C++. Перевантаження операторів -> та ‘,’ (кома). Приклади
Перевантаження операторів -> та ‘ , ‘ (кома). Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Особливості перевантаження оператора посилання на член об’єкта ->. Загальна форма. Операторна функція operator->()

У C++ оператор доступу до члена об’єкта -> можна перевантажувати. Якщо оператор -> перевантажений, то виклик елемента класу має такий загальний вигляд

obj->item

де

 • obj – об’єкт класу;
 • item – деякий елемент класу (внутрішня змінна, метод). Цей елемент повинен бути членом класу, який є доступний всередині об’єкту.

При перевантаженні слід враховувати наступні особливості:

 • оператор -> вважається унарним;
 • операторна функція operator->() повинна повертати покажчик на об’єкт класу, для якого він визначений;
 • операторна функція operator->() повинна бути членом класу, для якого вона реалізується.

Загальна форма класу, в якому перевантажений оператор ->, наступна

class ClassName
{
  // ...

  // операторна функція
  ClassName* operator->()
  {
    // тіло операторної функції
    // ...

    return this; // повернути покажчик на об'єкт класу
  }
};

 

2. Приклад перевантаження оператору -> в класі, що містить одиночну внутрішню змінну типу double

Оголошується клас Double, що містить внутрішню змінну d типу double. У класі реалізована перевантажена функція operator->(), яка перевантажує оператор ->.

#include <iostream>
using namespace std;

class Double
{
public:
  double d; // внутрішня змінна

  // операторна функція, що перевантажує
  // оператор ->
  Double* operator->()
  {
    return this; // повернути покажчик на клас
  }
};

void main()
{
  // перевантаження оператора доступу за покажчиком ->
  Double D; // екземпляр класу D
  double x;

  D.d = 3.85;

  // виклик операторної функції operator->()
  x = D->d;

  // інший спосіб доступу
  x = D.d; // x = 3.85

  cout << "x = " << x;
}

Результат виконання програми

x = 3.85

 

3. Приклад перевантаження оператору -> для класу, що містить динамічний масив екземплярів класу

У прикладі демонструється перевантаження оператору -> для класу, в якому реалізовано динамічний масив об’єктів (екземплярів) класу.

Задано клас Point, що описує точку на площині. У класі Point реалізовано такі елементи:

 • внутрішні змінні x, y – координати точки;
 • конструктори;
 • методи доступу GetX(), GetY(), SetXY().

Також задано клас Polygon, що реалізує масив точок. У класі оголошуються:

 • внутрішня прихована (private) змінна-покажчик на тип Point. Ця змінна містить покажчик на динамічний масив точок типу Point;
 • внутрішня прихована (private) змінна n, що визначає кількість елементів масиву;
 • конструктор;
 • метод GetN(), який призначений для отримання значення n;
 • метод Add(), який додає нову точку типу Point до масиву. Нова точка отримується як параметр методу;
 • метод Delete(), який видаляє точку з заданої позиції index.

Позиція index є вхідним параметром методу;

 • метод GetPoint(), який повертає значення точки типу Point в заданій позиції index;
 • метод Show(), що відображає на екрані значення масиву точок в класі Polygon;
 • операторна функція operator->(), яка перевантажує оператор ->.

Текст програми типу Console Application, що містить реалізації класів Point та Polygon, наступний

#include <iostream>
using namespace std;

// клас, що описує точку
class Point
{
private:
  double x, y; // внутрішні змінні

public:
  // конструктори класу
  Point()
  {
    x = y = 0;
  }

  Point(double x, double y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

  // методи доступу
  void SetXY(double x, double y)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
  }

  double GetX(void) { return x; }
  double GetY(void) { return y; }
};

// клас багатокутник
class Polygon
{
private:
  Point * Pt; // масив точок
  int n; // кількість точок

public:
  // конструктор
  Polygon()
  {
    n = 0;
    Pt = NULL;
  }

  // методи доступу
  // зчитати кількість точок
  int GetN(void) { return n; }

  // додати нову точку
  void Add(Point p)
  {
    Point * Pt2;

    // виділити пам'ять на новий масив типу Point - на 1 елемент більше
    Pt2 = new Point[n + 1];

    // скопіювати Pt=>Pt2
    for (int i = 0; i < n;i++)
      Pt2[i].SetXY(Pt[i].GetX(), Pt[i].GetY());

    // додати зайвий елемент
    Pt2[n].SetXY(p.GetX(), p.GetY());

    // знищити пам'ять, виділену під старий масив
    if (n > 0)
      delete[] Pt;

    // присвоїти внутрішній змінній новий масив
    Pt = Pt2;

    n++;
  }

  // видалити точку в позиції pos
  void Delete(int pos)
  {
    if (n < 0) return;
    if (pos > (n - 1)) return;
    if (pos < 0) return;

    // якщо один елемент, то видалити його
    if (n == 1)
    {
      n = 0;
      delete[] Pt;
      return;
    }

    // n>1
    Point* Pt2; // новий масив
    double tx, ty; // додаткові змінні

    Pt2 = new Point[n - 1]; // виділити пам'ять під новий масив - на 1 елемент менше

    // скопіювати Pt в Pt2 в обхід позиції pos
    // до позиції pos
    for (int i = 0; i < pos; i++)
    {
      tx = Pt[i].GetX();
      ty = Pt[i].GetY();
      Pt2[i].SetXY(tx, ty);
    }

    // після позиції pos
    for (int i = pos + 1; i < n; i++)
    {
      tx = Pt[i].GetX();
      ty = Pt[i].GetY();
      Pt2[i-1].SetXY(tx, ty); // Pt2[i-1] - важливо
    }

    // звільнити пам'ять, виділену для Pt раніше
    delete[] Pt;

    // зменшити к-сть елементів на 1
    n--;

    // встановити нове значення Pt
    // перенаправити Pt на Pt2
    Pt = Pt2;
  }

  // взяти точку з позиції index
  Point GetPoint(int index)
  {
    if ((index >= 0) && (index < n))
      return Point(Pt[index].GetX(), Pt[index].GetY());
    else
      return Point(0.0, 0.0);
  }

  // метод, що виводить масив
  void Show(void)
  {
    double x, y;
    int i;

    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      x = Pt[i].GetX();
      y = Pt[i].GetY();
      cout << "x" << i + 1 << " = " << x << ", ";
      cout << "y" << i + 1 << " = " << y;
      cout << endl;
    }
  }

  // операторна функція, що перевантажує оператор ->
  Polygon* operator->()
  {
    return this;
  }
};

void main()
{
  // перевантаження оператора доступу за покажчиком ->
  Polygon Pol; // екземпляр класу Polygon
  double x, y;
  int i;
  Point Pt;

  // сформувати довільний масив з 5 точок
  for (i = 0; i < 5; i++)
  {
    x = (double)(i * 2);
    y = (double)(i + 3);

    Pt.SetXY(x, y); // сформувати точку

    // виклик операторної функції operator->
    Pol->Add(Pt); // додати точку
  }

  cout << "Array of points: \n";

  // вивести масив через звертання до операторної функції operator->()
  Pol->Show();

  // видалити точку в позиції 2
  Pol->Delete(2);

  cout << "Modified array: \n";
  cout << "n = " << Pol->GetN() << endl;

  // знову вивести масив
  Pol->Show();
}

Результат виконання програми

Array of points:
x1 = 0, y1 = 3
x2 = 2, y2 = 4
x3 = 4, y3 = 5
x4 = 6, y4 = 6
x5 = 8, y5 = 7
Modified array:
n =4
x1 = 0, y1 = 3
x2 = 2, y2 = 4
x3 = 6, y3 = 6
x4 = 8, y4 = 7

 

4. Особливості перевантаження оператора ‘ , ‘ (кома). Операторна функція operator,()

У мові C++ оператор ‘ , ‘ може бути перевантажений. При перевантаженні оператора ‘ , ‘ у класі має бути оголошена операторна функція operator,(). В тіло операторної функції можна помістити будь-який код. Тобто, оператор ‘ , ‘ при бажанні може виконувати будь-які нестандартні операції над об’єктами класу.
У стандартному випадку оператор ‘ , ‘ використовується в операції присвоєння за зразком

obj1 = (obj2, obj3, ..., objN);

де obj1, …, objN – екземпляри деякого класу.

У випадку стандартного використання оператора ‘ , ‘ потрібно врахувати наступні особливості:

 • оператор ‘ , ‘ вважається бінарним. Тому операторна функція operator,() отримує один параметр;
 • при використанні перевантаженого оператора ‘ , ‘ в операції присвоєння приймається до уваги останній аргумент (цей аргумент є результатом оператора). Усі інші аргументи ігноруються.

В загальному при перевантаженні оператора ‘ , ‘ клас має такий вигляд

class ClassName
{

  // ...

  // операторна функція, яка перевантажує оператор ','
  ClassName operator,(ClassName obj)
  {
    // ...
  }
};

де

 • ClassName – ім’я класу, в якому перевантажується оператор ‘ , ‘;
 • obj – ім’я екземпляру класу, що передається як параметр в операторну функцію operator,().

 

5. Приклад перевантаження оператора ‘ , ‘

У прикладі перевантажується оператор ‘,’ в класі Coords3D, що реалізує координати в просторі. У класі оголошуються:

 • три внутрішні приховані (private) змінні з іменами x, y, z;
 • два конструктори класу;
 • метод доступу Get(), призначений для отримання значень x, y, z;
 • операторна функція operator,(), яка перевантажує оператор ‘ , ‘.

Вигляд програми для додатку типу Console Application наступний

#include <iostream>
using namespace std;

// клас, що визначає координати точки в просторі
class Coords3D
{
private:
  double x, y, z;

public:
  Coords3D()
  {
    x = y = z = 0;
  }

  Coords3D(double x, double y, double z)
  {
    this->x = x;
    this->y = y;
    this->z = z;
  }

  // метод читання x, y, z
  void Get(double& x, double& y, double& z)
  {
    x = this->x;
    y = this->y;
    z = this->z;
  }

  // перевантажений оператор ,
  Coords3D operator,(Coords3D obj)
  {
    Coords3D tmp;
    tmp.x = obj.x;
    tmp.y = obj.y;
    tmp.z = obj.z;
    return tmp;
  }
};

void main()
{
  double x, y, z;
  Coords3D c1(1, 3, 5); // екземпляри класу Coords3D
  Coords3D c2(2, 4, 6);
  Coords3D c3;

  // виклик операторної функції c3.operator,(c2)
  c3 = (c1, c2); // у c3 записується c2

  // перевірка
  c3.Get(x, y, z); // x = 2, y = 4, z = 6

  cout << "x = " << x << endl;
  cout << "y = " << y << endl;
  cout << "z = " << z << endl;

  //------------------------
  //створити інший екземпляр
  Coords3D c4(10, 15, 20);

  c3 = (c2, c1, c4); // c3 <= c4

  // перевірка
  c3.Get(x, y, z); // x = 10, y = 15, z = 20

  cout << endl;
  cout << "x = " << x << endl;
  cout << "y = " << y << endl;
  cout << "z = " << z << endl;
}

У вищенаведеному коді в рядку

c3 = (c1, c2);

викликається операторна функція c3.operator,(c2). Отже, до уваги приймається останній екземпляр c2. Екземпляр з іменем c1 ігнорується. Це стосується і рядка

c3 = (c2, c1, c4);

де об’єкту c3 присвоюються значення внутрішніх змінних об’єкта c4.

Висновок: у випадку стандартного використання, при перевантаженні оператора ‘ , ‘ до уваги приймається останній справа аргумент. Усі інші аргументи ігноруються. Однак, слід врахувати, що кожен вираз у послідовності розділеної ‘ , ‘ обчислюється компілятором що необхідно також враховувати.

Результат роботи програми

x = 2
y = 4
z = 6

x = 10
y = 15
z = 20

 


Зв’язані теми