C#. Узагальнені інтерфейси

Узагальнені інтерфейси. Синтаксис оголошення. Реалізація узагальнених інтерфейсів у класах. Приклади

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Синтаксис оголошення узагальненого інтерфейсу

У мові C# допускається оголошувати узагальнені інтерфейси. При оголошенні узагальненого інтерфейсу сигнатура методів, що оголошені в інтерфейсі, може містити посилання на параметризовані типи. Перелік параметризованих типів (наприклад, T1, T2, …, TN) задається в заголовку оголошення інтерфейсу між символами <>.

Загальна форма оголошення узагальненого інтерфейсу наступна:

interface InterfaceName<T1, T2, ..., TN>
{
 // ...
}

тут

 • InterfaceName – ім’я інтерфейсу;
 • T1, T2, TN – імена типів, які виступають в якості параметрів інтерфейсу.

Клас, що реалізує інтерфейс InterfaceName<T1, T2, …, TN> повинен оголошуватись наступним чином:

class ClassName<T1, T2, ..., TN> : InterfaceName<T1, T2, ..., TN>
{
 // ...
}

тут

 • ClassName – ім’я класу, що реалізує інтерфейс InterfaceName.

У найбільш простішому випадку інтерфейс отримує деякий тип T. У цьому випадку загальна форма оголошення інтерфейсу та його реалізації в класі має вигляд

interface InterfaceName<T>
{
 // ...
}

class ClassName<T> : InterfaceName<T>
{
 // ...
}

 

2. Приклади реалізації узагальненого інтерфейсу для одиночного типу T
2.1. Реалізація основних операцій над числами: додавання, віднімання

У прикладі оголошується узагальнений інтерфейс, який отримує параметром тип T. В інтерфейсі реалізовані основні операції додавання та віднімання чисел.

using System;

namespace ConsoleApp19
{
 // Інтерфейс, що отримує параметр типу T
 interface Operations<T>
 {
  // Оголошення методів, які використовують тип T
  double Add(T var1, T var2);
  double Sub(T var1, T var2);
 }

 // Клас, що реалізує інтерфейс MyInterface<T1, T2>
 class MyClass<T> : Operations<T>
 {
  // Реалізація методу, що використовує тип T
  public double Add(T var1, T var2)
  {
   double res = Convert.ToDouble(var1) + Convert.ToDouble(var2);
   return res;
  }

  public double Sub(T var1, T var2)
  {
   double res = Convert.ToDouble(var1) + Convert.ToDouble(var2);
   return res;
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація використання узагальненого інтерфейсу
   // 1. Для типу-заповнювача int
   MyClass<int> mc1 = new MyClass<int>();
   double res1 = mc1.Add(23, 48);
   Console.WriteLine("res1 = {0}", res1);

   // 2. Для типу-заповнювача float
   MyClass<float> mc2 = new MyClass<float>();
   double res2 = mc2.Sub(8.804f, 1.704f);
   Console.WriteLine("res2 = {0:f}", res2);

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

res1 = 71
res2 = 10.51

 

2.2. Реалізація методів обробки масиву даних

Оголосити узагальнений інтерфейс IItems<T>, що містить наступні методи обробки масиву даних типу T:

 • Count() – повертає кількість елементів у масиві;
 • GetValue() – отримати елемент за його індексом;
 • SetValue() – встановити новий елемент в заданому індексі;
 • AddValue() – додати елемент в кінець масиву;
 • Delete() – видалити елемент з заданої позиції.

Оголосити узагальнений клас ArrayItems<T>, який реалізує інтерфейс IItems<T>. Крім методів інтерфейсу у класі додатково реалізувати:

 • масив даних типу T[];
 • конструктор без параметрів;
 • конструктор з параметром, який отримує інший масив типу T[];
 • метод Print(), що виводить масив у зручній для перегляду формі.

Текст програми, що розв’язує дану задачу наступний:

using System;

namespace ConsoleApp19
{
 // Узагальнений інтерфейс для масиву елементів різних типів
 interface IItems<T>
 {
  // Кількість елементів у масиві
  int Count();

  // Отримати елемент за його індексом
  T GetValue(int index);

  // Встановити новий елемент в заданому індексі
  void SetValue(T value, int index);

  // Додати елемент в кінець масиву
  void AddValue(T value);

  // Видалити елемент з позиції index
  void Delete(int index);
 }

 // Клас, що реалізує інтерфейс IItems<T>
 class ArrayItems<T> : IItems<T>
 {
  // Внутрішній масив
  T[] items;

  // Конструктори
  public ArrayItems()
  {
   // Встановити значення за замовчуванням
   items = default(T[]);
  }

  public ArrayItems(T[] _items)
  {
   items = _items;
  }

  // Метод, що повертає кількість елементів у масиві
  public int Count()
  {
   return items.Length;
  }

  // Отримати елемент за його індексом
  public T GetValue(int index)
  {
   return items[index];
  }

  // Встановити нове значення за індексом
  public void SetValue(T value, int index)
  {
   // Перевірка, чи індекс в допустимих межах
   if ((index>=0)&&(index<items.Length))
    items[index] = value;
  }

  // Додати елемент в кінець масиву
  public void AddValue(T value)
  {
   // Запам'ятати посилання на старий масив
   T[] items2 = items;

   // Створити новий масив
   items = new T[items.Length + 1];

   // items2 => items
   for (int i = 0; i < items.Length - 1; i++)
    items[i] = items2[i];

   // Додати останній елемент
   items[items.Length - 1] = value;
  }

  // Видалити елемент з позиції index
  public void Delete(int index)
  {
   // Перевірка, чи коректний index
   if ((index < 0) || (index >= items.Length))
    return;

   // Створити новий масив з довжиною на 1 менше
   T[] items2 = new T[items.Length - 1];

   // Скопіювати елементи оминаючи позицію index
   for (int i = 0; i < index; i++)
    items2[i] = items[i];
   for (int i = index + 1; i < items.Length; i++)
    items2[i - 1] = items[i];

   // Перенаправити внутрішнє посилання
   items = items2;
  }

  // Вивід масиву на екран
  public void Print(string message)
  {
   Console.Write(message + "\t\t");
   for (int i = 0; i < items.Length; i++)
    Console.Write("{0} ", items[i]);
   Console.WriteLine();
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Демонстрація роботи класу ArrayItems<T> для типу int
   int[] AI = { 2, 8, 3, 4, 11, 17, 5 };
   ArrayItems<int> A1 = new ArrayItems<int>(AI);

   A1.Print("A1:");

   // Додати елемент
   A1.AddValue(130);
   A1.Print("A1 + [130]:");

   // Видалити другий елемент
   A1.Delete(1);
   A1.Print("A1 - A1[1]:");

   // Замінити третій елемент
   A1.SetValue(111, 2);
   A1.Print("A1[2] = 111: ");

   // Зчитати елемент з індексом 4
   int item = A1.GetValue(4);
   Console.WriteLine("A1[4] = {0}", item);

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

A1:             2 8 3 4 11 17 5
A1 + [130]:             2 8 3 4 11 17 5 130
A1 - A1[1]:             2 3 4 11 17 5 130
A1[2] = 111:           2 3 111 11 17 5 130
A1[4] = 17

 

3. Приклад реалізації в класі узагальненого інтерфейсу для двох типів T1, T2

Оголошується інтерфейс MyInterface, що містить методи виведення даних типів T1, T2. У класі MyClass<T1, T2>, який реалізує цей інтерфейс, продемонстровано:

 • реалізацію методів інтерфейсу MyInterface<T1, T2>;
 • доступ до даних типів T1, T2.
using System;

namespace ConsoleApp19
{
 // Інтерфейс, що отримує два параметри типу T1, T2
 interface MyInterface<T1, T2>
 {
  // Оголошення методів, які використовують типи T1, T2
  void Print1(T1 var1);
  void Print2(T2 var2);
 }

 // Клас, що реалізує інтерфейс MyInterface<T1, T2>
 class MyClass<T1, T2> : MyInterface<T1, T2>
 {
  // Реалізація методу, що використовує тип T1
  public void Print1(T1 var1)
  {
   Console.WriteLine("var1 = {0}", var1);
  }

  // Реалізація методу, що використовує тип T2
  public void Print2(T2 var2)
  {
   Console.WriteLine("var2 = {0}", var2);
  }
 }

 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголосити екземпляр класу з типами-заповнювачами int, string
   MyClass<int, string> mc1 = new MyClass<int, string>();
   mc1.Print1(233);
   mc1.Print2("Hello world!");

   // 2. Оголосити екземпляр класу з типами-заповнювачами double, char
   MyClass<double, char> mc2 = new MyClass<double, char>();
   mc2.Print1(8.77);
   mc2.Print2('z');

   // 3. Реалізація для типів long, long
   MyClass<long, long> mc3 = new MyClass<long, long>();
   mc3.Print1(32323L);
   mc3.Print2(30000L);

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат виконання програми

var1 = 233
var2 = Hello world!
var1 = 8.77
var2 = z
var1 = 32323
var2 = 30000

 


Зв’язані теми