C#. Приклад використання абстрактного класу для побудови ієрархій класів
Приклад використання абстрактного класу для побудови ієрархій класів

У даній темі представлено демонстраційний приклад, в якому реалізовано ієрархію з трьох класів. У вершині ієрархії оголошується абстрактний клас. Клас містить абстрактні властивості та методи.

На основі даного прикладу можна навчитись:

 • правильно розробляти програми з використанням абстрактних класів, абстрактних методів та властивостей;
 • правильно будувати ієрархії класів, що максимально використовують переваги поліморфізму.

Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Умова задачі

Розробити абстрактний клас Figure, в якому реалізувати наступні елементи:

 • приховане внутрішнє поле name (назва фігури);
 • конструктор з 1 параметром, що ініціалізує поле name заданим значенням;
 • властивість Name для доступу до внутрішнього поля name;
 • абстрактну властивість Area2, яка призначена для отримання площі фігури;
 • абстрактний метод Area(), який призначений для отримання площі фігури;
 • віртуальний метод Print(), який виводить назву фігури.

Розробити клас Triangle, який успадковує (розширює) можливості класу Figure. У класі реалізувати наступні елементи:

 • приховані внутрішні поля a, b, c (сторони трикутника);
 • конструктор з 4 параметрами;
 • методи доступу до полів класу SetABC(), GetABC(). Кожен метод отримує 3 параметри – довжини сторін трикутника;
 • властивість Area2, яка визначає площу трикутника на основі його сторін a, b, c;
 • метод Area(), який повертає площу трикутника за його сторонами;
 • віртуальний метод Print() для виведення внутрішніх полів класу. Метод звертається до однойменного методу базового класу.

Розробити клас TriangleColor, який успадковує (розширює) можливості класу Triangle. У класі реалізувати наступні елементи:

 • приховане внутрішнє поле color (колір фону трикутника);
 • конструктор з 5 параметрами, який викликає конструктор базового класу;
 • властивість Color, яка призначена для доступу до внутрішнього поля color;
 • властивість Area2, яка викликає однойменну властивість базового класу для обчислення площі трикутника;
 • метод Area(), який повертає площу трикутника за його сторонами;
 • віртуальний метод Print() для виведення внутрішніх полів класу. Метод звертається до однойменного методу базового класу.

 

2. Розв’язок

2.1. UML-діаграма класів. Рисунок

Ієрархії створюваних класів зручно відображати з допомогою UML-діаграм класів, які описують класи та відображають відношення, що існують між ними.

На рисунку 1 наведено UML-діаграму класів, що представляють рішення даної задачі.

C#. Спадковість. UML-діаграма класів

Рисунок 1. UML-діаграма класів.

Абстрактний клас Figure та два похідні Triangle та TriangleColor

 2.2. Текст програми на мові C# (з детальними коментаріями)

Нижче наведено текст програми мовою C# для шаблону Console Application.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication8
{
 // Абстрактний клас Figure - містить абстрактний метод Area()
 // і абстрактну властивість Area2
 abstract class Figure
 {
  // 1. Приховане поле класу
    private string name; // Назва фігури

  // 2. Конструктор класу
   public Figure(string name)
    {
     this.name = name;
    }

  // 3. Властивість доступу до поля класу
    public string Name
    {
     get { return name; }
      set { name = value; }
    }

  // 4. Абстрактна властивість, яка повертає площу фігури
    public abstract double Area2 { get; }

  // 5. Абстрактний метод, який повертає площу фігури
  //   Метод не має тіла методу
    public abstract double Area();

  // 6. Віртуальний метод, який виводить значення полів класу
    public virtual void Print()
    {
      Console.WriteLine("name = {0}", name);
    }
  }

 // Клас, що реалізує трикутник. У класі немає абстрактних методів,
 // тому слово abstract не ставиться перед оголошенням класу.
 class Triangle : Figure
 {
  // 1. Внутрішні поля класу
    double a, b, c;

  // 2. Конструктор класу
    public Triangle(string name, double a, double b, double c)
             : base(name)
    {
   // Перевірка на коректність значень a, b, c
      if (((a + b) > c) && ((b + c) > a) && ((a + c) > b))
      {
       this.a = a; this.b = b; this.c = c;
      }
      else
      {
       Console.WriteLine("Incorrect values a, b, c.");
        Console.WriteLine("By default: a=1, b=1, c=1.");
        this.a = this.b = this.c = 1;
      }
    }

  // 3. Реалізація методів доступу до прихованих полів a, b, c
  // 3.1. Встановлення значень полів a, b, c
    public void SetABC(double a, double b, double c)
   {
     if (((a + b) > c) && ((b + c) > a) && ((a + c) > b))
     {
       this.a = a; this.b = b; this.c = c;
      }
      else
      {
       this.a = this.b = this.c = 1;
      }
    }

  // 3.2. Читання значень полів - звернути увагу на модифікатор out
    public void GetABC(out double a, out double b, out double c)
    {
      a = this.a; b = this.b; c = this.c;
    }

  // 4. Перевизначення абстрактної властивості Area2 класу Figure,
  //   ключове слово override обов'язкове
    public override double Area2
    {
      get
      {
    // 1. Провести обчислення
        double p, s;
        p = (a + b + c) / 2;
        s = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));

    // 2. Вивести результат у властивості - для контролю
        Console.WriteLine("Property Triangle.Area2: s = {0:f3}", s);

    // 3. Повернути результат
        return s;
      }
    } 

  // 5. Реалізація методу Area(), який в класі Figure
  //    оголошений як абстрактний
    public override double Area()
    {
   // 1. Провести обчислення
      double p, s;
      p = (a + b + c) / 2;
      s = Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));

   // 2. Вивести результат у властивості - для контролю
      Console.WriteLine("Method Triangle.Area(): s = {0:f3}", s);

   // 3. Повернути результат
      return s;   
    }

  // 6. Віртуальний метод Print
    public override void Print()
    {
      base.Print();
      Console.WriteLine("a = {0:f2}", a);
      Console.WriteLine("b = {0:f2}", b);
      Console.WriteLine("c = {0:f2}", c);
    }
  }

 // Клас, що визначає трикутник з кольором
  class TriangleColor : Triangle
 {
    // 1. Приховане поле color
    private int color;

  // 2. Конструктор з 5 параметрами
    public TriangleColor(string name, double a, double b, double c, int color) :
            base(name, a, b, c)
    {
   // Перевірка на коректність задавання значення color
      if ((color >= 0) && (color <= 255))
        this.color = color;
      else
        this.color = 0;
    }

  // 3. Властивість доступу до поля color
    public int Color
    {
      get { return color; }
      set
      {
    // Перевірка на коректність задавання значення color
       if ((color >= 0) && (color <= 255))
          color = value;
       else
          color = 0;
      }
    }

  // 4. Властивість Area2 - викликає однойменну
  //   властивість базового класу.
   public override double Area2
    {
      get 
      { 
    // 1. Попередньо вивести контрольне повідомлення
       Console.WriteLine("Property TriangleColor.Area2:");

    // 2. Викликати властивість базового класу
        return base.Area2; 
      }
    }

  // 5. Абстрактний метод Area()
    public override double Area()
    {
   // 1. Вивести контрольне повідомлення
      Console.WriteLine("Method TriangleColor.Area():");

   // 2. Викликати властивість базового класу
      return base.Area();
    }

  // 6. Віртуальний метод Print()
    public override void Print()
    {           
      base.Print();
      Console.WriteLine("color = {0}", color);
    }
  }

  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
   // Демонстрація поліморфізму з використанням
   // абстрактного класу.
   // 1. Оголосити посилання на базовий клас
     Figure refFg;

   // 2. Оголосити екземпляр класу Figure
   // 2.1. Неможливо створити екземпляр абстрактного класу
   // Figure objFg = new Figure("Figure"); - помилка!

   // 2.2. Оголосити екземпляри класів Triangle, TriangleColor
      Triangle Tr = new Triangle("Triangle", 2, 3, 2);
      TriangleColor TrCol = new TriangleColor("TriangleColor", 1, 3, 3, 0);

   // 3. Демонстрація поліморфізму на прикладі методу Print()
      refFg = Tr;
      refFg.Print();

      refFg = TrCol;
      refFg.Print();

   // 4. Демонстрація поліморфізму на прикладі методу Area()
      refFg = Tr;
      refFg.Area(); // викликається метод Triangle.Area()
      refFg = TrCol;
      refFg.Area(); // викликається метод TriangleColor.Area()

   // 5. Демонстрація поліморфізму на прикладі властивості Area2
      refFg = Tr;
      double area = refFg.Area2; // властивість Triangle.Area2
      Console.WriteLine("area = {0:f3}", area);
      refFg = TrCol;
      area = refFg.Area2; // властивість TriangleColor.Area2
      Console.WriteLine("area = {0:f3}", area);

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

 

2.3. Результат виконання програми
name = Triangle
a = 2.00
b = 3.00
c = 2.00
name = TriangleColor
a = 1.00
b = 3.00
c = 3.00
color = 0
Method Triangle.Area(): s = 1.984
Method TriangleColor.Area():
Method Triangle.Area(): s = 1.479
Property Triangle.Area2: s = 1.984
area = 1.984
Property TriangleColor.Area2:
Property Triangle.Area2: s = 1.479
area = 1.479

 


Зв’язані теми