Java. Автоупакування та авторозпакування у виразах та операторі switch

Автоупакування та авторозпакування у виразах та операторі switch. Використання автоупакування та авторозпакування значень для типів boolean та char


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Автоупакування та авторозпакування у виразах. Особливості реалізації

Автоупакування та авторозпакування виконуються у виразах у випадках, коли потрібно взаємне перетворення значення примітивного типу та відповідного об’єкту типу оболонки.
Якщо числове значення є упакованим в об’єкт типу оболонки, то при використанні в виразах, що містять операції (+, –, *, ++, — і т.д.) це значення попередньо розпаковується.
Також значення об’єкту типу оболонки розпаковується при його використанні в операторі switch.
Допускається виконувати операції у виразах над упакованими об’єктами різних типів оболонок (Integer, Double, Float тощо).

 

2. Приклади автоупакування та авторозпакування у виразах
2.1. Бінарна операція +

Приклад показує процес розпакування при додаванні двох значень, що є об’єктами типів оболонок. За подібним принципом працюють інші операції -, *, /, % тощо.

// Автоупакування та авторозпакування у виразах

// 1. Бінарна операція +
Double objD1, objD2;
Double resD;
objD1 = 25.5; // упакування Double <= double
objD2 = 30.5; // упакування Double <= double

// 2. Операція додавання.
// 2.1. Розпакування objD1, objD2.
// 2.2. Обчислення суми 25.5+30.5 => 56.0
// 2.3. Упакування 56.0 => Double
resD = objD1 + objD2;

У вищенаведеному прикладі в рядку

resD = objD1 + objD2;

виконується наступна послідовність дій:

 • розпаковуються об’єкти objD1 та objD2 та отримуються значення 25.5 та 30.5 примітивного типу double;
 • обчислюється сума для примітивного типу double;
 • результат обчислення суми упаковується в об’єкт resD.

 

2.2. Інкремент ++

Приклад показує використання операції інкременту для об’єкту типу оболонки. Такий самий принцип виконання здійснюється при використання операції декременту .

// Автоупакування та авторозпакування у виразах

// Операція інкременту ++
// 1. Оголошення змінної
Integer objI = 40; // упакування Integer <= int

// 2. Виклик оператора ++
// 2.1. Розпакування значення 40 в тип int
// 2.2. Приріст значення int на 1, отримується 41
// 2.3. Упакування значення 41 в оболонку Integer
objI++;

У вищенаведеному прикладі в рядку

objI++;

виконуються наступні дії:

 • спочатку значення об’єкту objI розпаковується;
 • відбувається приріст на 1 значення об’єкту objI. У результаті об’єкт objI має значення 41;
 • результат упаковується в оболонку Integer.

 

3. Приклади автоупакування та авторозпакування в операторі switch

У прикладі демонструється використання процесу авторозпакування в операторі switch. Введений день тижня має тип-оболонку Integer. В операторі switch цей день тижня виступає керуючим виразом. Під час порівняння в операторах case відбувається автоматичне розпакування з типу Integer в тип int.

import java.util.Scanner;

public class TrainAutoPacking {

 public static void main(String[] args) {

  // Автоупакування та авторозпакування в операторі switch
  // 1. Ввести день тижня, який має тип Integer
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  System.out.print("day = ");
  Integer dayWeek = input.nextInt();

  // 2. Використання типу Integer як керуючого виразу в операторі switch
  // Тут відбувається розпакування значення об'єкту dayWeek в значення типу int
  switch (dayWeek) {
   case 1:
    System.out.println("Monday");
   break;
   case 2:
    System.out.println("Tuesday");
   break;
   case 3:
    System.out.println("Wednesday");
   break;
   case 4:
    System.out.println("Thursday");
   break;
   case 5:
    System.out.println("Friday");
   break;
   case 6:
    System.out.println("Saturday");
   break;
   case 7:
    System.out.println("Sunday");
   break;
   default:
    System.out.println("Incorrect day");
  }
  input.close();
 }
}

 

4. Автоупакування та авторозпакування значень між типами boolean та Boolean. Особливості застосування

Процес автоупакування та авторозпакування для логічного типу використовується, коли потрібне взаємне конвертування між примітивним типом boolean та типом-оболонкою Boolean. Це конвертування може виникати в наступних випадках:

 • при присвоєнні (=) змінній типу boolean об’єкту типу оболонки Boolean. У цьому випадку виконується авторозпакування (boolean <= Boolean);
 • при присвоєнні (=) об’єкту типу оболонки Boolean значення змінної примітивного типу boolean. У цьому випадку відбувається автоупакування (Boolean <= boolean);
 • в операторі умовного переходу if, якщо в якості умови використовується об’єкт типу-оболонки Boolean. У цьому випадку логічне значення автоматично розпаковується у тип boolean;
 • в усіх операторах циклу for, while, do-while при умові, що в якості умови виконання ітерації використовується об’єкт типу оболонки Boolean. У цьому випадку відбувається авторозпакування об’єкту типу Boolean в примітивний тип boolean.

 

4.1. Використання в операторах присвоєння =

 

// Автоупакування та авторозпакування для типу Boolean

// Автоупакування Boolean <= boolean
Boolean objB = true;

// Авторозпакування boolean <= Boolean
boolean b = ! objB; // false

 

4.2. Використання в операторі умовного переходу if

 

// Автоупакування та авторозпакування для типу Boolean
int x = 8;
int y = 5;
Boolean objB = x > y;

// Авторозпакування значення об'єкту objB: Boolean => boolean
if (objB)
 System.out.println("x > y");
else
 System.out.println("x < y");

 

4.3. Використання в операторах циклу for, while, do-while

У прикладі демонструється використання об’єкту типу-оболонки Boolean в операторах циклу for, while, do-while. При перевірці умови, що визначає виконання наступної ітерації циклу, відбувається процес розпакування значення об’єкту-оболонки типу Boolean в примітивний тип boolean.

import java.util.Scanner;

public class TrainAutoPacking {

 public static void main(String[] args) {

  // Автоупакування та авторозпакування для типу Boolean.
  // Використання в циклах for, while, do-while

  // 1. Цикл for. Обчислення суми s = 1 + 2 + ... + 10
  int i = 1;
  Boolean objB = i<=10;
  int s = 0;

  // Розпакування значення objB: Boolean => boolean
  for (; objB; i++) {
   s += i;

   // формування результату умови
   objB = i<10;
  }

  System.out.println("s = " + s);

  // 2. Цикл while. Обчислення суми 2 + 4 + 6 + ... + 100
  s = 0;
  i = 0;
  objB = i<=100;

  // Авторозпакування objB: Boolean => boolean
  while (objB) {
   s += i;
   i += 2;
   objB = i<=100;
  }

  System.out.println("s = " + s);

  // 3. Цикл do-while.
  // Задача. Обчислити суму чисел, введених з клавіатури.
  // Кінець вводу - число 0.
  Scanner input = new Scanner(System.in);
  int number;

  System.out.println("Input numbers:");
  s = 0;
  do {
   number = input.nextInt(); // ввести число
   s += number; // збільшити суму
   objB = number != 0; // сформувати умову
  } while (objB); // автоматичне розпакування Boolean => boolean

  System.out.println("s = " + s);
 }
}

Результат роботи програми

s = 55
s = 2550
Input numbers:
5
8
-3
4
0
s = 14

 

5. Автоупакування та авторозпакування значень між типами char та Character

Для типу char також виконуються процеси автоупакування та авторозпакування.

Приклад. У прикладі демонструються процеси взаємного автоупакування та авторозпакування типів char та Character для операції присвоєння (=) та оператора switch.

public class TrainAutoPacking {

 public static void main(String[] args) {

  // Автоупакування та авторозпакування для типів char та Character.

  // 1. В операторі присвоєння
  Character objC = 'z'; // автоупакування Character <= char
  char c = objC; // авторозпакування char <= Character

  // 2. В операторі switch
  objC = '+';

  // тут відбувається авторозпакування objC в тип char
  switch (objC) {
   case '+':
    System.out.println("Addition");
   break;
   case '-':
    System.out.println("Substraction");
   break;
   case '*':
    System.out.println("Multiplication");
   break;
   case '/':
    System.out.println("Division");
   break;
   default:
    System.out.println("Undefined operation");
  }
 }
}

 


Споріднені теми