C#. Делегати. Частина 5. Приклади передачі масивів, структур, класів анонімному методу
Делегати. Частина 5. Приклади передачі масивів, структур, класів анонімному методу


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад виклику анонімного методу, що отримує вхідним параметром масив цілих чисел

Оголошення типу делегату з іменем ProcessArray, що отримує вхідним параметром масив чисел і не повертає значення

// оголошення типу делегату, який отримує параметром масив чисел
delegate void ProcessArray(ref int[] A);

Демонстрація роботи делегатів типу ProcessArray з двома анонімними методами. Перший метод занулює всі елементи масиву. Другий метод збільшує значення елементів масиву на 10.
Вихідний код, що демонструє роботу анонімних методів:

// Передача аргументів анонімному методу
// Оголошується делегат типу ProcessArray
// Делегат PA1 занулює масив
ProcessArray PA1 = delegate (ref int[] A)
{
  // занулення масиву цілих чисел
  int i;
  for (i = 0; i < A.Length; i++)
    A[i] = 0;
};

// Делегат PA2 збільшує значення елементів масиву на 10
ProcessArray PA2 = delegate(ref int[] A)
{
  int i;
  for (i = 0; i < A.Length; i++)
    A[i] = A[i] + 10;
};

// Демонстрація роботи делегатів
// Оголошення масиву з 5 цілих чисел
int[] B = new int[5];

// виклик делегату PA1 - занулення масиву
PA1(ref B); // B = [0, 0, 0, 0, 0]

// виклик делегату PA2 - збільшення елементів масиву на 10
PA2(ref B); // B = [10, 10, 10, 10, 10]

  

2. Приклад виклику анонімного методу, що отримує вхідним параметром структуру

Нехай в описі класу задано структуру типу Student:

// Оголошення структури типу Student
struct Student
{
  public string Name;
  public string Address;
  public int Age;
};

Для демонстрації використання анонімного методу в тілі структури потрібно спочатку оголосити тип делегату. Тип делегату оголошується в тому самому класі, що й тип структури. Оголошення делегату, наприклад, може бути таким:

// Оголошення типу делегату
delegate void ShowInfo(Student st);

Нижче наведено програмний код, що демонструє використання типу делегату ShowInfo:

// Демонстрація використання анонімного методу,
// що отримує структуру в якості параметру
// 1. Оголошення анонімного методу
ShowInfo SI;
SI = delegate(Student st)
{
  label1.Text = st.Name;
  label2.Text = st.Address;
  label3.Text = st.Age.ToString();
};

// 2. Оголошення та зповнення структурної змінної Stud
Student Stud;
Stud.Name = "Ivanov I.I.";
Stud.Address = "The address of Ivanov I.I.";
Stud.Age = 118;

// 3. Виклик анонімного методу з допомогою делегату
SI(Stud);

  

3. Приклад анонімного методу, що отримує вхідним параметром масив структур

У прикладі наводиться передача масиву структур типу Student анонімному методу.
Структура типу Student описується в деякому класі і має вигляд:

// Оголошення структури типу Student
struct Student
{
  public string Name;
  public string Address;
  public int Age;

  public void Set(string name, string address, int age)
  {
    Name = name;
    Address = address;
    Age = age;
  }
};

Оголошення типу делегату описується в тому самому класі що і структура Student.

// Оголошення типу делегату
delegate void ShowInfoIndex(Student[] st, int index);

Демонстрація передачі масиву структур анонімному методу

// Передача масиву структур методу
// 1. Оголошення змінної st типу "масив структур"
Student[] st = new Student[3];

// 2. Заповнення масиву структур st значеннями
st[0].Set("Ivanov I.I.", "Minsk", 32);
st[1].Set("Johnson J.J.", "Kiev", 45);
st[2].Set("Kameroon J.", "Las-Vegas", 23);

// 3. Оголошення змінної-делегату з іменем SI
// та програмного коду анонімного методу
ShowInfoIndex SI;
SI = delegate(Student[] ST, int index)
{
  label1.Text = ST[index].Name;
  label2.Text = ST[index].Address;
  label3.Text = ST[index].Age.ToString();
};

// 4. Виклик анонімного методу з допомогою делегату
SI(st, 0); // Буде виведено: {"Ivanov I.I.", "Minsk", 32}
SI(st, 1); // Буде виведено: {"Johnson J.J.", "Kiev", 45}

  

4. Приклад анонімного методу, що отримує вхідним параметром об’єкт екземпляру класу

Нехай задано опис класу, який розміщується в окремому модулі (наприклад “MyClass1.cs”. Код класу наступний

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace TrainDelegates07
{
  // Оголошення класу в модулі "MyClass1.cs"
  class MyClass1
  {
    private int x;
    private double R;

    public int GetX()
    {
      return x;
    }

    public double GetR()
    {
      return R;
    }

    public void SetX(int nx)
    {
      x = nx;
    }

    public void SetR(double nR)
    {
      R = nR;
    }
  }
}

У класі реалізовано дві внутрішні змінні (x, R) та чотири методи що читають та змінюють ці внутрішні змінні.
В іншому класі (модулі) тип делегату оголошується так:

// оголошення типу делегату, що отримує клас MyClass1
delegate void ProcessMyClass(MyClass1 mc);

У методі, що демонструє роботу анонімних методів (наприклад, обробник події) потрібно виконати приблизно такий програмний код

// Демонстрація використання класу
// 1. Оголосити об'єкт класу
MyClass1 MC1 = new MyClass1(); // виділити пам'ять для MC1

// 2. Заповнити поля класу значеннями
MC1.SetX(5);
MC1.SetR(10.5);

// 3. Оголосити делегат типу ProcessMyClass
ProcessMyClass PC;
// делегат посилається на анонімний метод, що отримує клас
PC = delegate (MyClass1 mc)
{
  int x;
  double R;

  // вивід на форму значень x, R
  x = mc.GetX();
  R = mc.GetR();

  label1.Text = x.ToString();
  label2.Text = R.ToString();
};

// 4. Виклик анонімного методу з допомогою делегату
PC(MC1);

  

5. Приклад анонімного методу, що отримує вхідним параметром масив об’єктів екземплярів класів

Умова задачі

Дано клас, що описується в окремому модулі “MyClass1.cs”. Лістинг модуля наступний:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TrainDelegates08
{
  // оголошення класу MyClass1
  class MyClass1
  {
    private int x;
    private double R;

    public int GetX()
    {
      return x;
    }

    public double GetR()
    {
      return R;
    }

    public void SetX(int nx)
    {
      x = nx;
    }

    public void SetR(double nR)
    {
      R = nR;
    }
  }
}

Потрібно оголосити анонімний метод, що отримує вхідним параметром масив класів типу MyClass1. Демонстрацію використання анонімного методу реалізувати у класі Form1 головної форми додатку за шаблоном Windows Forms Application.Розв‘язок

Лістинг модуля Form1.cs наступний:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TrainDelegates08
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // оголошення типу делегату, що отримує масив класів типу MyClass1
    delegate void ProcessMyClass(MyClass1[] mc, int index);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Демонстрація передачі масиву класів в анонімний метод
      // 1. Оголосити об'єкт з іменем MC типу "масив з 10 класів"
      MyClass1[] MC;

      // 2. Виділення пам'яті
      // 2.1. Виділити пам'ять для масиву класів в цілому
      MC = new MyClass1[10];

      // 2.2. Виділити пам'ять для кожного елементу масиву (для класу)
      for (int i = 0; i < 10; i++)
        MC[i] = new MyClass1();

      // 3. Заповнити поля масиву класів значеннями
      for (int i=0; i<10; i++)
      {
        MC[i].SetX(i + 1);
        MC[i].SetR(10 * i + 1);
      }

      // 4. Оголосити делегат типу ProcessMyClass
      ProcessMyClass PC;

      // 5. Описати програмний код анонімного методу, що отримує параметром масив класів
      PC = delegate (MyClass1[] mc, int index)
      {
        // вивід на форму значень екзепмляру класу з індексом index
        int x;
        double R;
        x = mc[index].GetX();
        R = mc[index].GetR();
        label1.Text = x.ToString();
        label2.Text = R.ToString();
      };

      // 6. Виклик анонімного методу з допомогою делегату PC
      PC(MC, 5);
    }
  }
}

Пояснимо деякі фрагменти коду.

У класі Form1 оголошується тип делегату, який отримує масив класів в якості вхідного параметру. Фрагмент оголошення має такий вигляд:

// оголошення типу делегату, що отримує масив класів типу MyClass1
delegate void ProcessMyClass(MyClass1[] mc, int index);

В обробнику події button1_Click() продемонстровано використання анонімного методу, що отримує масив класів в якості параметру. Також продемонстровано виділення пам‘яті для масиву з 10 екземплярів об‘єктів класу.

  


Зв’язані теми