Java. Приклади реалізації операцій, які модифікують текстові файли. Класи FileReader, FileOutputStream, PrintStream

Приклади реалізації операцій, які модифікують текстові файли. Класи FileReader, FileOutputStream, PrintStream


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Функція CountLinesInFile(). Обчислити кількість рядків у символьному файлі

Для обчислення кількості рядків у символьному файлі можна застосувати наступну функцію

import java.io.*;

...

// Обчислити кількість рядків у файлі
public static int CountLinesInFile(String filename) throws IOException {
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 int count = 0; // к-сть рядків у файлі - результат
 FileReader fr = null;
 int symbol;

 try {
  // 2. Спроба відкрити файл для читання
  fr = new FileReader(filename); 

  // Цикл читання символів з файлу та підрахунку їх кількості
  do {
   // Зчитати символ з файлу
   symbol = fr.read(); 

   // Перевірити, чи символ кінця рядка
   if ((char)symbol == '\n') 
    count++; // Збільшити кількість рядків у файлі на 1
  } while (fr.ready()); // Перевірка, чи не кінець файлу 
 }
 catch (IOException e)
 {
  // 3. Якщо файл не відкрито, то вивести відповідне повідомлення
  System.out.println("I/O error: " + e);
 }
 finally {
  // 4. Закрити файл, якщо він був відкритий 
  try {
   if (fr!=null) {
    fr.close();
   }
  }
  catch (IOException e) {
   System.out.println("File close error.");
  } 
 }

 // 5. Повернути результат
 return count; 
}

Використання функції в іншому програмному коді може бути, наприклад, таким

...

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // Викликати функцію CountLinesInFile() для файлу "textFile.txt"
 int count = CountLinesInFile("textFile.txt");
 System.out.println("count = " + count);
}

...

 

2. Функція GetLinesFromFile(). Отримати рядки файлу у вигляді масиву рядків типу String[]

Нижче наведено функцію GetLinesFromFile(), яка повертає масив рядків файлу типу String[]. Якщо у файлі немає рядків або виникає помилка, то функція повертає null. У своїй роботі дана функція використовує функцію CountLinesInFile() (дивіться п.1) для визначення кількості рядків у файлі.
Для отримання масиву рядків у функції використовуються засоби класу FileReader. Функція використовується у наступних прикладах даної теми.

import java.io.*;

...

// Отримати рядки файлу у вигляді масиву String[]
public static String[] GetLinesFromFile(String filename) throws IOException {
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 int count; // к-сть рядків у файлі
 String lines[] = null; // масив рядків - результат
 FileReader fr = null;
 String s; // додаткова змінна - рядок
 int symbol;
 int i;

 // 2. Отримати к-сть рядків у файлі - викликати функцію CountLinesInFile() 
 count = CountLinesInFile(filename);

 // 3. Перевірка, чи у файлі є рядки
 if (count<=0) return null;

 // 4. Виділити пам'ять для count рядків
 lines = new String[count];

 // 5. Читання даних з файлу та утворення масиву lines[]
 try {
  // 5.1. Спроба відкрити файл для читання
  fr = new FileReader(filename); 

  // 5.2. Цикл читання символів з файлу та утворення масиву lines
  s = ""; 
  i = 0;
  do {
   // Зчитати символ з файлу
   symbol = fr.read();

   // Перевірити, чи символ кінця рядка
   if (((char)symbol == '\n')) { 
    // видалити з s символ '\n'
    s = s.substring(0, s.length()-1);

    // Додати до масиву рядків рядок s 
    lines[i] = s;
    s = "";
    i++; // Збільшити кількість рядків у файлі на 1
   }
   else {
    // додати символ до рядка
    s = s + (char)symbol;
   }
  } while (fr.ready()); // Перевірка, чи не кінець файлу 
 }
 catch (IOException e)
 {
  // 5.3. Якщо файл не відкрито, то вивести відповідне повідомлення
  System.out.println("I/O error: " + e);
 }
 finally {
  // 5.4. Закрити файл, якщо він був відкритий 
  try {
   if (fr!=null) {
    fr.close();
   }
  }
  catch (IOException e) {
   System.out.println("File close error.");
  } 
 }

 // 6. Повернути результат
 return lines;
}

Нижче наведено приклад можливого використання функції:

... 

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // Отримати рядки файлу у вигляді масиву (списку)
 String lns[]; 
 lns = GetLinesFromFile("textFile.txt");
 System.out.println("\n\nThe content of file is:");
 for (int i=0; i<lns.length; i++)
  System.out.println(lns[i]);
}

...

 

3. Функція WriteLinesToFile(). Записати масив типу String[] у файл

При роботі з файлами корисною може бути функція запису масиву рядків типу String[] у файл. Функція використовує можливості класів FileOutputStream та PrintStream.

import java.io.*;

...

// Записати масив типу String[] у файл
public static void WriteLinesToFile(String lines[], String filename) throws IOException {

 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 FileOutputStream fs = null;
 PrintStream ps = null;

 try {
  // 2. Створити екземпляри класів FileOutputStream, PrintStream
  fs = new FileOutputStream(filename); // створити файловий потік
  ps = new PrintStream(fs); // зв'язати файловий потік з потоком виведення PrintStream

  // 3. Цикл запису масиву lines[] у файл
  for (int i=0; i<lines.length; i++)
   ps.println(lines[i]); 
 }
 catch (IOException e) {
  // Якщо помилка відкриття файлу або інша помилка
  System.out.println("I/O error: " + e);
 }
 finally {
  if (fs!=null) {
   try {
    fs.close();
   }
   catch (IOException e2) {
    System.out.println("Error closing " + filename);
   } 
  } 

  if (ps!=null) {
   ps.close();
  }
 } 
}

 

4. Функція ReplaceStringInFile(). Замінити заданий рядок у текстовому файлі

Щоб замінити заданий рядок у файлі потрібно вказати його позицію. Заміна рядка здійснюється за наступним алгоритмом:

 • отримати рядки файлу у вигляді масиву String[];
 • замінити рядок в масиві;
 • записати масив знову в файл.

За подібним алгоритмом можна реалізувати будь-які інші операції з файлами. Для читання рядків з файлу та їх запис в файл можна використати функції з пунктів 2, 3 даної теми.

Текст функції ReplaceStringInFile() наступний.

import java.io.*;

...

// Замінити рядок у файлі в заданій позиції.
// Параметри функції:
// - position - позиція рядка у файлі;
// - str - рядок, який повинен бути замінений;
// - filename - ім'я файлу, в якому замінюється рядок.
// Якщо операція відбулась успішно, то функція повертає true.
public static boolean ReplaceStringInFile(int position, String str, String filename)
  throws IOException {

 // 1. Виконати необхідні перевірки
 // Чи значення position коректне?
 int count = CountLinesInFile(filename); // к-сть рядків у файлі 
 if ((position<0) || (position>=count)) return false;

 // 2. Отримати список рядків файлу
 String lines[] = GetLinesFromFile(filename);

 // 3. Замінити рядок в позиції position
 lines[position] = str;

 // 4. Записати змінений список рядків знову в файл
 WriteLinesToFile(lines, filename); 

 return true;
}

Використання функції може бути, наприклад, таким

...

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // Використання функції ReplaceStringInFile()
 boolean res;
 res = ReplaceStringInFile(7, "0000", "textFile.txt");

 if (res)
  System.out.println("Ok");
 else
  System.out.println("Fail");
}

...

 

5. Функція SortLinesInFile(). Сортування рядків у файлі методом вставки

Сортування рядків відбувається за тим самим принципом, що і в пункті 4. Спочатку рядки файлу копіюються в тимчасовий масив типу String[]. Потім відбувається сортування тимчасового масиву. На останньому кроці посортований масив копіюється знову в файл.

У своїй роботі функція SortLinesInFile() використовує дві функції GetLinesFromFile() та WriteLinesToFile(), реалізація яких описується в пунктах 2, 3.

Текст функції наступний.

import java.io.*;

...

// Сортування рядків у файлі.
// Параметри:
// - filename - ім'я файлу;
// - order - порядок сортування,
// якщо order=true то посортувати в порядку зростання.
public static boolean SortLinesInFile(String filename, boolean order)
  throws IOException {

 String s;

 // 1. Отримати рядки файлу у вигляді масиву String[]
 String lines[] = GetLinesFromFile(filename);

 // 2. Якщо у файлі є рядки, то посортувати їх
 if (lines!=null) {
  // цикл сортування методом вставки
  for (int i=0; i<lines.length-1; i++)
   for (int j=i; j>=0; j--)
    if (order) {
     if (lines[j].compareTo(lines[j+1])>0) {
      s = lines[j];
      lines[j] = lines[j+1];
      lines[j+1] = s;
     }
    }
    else {
     if (lines[j].compareTo(lines[j+1])<0) {
      s = lines[j];
      lines[j] = lines[j+1];
      lines[j+1] = s;
     }
    }

  // 3. Записати посортовані рядки у файл
  WriteLinesToFile(lines, filename);

  // 4. Повернути результат
  return true;
 }

 return false;
}

Використання функції може бути, наприклад таким

public static void main(String[] args) throws IOException {
 // Використання функції ReplaceStringInFile()
 boolean res;
 res = SortLinesInFile("textFile.txt", false);

 if (res)
  System.out.println("Ok");
 else
  System.out.println("Fail.");
}

 

6. Запис/читання масиву цілих чисел у текстовий файл. Приклад

У прикладі наведено програмний код, який виконує наступну роботу:

 • записує у файл масив цілих чисел;
 • читає масив цілих чисел з файлу.

Для виконання задачі розроблено клас ReadWriteArrayFile, в якому реалізовані два методи:

 • saveToFileTxt() – призначений для запису масиву у файл. Посилання на масив та ім’я файлу є вхідними параметрами методу;
 • readFromFileTxt() – читання з файлу масиву цілих чисел у наперед визначеному форматі. Ім’я файлу передається в метод вхідним параметром.

За даним прикладом можна розробляти власні методи, які виконують:

 • запис (збереження) різнотипних даних у файл у заданому форматі;
 • читання різнотипних даних з файлу в заданому форматі.

 

import java.util.*;
import java.io.*;

class ReadWriteArrayFile {
 // Записати масив цілих чисел у текстовий файл у форматі:
 // - N - кількість чисел;
 // - число1;
 // - число2;
 // - ...
 // - числоN.
 // Параметри методу:
 // - A - масив чисел;
 // - filename - ім'я файлу
 void saveToFileTxt(int[] AI, String filename) throws IOException {
  // Створити зв'язок з текстовим файлом filename: fOut -> filename
  FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(filename);

  // Створити зв'язок з екземпляром fOut: ps -> fOut -> filename
  PrintStream pS = new PrintStream(fOut);

  // Записати масив AI
  pS.println(AI.length);
  for (int i=0; i<AI.length; i++) {
   pS.println(AI[i]);
  }
  pS.close();
  fOut.close();
 }

 // Зчитати масив чисел з текстового файлу.
 // Формат файлу:
 // - N - кількість чисел;
 // - число1;
 // - число2;
 // - ...
 // - числоN.
 int[] readFromFileTxt(String filename) throws IOException {
  // 1. Зв'язати файл filename з екземпляром fInput: fInput <- filename
  FileInputStream fInput = new FileInputStream(filename);

  // 2. Зв'язати екземпляр класу Scanner з екземпляром fInput:
  //    scanner <- fInput <- filename
  Scanner scanner = new Scanner(fInput);

  // 3. Оголосити додаткові змінні
  int[] AI = null; // Результуючий масив
  int count; // Кількість чисел у масиві

  // 4. Зчитати кількість чисел у масиві
  count = scanner.nextInt();

  // 5. Виділити пам'ять для масиву AI
  AI = new int[count];

  // 6. Прочитати числа
  for (int i=0; i<AI.length; i++)
   AI[i] = scanner.nextInt();

  // 7. Закрити потоки
  scanner.close();
  fInput.close();

  // 8. Повернути масив
  return AI;
 }
}

public class Threads {

 public static void main(String[] args) throws IOException {
  // Запис/читання масиву цілих чисел у файл
  // 1. Створити екземпляр класу ReadWriteArrayFile
  ReadWriteArrayFile obj = new ReadWriteArrayFile();

  // 2. Створити тестувальний масив
  int[] AI = { 2, 5, -1, 8, 4, 9 };

  // 2. Записати у файл "myFile1.txt" масив
  obj.saveToFileTxt(AI, "myFile1.txt");

  // 3. Зчитати з файлу "myFile1.txt" масив в екземпляр AI2
  int[] AI2 = obj.readFromFileTxt("myFile1.txt");

  // 4. Вивести прочитаний масив для контролю
  System.out.println();
  for (int i=0; i<AI2.length; i++)
   System.out.print(AI2[i] + " ");
  System.out.println();
 }
}

 


Зв’язані теми