C#. Клас System.Enum. Зчислення (перелічення, перерахування)
Клас System.Enum. Зчислення (перелічення, перерахування)

Дана тема є взаємозв’язана з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Клас System.Enum. Призначення. Огляд методів

Клас System.Enum є базовим класом для зчислень, що використовуються у програмі. Якщо оголосити зчислення за зразком

enum EnumType { constant1, constant2, ..., constantN };

то створюється тип даних з іменем EnumType, який містить строго визначені константні імена constant1, constant2, …, constantN.

Для екземпляру типу EnumType та й для будь-якого іншого екземпляру, оголошеного з ключовим словом enum, стають доступними (успадковуються) наступні методи базового класу System.Enum:

 • GetValues() – повертає масив значень констант у вказаному зчисленні у вигляді масиву типу System.Array;
 • GetName() – повертає одиночне значення заданої константи у заданому зчисленні як рядок типу string;
 • GetNames() – повертає масив імен констант типу string[] у вказаному зчисленні;
 • Parse() – конвертує рядкове представлення імені або числового значення однієї або декількох констант зчислення в еквівалентний зчислювальний об’єкт.

 

2. Методи класу System.Enum
2.1. Метод GetName(). Отримати значення константи у вигляді рядка. Приклад

Метод GetName() дозволяє отримати значення константи з деякого зчислення у вигляді рядка. Згідно з документацією загальна форма методу наступна:

public static string GetName(System.Type enumType, object value);

тут

 • System.Type – абстрактний клас, що представляє типи класів, інтерфейсів, масивів, значень, зчислень, параметрів, узагальнень;
 • enumType – тип зчислення, для якого потрібно отримати ім’я значення;
 • value – значення конкретної константи зі зчислення enumType.

Щоб в метод GetName() передати тип зчислення EnumType, потрібно використати засіб typeof() за зразком

typeof(EnumType)

При використанні методу можливі виключні ситуації наступних типів:

 • System.ArgumentNullException – виникає, коли значення enumType або value рівні null;
 • System.ArgumentException – виникає, коли значення enumType не є зчисленням або значення value не є типом enumType.

Приклад. У прикладі нижче отримується назва дня тижня, який встановлено у змінній d типу Days.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  // Зчислення, що визначає дні тижня
  enum Days { Mon, Tue, Wed, Thi, Fri, Sat, Sun };

  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголосити екземпляр зчислення
   Days d;

   // 2. Встановити день тижня вівторок
   d = Days.Tue;

   try
   {
    // 3. Отримати назву дня тижня у вигляді рядка
    string strDay = Enum.GetName(typeof(Days), d);

    // 4. Вивести назву дня тижня
    Console.WriteLine("strDay = {0}", strDay); // strDay = Tue
   }
   catch (System.ArgumentNullException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch(System.ArgumentException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

 

2.2. Метод GetNames(). Отримати масив імен констант зчислення. Приклад

Метод GetNames() дозволяє отримати масив типу string[], що містить імена констант заданого зчислення. Згідно з документацією загальна форма методу наступна:

public static string[] GetNames(System.Type enumType);

тут enumType – тип зчислення, для якого потрібно отримати рядкове представлення його констант.

При використанні методу можуть виникнути виключні ситуації:

 • типу System.ArgumentNullException, якщо enumType рівне null;
 • типу System.ArgumentException, якщо enumType не є зчисленням типу System.Enum.

Приклад.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  // Зчислення, що описує оцінки
  enum Colors
  {
   Unsatisfactory = 2,
   Satisfactory = 3,
   Good = 4,
   Excellent = 5
  };

  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголосити змінну типу Colors
   Colors cl;

   // 2. Отримати імена зчислення cl
   try
   {
    string[] names;
    names = Enum.GetNames(typeof(Colors));

    // 3. Вивести імена зчислення cl
    foreach (string name in names)
     Console.WriteLine(name);
   }
   catch (System.ArgumentNullException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch (System.ArgumentException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

Unsatisfactory
Satisfactory
Good
Excellent

 

2.3. Метод GetValues(). Отримати масив значень констант зчислення. Приклад

Значення цілочисельних чи рядкових констант зі зчислення можна отримати з допомогою методу GetValues(), який має наступну загальну форму:

public static System.Array GetValues(System.Type enumType);

тут

 • System.Array – тип значень констант, що повертаються у вигляді динамічного масиву;
 • System.Type – абстрактний клас, що представляє типи класів, інтерфейсів, масивів, значень, зчислень, параметрів, узагальнень;
 • enumType – екземпляр зчислення типу System.Type.

При використанні методу можуть виникати виключні ситуації наступних типів:

 • System.ArgumentNullException – випадок, коли enumType==null;
 • System.ArgumentException – випадок, коли enumType не є зчисленням;
 • System.InvalidOperationException – випадок, коли метод є викликаний відображенням в контексті “тільки відображення” або enumType є типом збірки, яка відображається в контексті “тільки відображення”.

Приклад. У прикладі з допмогою методів GetValues() та GetNames() виводяться імена та значення констант зі зчислення, яке описує кількість днів у визначеній порі року.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  // Зчислення, що описує кількість днів у порі року.
  // Приймається, що в лютому 28 днів.
  enum Seasons
  {
   Winter = 90, Spring = 92, Summer = 92, Autumn = 91
  };

  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // 1. Оголосити змінну типу Seasons
    Seasons ss;

    // 2. Отримати значення констант зі зчислення ss
    Array values;
    values = Enum.GetValues(typeof(Seasons));

    // 3. Отримати імена зі зчислення ss
    string[] names = Enum.GetNames(typeof(Seasons));

    // 4. Вивести імена та значення зі зчислення ss
    for (int i = 0; i < names.Length; i++)
     Console.WriteLine("{0} = {1}", names[i], (int)values.GetValue(i));
   }
   catch (ArgumentNullException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch (ArgumentException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch (InvalidOperationException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

Winter = 90
Autumn = 91
Spring = 92
Summer = 92

 

2.4. Метод Parse(). Конвертувати рядкове представлення зчислення в об’єкт. Приклад

Метод Parse() дозволяє отримати окреме значення зі зчислення за його іменем. Метод має декілька перевантажених реалізацій. Згідно з документацією загальна форма деяких реалізацій методу наступна:

public static object Parse(System.Type enumType, string value);
public static object Parse(System.Type enumType, string value, bool ignoreCase)

тут

 • enumType – змінна типу зчислення;
 • value – рядкове представлення значення зі зчислення, яке потрібно конвертувати;
 • ignoreCase – прапорець, що визначає чи потрібно ігнорувати регістр символів (true).

При використанні методу можливі виключні ситуації наступних типів:

 • System.ArgumentNullException – випадок, коли enumType = null;
 • System.ArgumentException – генерується у випадках, коли enumType не є типу System.Enum або value не входить в перелік констант зчислення enumType;
 • System.OverflowException – значення є за межами діапазону типу enumType.

Приклад. У прикладі описується зчислення Corners, що містить кількість кутів популярної фігури. З допомогою методу Parse() демонструється визначення кількості кутів шестикутника (Hexagon). При звертанні до імені фігури у зчисленні, не враховується регістр символів.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  // Зчислення, що визначає кількість кутів у фігурі
  enum Corners
  {
   Triangle = 3, Circle = 0, Rectangle = 4, Hexagon = 6, Pentagon = 5
  };

  static void Main(string[] args)
  {
   try
   {
    // Отримати кількість кутів шестикутника, ігнорувати регістр символів
    int nCorners = (int)System.Enum.Parse(typeof(Corners), "HEXAGON", true);
    Console.WriteLine("nCorners = {0}", nCorners);
   }
   catch (ArgumentNullException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch(ArgumentException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
   catch(StackOverflowException e)
   {
    Console.WriteLine(e.Message);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

nCorners = 6

 

3. Приклад використання класу System.Enum для визначення кількості днів у заданому місяці

Умова задачі. Розробити програму, яка за введеним номером місяця виводить кількість днів у цьому місяці.

Розв’язок. З метою демонстрації, у програмі використовуються можливості класу System.Enum для отримання значень зі зчислення Months.

using System;

namespace ConsoleApp12
{
 class Program
 {
  // Оголошення типу зчислення Months, яке описує місяці року
  // всередині класу.
  // Jan = 1, Feb = 2, Mar = 3, Apr = 4 , ..., Dec = 12
  enum Months
  {
   Jan = 1, Feb, Mar, Apr, May, Jun,
   Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
  };

  static void Main(string[] args)
  {
   // Вивести кількість днів у місяці,
   // використати змінну типу Enum
   Console.WriteLine("Enter number of month (1..12):");
   int month = Int32.Parse(Console.ReadLine());

   // перевірка, чи коректно введений місяць
   if ((month < 1) || (month > 12))
   {
    Console.WriteLine("Wrong input.");
    return;
   }

   Months MN; // змінна типу Months

   // Ініціалізувати MN значенням на основі змінної month.
   // Метод Enum.GetValues() повертає клас System.Array.
   // У класі System.Array є метод GetValue(), який повертає
   // значення об'єкту за індексом (0..11).
   MN = (Months)Enum.GetValues(typeof(Months)).GetValue(month - 1);

   switch (MN)
   {
    case Months.Feb:
     Console.WriteLine("28 (29) days");
     break;
    case Months.Apr:
    case Months.Jun:
    case Months.Sep:
    case Months.Nov:
     Console.WriteLine("30 days");
     break;
    default:
     Console.WriteLine("31 days");
     break;
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

Enter number of month (1..12):
5
31 days

 


Зв’язані теми