JavaScript. Пріоритет операторів

Пріоритет операторів

Пріоритет операторів визначає черговість виконання операторів у виразі. Існує ряд операторів, які мають однаковий пріоритет. У цьому випадку черговість виконання операторів визначається напрямком обчислень, який називається асоціативністю. Напрямок обчислень для операторів з рівним пріоритетом може бути:

  • зліва направо;
  • справа наліво.

Нижче наведено таблицю усіх операторів мови JavaScript в порядку спадання пріоритету.

Пріоритет Оператор Асоціативність Опис
0 ( ) Групування

1

[ ]

.

new

Зліва направо

Зліва направо

Доступ до елементу масиву

Доступ до властивості

Створення об’єкту зі списком аргументів

2

function

new

Зліва направо

Зліва направо

Виклик функції

Створення об’єкту без списку аргументів

3 ++

Постфіксний інкремент

Постфіксний декремент

4

!

~

++

––

typeof

void

delete

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Логічне заперечення

Порозрядне логічне заперечення

Заперечення (від’ємне число)

Префіксний інкремент

Префіксний декремент

Інформація про тип

Повернути undefined

Видалення

5 *

/

%

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Множення

Ділення

Остача від ділення

6 +

Зліва направо

Зліва направо

Додавання

Віднімання

7

<<

>>

>>

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Порозрядний зсув вліво

Порозрядний зсув вправо

Порозрядний зсув вправо без знаку

8 <

<=

>

>=

in

instanceof

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Менше

Менше або рівне

Більше

Більше або рівне

Перевірка наявності властивості

Перевірка належності заданому типу

9 ==

!=

===

!==

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Зліва направо

Перевірка на рівність

Перевірка на нерівність

Перевірка строгої рівності

Перевірка строгої нерівності

10 & Зліва направо Порозрядне І (AND)
11 ^ Зліва направо Порозрядне виключне АБО (XOR)
12 | Зліва направо Порозрядне АБО (OR)
13 && Зліва направо Логічне І (AND)
14 || Зліва направо Логічне АБО (OR)
15 ?: Справа наліво Тернарний умовний оператор
16 =

+=

-=

*=

/=

%=

<<=

>>=

>>>

&=

^=

!=

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Справа наліво

Різновиди оператора присвоювання
17 yield Справа наліво Зупинка та відновлення функції-генератора
18 , Зліва направо Обчислює обидва операнди та повертає значення другого