C++. Перевантаження оператору індексування елементів масиву
Перевантаження оператору індексування елементів масиву [ ]


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Які обмеження накладаються на перевантаження оператору [ ]?

На перевантаження оператору [] накладаються наступні обмеження:

 • до цього оператора заборонено застосовувати “дружні” функції;
 • операторна функція, що перевантажують цей оператор, має бути нестатичною функцією-членом.

 

2. Перевантаження оператора індексування елементів масиву [ ]. Особливості використання

У мові програмування C++ є можливість перевантажувати оператор індексування елементів масиву [ ]. Цей оператор вважається унарним, тобто потребує одного параметра — індексу масиву. Отже, доцільно перевантажувати оператор [ ] в класах, де використовуються масиви.

Якщо у класі, що реалізує масив, перевантажено оператор [ ], то об’єкт цього класу можна використовувати як звичайний масив (з використанням доступу за індексом), що є дуже зручно і природньо.

Наприклад. Нехай задано клас з іменем A. У класі перевантажено оператор індексування масиву [ ]. Тоді використання екземпляру класу A може бути таким:

obj[d]

де

 • obj – екземпляр (об’єкт) класу A;
 • d – індекс. Це є параметр, що передається операторній operator[]() функції класу A.

У вищенаведеному прикладі виклик

obj[d]

перетворюється на виклик

obj.operator[](d)

 

3. Варіанти реалізації операторної функції operator[]() в класі. Загальна форма

Для того, щоб перевантажити оператор індексування елементів масиву [], в класі повинна бути реалізована операторна функція operator[](). Існує 2 варіанти реалізації операторної функції operator[](). Ці варіанти відрізняються поверненням значення з операторної функції. Операторна функція отримує один параметр, який є індексом масиву.


Варіант 1. Цей варіант застосовується, якщо оператор [ ] має бути використаний у правій (і тільки у правій) частині оператора присвоювання. Тобто значення елементу масиву в класі не змінюється.

У цьому випадку операторна функція operator[]() повертає значення деякого типу. Загальна форма функції при її реалізації в класі

class ClassName
{

  // ...

  // операторна функція повертає значення типу type
  type operator[](int d)
  {
    // ...
  }
};

Після цього, можна використовувати екземпляр класу ClassName наступним чином:

x = obj[3];

де

 • x – деяка змінна типу type;
 • obj – екземпляр (об’єкт) класу ClassName.

Варіант 2. Цей варіант застосовується у випадку, коли потрібно щоб оператор [] розміщувався у лівій та правій частині оператора присвоювання. Наявність оператора індексування [] у лівій частині оператора присвоювання означає, що в об’єкті класу можна змінювати значення елементу масиву за індексом.
Відмінність від попереднього варіанту (Варіант 1) полягає у тому, що функція повертає посилання & на тип. Загальна форма оголошення операторної функції наступна

class ClassName
{

  // ...

  // операторна функція повертає посилання (&) на тип type
  type& operator[](int d)
  {
    // ...
  }
};

Після такого оголошення можна використовувати екземпляр класу ClassName наступним чином:

// використання оператора [] для об’єкту класу
x = obj[3]; // у правій частині оператора присвоювання
obj[5] = y; // у лівій частині оператора присвоювання

де

 • x – деяка змінна типу type;
 • obj – екземпляр (об’єкт) класу ClassName.

 

4. Приклади перевантаження оператора індексування елементів масиву []

Приклад 1. Приклад перевантаження оператора [] у класі. Клас реалізує масив чисел типу int. Максимальна кількість елементів масиву рівна 10. Операторна функція класу повертає посилання на тип int. Це означає, що оператор [] можна використовувати у лівій частині оператора присвоювання.

У класі Array10 оголошуються:

 • A – внутрішній масив 10 цілих чисел;
 • n – кількість елементів у масиві;
 • конструктори класу;
 • метод GetN(). Цей метод призначений для читання значення n;
 • методи SetAi() та GetAi() для доступу до елементів масиву A;
 • операторна функція operator[](). Ця функція перевантажує оператор доступу до елементу масиву за його індексом.

Текст програми наступний:

#include <iostream>
using namespace std;

// клас, що реалізує масив з 10 цілих чисел
class Array10
{
private:
  int A[10]; // масив
  int n; // к-сть елементів у масиві

public:
  // конструктори класу
  // конструктор без параметрів
  Array10()
  {
    n = 0;
  }

  // конструктор з 1 параметром
  Array10(int _n)
  {
    if ((_n >= 0) && (_n <= 10))
    {
      n = _n;
      for (int i = 0; i < n; i++)
        A[i] = 0; // занулити масив
    }
    else
      n = 0;
  }

  // методи доступу до елементів масиву
  // зчитати к-сть елементів масиву
  int GetN()
  {
    return n;
  }

  // записати в елемент масиву значення
  void SetAi(int index, int item)
  {
    if ((index>=0)&&(index<10))
      A[index] = item;
  }

  // зчитати значення по індексу
  // внутрішній метод
  int GetAi(int index)
  {
    return A[index];
  }

  // перевантаження оператора [] отримання елемента масиву
  // операторна функція, реалізована всередині класу
  int& operator[](int index)
  {
    return A[index];
  }
};

void main()
{
  // оператор індексування масиву []
  Array10 A1(10);

  // сформувати масив A1 = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
  for (int i = 1; i <= 10; i++)
    A1[i - 1] = i; // виклик операторної функції operator[]() класу Array10

  // перевірка
  int t;

  t = A1[3]; // виклик операторної функції, t = 4

  // Оператор [] у лівій частині оператора присвоювання
  A1[5] = 205;
  t = A1.GetAi(5); // t = 205

  cout << "t = " << t << endl;
}

Як видно з прикладу, операторна функція повертає посилання на тип int

// операторна функція - повертає int&
int& operator[](int index)
{
  return A[index];
}

Це означає, що оператор [ ] можна використовувати у лівій частині оператора присвоювання

...

// Оператор [] у лівій частині оператора присвоювання
A1[5] = 205;

...

Якщо операторну функцію реалізувати так, що вона повертає значення int (а не посилання int&)

// операторна функція - повертає int
int operator[](int index)
{
  return A[index];
}

то використовувати оператор [ ] у лівій частині оператора присвоювання буде заборонено

...

// Оператор [] у лівій частині оператора присвоювання
A1[5] = 205; // помилка, заборонено!

t = A1[3]; // так добре, можна

...

Приклад 2. Перевантаження оператора індексування елементів масиву [ ] для масиву структур типу BOOK.

У прикладі оголошуються:

 • структура типу BOOK, що містить інформацію про книгу;
 • клас ArrayBooks, який реалізує динамічний масив книг типу BOOK.

У класі ArrayBooks реалізовано:

 • внутрішню змінну-покажчик на тип BOOK;
 • внутрішню змінну n, яка визначає кількість книг у масиві;
 • два конструктори;
 • метод GetN(), який повертає кількість книг n у масиві;
 • операторна функція operator[](). З допомогою цієї функції здійснюється доступ до заданого елементу масиву. Функція перевантажує оператор доступу за індексом [].

Текст програми, створеної за шаблоном Console Application наступний:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;

// структура, що описує книгу
struct BOOK
{
  string title; // назва книги
  int year; // рік видання
  float price; // вартість книги
};

// клас, що реалізує масив книг типу BOOK
// містить перевантажену операторну функцію operator[]()
class ArrayBooks
{
private:
  BOOK * B; // пам'ять для масиву виділяється динамічно
  int n; // кількість книг

public:
  // конструктори класу
  ArrayBooks()
  {
    n = 0;
    B = NULL;
  }

  ArrayBooks(int _n)
  {
    n = _n;

    // виділити пам'ять для покажчиків на BOOK
    B = (BOOK*) new BOOK[n];

    // заповнити кожну книгу пустими значеннями
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
      B[i].title = "";
      B[i].price = 0.00;
      B[i].year = 0;
    }
  }

  // деструктор
  ~ArrayBooks()
  {
    // звільнити пам'ять, виділену під масив структур
    if (n>0)
      delete[] B;
  }

  // метод, що повертає значення n
  int GetN(void) { return n; }

  // операторна функція, яка перевантажує оператор індексування []
  // функція повертає BOOK&, для того щоб оператор [] можна було використовувати
  // в лівій частині оператора присвоювання
  BOOK& operator[](int index)
  {
    if ((index>=0)&&(index<n))
      return B[index];
    else
    {
      // повернути пусту структуру
      BOOK BB;
      BB.title = "";
      BB.price = 0.0;
      BB.year = 0;
      return BB;
    }
  }
};

void main()
{
  // демонстрація перевантаження оператора []
  ArrayBooks AB(3); // створити об'єкт класу ArrayBooks, у масиві 3 елементи

  // виклик операторної функції operator[](), сформувати значення
  // книга - 1
  AB[0].title = "This is a first book";
  AB[0].price = 99.99;
  AB[0].year = 2999;

  // книга - 2
  AB[1].title = "This is a second book";
  AB[1].price = 125.95;
  AB[1].year = 2020;

  // книга - 3
  AB[2].title = "Third book";
  AB[2].price = 777.77;
  AB[2].year = 2000;

  // перевірка
  string title;
  double price;
  int year;

  title = AB[1].title; // title = "This is a second book"
  price = AB[1].price; // price = 125.95
  year = AB[1].year; // year = 2020

  // вивести на екран
  cout << "Title = " << title.c_str() << ::endl;
  cout << "Price = " << price << ::endl;
  cout << "Year = " << year << ::endl;
}

Результат виконання програми

Title = This is a second book
Price = 125.95
Year = 2020

 

5. Які вимоги до параметру операторної функції operator[]()?

Операторна функція, яка перевантажує оператор індексування елементів масиву, отримує параметр, який є індексом в масиві. Тип параметру не обов’язково має бути int. Допускається інший тип параметру в індексі масиву (наприклад, char).

 

6. Приклад класу, що містить операторну функцію operator[](), індекс якої є тип char

Цей приклад демонструє твердження, що тип індексу в операторній функції може бути не тільки int.
У прикладі реалізовано клас CharIndex, який містить масив з 26 елементів. У класі оголошується операторна функція operator[](), яка в якості індексу отримує значення типу char.

У програмі підраховується кількість входжень символів латинського алфавіту ‘a’..’z’ в заданому тексті.

Текст програми, створеної за шаблоном Console Application, наступний

#include <iostream>
using namespace std;

// доступ за індексом в операторній функції - клас CharIndex
class CharIndex
{
private:
  int A[26]; // масив частоти входжень символу в тексті

public:
  CharIndex()
  {
    for (int i=0; i<26; i++)
      A[i] = 0;
  }

  // операторна функція - доступ за типом char
  int& operator[](char c)
  {
    int position; // позиція в масиві A
    position = (int)c - int('a');
    return A[position];
  }
};

void main(void)
{
  // демонстрація твердження,
  // що тип індексу не обов'язково має бути int
  CharIndex cI; // об'єкт класу CharIndex
  string text; // заданий текст
  int i;
  char sym;

  // задано деякий текст
  text = "C++ is the best language in the world!";

  // обчислити кількість входжень символів 'a'..'z' у тексті
  for (i = 0; i<text.length(); i++)
    cI[text[i]]++; // виклик операторної функції

  // вивід, виводяться тільки ненульові значення
  for (i=0; i<26; i++)
  {
    sym = 'a' + i; // взяти індекс
    if (cI[sym]>0)
      cout << sym << " = " << cI[sym] << ::endl;
  }
}

Результат виконання програми

a = 2
b = 1
d = 1
e = 4
g = 2
h = 2
i = 2
l = 2
n = 2
o = 1
r = 1
s = 2
t = 3
u = 1
w = 1

 


Зв’язані теми