Java. Байтові потоки. Класи DataInputStream, DataOutputStream, FileInputStream, FileOutputStream. Приклади використання

Байтові потоки. Класи DataInputStream, DataOutputStream, FileInputStream, FileOutputStream. Приклади використання

У даній темі продемонстровано використання засобів мови Java для роботи з байтовими потоками. Наведено приклади розв’язку поширених задач для класів DataInputStream, DataOutputStream, FileInputStream, FileOutputStream.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Запис та читання одновимірного масиву типу int[] в байтовий потік. Приклад

Нехай задано одновимірний масив типу int[], який потрібно:

 • записати в байтовий файловий потік;
 • зчитати з байтового файлового потоку.

Для розв’язку даної задачі добре підійдуть класи:

 • DataInputStream – потік вводу, що містить методи для читання даних стандартних типів Java, до яких належить тип int;
 • DataOutputStream – потік виводу, який містить методи для запису даних стандартних типів, визначених в Java;
 • FileInputStream – потік вводу, що містить методи, які читають дані з файлу;
 • FileOutputStream – потік виводу, що містить методи, які записують дані в файл.

Щоб організувати запис даних у файл потрібно:

 • створити файловий потік типу FileOutputStream;
 • створений файловий потік помістити в конструктор DataOutputStream;
 • використати методи класу DataOutputStream для запису даних у файл.

Щоб організувати читання даних з файлу потрібно:

 • створити файловий потік типу FileInputStream;
 • новостворений файловий потік помістити в конструктор DataInputStream;
 • використати методи класу DataInputStream для читання даних з файлу.

Приклад.

import java.io.*;

...

public static void main(String[] args) throws IOException
{
 // Вихідні дані - деякий масив цілих чисел
 int[] arrInt = { 2, 5, -1, 100, 33 };

 // 1. Записати масив arrInt у байтовий файл "integers.bin"
 // 1.1. Створити файловий байтовий потік, що зв'язаний з іменем "integers.bin"
 FileOutputStream fs = new FileOutputStream("integers.bin");

 // 1.2. Створити байтовий потік, що містить методи читання даних примітивних типів
 DataOutputStream ds = new DataOutputStream(fs);

 // 1.3. Записати кількість елементів у масиві - використовується метод write()
 ds.writeInt(arrInt.length);

 // 1.4. Записати масив цілих чисел
 for (int i=0; i<arrInt.length; i++)
  ds.writeInt((int)arrInt[i]);

 // 1.5. Закрити файл "integers.bin"
 fs.close();

 // --------------------------------------------------------------------------
 // 2. Зчитати масив цілих чисел з байтового файлу "integers.bin"
 int[] arrInt2; // масив, у який будуть зчитані дані з файлу "integers.bin"

 // 2.1. Створити файловий потік, що зв'язаний з іменем "integers.bin"
 FileInputStream fs2 = new FileInputStream("integers.bin");

 // 2.2. Створити потік даних, що зв'язаний з файловим потоком fs2
 DataInputStream ds2 = new DataInputStream(fs2);

 // 2.3. Зчитати кількість цілочисельних елементів, що записані у файлі
 int count = ds2.readInt();

 // 2.4. Виділити пам'ять для масиву arrInt2
 arrInt2 = new int[count];

 // 2.5. Цикл читання даних з ds2 та копіювання їх в масив arrInt2
 for (int i=0; i<arrInt2.length; i++)
  arrInt2[i] = ds2.readInt();

 // 2.6. Закрити потік ds2
 ds2.close();

 // --------------------------------------------------------------------------
 // 3. Вивести масив arrInt2 для контролю
 System.out.println("Array arrInt2: ");
 for (int i=0; i<arrInt2.length; i++)
  System.out.println(arrInt2[i]);
}

Результат виконання програми

Array arrInt2:
2
5
-1
100
33

 

2. Запис та читання даних різних типів (double, int, char). Приклад

Нехай потрібно:

 • записати у файл послідовно значення змінних типів double, int, char;
 • зчитати значення змінних типів double, int, char.

 

import java.io.*;

...

public static void main(String[] args) throws IOException
{
 // Вихідні дані - значення double, int, char

 // 1. Запис даних
 // 1.1. Створити файловий байтовий потік, що зв'язаний з іменем "data.bin"
 FileOutputStream fs = new FileOutputStream("data.bin");

 // 1.2. Створити байтовий потік, що містить методи читання даних примітивних типів
 DataOutputStream ds = new DataOutputStream(fs);

 // 1.3. Записати число типу double
 ds.writeDouble(5.85);

 // 1.4. Записати число типу int
 ds.writeInt(2000);

 // 1.5. Записати символ типу char
 ds.writeChar('Z');

 // 1.6. Закрити файл "data.bin"
 fs.close();

 // ------------------------------------------------------------
 // 2. Зчитати дані з байтового файлу "data.bin" у змінні doubleData, intData, charData
 double doubleData;
 int intData;
 char charData;

 // 2.1. Створити файловий потік, що зв'язаний з іменем "data.bin"
 FileInputStream fs2 = new FileInputStream("data.bin");

 // 2.2. Створити потік даних, що зв'язаний з файловим потоком fs2
 DataInputStream ds2 = new DataInputStream(fs2);

 // 2.3. Зчитати число типу double
 doubleData = ds2.readDouble();

 // 2.4. Зчитати число типу int
 intData = ds2.readInt();

 // 2.5. Зчитати число типу char
 charData = ds2.readChar();

 // 2.6. Закрити потік ds2
 ds2.close();

 // --------------------------------------------------------------
 // 3. Вивести дані для контролю
 System.out.println("doubleData = " + doubleData);
 System.out.println("intData = " + intData);
 System.out.println("charData = " + charData);
}

Результат роботи програми

doubleData = 5.85
intData = 2000
charData = Z

 

3. Запис та читання масиву дійсних чисел у байтовий файл. Приклад

У прикладі спочатку в файл записується масив чисел типу double, потім цей масив читається у внутрішні структури даних та виводиться на екран. Використовуються класи FileOutputStream, DataOutputStream, FileInputStream, DataInputStream.

import java.io.*;

...

public static void main(String[] args) throws IOException
{
 // Запис масиву дійсних чисел у байтовий файл

 // 1. Підготувати масив дійсних чисел AD
 double AD[] = new double[5];
 for (int i=0; i<AD.length; i++)
  AD[i] = i*2.5 + 1;

 // 2. Створити екземпляр класу FileOutputStream
 FileOutputStream fOut = new FileOutputStream("array.bin");

 // 3. Використати клас DataOutputStream для виводу в файл
 DataOutputStream dOut = new DataOutputStream(fOut); // зв'язати з файлом

 // 4. Запис даних про масив у байтовий файл
 // 4.1. Спочатку потрібно записати кількість елементів у масиві
 dOut.writeInt(AD.length);

 // 4.2. Цикл запису масиву в файл
 for (int i=0; i<AD.length; i++)
  dOut.writeDouble(AD[i]);

 // 5. Закрити потік dOut
 dOut.close();

 // 6. Вивести в консоль масив AD для контролю
 System.out.println("Array AD:");
 for (int i=0; i<AD.length; i++)
  System.out.println(AD[i]);

 // ----------------------------------
 // Читання дійсних чисел з файлу в масив AD2[]

 // 7. Оголосити результуючий масив
 double AD2[];

 // 8. Створити екземпляр файлу FileInputStream
 FileInputStream fIn = new FileInputStream("array.bin");

 // 9. Створити екземпляр класу DataInputStream та зв'язати його з файлом fIn
 DataInputStream dIn = new DataInputStream(fIn);

 // 10. Прочитати кількість чисел в масиві
 int count;
 count = dIn.readInt();

 // 11. Виділити пам'ять для масиву AD2[]
 AD2 = new double[count];

 // 12. Зчитати числа з файлу в масив AD2[]
 for (int i=0; i<AD2.length; i++)
  AD2[i] = dIn.readDouble();

 // 13. Закрити потік DataInputStream
 dIn.close();

 // 14. Вивести масив AD2[] для контролю
 System.out.println("\nArray AD2:");

 for (int i=0; i<AD2.length; i++)
  System.out.println(AD2[i]);
}

Результат виконання програми

Array AD:
1.0
3.5
6.0
8.5
11.0

Array AD2:
1.0
3.5
6.0
8.5
11.0

 

4. Приклад копіювання файлів з використанням байтового потоку

У прикладі наводиться фрагмент коду, що здійснює копіювання файлів. Використовуються засоби класів FileInputStream та FileOutputStream.

import java.io.*;

...

public static void main(String[] args) throws IOException
{
 // Копіювання файлів.
 // Файл "inputFile.txt" копіюється у файл "outputFile.txt"
 FileInputStream fi = null;
 FileOutputStream fo = null;

 try {
  // Спроба відкрити файли
  fi = new FileInputStream("inputFile.txt"); // вихідний файл
  fo = new FileOutputStream("outputFile.txt"); // результуючий файл

  // Цикл копіювання
  int d;

  do {
   // зчитати байти з fi
   d = fi.read();

   // записати байти в fo
   if (d != -1)
    fo.write(d);
  } while (d != -1);

  System.out.println("Ok!");
 }
 catch (IOException e) {
  // Якщо один з файлів не відкрито, то вивести відповідне повідомлення
  System.out.println("I/O error: " + e);
 }
 finally {
  try {
   // Якщо перший файл відкрито, то закрити його
   if (fi != null)
    fi.close();
  }
  catch (IOException e2) {
   System.out.println("Cannot close file \"inputFile.txt\"");
  }

  try {
   // Якщо другий файл відкрито, то закрити його
   if (fo != null)
    fo.close();
  }
  catch (IOException e2) {
   System.out.println("Cannot close file \"outputFile.txt\"");
  }
 }
}

 


Зв’язані теми