C++. Структури і спадковість. Структури і поліморфізм. Абстрактна структура. Перевантаження операторів у структурах. Статичні методи в структурах

Структури і спадковість. Структури і поліморфізм. Абстрактна структура. Перевантаження операторів у структурах. Статичні методи в структурах

У даній темі на прикладах показано можливості структур в сучасному C++, які нічим не поступаються класам. Необхідність застосування структур в сучасному C++ полягає в забезпеченні сумісності з корисними програмами, розробленими в попередні роки на мові C. Часто переписування цих програм заново немає сенсу, оскільки вимагає додаткових часових та людських ресурсів.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Чи підтримують структури спадковість? Приклад

Так. Структури підтримують спадковість.

У нижченаведеному прикладі демонструється використання успадкованих структур. Базова структура Worker описує дані про працівника: ім’я та вік. Похідна структура WorkerAge містить методи доступу до полів базової структури. Також демонструється:

 • доступ з конструктора похідної структури до конструктора базової структури;
 • доступ до захищеного (protected) поля базової структури з успадкованої структури;
 • використання покажчика this для доступу до поля базової структури.

Як видно з прикладу, у нових версіях C++ структури є спрощеним варіантом класів.

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що описує дані про працівника - базова структура
struct Worker
{
private:
 string name; // внутрішнє поле, ім'я робітника

public:
 // Конструктор
 Worker(string _name)
 {
  name = _name;
 }

 // Методи доступу до поля name в структурі
 string GetName()
 {
  return name;
 }

 void SetName(string _name)
 {
  name = _name;
 }

protected:
 int age; // захищене поле - вік працівника
};

// Успадкована структура від Worker
struct WorkerAge :Worker
{
 // Конструктор з 2 параметрами, викликає конструктор базової структури
 WorkerAge(string _name, int _age) :Worker(_name)
 {
  age = _age;
 }

 // Конструктор з 1 параметром
 WorkerAge(int age) :Worker("Noname")
 {
  this->age = age; // доступ через покажчик this на дану структуру
 }

 // Методи доступу до поля age
 int GetAge()
 {
  return age;
 }

 void SetAge(int _age)
 {
  age = _age;
 }
};

void main()
{
 // Методи в структурах

 // 1. Використання структури Worker
 Worker w(""); // оголосити екземпляр структури, використовується конструктор
 w.SetName("John"); // доступ до поля name

 string nm = w.GetName();
 cout << nm.c_str() << endl;

 // 2. Використання структури WorkerAge
 WorkerAge wa("Micle", 33);
 cout << wa.GetName().c_str() << endl;
 cout << wa.GetAge() << endl;
}

Результат виконання програми

John
Micle
33

 

2. Чи може структура бути абстрактною? Чи підтримують структури поліморфізм?

Так може. Це означає, що в сучасних версіях C++ структури підтримують поліморфізм.

 

3. Приклад, що демонструє застосування поліморфізму у структурах

Як і класи, структури підтримують поліморфізм. У прикладі демонструється застосування поліморфізму для структур, що реалізують спадковість.

Оголошується 4 структури з іменами A, B, C, D. Ці структури утворюють ієрархію спадковості. Структура з A є базовою для структури B. Структура B є базовою для структури C. Структура C є базовою для структури D.

У кожній структурі реалізовано метод Print(). Структура A є базовою для структур B, C, D. У цій структурі метод Print() оголошений як чиста віртуальна функція. Такий метод не містить тіла методу. Отже, структура A є абстрактною. Відповідно до синтаксису C++, заборонено оголошувати екземпляр структури A, можна оголошувати тільки покажчик або посилання на цю структуру.

Також у прикладі реалізовано метод PrintStruct(), який отримує посилання на базову структуру A і викликає віртуальний метод Print().

У функції main() демонструється застосування поліморфізму в двох аспектах:

 • з використанням покажчика на базову структуру;
 • з використанням посилання на базову структуру у методі PrintStruct().
#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що містить чисто віртуальну функцію - абстрактна структура
struct A
{
 virtual void Print() = 0;
};

// Успадковані структури B, C, D
struct B :A
{
 void Print() override
 {
  cout << "B.Print()" << endl;
 }
};

struct C :B
{
 void Print() override
 {
  cout << "C.Print()" << endl;
 }
};

struct D :C
{
 void Print() override
 {
  cout << "D.Print()" << endl;
 }
};

// Метод, що отримує посилання на базову структуру
// та викликає метод Print() цієї структури
void PrintStruct(A& refA)
{
 refA.Print(); // викликати метод Print()
}

void main()
{
 // Демонстрація підтримки поліморфізму у структурах
 // 1. Оголосити внутрішні змінні
 A* pA;   // покажчик на базову структуру A
 B objB; // екземпляр структури B
 C objC; // екземпляр структури C
 D objD; // екземпляр структури D

 // 1. Виклик методу Print() єдиним способом (інтерфейсом)
 //     з допомогою покажчика, який вказує на різні екземпляри структур
 pA = &objB; // перенаправити покажчик на екземпляр структури B
 pA->Print(); // виклик B.Print()

 pA = &objC;
 pA->Print(); // виклик C.Print()

 pA = &objD;
 pA->Print(); // виклик D.Print()

 // 2. Передача посилання на структуру A в метод PrintStruct()
 cout << "-----------------------------------------------------" << endl;

 pA = &objB;
 PrintStruct(*pA); // виклик B.Print()

 PrintStruct(objB); // виклик B.Print()
 PrintStruct(objC); // виклик C.Print()
 PrintStruct(objD); // виклик D.Print()
}

Результат виконання програми

B.Print()
C.Print()
D.Print()
-----------------------------------------------------
B.Print()
B.Print()
C.Print()
D.Print()

 

4. Перевантаження операторів у структурі. Структура Point. Приклад

У структурах, як і в класах, можна використовувати операторні функції, які перевантажують оператори. Нижче наводиться приклад структури Point, в якій реалізовано перевантаження операторів + (додавання) та (віднімання).

Структура Point оголошує наступні складові:

 • загальнодоступні (public) змінні x, y, що визначають координати точки на площині;
 • два конструктори, що ініціалізують внутрішні змінні;
 • операторну функцію operator+(), яка перевантажує оператор + (додавання);
 • операторну функцію operator–(), яка перевантажує оператор (віднімання);
 • метод Print() для виведення інформації про точку.

У функції main() демонструється використання структури Point.

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що описує точку на координатній площині
struct Point
{
public:
 double x, y; // координати точки

 // Конструктори
 Point()
 {
  x = y = 0;
 }

 Point(double _x, double _y) : x(_x), y(_y)
 { }

 // Перевантажений оператор +
 Point operator+(Point& pt)
 {
  return Point(x + pt.x, y + pt.y);
 }

 // Перевантажений оператор -
 Point operator-(Point& pt)
 {
  return Point(x - pt.x, y - pt.y);
 }

 // Перевантажений оператор присвоєння
 Point operator=(Point pt)
 {
  x = pt.x;
  y = pt.y;
  return *this;
 }

 // Метод виведення інформації про точку
 void Print(string objName)
 {
  cout << objName << ": x = " << x << ", y = " << y << endl;
 }
};

void main()
{
 // Демонстрація використання структури Point
 Point pt1(2, 8.5);
 Point pt2(-5.1, 7.5);

 // Ініціалізація - тест
 Point pt3 = pt1;
 pt3.Print("pt3");

 // Тест операторної функції operator+()
 Point pt4 = pt1 + pt2;
 pt4.Print("pt4");

 // Тест операторної функції operator=()
 Point pt5;
 pt5 = pt3;
 pt5.Print("pt5");

 // Тест поєднання операторних функцій operator-(), operator+()
 Point pt6(1, 1);
 Point pt7(-3, -3);
 cout << "---------------" << endl;
 pt6.Print("pt6");
 pt7.Print("pt7");

 Point pt8 = pt6 - pt7 - pt3 + pt4; // pt8 = (-1.1, 11.5)
 pt8.Print("pt8");
}

 

5. Використання статичних методів та змінних у структурах. Приклад

У структурах можуть використовуватись статичні методи та змінні. У прикладі реалізовано структуру Complex, яка містить статичні методи обчислення суми, різниці, добутку та ділення комплексних чисел. Також у структурі реалізовано метод Print(), який у виводить комплексне число у зручному вигляді.

У функції main() демонструється використання статичних методів класу Complex.

Текст демонстраційної програми типу ConsoleApplication наступний:

#include <iostream>
using namespace std;

// Структура, що містить статичні методи обробки комплексних чисел
struct Complex
{
 // Загальнодоступні статичні методи
 // Додавання комплексних чисел (a1+b1*i) + (a2+b2*i)
 static void Add(double a1, double b1, double a2, double b2,
         double& a, double& b)
 {
  a = a1 + a2;
  b = b1 + b2;
 }

 // Віднімання комплексних чисел
 static void Sub(double a1, double b1, double a2, double b2,
         double& a, double& b)
 {
  a = a1 - a2;
  b = b1 - b2;
 }

 // Множення комплексних чисел
 static void Mul(double a1, double b1, double a2, double b2,
         double& a, double& b)
 {
  a = a1 * a2 - b1 * b2;
  b = a1 * b2 + b1 * a2;
 }

 // Ділення комплексних чисел
 static void Div(double a1, double b1, double a2, double b2,
         double& a, double& b)
 {
  double denom = a2 * a2 + b2 * b2;

  // Перевірка, чи можна коректно поділити два числа
  if (denom == 0)
  {
   a = b = 0; // встановити нульові значення
   return;
  }

  a = (a1 * a2 + b1 * b2) / denom;
  b = (a2 * b1 - a1 * b2) / denom;
 }

 // Виведення інформації про комплексне число
 static void Print(string text, double a, double b)
 {
  // Встановити точність 2 знаки після коми
  cout.precision(2);

  cout << text << a;
  if (b > 0)
   cout << "+";
  cout << b << "*i" << endl;
 }
};

void main()
{
 // Статичні методи в структурі
 double a1 = 3, b1 = 2.5;
 double a2 = 7, b2 = -1.8;
 double a, b;

 // Вивести перше число
 Complex::Print("z1 = ", a1, b1);

 // Вивести друге число
 Complex::Print("z2 = ", a2, b2);

 // Обчислити суму, результат в a, b
 Complex::Add(a1, b1, a2, b2, a, b);
 Complex::Print("z1 + z2 = ", a, b);

 // Обчислити різницю
 Complex::Sub(a1, b1, a2, b2, a, b);
 Complex::Print("z1 - z2 = ", a, b);

 // Обчислити добуток
 Complex::Mul(a1, b1, a2, b2, a, b);
 Complex::Print("z1 * z2 = ", a, b);

 // Обчислити ділення комплексних чисел
 Complex::Div(a1, b1, a2, b2, a, b);
 Complex::Print("z1 / z2 = ", a, b);
}

Результат виконання програми:

z1 = 3+2.5*i
z2 = 7-1.8*i
z1 + z2 = 10+0.7*i
z1 - z2 = -4+4.3*i
z1 * z2 = 26+12*i
z1 / z2 = 0.32+0.44*i

 


Зв’язані теми