C#. Приклади лямбда-виразів, які отримують параметрами масиви чисел, структури, класи
Приклади лямбда-виразів, які отримують параметрами масиви чисел, структури, класи

Дана тема базується на темі


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад лямбда-виразу, який отримує параметром масив чисел

У даному прикладі оголошується лямбда-вираз, який обчислює середнє арифметичне в масиві цілих чисел.

Спочатку оголошується тип делегату

// Оголошення типу делегату
// Делегат отримує параметром масив цілих чисел
delegate double AverageArray(int[] A);

В іншому програмному коді (наприклад, обробнику події) лямбда-вираз програмується наступним чином:

// Обробник події кліку на кнопці
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Оголошення лямбда-виразу, що отримує масив цілих чисел
  // Лямбда-вираз повертає середнє арифметичне в масиві A
  AverageArray AA = (int[] A) =>
  {
    // пошук середнього арифметичного значення в масиві A
    int i;
    double avg = 0;

    for (i = 0; i < A.Length; i++)
      avg += A[i];
    avg /= A.Length;
    return avg;
  };

  // Демонстрація використання лямбда-виразу AA
  // Оголошення масиву M
  int[] M = new int[5];

  // заповнення масиву M деякими значеннями
  for (int i = 0; i < M.Length; i++)
    M[i] = i * i;

  // виклик лямбда виразу
  double Avg;
  Avg = AA(M); // Avg = 6
}

 

2. Приклад лямбда-виразу, який отримує параметром структуру

У даному прикладі в класі оголошується структура типу BOOK. Потім оголошується тип делегату, що отримує структуру типу BOOK. В обробнику події button1_Click() оголошується лямбда-вираз, що виводить інформацію про вміст структури на форму. Інформація виводиться в елементи управління label1, label2, label3, label4 типу Label.

Весь програмний код модуля “Form1.cs”, що відповідає головній формі додатку.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TrainLyambda03
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // Оголошення структури в класі
    struct BOOK
    {
      public string title;
      public string author;
      public int year;
      public float price;
    };

    // Оголошення типу делегату, що отримує структуру типу BOOK
    // Делегат не отримує параметрів
    delegate void DisplayBOOK(BOOK B);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Лямбда-вираз, що отримує параметром структуру BOOK
      DisplayBOOK DB = (BOOK B) =>
      {
        // Вивід інформації про структуру на форму
        label1.Text = B.author;
        label2.Text = B.title;
        label3.Text = B.year.ToString();
        label4.Text = B.price.ToString();
      };

      // змінна типу структура
      BOOK BB;

      BB.author = "Author";
      BB.title = "Title of book";
      BB.year = 1539;
      BB.price = 0.01f;

      // виклик лямбда-виразу
      DB(BB);
    }
  }
}

 

3. Приклад лямбда-виразу, який отримує параметром масив структур

У даному прикладі продемонстровано передачу масиву структур в лямбда-вираз. Лямбда-вираз обчислює найбільшу відстань між двома точками, які збережені в масиві. Кожен елемент масиву є структура типу MyPoint, яка описує точку на координатній площині.
Програмний код модуля, створеного за шаблоном Windows Forms Application.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace TrainLyambda06
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    // Структура, що описує координати точки на площині
    struct MyPoint
    {
      int x;
      int y;

      public int GetX() { return x; }
      public int GetY() { return y; }

      public void SetPoint(int nx, int ny)
      {
        x = nx;
        y = ny;
      }
    };

    // Оголошення типу делегату, що отримує масив з 5 структур типу MyPoint
    delegate double CalcPoints(MyPoint[] P);

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      // Оголошення змінної-делегату типу CalcPoints
      CalcPoints CP;

      // оголошення лямбда-виразу, що обчислює відстань між двома найбільш
      // віддаленими точками масиву структур M
      CP = (MyPoint[] M) =>
      {
        double x1, x2, y1, y2;
        double d, maxd;

        maxd = 0;
        for (int i=0; i<M.Length-1; i++)
          for (int j = i+1; j < M.Length; j++)
          {
            x1 = M[i].GetX(); y1 = M[i].GetY();
            x2 = M[j].GetX(); y2 = M[j].GetY();
            d = Math.Sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2));
            if (maxd < d) maxd = d;
          }
        return maxd;
      };

      // Масив з 5 структур типу MyPoint
      MyPoint[] MP = new MyPoint[5];

      // ініціалізація полів структур деякими значеннями
      for (int i = 0; i < 5; i++)
        MP[i].SetPoint(i + 1, i * 2 + 3);

      // Демонстрація використання лямбда-виразу
      double D;
      D = CP(MP); // D = 8.944

      label1.Text = D.ToString();
    }
  }
}

 

4. Приклад лямбда-виразу, який отримує параметром клас

У даному прикладі оголошується лямбда-вираз, що виводить на екран форми координати точки екрану x, y. Лямбда-вираз отримує вхідним параметром клас типу MyClass1, який описує піксель на екрані монітору.Передача класу в лямбда-вираз здійснюється так само як і передача структури. Нехай в окремому модулі оголошено клас MyClass1, який описує точку на екрані монітора.

// Текст модуля MyClass1.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TrainLyambda07
{
  class MyClass1
  {
    int px;
    int py;
    int color;

    public int GetX() { return px; }
    public int GetY() { return py; }
    public int GetColor() { return color; }

    public void SetXYColor(int nx, int ny, int ncolor)
    {
      px = nx;
      py = ny;
      color = ncolor;
    }
  }
}

У модулі Form1.cs потрібно продемонструвати передачу класу в лямбда-вираз. Для цього спочатку оголошується тип делегату, що отримує вхідним параметром клас MyClass1.

// Оголосити тип делегату, що отримує вхідним параметром клас
delegate void ShowInfo(MyClass1 MC);

В іншому методі (наприклад, обробнику події) оголосити лямбда-вираз та викликати його.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Оголосити змінну-делегат типу ShowInfo та ініціалізувати її значенням лямбда-виразу
  ShowInfo SI = (MyClass1 MC) =>
  {
    // вивід на форму координат x, y
    label1.Text = MC.GetX().ToString();
    label2.Text = MC.GetY().ToString();
  };

  // демонстрація виклику лямбда-виразу
  MyClass1 MC1;
  MC1.SetXYColor(5, 6, 11);

  // вивід на форму координат з допомогою делегату
  SI(MC1);
}

 

5. Приклад лямбда-виразу, який отримує параметром масив класів

У даному прикладі в лямбда-вираз передається масив класів. Кожен клас реалізує точку (піксель) на екрані монітору Лямбда-вираз обчислює відстань між двома заданими точками масиву.
Нехай в окремому модулі MyClass1.cs оголошено клас MyClass1, що описує точку на екрані монітору.

// Текст модуля MyClass1.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace TrainLyambda07
{
  class MyClass1
  {
    int px;
    int py;
    int color;

    public int GetX() { return px; }
    public int GetY() { return py; }
    public int GetColor() { return color; }

    public void SetXYColor(int nx, int ny, int ncolor)
    {
      px = nx;
      py = ny;
      color = ncolor;
    }
  }
}

Оголошення типу делегату має вигляд:

// Оголошення типу делегату
delegate double CalcLength(MyClass1[] MC, int item1, int item2);

В обробнику події button1_Click() продемонстровано використання лямбда-виразу, що отримує вхідним параметром масив класів. Важливо тут звернути увагу на виділення пам’яті для кожного елементу масиву. При передачі масиву структур цього робити не потрібно, тому що структури зберігаються як типи-значення, а класи зберігаються як типи-посилання.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  // Оголосити змінну-делегат типу CalcLength
  CalcLength CL;

  // Реалізувати лямбда-вираз
  CL = (MC, item1, item2) =>
  {
    // вивід на форму координат x, y
    int x1, x2, y1, y2;
    double d;
    x1 = MC[item1].GetX();
    y1 = MC[item1].GetY();
    x2 = MC[item2].GetX();
    y2 = MC[item2].GetY();
    d = Math.Sqrt((x1 - x2) * (x1 - x2) + (y1 - y2) * (y1 - y2));
    return d;
  };

  // демонстрація виклику лямбда-виразу
  MyClass1[] MC1 = new MyClass1[5]; // виділення пам'яті для масиву з 5 класів в цілому

  // виділення пам'яті для кожного елементу масиву - обов'язково для класів!!!
  for (int i = 0; i < MC1.Length; i++)
    MC1[i] = new MyClass1();

  // заповнення масиву MC1 довільними значеннями
  for (int i = 0; i < 5; i++)
    MC1[i].SetXYColor(2 * i, 3 * i + 4, i + 3);

  // виклик лямбда-виразу
  double length;
  length = CL(MC1, 2, 3); // length = 3.6055

  // вивід результату на форму
  label1.Text = length.ToString();
}

 


Зв’язані теми