C++. Приклади роботи з текстовими файлами. Модифікація файлів. Сортування даних у файлах. Конвертування даних файлу в список

Приклади роботи з текстовими файлами. Модифікація файлів. Сортування даних у файлах. Конвертування даних файлу в масив

У даній темі наведено приклади рішення поширених задач, що виникають при обробці текстових файлів на мові C++. Опрацювавши розв’язки даних задач, ви навчитесь обробляти масиви рядкових даних, керувати розподілом пам’яті а також використовувати засоби C++ для роботи з текстовими файлами.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Як визначити, що дані у текстовому файлі закінчились?

Для визначення кінця файлу використовується функція eof(). Функція повертає результат типу bool. Прототип функції наступний

bool std::eof();

тут std – простір імен, в якому оголошена функція eof().

Якщо при виклику функції поточний покажчик читання вказує на кінець файлу, то функція повертає true. В противному випадку функція повертає false.

Приклад 1. Нижче наведено фрагмент коду, що використовує функцію eof() для визначення, чи досягнуто кінець файлу, якому відповідає екземпляр з іменем inputFile

if (inputFile.eof() == false)
{
 cout << "End of file not reached.";
}
else
{
 cout << "End of file is reached.";
}

Приклад 2. Найчастіше функція eof() використовується в циклі while при читанні рядків файлу

while (!inputFile.eof()) // поки не кінець файлу
{
 // Зчитування рядків з файлу
 // ...
}

Як тільки буде досягнуто кінець файлу inputFile, то відбудеться вихід з циклу.

 

2. Функція CountLinesInFile(). Підрахунок кількості рядків у текстовому файлі

Функція CountLinesInFile() повертає кількість рядків у текстовому файлі.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка визначає кількість рядків у файлі.
// Ім'я файлу задається вхідним параметром
int CountLinesInFile(char* filename)
{
 // 1. Оголосити екземпляр F, що зв'язаний з файлом filename.
 // Файл відкривається для читання у текстовому форматі.
 ifstream F(filename, ios::in);

 // 2. Перевірка, чи файл існує
 if (!F)
 {
  return -1;
 }

 // 3. Обчислити кількість рядків у файлі
 // 3.1. Оголосити допоміжні змінні
 int count = 0;
 char buffer[1000]; // буфер для зберігання одного рядка

 // 3.2. Цикл читання рядків.
 // Кожен рядок файлу читається функцією getline().
 // Перевірка кінця файлу здійснюється функцією eof().

 while (!F.eof())
 {
  // Збільшити лічильник рядків
  count++;

  // Зчитати один рядок в буфер
  F.getline(buffer, 1000);
 }

 // 4. Закрити файл F
 F.close();

 // 5. Повернути результат
 return count;
}

void main()
{
 // Визначення кількості рядків у файлі "TextFile1.txt"
 int nLines = CountLinesInFile((char*)"TextFile1.txt");

 // Вивід результату
 if (nLines == -1)
  cout << "Error opening file";
 else
  cout << "nLines = " << nLines << endl;
}

 

3. Функція GetStringsFromFileC(). Отримати масив (список) рядків типу char* з текстового файлу

Список рядків можна повертати одним з двох способів, в яких рядок сприймається по різному:

 • як тип char*. У цьому випадку список рядків має тип char**;
 • як тип string. У цьому випадку список рядків має тип string*.

Для визначення кількості рядків у файлі, дана функція звертається до функції CountLinesInFile(), яка описується в п. 2 даної теми.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка повертає рядки файлу у вигляді списку типу char**.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - _lines - список рядків файлу типу (char**).
// Функція повертає загальну кількість прочитаних рядків у файлі,
// якщо читання відбулось невдало, то функція повертає -1.
int GetStringsFromFileC(string filename, char*** _lines = nullptr)
{
 // 1. Допоміжні змінні
 char** lines;
 int n = CountLinesInFile(filename); // отримати к-сть рядків у файлі

 // 2. Перевірка, чи відома кількість рядків
 if (n == -1) return -1;

 // 3. Оголосити файлову змінну
 ifstream F(filename); // відкрити файл для читання

 // 4. Перевірка, чи файл відкрився
 if (!F) return -1;

 // 5. Спроба виділити пам'ять для n рядків
 try
 {
  lines = new char* [n];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // якщо неможливо виділити пам'ять, то вихід
  cout << e.what() << endl; // вивести повідомлення про помилку
  F.close(); // закрити файл
  return -1;
 }

 // 6. Цикл читання рядків та виділення пам'яті для них
 int len; // довжина одного рядка
 char buffer[1000]; // пам'ять, куда записується один рядок з файлу

 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
  // 6.1. Зчитати рядок з файлу
  F.getline(buffer, 1000);

  // 6.2. Визначити довжину прочитаного рядка
  for (len = 0; buffer[len] != '\0'; len++);

  // 6.3. Виділити пам'ять для len+1 символів
  lines[i] = new char[len + 1];

  // 6.4. Скопіювати дані з buffer у lines[i]
  for (int j = 0; j < len; j++)
   lines[i][j] = buffer[j];
  lines[i][len] = '\0'; // додати символ кінця рядка
 }

 // 7. Закрити файл
 F.close();

 // 8. Записати результат
 *_lines = lines;
 return n;
}

Використання функції GetStringsFromFileC() може бути, наприклад, таким:

void main()
{
 // Виведення списку рядків файлу на екран
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 int count; // к-сть рядків
 char** lines = nullptr; // список рядків типу char*

 // 2. Отримати список рядків типу char**
 count = GetStringsFromFileC("TextFile1.txt", &lines);

 // 3. Перевірка, чи список отримано
 if (count < 0)
 {
  cout << "Error" << endl;
  return;
 }

 // 3. Вивести список рядків на екран
 for (int i = 0; i < count; i++)
 {
  cout << lines[i] << endl;
 }

 // 4. Звільнити пам'ять, виділену для кожного рядка lines
 if (lines!=nullptr)
  for (int i = 0; i < count; i++)
   delete lines[i];

 // 5. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr)
  delete[] lines;
}

 

4. Функція GetStringsFromFileS(). Отримати масив рядків типу string з текстового файлу

Робота з типом string є зручніша ніж з типом char*. У нижченаведеній програмі реалізовано функцію GetStringsFromFileS(), яка читає рядки з текстового файлу та записує їх у масив (список) типу string. Дана функція використовує функцію CountLinesInFile(), яка описується в пункті 2 даної теми.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка повертає рядки файлу у вигляді списку типу string*
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - _lines - список рядків файлу типу (string*).
// Функція повертає загальну кількість прочитаних рядків.
int GetStringsFromFileS(string filename, string** _lines)
{
 // 1. Допоміжні змінні
 string* lines; // тимчасовий список рядків
 int n = CountLinesInFile(filename); // Отримати к-сть рядків у файлі

 // 2. Перевірка, чи правильно прочитані рядки з файлу
 if (n == -1) return -1;

 // 3. Оголосити файлову змінну та відкрити файл filename для читання
 ifstream F(filename);

 // 4. Перевірка, чи файл відкривається
 if (!F) return -1;

 // 5. Спроба виділити пам'ять для n рядків типу string
 try
 {
  lines = new string[n];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  cout << e.what() << endl; // вивести повідомлення про помилку
  F.close();
  return -2; // повернення з кодом -2
 }

 // 6. Читання рядків з файлу та запис рядків у список lines
 char buffer[1000]; // буфер для читання рядка

 for (int i = 0; i < n; i++)
 {
  // 6.1. Зчитати рядок з файлу в буфер buffer
  F.getline(buffer, 1000);

  // 6.2. Обчислити довжину прочитаного рядка
  int len;
  for (len = 0; buffer[len] != '\0'; len++);

  // 6.3. Записати buffer => lines[i], використати метод assign().
  // Скопіювати len байт з buffer в lines[i].
  lines[i].assign(buffer, len);
 }

 // 7. Закрити файл
 F.close();

 // 8. Повернути результат
 *_lines = lines;
 return n;
}

Використання функції GetStringsFromFileS() може бути, наприклад, таким

void main()
{
 // Виведення списку рядків файлу на екран
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 int count; // к-сть рядків
 string* lines = nullptr; // список рядків типу string

 // 2. Отримати список рядків типу string*
 count = GetStringsFromFileS("TextFile1.txt", &lines);

 // 3. Перевірка, чи список отримано
 if (count < 0)
 {
  cout << "Error" << endl;
  return;
 }

 // 3. Вивести список рядків на екран
 for (int i = 0; i < count; i++)
 {
  cout << lines[i] << endl;
 }

 // 4. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr)
  delete[] lines;
}

Результат роботи програми (вміст файлу TextFile1.txt):

#include <iostream>

using namespace std;

void main()
{
 cout << "Hello world!";
}

 

5. Функція SetStringsToFileS(). Записати масив (список) рядків типу string у текстовий файл

При роботі з текстовими файлами корисною є функція SaveStringsToFileS(), яка записує масив рядків у файл. У нижченаведених прикладах ця функція буде використовуватись для запису модифікованого списку у файл.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка записує масив рядків типу string у текстовий файл.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - lines - масив рядків, які записуються у файл;
// - count - кількість рядків.
// Функція повертає true, якщо запис рядків відбувся успішно.
bool SetStringsToFileS(string filename, string* lines, int count)
{
 // 1. Оголосити допоміжні змінні
 ofstream F(filename); // відкрити файл для запису

 // 2. Перевірка, чи файл відкрився успішно
 if (!F) return false;

 // 3. Запис рядків у файл крім останнього рядка
 for (int i = 0; i < count - 1; i++)
  F << lines[i] << endl;

 // 4. Останній рядок записати як є (без символа '\n')
 F << lines[count - 1];

 // 5. Закрити файл
 F.close();

 // 6. Повернути результат
 return true;
}

Нижче наведено приклад використання функції SetStringsToFileS().

void main()
{
 // Запис масиву рядків у файл
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 int count; // к-сть рядків
 string* lines = nullptr; // список рядків типу string

 // 2. Сформувати рядки
 try
 {
  // спроба виділити пам'ять для 5 рядків
  lines = new string[5];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  cout << e.what() << endl;
  return;
 }

 // записати в рядки деякий текст
 lines[0] = "#include <stdio.h>";
 lines[1] = "using namespace std";
 lines[2] = "void main()";
 lines[3] = "{";
 lines[4] = "}";

 // 3. Записати рядки у файл TextFile2.txt
 if (SetStringsToFileS("TextFile2.txt", lines, 5))
  cout << "OK!" << endl;
 else
  cout << "Error." << endl;

 // 4. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr)
  delete[] lines;
}

 

6. Функція ChangeStringInFileC(). Заміна рядка у текстовому файлі

У прикладі наведено функцію, яка замінює рядок у файлі в заданій позиції. Дана функція використовує наступні функції:

 • CountLinesInFile() – визначає кількість рядків у файлі (реалізована у п. 3);
 • GetStringsFromFileC() – повертає рядки файлу у вигляді списку (реалізована у п. 4). Рядки представлені типом char*.

Дана функція не використовує додатковий файл для копіювання. Функція отримує рядки файлу у вигляді списку lines, які служать копією файлу. Потім відбувається запис цих рядків у цей же файл за винятком рядка, який потрібно замінити у файлі. В позиції заміни записується вхідний рядок заміни. Таким чином відбувається заміна рядка у текстовому файлі.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка замінює рядок у файлі.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - position - позиція рядка у файлі, який потрібно замінити;
// - str - рядок, який замінює рядок у файлі.
// Функція повертає true, якщо операція заміни рядка пройшла успішно.
bool ChangeStringInFileC(string filename, int position, string str)
{
 // 1. Отримати рядки файлу у вигляді списку
 char** lines; // список рядків файлу
 int count; // к-сть рядків файлу
 count = GetStringsFromFileC(filename, &lines); // отримати список lines

 // 2. Перевірка, чи коректно прочитаний файл
 if (count < 0) return false;

 // 3. Перевірка, чи коректна позиція 0 <= position < count
 if ((position < 0) || (position >= count)) return false;

 // 4. Запис рядків lines у файл до позиції position
 ofstream F(filename); // відкрити файл для запису

 // 5. Перевірка, чи файл відкрився коректно - функція is_open()
 if (!F.is_open()) return false;

 for (int i = 0; i < position; i++)
  F << lines[i] << endl; // вивести рядок у файл

 // 6. Запис рядка з позиції position
 F << str.c_str() << endl; // тут пишеться рядок str

 // 7. Запис рядків після позиції position
 for (int i = position + 1; i < count - 1; i++)
  F << lines[i] << endl;

 // 8. Записати останній рядок без символа '\n'
 F << lines[count - 1];

 // 9. Закрити файл
 F.close();

 // 10. Звільнити пам'ять, виділену для рядків
 for (int i = 0; i < count; i++)
  delete lines[i];

 // 11. Звільнити покажчики на рядки
 delete[] lines;
}

Використання даної функції може бути, наприклад, таким:

void main()
{
 // Заміна заданого рядка у файлі
 string filename = "TextFile1.txt"; // заданий файл
 int pos = 5; // задана позиція рядка
 string str = "Hello world!"; // Заданий рядок заміни

 if (ChangeStringInFileC(filename, pos, str))
 {
  cout << "OK!!!";
 }
 else
 {
  cout << "Error";
 }
}

За бажанням можна змінити ввід вхідних даних (ім’я файлу, позиція, рядок заміни).

 

7. Функція RemoveStringFromFileByIndex(). Видалення рядка з файлу за його номером

Видалення рядка з файлу за його номером можна виконувати за прикладом п. 6 (заміна рядка у текстовому файлі).
Загальний алгоритм наступний:

 • прочитати всі рядки файлу у список;
 • видалити рядок з списку;
 • записати модифікований список у файл.

Для формування списку рядків можна використати функції GetStringsFromFileC() та GetStringsFromFileS(), які описані в пунктах 3 і 4.

Текст функції видалення рядка за його номером наступний.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка видаляє рядок у файлі за заданим номером,
// номер рядка нумерується з 0.
// Параметри функції:
// - filename - ім'я файлу, з якого видаляється рядок;
// - position - номер рядка у файлі, який потрібно видалити.
// Якщо операція успішна, функція повертає true, якщо
// рядок не видалено, функція повертає false.
bool RemoveStringFromFileByIndex(string filename, int position)
{
 // 1. Перевірка, чи правильно заданий рядок
 if (position < 0) return false;

 // 2. Допоміжні змінні
 string* lines; // список рядків
 int n; // кількість рядків у списку (файлі)

 // 3. Прочитати кількість рядків у файлі
 n = CountLinesInFile(filename); // виклик ф-ї з пункту 2

 // 4. Перевірка, чи прочитався файл filename
 if (n == -1) return false;

 // 5. Перевірка, чи коректне значення position
 if (position >= n) return false;

 // 6. Отримати список рядків lines типу string*
 n = GetStringsFromFileS(filename, &lines); // функція з пункту 4

 // 7. Видалити рядок в позиції position
 for (int i = position; i < n - 1; i++)
  lines[i] = lines[i + 1];

 // 8. Зменшити загальну к-сть рядків
 n--;

 // 9. Записати список у файл - використати функцію SetStringsToFileS()
 bool res = SetStringsToFileS(filename, lines, n); // запис списку

 // 10. Звільнити масив lines
 if (n > 0) delete[] lines;

 // 11. Повернути результат
 return res;
}

Використання функції може бути, наприклад, таким

void main()
{
// Видалення заданого рядка у файлі
string filename = "TextFile1.txt"; // заданий файл
int pos = 7; // задана позиція рядка

if (RemoveStringFromFileByIndex(filename,pos))
{
cout << "OK!!!";
}
else
{
cout << "Error";
}
}

 

8. Функція InsertStringToFile(). Вставка рядка в задану позицію в файлі

Підхід такий самий як в попередніх пунктах. Потрібно отримати рядки файлу у вигляді масиву (тип string або char*). Потім потрібно вставити рядок у масив і записати змінений масив рядків знову у файл.
Якщо значення позиції вставки рівне кількості елементів у файлі, то рядок додається в кінець файлу.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка вставляє заданий рядок в задану позицію файлу.
// Параметри функції:
// - filename - ім'я файлу;
// - str - рядок, що вставляється;
// - position - позиція рядка str. Нумерується з 0 до кількості рядків у файлі.
// Якщо вставка відбулась успішно, функція повертає true.
bool InsertStringToFile(string filename, string str, int position)
{
 // 1. Оголосити допоміжні змінні
 int count;
 string* lines = nullptr; // список рядків файлу

 // 2. Отримати список рядків з файлу - виклик функції описаної в п.4
 count = GetStringsFromFileS(filename, &lines);

 // 3. Перевірка, чи процес читання рядків відбувся добре
 if ((count < 0)) return false;

 // 4. Перевірка, чи коректне значення position.
 // Якщо positon==count, то рядок додається в кінець файлу.
 if ((position < 0) || (position > count)) return false;

 // 5. Створити новий список lines2, в якому на 1 елемент більше
 string* lines2 = nullptr;
 try
 {
  // спроба виділити пам'ять для масиву lines2
  lines2 = new string[count + 1];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // якщо спроба виділення пам'яті невдала, то завершити програму
  cout << e.what() << endl;
  if (lines != nullptr) // звільнити пам'ять
   delete[] lines;
  return false;
 }

 // 6. Скопіювати lines=>lines2
 // 6.1. Спершу скопіювати до позиції position
 for (int i = 0; i < position; i++)
  lines2[i] = lines[i];

 // 6.2. Додати до lines2[position] рядок str
 lines2[position] = str;

 // 6.3. Скопіювати наступні рядки
 for (int i = position; i < count; i++)
  lines2[i + 1] = lines[i];

 // 7. Збільшити загальну к-сть рядків на 1
 count++;

 // 8. Записати рядки lines у файл
 bool res = SetStringsToFileS(filename, lines2, count);

 // 9. Звільнити пам'ять, виділену для рядків lines, lines2
 if (lines != nullptr) delete[] lines;
 if (lines2 != nullptr) delete[] lines2;

 // 10. Повернути результат
 return res;
}

Виклик функції InsertStringToFile() у функції main() може бути наступним.

void main()
{
 // Вставка заданого рядка в задану позицію файлу
 string filename = "TextFile1.txt"; // заданий файл
 int pos = 8; // задана позиція рядка
 string s = "Hello"; // рядок вставки

 if (InsertStringToFile(filename, s, pos))
 {
  cout << "OK!!!";
 }
 else
 {
  cout << "Error";
 }
}

 

9. Функція SwapStringsInFile(). Обмін місцями двох рядків у файлі

Скорочений алгоритм функції SwapStringsInFiles() наступний:

 1. Зчитати рядки файлу в список.
 2. Поміняти рядки в списку.
 3. Записати змінений список знову в файл.

Текст функції обміну рядків наведено нижче.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка обмінює місцями два рядки в заданих позиціях.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - pos1 - позиція рядка обміну 1 (нумерується з 0);
// - pos2 - позиція рядка обміну 2 (нумерується з 0).
// Якщо обмін відбувся успішно, то функція повертає true. Інакше false.
bool SwapStringsInFile(string filename, int pos1, int pos2)
{
 // 1. Перевірка, чи коректні значення pos1, pos2
 if ((pos1 < 0) || (pos2 < 0)) return false;

 // 2. Оголосити допоміжні змінні
 int count;
 string* lines = nullptr; // масив рядків файлу
 string s;

 // 3. Отримати масив рядків файлу
 count = GetStringsFromFileS(filename, &lines); // функція з п.4

 // 4. Перевірка, чи читання з файлу відбулось успішно
 if (count < 0) return false;

 // 5. Перевірка, чи значення pos1, pos2 в межах count
 if (pos1 >= count) return false;
 if (pos2 >= count) return false;

 // 6. Поміняти місцями рядки lines[pos1] та lines[pos2]
 s = lines[pos1];
 lines[pos1] = lines[pos2];
 lines[pos2] = s;

 // 7. Записати масив lines знову у файл
 bool res = SetStringsToFileS(filename, lines, count);

 // 8. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr)
  delete[] lines;

 // 9. Повернути результат
 return res;
}

Виклик функції SwapStringsInFile() з функції main() може бути, наприклад таким

void main()
{
 // Обмін місцями двох рядків у файлі
 string filename = "TextFile1.txt"; // заданий файл
 int pos1 = 2; // вихідна позиція рядка 1
 int pos2 = 7; // вихідна позиція рядка 2

 if (SwapStringsInFile(filename,pos1, pos2))
 {
  cout << "OK!!!";
 }
 else
 {
  cout << "Error";
 }
}

 

10. Функція ReverseStringsInFile(). Реверсування рядків файлу (перестановка рядків файлу у зворотному порядку)

Алгоритм методу наступний:

 • зчитати рядки з файлу та записати їх в масив;
 • обміняти місцями елементи масиву так, щоб рядки масиву розміщувались у зворотному порядку;
 • записати змінений масив знову у файл

Текст функції ReverseStringsInFile() наступний

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція, яка обертає рядки файлу у зворотному порядку (реверсує файл).
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу.
// Якщо операція відбулась успішно, то функція повертає true.
bool ReverseStringsInFile(string filename)
{
 // 1. Оголосити допоміжні змінні
 int count;
 string* lines = nullptr;
 string s;

 // 2. Зчитати рядки з файлу
 count = GetStringsFromFileS(filename, &lines);

 // 3. Перевірка, чи рядки зчитались коректно
 if (count <= 0) return false;

 // 4. Реверсування масиву lines
 for (int i = 0; i < count / 2; i++)
 {
  s = lines[i];
  lines[i] = lines[count - i - 1];
  lines[count - i - 1] = s;
 }

 // 5. Запис масиву lines у файл
 bool res = SetStringsToFileS(filename, lines, count);

 // 6. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr) delete[] lines;

 // 7. Повернути результат
 return res;
}

Використання функції ReverseStringsInFile() може бути таким

void main()
{
 // Реверсування файлу
 string filename = "TextFile3.txt"; // заданий файл

 if (ReverseStringsInFile(filename))
 {
  cout << "OK!!!";
 }
 else
 {
  cout << "Error";
 }
}

 

11. Функція SortStringsInFile(). Сортування рядків у файлі

У прикладі демонструється сортування рядків файлу з допомогою методу вставки. Попередньо рядки копіюються в масив і там сортуються. Потім, посортований масив рядків знову записується у файл.

#include <iostream>
using namespace std;

// модуль <fstream> необхідний для роботи з файлами
#include <fstream>

// Функція сортування рядків у файлі методом вставки.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу, який сортується.
// Якщо сортування відбулось коректно, то функція повертає true.
bool SortStringsInFile(string filename)
{
 // 1. Оголосити допоміжні змінні
 int count;
 string* lines = nullptr;
 string s;

 // 2. Зчитати рядки з файлу в масив lines
 count = GetStringsFromFileS(filename, &lines); // функція описана в п.4

 // 3. Перевірка, чи рядки зчитались коректно
 if (count < 0) return false;

 // 4. Сортування рядків у файлі за зростанням методом вставки
 for (int i = 0; i < count - 1; i++)
  for (int j = i; j >= 0; j--)
   if (lines[j] > lines[j + 1])
   {
    s = lines[j];
    lines[j] = lines[j + 1];
    lines[j + 1] = s;
   }

 // 5. Записати посортований масив lines у файл
 bool res = SetStringsToFileS(filename, lines, count);

 // 6. Звільнити пам'ять, виділену для масиву lines
 if (lines != nullptr) delete[] lines;

 // 7. Повернути результат
 return res;
}

Використання файлу у функції main()

void main()
{
 // Сортування рядків у файлі
 string filename = "TextFile4.txt"; // заданий файл

 if (SortStringsInFile(filename))
 {
  cout << "OK!!!";
 }
 else
 {
  cout << "Error";
 }
}

 


Зв’язані теми