C#. ADO .NET. Простори імен ADO .NET. Огляд. Інтерфейси ADO .NET

Простори імен ADO .NET. Огляд. Інтерфейси ADO .NET


Пошук на інших ресурсах:

Зміст


1. Простір імен System.Data. Загальні відомості

Простір імен System.Data є базовим простором, що поєднує в собі інші простори імен, які використовують технологію ADO .NET для доступу до баз даних. Неможливо створити додаток, який використовує ADO .NET без використання цього простору імен.

У цьому просторі імен оголошено загальні класи (типи), що використовуються усіма постачальниками ADO .NET незалежно від джерела даних, яке вони використовують. В перелік засобів System.Data входять:

 • типи (класи), що представляють різні примітиви баз даних до яких можна віднести таблиці, стовпці, рядки, обмеження тощо;
 • спільні інтерфейси, що реалізовані об’єктами постачальників даних;
 • виключення, що специфічними для баз даних (NoNullAllowedException, RowNotInTableException, MissingPrimaryKeyException).

У нижченаведеному переліку представлені основні типи (складові) простору імен System.Data:

 • клас Constraint – реалізує обмеження, що можуть накладатись на один або декілька об’єктів типу DataColumn;
 • клас DataColumn – представляє один стовпчик в таблиці бази даних;
 • клас DataRelation – представляє зв’язок між таблицями типу DataTable;
 • клас DataRow – один рядок (запис) в об’єкті типу DataTable;
 • клас DataSet – представляє кеш даних в пам’яті, який складається з довільної кількості взаємозв’язаних об’єктів DataTable;
 • клас DataTable – блок даних у вигляді таблиці;
 • клас DataTableReader – реалізує доступ до даних таблиці DataTable в режимі “тільки для читання” і в прямому напрямку (з початку до кінця);
 • клас DataView – забезпечує користувацьке представлення, яке прив’язане до даних (databindable customized view) для виконання операцій сортування, фільтрування, пошуку, редагування і навігації. Цей клас не зберігає дані а тільки містить зв’язок з даними об’єкту DataTable. Операції, що вносять зміни в DataView, будуть впливати на дані в DataTable. І, навпаки, зміни в даних об’єкту DataTable будуть впливати на всі представлення типу DataView, що відображають ці дані;
 • інтерфейс IDataAdapter – визначає основну поведінку об’єкту адаптеру даних (DataAdapter);
 • інтерфейс IDataParameter – визначає основну поведінку об’єкту параметру (DbParameter);
 • інтерфейс IDataReader – визначає поведінку об’єкту читання даних (DbDataReader);
 • інтерфейс IDbCommand – визначає поведінку об’єкту, що реалізує команди на мові SQL (DbCommand);
 • інтерфейс IDbConnection – визначає поведінку об’єкту, що здійснює підключення до сховища даних (DbConnection);
 • інтерфейс IDbDataAdapter – розширює IDataAdapter для отримання додаткових можливостей об’єкту адаптеру даних (DbDataAdapter);
 • інтерфейс IDbTransaction – визначає поведінку об’єктів, що реалізують транзакцію.

 

2. Інтерфейси ADO .NET
2.1. Інтерфейс IDbConnection. Об’єкт підключення

Інтерфейс IDbConnection містить набір елементів, які використовуються:

 • для налаштування підключення до конкретного постачальника даних (DbConnection, SqlConnection, OledbConnection, OdbcConnection);
 • для отримання об’єкту, що виконуватиме транзакцію. Такий об’єкт може бути одного з типів: DbTransaction, SqlTransaction, OledbTransaction, OdbcTransaction.

Приблизна реалізація інтерфейсу наступна:

public interface IDbConnection : IDisposable
{
 string ConnectionString { get; set; }
 int ConnectionTimeout { get; }
 string Database { get; }
 ConnectionState State { get; }
 IDbTransaction BeginTransaction();
 void ChangeDatabase(string databaseName);
 void Close();
 IDbCommand CreateCommand();
 void Open();
}

Складові елементи інтерфейсу мають наступне призначення:

 • ConnectionString – рядок під’єднання з базою даних;
 • ConnectionTimeot – час в секундах, протягом якого об’єкт типу DbConnection (або похідного типу) пробує встановити з’єднання з джерелом даних;
 • Database – ім’я бази даних;
 • State – описує поточний стан з’єднання з джерелом даних;
 • BeginTransaction() – починає виконувати транзакцію в базі даних;
 • ChangeDatabase() – змінює базу даних для відкритого з’єднання з поточним постачальником даних (SqlConnection, OledbConnection і т.д.);
 • Close() – закриває з’єднання з базою даних, яка була попередньо відкрита методом Open(). Поєднання цих методів реалізується в режимі підключення до бази даних (так званий під’єднаний рівень);
 • CreateCommand() – створює команду на мові SQL для поточного з’єднання;
 • Open() – відкриває з’єднання для доступу до бази даних в підключеному режимі (під’єднаний рівень).

 

2.2. Інтерфейс IDbTransaction. Робота з транзакціями

В інтерфейсі IDbTransaction визначені складові, які дозволяють програмним шляхом взаємодіяти з сеансом транзакцій та відповідним сховищем даних. Транзакція створюється з допомогою методу BeginTransaction(), який описаний в інтерфейсі IDbConnection.

Інтерфейс IDbTransaction має наступне оголошення:

public interface IDbTransaction : IDisposable
{
 IDbConnection Connection { get; }
 IsolationLevel IsolationLevel { get; }
 void Commit();
 void Rollback();
}

Елементи інтерфейсу мають наступне призначення:

 • інтерфейс Connection – посилання на поточне з’єднання зі сховищем даних;
 • зчислення IsolationLevel – визначає транзакцію, яка блокує поведінку для з’єднання;
 • Commit() – метод, що фіксує транзакцію у базі даних;
 • Rollback() – метод, що здійснює відкат транзакції.

 

2.3. Інтерфейс IDbCommand. Задавання SQL-команди

Інтерфейс IDbCommand реалізується класами, об’єкти яких дозволяють програмно працювати з операторами на мові SQL, збережуваними процедурами та параметризованими запитами. Також об’єкти цих класів мають підтримку доступу до типу читання даних провайдера з допомогою методу ExecuteReader().

Специфікація інтерфейсу IDbCommand наступна:

public interface IDbCommand : IDisposable
{
 string CommandText { get; set; }
 int CommandTimeout { get; set; }
 CommandType CommandType { get; set; }
 IDbConnection Connection { get; set; }
 IDataParameterCollection Parameters { get; }
 IDbTransaction Transaction { get; set; }
 UpdateRowSource UpdatedRowSource { get; set; }
 void Cancel();
 IDbDataParameter CreateParameter();
 int ExecuteNonQuery();
 IDataReader ExecuteReader();
 object ExecuteScalar();
 void Prepare();
}

Нижче подано призначення елементів інтерфейсу IDbCommand:

 • властивість CommandText – текст команди на мові Transact-SQL (T-SQL), ім’я таблиці або збережуваної процедури які потрібно виконати над джерелом даних;
 • властивість CommandTimeout – часовий інтервал очікування перед завершенням спроби виконати команду і згенерувати помилку;
 • зчислення CommandType – визначає як командний рядок CommandText буде інтерпретуватись (SQL-текст, збережувана процедура тощо);
 • властивість Connection – об’єкт типу DbConnection, що визначає підключення для якого даний об’єкт DbCommand виконується;
 • властивість Parameters – колекція параметрів (якщо є), що отримує команда на мові SQL;
 • властивість Transaction – об’єкт транзації, яку виконує поточний об’єкт типу DbCommand;
 • властивість UpdatedRowSource – визначає, як результат SQL-команди застосовується до об’єкту типу DataRow у випадку виконання команди UPDATE в об’єкті DbDataAdapter;
 • метод Cancel() – пробує відмінити виконання команди, сформованої в об’єкті типу DbCommand;
 • метод CreateParameter() – створює новий екземпляр типу DbParameter (SqlParameter, OledbParameter, OdbcParameter);
 • метод ExecuteNonQuery() – виконує команду на мові Transact-SQL для заданого з’єднання. Метод повертає кількість рядків, на які було здійснено вплив;
 • метод ExecuteReader() – відправляє текст, що описаний в DbCommand.CommandText, в об’єкт DbCommand.Connection і будує колекцію (набір) записів типу DbDataReader. При побудові колекції DbDataReader враховується значення зчислення CommandBehavior;
 • метод ExecuteScalar() – виконує запит і повертає першу колонку першого рядка в результуючому наборі запиту. При цьому додаткові колонки чи рядки ігноруються;
 • метод Prepare() – створює підготовлену версію команди на екземплярі SQL Server.

 

2.4. Інтерфейси IDbDataAdapter, IDataAdapter. Адаптер даних між набором даних і базою даних

Адаптери даних (data adapter) призначені для проведення операцій читання/запису між наборами типу DataSet і конкретним сховищем даних (базою даних). Адаптери даних описуються в інтерфейсах IDbDataAdapter та IDataAdapter.

Інтерфейс IDbDataAdapter описує команди зчитування, вставки, редагування та видалення даних з таблиці на основі операторів SQL. Оголошення інтерфейсу наступне

public interface IDbDataAdapter : IDataAdapter
{
 IDbCommand DeleteCommand { get; set; }
 IDbCommand InsertCommand { get; set; }
 IDbCommand SelectCommand { get; set; }
 IDbCommand UpdateCommand { get; set; }
}

У цьому інтерфейсі елементи мають наступне призначення:

 • властивість DeleteCommand – описує команду DELETE на мові SQL;
 • властивість InsertCommand – інкапсулює SQL-команду INSERT;
 • властивість SelectCommand – інкапсулює команду вибірки даних зі сховища (SELECT);
 • властивість UpdateCommand – описує SQL-команду UPDATE.

Поведінку IDbDataAdapter визначає інтерфейс IDataAdapter. Цей інтерфейс оголошує засоби, що реалізують основну функцію адаптеру даних: забезпечення обміну даними між об’єктами DataSet та сховищем даних (базою даних). Також цей інтерфейс дозволяє відобразити імена стовпців з бази даних на більш зрозумілі відображувані імена. Оголошення інтерфейсу наступне

public interface IDataAdapter
{
 MissingMappingAction MissingMappingAction { get; set; }
 MissingSchemaAction MissingSchemaAction { get; set; }
 ITableMappingCollection TableMappings { get; }
 int Fill(System.Data.DataSet dataSet);
 DataTable FillSchema(DataSet dataSet, SchemaType schemaType);
 IDataParameter[] GetFillParameters();
 int Update(DataSet dataSet);
}

Складові інтерфейсу IDataAdapter мають таке призначення:

 • властивість MissingMappingAction – використовується для імен таблиць чи імен стовпців. Властивість вказує, чи потрібно передавати для фільтрування чи виявляти помилки для невідображуваних вихідних таблиць чи стовпців разом з їх вихідними іменами;
 • властивість MissingSchemaAction – вказує на те, чи додаються (ігноруються) відсутні вихідні таблиці, стовпці та їх зв’язки в схему набору даних або викликають появу помилки;
 • властивість TableMappings – вказує, як вихідна таблиця є відображена на таблиці в наборі даних;
 • метод Fill() – на основі імені набору даних додає або оновлює рядки в наборі даних таким чином, щоб вони відповідали рядкам в наборі даних. При внесенні змін використовується ім’я цього набору даних. Також створюється об’єкт таблиці DataTable, який має ім’я Table;
 • метод FillSchema() – додає об’єкт таблиці DataTable з іменем Table в конкретний об’єкт DataSet з одночасним налаштуванням схеми у відповідності з заданим об’єктом схеми типу SchemaType;
 • метод GetFillParameters() – повертає набір користувацьких параметрів коли виконується SQL-запит SELECT;
 • метод Update() – для заданого набору даних типу DataSet викликає одну з операцій INSERT, UPDATE або DELETE для кожного вставленого, зміненого та видаленого рядка в таблиці з іменем Table об’єкту DataTable.

 

2.5. Інтерфейси IDataReader та IDataRecord. Читання рядків з таблиці бази даних

Інтерфейс IDataReader оголошує загальні функції, які використовуються для читання даних зі сховища. Якщо у програмі оголошується об’єкт, що є сумісний з типом IDataReader, то з допомогою цього об’єкту можна переглядати набір даних. Перегляд відбувається тільки в одному (прямому) напрямку. Зміна даних заборонена.

Оголошення інтерфейсу IDataReader наступне:

public interface IDataReader : IDisposable, IDataRecord
{
 int Depth { get; }
 bool IsClosed { get; }
 int RecordAffected { get; }
 void Close();
 DataTable GetSchemaTable();
 bool NextResult();
 bool Read();
}

Властивості та методи інтерфейсу IDataReader мають наступне призначення:

 • властивість Depth – повертає значення вказуючи глубину вкладення для поточного рядка;
 • властивість IsClosed – повертає значення що вказує чи об’єкт читання даних є закритий;
 • властивість RecordAffected – повертає кількість рядків, на які відбувся вплив методами вставки, видалення та зміни в результаті виконання SQL-запиту;
 • метод Close() – закриває об’єкт IDataReader;
 • метод GetSchemaTable() – повертає об’єкт типу DataTable що описує метадані стовпця об’єкту IDataReader;
 • метод NextResult() – здійснює перехід до наступного результату у випадку читання результату на основі пакетної SQL-команди;
 • метод Read() – здійснює перехід до наступного запису. Якщо запису вже немає, то метод повертає false.

Інтерфейс IDataRecord є базовим для інтерфейсу IDataReader. У цьому інтерфейсі реалізовано елементи, які дозволяють витягувати з потоку даних строго типізовані значення (int, float, short тощо). В інтерфейсі IDataRecord оголошується велика кількість методів типу GetXXX(). Скорочений фрагмент оголошення інтерфейсу наступний:

public interface IDataRecord
{
 int FieldCount;
 object this[string name] { get; }
 object this[int i] { get; }

 bool GetBoolean(int i);
 byte GetByte(int i);
 char GetChar(int i);
 DateTime GetDateTime(int i);
 Decimal GetDecimal(int i);
 float GetFloat(int i);
 short GetInt16(int i);
 int GetInt32(int i);
 long GetInt64(int i);

 ...

 // Інші елементи

 ...

}

Нижче пояснюється зміст деяких елементів інтерфейсу IDataRecord:

 • властивість FieldCount – повертає число колонок в поточному рядку;
 • GetBoolean() – повертає значення визначеної колонки як boolean;
 • GetByte() – повертає значення визначеної колонки як byte;
 • GetChar() – повертає значення визначеної колонки як char;
 • GetDateTime() – повертає значення визначеної колонки як DateTime;
 • GetDecimal() – повертає значення визначеної колонки як Decimal;
 • GetFloat() – повертає значення визначеної колонки як float;
 • GetInt16(), GetInt32(), GetInt64() – повертає значення визначеної колонки як short, int, long.

 

2.6. Інтерфейси IDbDataParameter та IDataParameter. Параметр в запиті

В інтерфейсі IDbCommand є властивість Parameters, яка повертає строго типізовану колекцію. Ця колекція реалізує інтерфейс IDataParameterCollection. Цей інтерфейс надає доступ до набору класів, сумісних з інтерфейсом IDbDataParameter (об’єкти параметрів). Інтерфейс IDbDataParameter розширює інтерфейс IDataParameter.

Оголошення інтерфейсу IDbDataParameter виглядає наступним чином

public interface IDbDataParameter : IDataParameter
{
 byte Precision { get; set; }
 byte Scale { get; set; }
 int Size { get; set; }
}

Елементи інтерфейсу IDbDataParameter мають наступне призначення:

 • Precision – визначає точність числових параметрів;
 • Scale – визначає масштаб числових параметрів;
 • Size – розмір параметру.

Інтерфейс IDataParameter має наступне оголошення

public interface IDataParameter
{
 DbType DbType { get; set; }
 ParameterDirection Direction { get; set; }
 bool IsNullable { get; }
 string ParameterName { get; set; }
 string SourceColumn { get; set; }
 DataRowVersion SourceVersion { get; set; }
 object Value { get; set; }
}

Складові інтерфейсу IDataParameter мають наступне призначення

 • зчислення DbType – визначає тип даних поля, властивості або об’єкту типу Parameter провайдера .NET;
 • властивість Direction – значення, яке визначає чи параметр є тільки вхідним (input-only), тільки вихідним (output-only), двонаправленим (bidirectional) чи параметром повернення зі збережуваної процедури;
 • властивість IsNullable – повертає значення, яке визначає чи параметр приймає значення NULL;
 • властивість ParameterName – ім’я об’єкту типу IDataParameter;
 • властивість SourceColumn – ім’я колонки, яка є джерелом яке відображено на об’єкті DataSet. Це джерело використовується для завантаження або повернення значення IDataParameter.Value;
 • властивість SourceVersion – читає або встановлює об’єкт типу DataRowVersion для того, щоб використати його під час завантаження об’єкту IDataParameter.Value;
 • властивість Value – призначена для читання або встановлення значення параметру.

 


Споріднені теми