Kotlin. Цикл for. Способи реалізації

Цикл for. Способи реалізації. Застосування циклу for до діапазонів, масивів, списків, словників, множин


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Цикл for. Способи реалізації. Загальна форма

У мові Kotlin цикл for подібний до циклу foreach мов програмування Java, C#. Він дозволяє здійснювати обхід значень елементів деякої колекції, масиву, діапазону або іншого набору значень.

Обхід значень об’єкту, що містить набір елементів, може здійснюватись в прямому та зворотному напрямках. Також при обході значень можна задавати крок.

Якщо обхід елементів деякого набору здійснюється в прямому напрямку, то загальна форма циклу for наступна

for (varIter in IterObj step stepValue) {
 // Statements
 // ...
}

тут

 • IterObj – об’єкт, що містить або визначає набір значень, які потрібно послідовно обійти від першого до останнього. Таким об’єктом може бути список, масив, діапазон тощо;
 • varIter – змінна-ітератор, яка по-черзі приймає значення з набору IterObj. В тілі циклу for виконуються інструкції Statements для кожного нового значення varIter;
 • Statements – одна або декілька інструкцій, що виконуються на кожній ітерації;
 • stepValue – крок обходу значень діапазону. Значення stepValue має бути цілим додатнім числом.

Якщо крок обходу рівний 1, то фрагмент step=stepValue можна опустити

for (varIter in IterObj) {
 // Statements
 // ...
}

Якщо потрібно отримати перебір значень в заданих межах в зворотному порядку, то для цього використовується форма оператора for з ключовим словом downTo

for (varIter in BeginValue downTo EndValue step stepValue) {
 // Statements
 // ...
}

тут

 • varIter – змінна лічильник ітерацій;
 • BeginValue, EndValue – перші та останні значення, які розглядаються в зворотному порядку;
 • stepValue – крок зміни лічильника varIter. Значення stepValue повинно бути цілим позитивним числом.

Якщо stepValue рівне 1, то цей фрагмент можна опустити. У цьому випадку цикл for матиме вигляд

for (varIter in BeginValue downTo EndValue) {
 // Statements
 // ...
}

 

2. Приклади розв’язку задач з використанням циклу for
2.1. Обхід діапазону

Найпростіша задача – обхід діапазону чисел у прямому та зворотному порядку.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обхід діапазону

 // 1. Заданий діапазон цілих чисел
 val ir : IntRange = 0..10

 // 2. Вивести квадрати чисел з діапазону
 for (t in ir)
  print((t*t).toString()+" ")

 // 3. Вивести квадрати парних чисел діапазону
 println()
 for (t in ir step 2)
  print((t*t).toString()+" ")

 // 4. Вивести квадрати парних чисел діапазону в зворотному порядку
 println()
 for (t in ir.last downTo ir.first step 2)
  print((t*t).toString()+" ")
}

Результат виконання програми

0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
0 4 16 36 64 100
100 64 36 16 4 0

 

2.2. Обхід списку List

У прикладі нижче демонструється обробка списку рядків та списку чисел.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обхід списку
 // 1. Заданий список рядків
 val ls : List<String> = listOf("abc", "abcd", "jklmn", "joprst", "pupkin", "ddeee")

 // 2. Вивести список
 for (s in ls)
  print(s + " ")

 // 3. В заданому списку обчислити позицію першого рядка з найбільшою довжиною.
 var maxLen : Int
 var posMaxLen : Int
 var i : Int

 i = 0
 posMaxLen = 0
 maxLen = ls[posMaxLen].length

 for (s in ls) {
  if (maxLen < s.length) {
  posMaxLen = i
  maxLen = s.length
 }
 i++
 }
 println()
 print("posMaxLen = " + posMaxLen + ", " + "maxLen = " + maxLen)

 // 3. Вивести список рядків у зворотному порядку
 println()
 for (s in ls.reversed())
  print(s + " ")

 // 4. У заданому списку цілих чисел обчислити суму елементів, які
 //   розміщуються на непарних позиціях 1, 3, 5, ....
 //   Вважати, що нумерація позицій починається з 0.
 // 4.1. Заданий список
 val lstInt : List<Int> = listOf(2, 4, 3, 8, 2, 1, 5, 7, 9, 3)
 var pos : Int
 var summ : Int

 // 4.2. Цикл обходу списку
 pos = 0
 summ = 0
 for (i in lstInt) {
  if (pos % 2 == 1)
  summ += i
  pos++
 }

 // 4.3. Вивести результат
 println()
 println("lstInt = " + lstInt)
 println("summ = " + summ)
}

Результат виконання програми

abc abcd jklmn joprst pupkin ddeee
posMaxLen = 3, maxLen = 6
ddeee pupkin joprst jklmn abcd abc
lstInt = [2, 4, 3, 8, 2, 1, 5, 7, 9, 3]
summ = 23

 

2.3. Обхід елементів словника Map

Демонструється обхід елементів словника в прямому та зворотному порядку. Приклад демонструє можливості циклу for а не можливості роботи зі словниками.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обхід елементів словника
 // 1. Заданий словник, в якому визначені пари: номер дня тижня -> назва дня тижня
 // 1.1. Оголосити змінну типу словник <Int, String>
 var days : Map<Int, String> = mapOf()

 // 1.2. Додати до словника значення
 days = days + mapOf(Pair(1, "Monday"))
 days = days + mapOf(Pair(2, "Tuesday"))
 days += mapOf(Pair(3, "Wednesday"))
 days += mapOf(Pair(4, "Thursday"))
 days += mapOf(Pair(5, "Friday"))
 days += mapOf(Pair(6, "Saturday"))
 days += mapOf(Pair(7, "Sunday"))

 // 2. Обхід словника та виведення значень
 for (d in days)
  print(d.toString() + " ")
 println()

 // 3. Виведення значень словника у зворотному порядку
 for (d in days.keys.reversed())
  print(d.toString() + "=" + days[d] + " ")
 println()
}

Результат виконання програми

1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday 5=Friday 6=Saturday 7=Sunday

7=Sunday 6=Saturday 5=Friday 4=Thursday 3=Wednesday 2=Tuesday 1=Monday

 

2.4. Обхід множини Set

Даний приклад демонструє використання циклу for для обходу множини. Усі можливості множин тут не розкриваються.

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обхід елементів множини
 // 1. Задана множина
 val Colors = setOf("Red", "Blue", "Green", "Yellow")

 // 2. Вивести елементи множини
 for (c in Colors)
  print(c + " ")
 println()

 // 3. Вивести елементи множини у зворотному порядку
 for (c in Colors.reversed())
  print(c + " ")
 println()
}

Результат виконання програми

Red Blue Green Yellow
Yellow Green Blue Red

 

2.5. Обхід масиву Array. Обчислення суми елементів у масиві згідно з умовою

У прикладі демонструється використання циклу for для розв’язку наступних задач:

 • обхід елементів масиву та їх вивід у прямому порядку;
 • обхід елементів масиву та їх вивід у зворотному порядку;
 • обчислення суми елементів масиву;
 • обчислення суми парних елементів цілочисельного масиву;
 • обчислення суми елементів масиву, які лежать на парних позиціях.

 

fun main(args:Array<String>)
{
 // Обхід масиву чисел.
 // 1. Заданий масив чисел
 var A : Array<Int> = arrayOf(10, 20, 33, 17, 35, 11, 22)
 var i:Int
 var n:Int

 // 2. Обхід масиву в прямому порядку
 for (i in A) {
  print(i.toString() + " ")
 }
 println()

 // 3. Обхід масиву в зворотному порядку
 for (i in A.reversedArray()) {
  print(i.toString() + " ")
 }
 println()

 // 4. Обчислити суму елементів масиву
 var summ = 0
 for (i in A) {
  summ += i
 }
 println("summ = " + summ)

 // 4. Обчислити суму парних елементів масиву
 summ = 0
 for (i in A)
  if (i%2 == 0)
   summ += i
 println("summPair = " + summ)

 // 5. Обчислити суму елементів, які лежать на парних позиціях (0, 2, 4, ...)
 var pos = 0
 summ = 0
 for (i in A) {
  if (pos%2==0)
   summ += i
  pos++
 }
 println("summPairPos = " + summ)
}

Результат виконання програми

10 20 33 17 35 11 22
22 11 35 17 33 20 10
summ = 148
summPair = 52
summPairPos = 100

 


Споріднені теми