, які лежать на парних позиціях. Одночасне читання даних з файлу та їх запис у файл можливе в режимі доступу FileAccess.ReadWrite.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Запис масиву типу double[] у файл "doubles.bin"
   using (FileStream fw = new FileStream("doubles.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Масив, який потрібно записати у файл
    double[] AD = { 2.8, 3.3, 1.7, 3.8, 4.3, 6.1 };

    // Допоміжний буфер типу byte[]
    byte[] AB;

    // Спочатку потрібно записати кількість елементів масиву AD
    AB = BitConverter.GetBytes(AD.Length);
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Цикл запису елементів масиву AD
    for (int i = 0; i < AD.Length; i++)
    {
     AB = BitConverter.GetBytes(AD[i]); // byte[] <= double
     fw.Write(AB, 0, AB.Length); // fw <= byte[]
    }
   }

   // Перезаписати числа в файлі, які лежать на парних позиціях
   using (FileStream fs = new FileStream("doubles.bin", FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite))
   {
    // Зчитати кількість елементів у масиві
    byte[] AB = new byte[sizeof(int)];
    fs.Read(AB, 0, AB.Length);
    int count = BitConverter.ToInt32(AB);

    // Цикл обходу елементів у файлі,
    // елементи на непарних позиціях пропускаються
    for (int i = 1; i <= count; i++)
     // якщо непарна позиція, то перемотати покажчик запису/читання у файлі
     if (i % 2 == 1)
      fs.Seek(sizeof(double), SeekOrigin.Current); // пропустити число типу double
     else
     {
      // у парну позицію в файлі записати випадкове число від 0 до 10
      double num = (double)(new Random()).Next(0, 10);
      AB = BitConverter.GetBytes(num);
      fs.Write(AB, 0, AB.Length);
     }
   }

   // Читання масиву типу double[] з файлу "doubles.bin"
   using (FileStream fr = new FileStream("doubles.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    double[] AD2; // масив - результат
    byte[] AB2; // допоміжний буфер байт
    int count; // к-сть елементів у масиві AD2

    // Зчитати кількість елементів у масиві AD2 - count
    AB2 = new byte[sizeof(int)]; // виділити пам'ять для числа типу int
    fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
    count = BitConverter.ToInt32(AB2, 0);

    // Виділити пам'ять для масиву AD2
    AD2 = new double[count];

    // Цикл поелементного зчитування елементів double з файлу
    // та запис їх у масив AD2
    for (int i = 0; i < AD2.Length; i++)
    {
     AB2 = new byte[sizeof(double)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     AD2[i] = BitConverter.ToDouble(AB2);
    }

    // Вивести масив AD2
    for (int i = 0; i < AD2.Length; i++)
     Console.Write("{0:f1} ", AD2[i]);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

2.8 5.0 1.7 5.0 4.3 8.0

 


Зв’язані теми