C++. Структури. Використання методів в структурах. Конструктори в структурах

Структури. Використання методів в структурах. Конструктори в структурах


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Особливості використання методів у структурах

У структурах можуть використовуватись методи. Використання методів у структурах нічим не відрізняється від використання методів у класах. Так само як і класи, в структурах можуть бути реалізовані конструктори.

Якщо в структурі оголошений метод без модифікатора доступу (private, protected, public), то цей метод за замовчуванням вважається загальнодоступним (public).

 

2. Як визначається розмір структури, яка містить методи? Приклад

Якщо в структурі оголошено методи, то вони не впливають на розмір структурної змінної, який визначається оператором sizeof. Розмір структурної змінної визначається тільки на основі внутрішніх даних, описаних в структурі.

Приклад. У прикладі оголошується структура Book без методів. У функції main() виводиться розмір структури, визначений оператором sizeof.

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура Book, описує книгу
struct Book
{
 char title[100]; // назва книги
 char author[100]; // прізвище автора
 int year; // рік видання
 double price; // вартість
};

void main()
{
 // Визначити розмір структури Book
 Book b;
 int size = sizeof(b); // size = 216
 cout << "size = " << size << endl;
}

Якщо спробувати додати метод до структури, наприклад, так

struct Book
{
 char title[100]; // назва книги
 char author[100]; // прізвище автора
 int year; // рік видання
 double price; // вартість

 void Print()
 {
  cout << "title = " << title << endl;
  cout << "author = " << author << endl;
  cout << "year = " << year << endl;
  cout << "price = " << price << endl;
 }
};

то розмір структури не зміниться. Після запуску на виконання, в обох випадках програма видасть однаковий результат

size = 216

 

3. Приклад використання методів у структурах. Структура SquareEquition – розв’язок квадратного рівняння

Реалізовано структуру SquareEquition, що містить усі необхідні засоби для розв’язку квадратного рівняння.

Структура SquareEquition:

 • зберігає значення внутрішніх змінних a, b, c;
 • містить методи доступу до a, b, c;
 • виводить інформацію про розв’язок квадратного рівняння у зручній формі.

У структурі реалізовано:

 • приховані (private) внутрішні поля a, b, c, що є коефіцієнтами рівняння;
 • конструктор з трьома параметрами, які відповідають коефіцієнтам рівняння;
 • загальнодоступний (public) метод Solve(), який знаходить розв’язок квадратного рівняння;
 • загальнодоступний метод PrintSolve(), який виводить розв’язок квадратного рівняння на екран;
 • методи GetABC() та SetABC() для доступу до внутрішніх полів a, b, c.

 

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що реалізує квадратне рівняння
struct SquareEquition
{
private:
 // внутрішні поля структури
 double a, b, c;

public:
 // Конструктор
 SquareEquition(double a, double b, double c)
 {
  this->a = a;
  this->b = b;
  this->c = c;
 }

 // Методи доступу
 void GetABC(double& a, double& b, double& c)
 {
  a = this->a;
  b = this->b;
  c = this->c;
 }

 void SetABC(double a, double b, double c)
 {
  this->a = a;
  this->b = b;
  this->c = c;
 }

 // Метод Solve().
 // - повертає true, якщо рівняння має розв'язок,
 // - повертає false, якщо рівняння не має розв'язку
 bool Solve(double& x1, double& x2)
 {
  // Перевірка, чи взагалі рівняння квадратне
  if (a == 0) return false;

  // обчислити дискримінант
  double d = b * b - 4 * a*c;

  // перевірка, чи рівняння має корені
  if (d < 0)
  {
   x1 = x2 = 0;
   return false;
  }

  // обчислення коренів
  x1 = (-b - sqrt(d)) / (2 * a);
  x2 = (-b + sqrt(d)) / (2 * a);

  return true;
 }

 // Метод, що виводить розв'язок квадратного рівняння,
 // даний метод звертається до методу Solve() для обчислення коренів рівняння.
 void PrintSolve()
 {
  double x1, x2;

  cout << "The equation: ";
  if (a != 0)
   cout << a << "*a";

  if (b != 0)
  {
   if (b > 0)
    cout << "+";
   cout << b << "*b";
  }

  if (c != 0)
  {
   if (c > 0)
    cout << "+";
   cout << c << "*c";
  }

  cout << " = 0" << endl;

  if (Solve(x1, x2)) // чи є розв'язок?
  {
   cout << "has the following roots: " << endl;
   cout << "x1 = " << x1 << endl;
   cout << "x2 = " << x2 << endl;
  }
  else
  {
   cout << "has no roots. ";
  }
 }
};

void main()
{
 // Структура SquareEquition
 SquareEquition e(-3, 1, 5.5); // виклик конструктора
 e.PrintSolve(); // виклик методу PrintSolve() структури
}

Результат виконання програми

The equation: -3*a+1*b+5.5*c = 0
has the following roots:
x1 = 1.53089
x2 = -1.19756

 

4. Конструктори та деструктори в структурах. Особливості використання

Структури як і класи можуть містити конструктори. Для структур встановлено наступні правила застосування конструкторів:

 • структура може мати будь-яку кількість конструкторів, які відрізняються типами параметрів і/або кількістю параметрів;
 • структура може містити конструктори, які оголошені в розділах доступу: private, public, protected;
 • якщо в структурі немає жодного конструктора, то змінна (екземпляр) типу структури створюється звичайним способом без вказання параметрів;
 • якщо в структурі оголошено загальнодоступний конструктор, то екземпляр структури повинен обов’язково створюватись з параметрами, що відповідають цьому конструктору

У структурі також можуть використовуватись деструктори. Як правило, у деструкторах здійснюються операції звільнення використовуваних ресурсів, пам’яті, закриття використаних файлів тощо.

 

5. Приклад використання конструкторів та деструктора в структурі. Структури Point, ArrayPoint

У прикладі демонструється використання конструкторів та деструктора в структурах.

Оголошується дві структури:

 • структура Point, яка реалізує точку на координатній площині;
 • структура ArrayPoint – реалізує масив точок типу Point.

Структура типу Point містить наступні складові:

 • загальнодоступні (public) внутрішні змінні x, y;
 • конструктор без параметрів Point(), який ініціалізує внутрішні змінні нульовими значеннями;
 • конструктор з 2 параметрами Point(double, double) – ініціалізує внутрішні поля.

Структура типу ArrayPoint оголошує наступні елементи:

 • приховане (private) поле A – масив елементів типу Point;
 • приховане поле count – кількість елементів у масиві A;
 • конструктор ArrayPoint() без параметрів;
 • конструктор ArrayPoint(Point*, int) з параметром іншого масиву. Ініціалізує масив A елементами іншого масиву Point[];
 • конструктор копіювання ArrayPoint(const ArrayPoint&). Оскільки, в структурі ArrayPoint використовуються покажчики, то цей конструктор необхідний для коректної ініціалізації екземплярів структур типу ArrayPoint а також коректного повернення з функції екземпляру типу ArrayPoint;
 • методи доступу до елементів масиву GetP(int) та SetP(Point, int);
 • деструктор ~ArrayPoint(). У деструкторі звільняється пам’ять, виділена для масиву типу Point*;
 • метод Copy(const ArrayPoint&) копіювання одного масиву типу ArrayPoint в інший масив;
 • метод Print() – виводить елементи масиву ArrayPoint на екран.

У функції main() демонструється використання методів структури ArrayPoint.

Програма на мові C++ для шаблону Console Application.

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що описує точку на координатній площині
struct Point
{
public:
 double x, y;

 // Конструктори
 Point()
 {
  x = y = 0;
 }

 Point(double _x, double _y) : x(_x), y(_y)
 { }
};

// Динамічний масив точок Point
struct ArrayPoint
{
private:
 Point* A; // покажчик на масив
 int count; // к-сть елементів у масиві

public:
 // Перевантажений конструктор Array()
 // Конструктор без параметрів
 ArrayPoint()
 {
  count = 0;
  A = nullptr;
 }

 // Конструктор з параметром іншого масиву
 ArrayPoint(Point* _A, int _count)
 {
  // Ініціалізувати масив A іншим масивом
  count = _count;
  A = new Point[count]; // виділити пам'ять

  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   A[i].x = _A[i].x;
   A[i].y = _A[i].y;
  }
 }

 // Конструктор копіювання.
 // Необхідний, тому що пам'ять в структурі виділяється динамічно
 ArrayPoint(const ArrayPoint& _A)
 {
  count = _A.count;

  // виділити пам'ять для масиву A
  A = new Point[count];

  // поелементне копіювання
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   A[i].x = _A.A[i].x;
   A[i].y = _A.A[i].y;
  }
 }

 // Методи доступу до елементів масиву
 Point GetP(int index)
 {
  // Перевірка, чи індекс в допустимих межах
  if ((index >= 0) && (index < count))
  {
   return A[index];
  }

  // якщо індекс за межами, то повернути точку (0, 0)
  return Point();
 }

 void SetP(Point pt, int index)
 {
  // Перевірка, чи індекс в допустимих межах
  if ((index >= 0) && (index < count))
  {
   A[index].x = pt.x;
   A[index].y = pt.y;
  }
 }

 // Деструктор
 ~ArrayPoint()
 {
  // звільнити пам'ять, виділену для масиву A
  if (count > 0)
   delete[] A;
 }

 // Метод копіювання одного масиву Array в інший
 void Copy(const ArrayPoint& _A)
 {
  // Звільнити попередньо виділену пам'ять
  if (count > 0)
   delete[] A;

  // Виділити заново пам'ять
  count = _A.count;
  A = new Point[count];

  // поелементне присвоєння
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   A[i].x = _A.A[i].x;
   A[i].y = _A.A[i].y;
  }
 }

 // Метод, що виводить масив A у зручній формі
 void Print()
 {
  cout << "A: " << endl;
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   cout << "(" << A[i].x << ", " << A[i].y << ")";

   if (i != count - 1)
    cout << ", ";
  }
  cout << endl;
 }
};

void main()
{
 // Використання конструкторів та деструктора в структурі

 // Оголосити два масиви точок та інші внутрішні структури даних
 Point P1[3] = {
  Point(1.5, 2.8),
  Point(-1.3, 0.8),
  Point(-2.2, 5.5)
 };

 Point P2[2] = {
  Point(0.5,3.8),
  Point(2.9,1.6)
 };

 // Створити екземпляри масивів ArrayPoint
 ArrayPoint AP1(P1, 3);
 ArrayPoint AP2(P2, 2);

 // Вивести масиви AP1, AP2 для контролю
 cout << "AP1.";
 AP1.Print();

 cout << "---------------" << endl;
 cout << "AP2.";
 AP2.Print();

 // Перевірити конструктор копіювання, оголосити третій масив ArrayPoint
 ArrayPoint AP3 = AP1;
 cout << "----------------" << endl;
 cout << "AP3.";
 AP3.Print();

 // Перевірити метод Copy(), копіювання AP2=>AP3
 AP3.Copy(AP2);
 cout << "----------------" << endl;
 cout << "AP3.Copy(AP2) => AP3=AP2" << endl;
 cout << "AP2.";
 AP2.Print();
 cout << "AP3.";
 AP3.Print();

 // Перевірити метод GetP()
 Point pt1 = AP1.GetP(1);
 cout << "--------------" << endl;
 cout << "AP1[1] = (" << pt1.x << ", " << pt1.y << ")" << endl;
}

Результат виконання програми

AP1.A:
(1.5, 2.8), (-1.3, 0.8), (-2.2, 5.5)
---------------
AP2.A:
(0.5, 3.8), (2.9, 1.6)
----------------
AP3.A:
(1.5, 2.8), (-1.3, 0.8), (-2.2, 5.5)
----------------
AP3.Copy(AP2) => AP3=AP2
AP2.A:
(0.5, 3.8), (2.9, 1.6)
AP3.A:
(0.5, 3.8), (2.9, 1.6)
--------------
AP1[1] = (-1.3, 0.8)

 


Зв’язані теми