Java. Приклади розв’язку задач на потоки виконання

Приклади розв’язку задач на потоки виконання (Threads). Робота з файлами в потоках. Сортування в потоках


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Задача. Паралельні цілочисельні масиви в потоках

Умова задачі. Користувач вводить з клавіатури значення в масив. Після чого запускаються два потоки. Перший потік знаходить максимум в масиві, другий – мінімум. Результати обчислень повертаються у метод main().

Розв’язок. Дана задача розв’язується з оголошенням одного класу, в якому реалізовано одночасно пошук мінімального та максимального елементу масиву. За бажанням, можна реалізувати два окремі класи, що будуть визначати відповідні потоки.

// Клас, що реалізує дочірній потік у даній задачі
class ThreadMinMax implements Runnable {
 private Thread thr; // посилання на дочірній потік
 private int[] AI;
 private int maximum; // максимальне значення
 private int minimum; // мінімальне значення

 // Конструктор - отримує масив цілих чисел
 public ThreadMinMax(int[] _AI) {
  // Ініціалізація масиву
  AI = _AI;

  // Створити потік
  thr = new Thread(this, "Thread1.");

  // Запустити потік виконання
  thr.start();
 }

 // Метод, в якому вписується код роботи потоку.
 // У нашому випадку вписується код пошуку мінімального значення та
 // заповнення змінної maximum.
 public void run() {
  int max = AI[0];
  int min = AI[0];
  for (int i=1; i<AI.length; i++) {
   if (max<AI[i]) max = AI[i];
   if (min>AI[i]) min = AI[i];
  }
  maximum = max;
  minimum = min;
 }

 // Методи доступу до полів класу
 public Thread getThread() { return thr; }
 public int getMax() { return maximum; }
 public int getMin() { return minimum; }
}

public class TrainThreads2 {

 public static void main(String[] args) {
  // 1. Оголосити тестувальний масив
  int[] AI = { 2, 3, 4, 8, -1 };

  // 2. Створити два дочірні потоки, отримати посилання на них
  ThreadMinMax t1 = new ThreadMinMax(AI);
  ThreadMinMax t2 = new ThreadMinMax(AI);

  // 3. Зчитати результат
  try {
   // Очікування завершення потоків t1, t2 - обов'язково,
   // інакше можна отримати нульові значення
   t1.getThread().join();
   t2.getThread().join();
  }
  catch (InterruptedException e) {
   System.out.println("Error.");
  }

  // Зчитати результат після завершення потоків t1, t2
  System.out.println("max = " + t1.getMax());
  System.out.println("min = " + t1.getMin());
 }
}

Результат роботи програми

max = 8
min = -1

 

2. Задача. Запис масивів чисел у файли в різних потоках. Реалізація інтерфейсу Runnable

Умова задачі. Задано три цілочисельних масиви. Записати ці масиви у файл в паралельних потоках. Створити клас SaveAsThread для представлення потоку, що записує цілочисельний масив у файл.

Розв’язок. Інкапсуляція потоку реалізована в класі SaveAsThread. Клас містить такі складові:

 • AI – масив, який потрібно записати у файл в потоці;
 • filename – ім’я файлу, в який записується масив AI;
 • threadName – ім’я поточного потоку;
 • t – посилання на клас Thread, яке реалізує поточний потік;
 • конструктор SaveAsThread(), який отримує вхідними параметрами масив, ім’я файлу та ім’я поточного потоку;
 • метод start(), який запускає потік;
 • метод run(), в якому виконується код потоку. Цей метод запускається при виклику методу start() класу Thread за внутрішнім посиланням t.
import java.util.*;
import java.io.*;

// Клас, що предствляє потік запису масиву цілих чисел у файл
class SaveAsThread implements Runnable {
 private int[] AI; // масив, що записується
 private String filename; // внутрішнє поле - ім'я файлу
 private String threadName; // Ім'я потоку
 private Thread t; // посилання на поточний потік

 // Конструктор - отримує 3 параметри:
 // - AI - масив, що потрібно записати у файл;
 // - filename - ім'я файлу, в який записується масив AI;
 // - threadName - ім'я потоку.
 public SaveAsThread(int[] AI, String filename, String threadName) {
  // Запам'ятати посилання на масив
  this.AI = AI;

  // Запам'ятати ім'я файлу
  this.filename = filename;

  // Запам'ятати ім'я потоку
  this.threadName = threadName;

  // Створити потік з іменем "SaveThread"
  t = new Thread(this, "SaveThread");
 }

 // метод, що запускає поточний потік
 public void start() {
  t.start(); // викликати метод run()
 }

 // У методі run() вказується код запису у файл
 public void run() {
  // Сповістити про початок виконання потоку
  System.out.println("Begin thread: " + threadName);

  try {
   // Створити зв'язок з текстовим файлом filename: fOut -> filename
   FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(filename);

   // Створити зв'язок з екземпляром fOut: ps -> fOut -> filename
   PrintStream pS = new PrintStream(fOut);

   // Записати масив AI у файл
   pS.println(AI.length);
   for (int i=0; i<AI.length; i++) {
    pS.println(AI[i]);
   }

   // Закрити файлові потоки
   pS.close();
   fOut.close();
  } 
  catch (IOException e) {
   // Вивести повідомлення про помилку
   System.out.println("Error: " + e.getMessage());
  }

  // Сповістити про завершення виконання потоку
  System.out.println("End thread: " + threadName);
 }
}

public class Threads {

 public static void main(String[] args) throws IOException {
  // Запис масивів у різні файли в різних потоках
  // 1. Створити три цілочисельних масиви
  int[] AI1 = { 2, 4, 3, 8, 9, 11, 7 };
  int[] AI2 = { 1, 8, 7, 6, 3 };
  int AI3[] = { 7, 7, 9, 9, 4, 2 };

  // 2. Створити три потоки
  SaveAsThread t1 = new SaveAsThread(AI1, "AI1.txt", "t1");
  SaveAsThread t2 = new SaveAsThread(AI2, "AI2.txt", "t2");
  SaveAsThread t3 = new SaveAsThread(AI3, "AI3.txt", "t3");

  // 3. Запустити потоки на виконання
  t1.start();
  t2.start();
  t3.start();
 }
}

Результат виконання програми

Begin thread: t1
End thread: t1
Begin thread: t2
Begin thread: t3
End thread: t2
End thread: t3

Після запуску програми буде створено три файли з іменами “AI1.txt”, “AI2.txt”, “AI3.txt”, які містять значення елементів відповідних масивів.

 

3. Задача. Читання з файлу масивів чисел

Дана задача є зворотною по відношенню до попередньої задачі.
Умова задачі. Задано три файли з іменами “AI1.txt”, “AI2.txt”, “AI3.txt”. У кожному з файлів записані цілочисельні масиви згідно з наступним форматом:

N
number1
number2
...
numberN

тут

 • N – кількість чисел, які збережені у файлі;
 • number1, number2, …, numberN – безпосередньо числа.

Розв’язок. Для розв’язку задачі оголошується спеціальний клас ReadFileAsThread, який містить наступні складові:

 • AI – масив, який читається з файлу;
 • filename – ім’я файлу, з якого потрібно зчитати дані у масив AI;
 • thr – посилання на клас Thread. Дане посилання вказує на поточний потік;
 • конструктор, який вхідними параметрами отримує ім’я файлу та ім’я потоку;
 • метод Start() – призначений для запуску потоку з коду клієнта. Даний метод викликає метод start() класу Thread за посиланням thr. У результаті викликається метод run();
 • метод get() – метод доступу до масиву AI з зовнішнього коду клієнта (функції main()).

В іншому класі Threads реалізована функція main(), в якій продемонстровано роботу класу ReadFileAsThread. Створюється 3 потоки. Читаються масиви. Зчитані масиви виводяться на екран.

Виконання програми передбачає наявність файлів “AI1.txt”, “AI2.txt”, “AI3.txt”.

import java.util.*;
import java.io.*;

// Клас, що інкапсулює потік читання масиву чисел з файлу.
// Клас розширює можливості класу Thread
class ReadFileAsThread extends Thread {
 private int[] AI; // масив, який потрібно прочитати з файлу
 private String filename; // ім'я файлу
 private Thread thr; // посилання на поточний потік

 // Конструктор
 public ReadFileAsThread(String filename, String threadName) {
  // Запам'яатати ім'я файлу
  this.filename = filename;

  // Створити потік з іменем threadName
  thr = new Thread(this, threadName);
 }

 // Запуск потоку
 public void Start() {
  thr.start(); // Запускається метод run()
 }

 // Безпосередній код виконання потоку
 public void run() {
  // 1. Сповістити про початок виконання потоку - читання з файлу
  System.out.println("Begin thread: " + thr.getName());

  FileInputStream fInput;
  try {
   // 2. Зв'язати файл filename з екземпляром fInput: fInput <- filename
   fInput = new FileInputStream(filename);

   // 3. Зв'язати екземпляр класу Scanner з екземпляром fInput:
   // scanner <- fInput <- filename
   Scanner scanner = new Scanner(fInput);

   // 4. Оголосити додаткові змінні
   int count; // Кількість чисел у масиві

   // 5. Зчитати кількість чисел у масиві
   count = scanner.nextInt();

   // 6. Виділити пам'ять для масиву AI
   AI = new int[count];

   // 7. Прочитати числа
   for (int i=0; i<AI.length; i++)
    AI[i] = scanner.nextInt();

   // 8. Закрити потоки
   scanner.close();
   fInput.close();
  }
  catch (IOException e) {
   // Вивести повідомлення про помилку
   System.out.println("Error: " + e.getMessage());
  }

  // Сповістити про закінчення виконання потоку - читання з файлу
  System.out.println("End thread: " + thr.getName());
 }

 // Метод доступу до масиву AI
 public int[] get() { return AI; }
}

public class Threads {

 public static void main(String[] args) throws IOException {
  // Запис масивів у різні файли в різних потоках
  // 1. Створити три посилання на цілочисельні масиви
  int[] AI1 = null;
  int[] AI2 = null;
  int AI3[] = null;

  // 2. Створити три потоки
  ReadFileAsThread t1 = new ReadFileAsThread("AI1.txt", "t1");
  ReadFileAsThread t2 = new ReadFileAsThread("AI2.txt", "t2");
  ReadFileAsThread t3 = new ReadFileAsThread("AI3.txt", "t3");

  // 3. Запустити потоки на виконання
  t1.start();
  t2.start();
  t3.start();

  // 4. Дочекатись завершення потоків щоб отримати коректний результат.
  // Для цього використовується метод join()
  try {
   t1.join();
   t2.join();
   t3.join();
  } 
  catch (InterruptedException e) {
   // Якщо помилка, то вивести повідомлення
   System.out.println("Error: " + e.getMessage());
   return;
  }

  // 4. Зчитати масиви
  AI1 = t1.get();
  AI2 = t2.get();
  AI3 = t3.get();

  // 5. Вивести масиви для контролю
  System.out.print("AI1 = [ ");
  for (int d : AI1)
   System.out.print(d + " ");
  System.out.println(" ]");

  System.out.print("AI2 = [ ");
  for (int d : AI2)
   System.out.print(d + " ");
  System.out.println(" ]");

  System.out.print("AI3 = [ ");
  for (int d : AI3)
   System.out.print(d + " ");
  System.out.println(" ]");
 }
}

Результат виконання програми

Begin thread: t2
Begin thread: t1
Begin thread: t3
End thread: t3
End thread: t1
End thread: t2
AI1 = [ 2 4 3 8 9 11 7 ]
AI2 = [ 1 8 7 6 3 ]
AI3 = [ 7 7 9 9 4 2 ]

 

4. Задача. Потік рядків типу String. Сортування масиву рядків у декількох потоках різними алгоритмами

Умова задачі. Реалізувати наступні алгоритми сортування:

 • сортування вставками;
 • сортування вибором;
 • сортування бульбашкою.

Продемонструвати сортування на масивах рядків типу String[]. Кожен вид сортування повинен запускатись в окремому потоці.

Розв’язок. Для реалізації алгоритмів сортування, у програмі реалізовано три класи:

 • SelectionSortThread – інкапсулює потік, в якому здійснюється сортування методом вибору;
 • InsertionSortThread – інкапсулює потік, в якому здійснюється сортування методом вставки;
 • BubbleSortThread – інкапсулює потік, в якому здійснюється сортування методом бульбашки.

Усі класи мають схожі внутрішні змінні та методи:

 • AS – масив, що сортується;
 • t – посилання на поточний потік типу Thread;
 • конструктор;
 • метод Start(), який запускає потік на виконання;
 • метод run(), який містить код виконання потоку;
 • метод get() для доступу до внутрішнього масиву AS;
 • метод getThread() для доступу до потоку t типу Thread.

 

// Клас, який інкапсулює потік, що сортує рядки
// методом вибору в спадному порядку.
class SelectionSortThread extends Thread {

 // Внутрішні поля класу
 private String[] AS; // масив рядків
 private Thread t; // посилання на поточний потік

 // Конструктор, отримує параметри:
 // - масив рядків ззовні;
 // - ім'я поточного потоку.
 public SelectionSortThread(String[] AS, String threadName) {
  // Зберегти посилання на зовнішній масив
  this.AS = AS;

  // Створити потік
  t = new Thread(this, threadName);
 }

 // Метод, що запускає потік
 public void Start() {
  t.start(); // виклик методу класу Thread
 }

 // Метод, що виконується в потоці
 public void run() {
  // Посортувати рядки методом сортування вибором

  // 1. Сповістити про початок сортування
  System.out.println("Begin => " + t.getName());

  // 2. Оголосити додаткові внутрішні змінні
  int i, j, k;
  String s;

  // 3. Цикл сортування вибором в порядку спадання рядків
  for (i=0; i<AS.length; i++) {
   // i - поточний крок
   k = i;

   // Пошук найбільшого (максимального) елементу
   s = AS[i];

   for (j=i+1; j<AS.length; j++)
    if (AS[j].compareTo(s)>0) {
     k = j; // індекс максимального елементу
     s = AS[j];
    }

   // Обміняти місцями максимальний елемент з AS[i]
   AS[k] = AS[i];
   AS[i] = s;
  }

  // 4. Сповістити про закінчення потоку
  System.out.println("End => " + t.getName());
 }

 // Метод доступу до масиву AS
 public String[] get() { return AS; }

 // Метод доступу до потоку t
 public Thread getThread() { return t; }

 // Метод, що виводить масив AS на екран
 public void Print() {
  System.out.print(t.getName() + " = [ ");
  for (String s : AS)
   System.out.print(s + " ");
  System.out.println(" ]");
 }
}

// Клас, що інкапсулює потік, в якому сортується масив
// рядків методом вставок. Потік створюється шляхом успадкування класу Thread.
// Сортування відбувається у порядку спадання елементів.
class InsertionSortThread extends Thread {
 // Внутрішні поля класу
 private String[] AS; // масив рядків
 private Thread t; // поточний потік

 public InsertionSortThread(String[] AS, String threadName) {
  // Зберегти посилання на зовнішній масив
  this.AS = AS;

  // Створити потік
  t = new Thread(this, threadName);
 }

 // Метод, що запускає потік з клієнтського коду
 public void Start() {
  t.start(); // неявний виклик методу run()
 }

 // Метод, що запускає потік з клієнтського коду
 public void run() {
  // Тут потрібно реалізувати сортування методом вставки
  // 1. Сповістити про початок сортування
  System.out.println("Begin => " + t.getName());

  // 2. Оголосити внутрішні змінні
  int i, j;
  String s;

  // 3. Цикл сортування вставками
  for (i=0; i<AS.length; i++) {
   // i - номер проходу
   s = AS[i];

   // Пошук місця елементу в послідовності
   for (j=i-1; j>=0 && AS[j].compareTo(s)<0; j--) {
    // зсувати елемент вправо наскільки можливо
    AS[j+1] = AS[j];
   }

   AS[j+1] = s;
  }

  // 4. Сповістити про закінчення сортування
  System.out.println("End => " + t.getName());
 }

 // Метод доступу до масиву AS
 public String[] get() { return AS; }

 // Метод доступ до потоку t
 public Thread getThread() { return t; }

 // Метод, що виводить масив AS на екран
 public void Print() {
  System.out.print(t.getName() + " = [ ");
  for (String s : AS)
   System.out.print(s + " ");
  System.out.println(" ]");
 }
}

// Клас, що інкапсулює потік, в якому відбувається сортування бульбашкою.
// Сортування рядків відбувається у спадному порядку.
// Клас реалізує інтерфейс Runnable
class BubbleSortThread extends Thread {

 // Внутрішні змінні класу
 private String[] AS; // масив рядків
 private Thread t; // посилання на поточний потік

 // Конструктор, отримує 2 параметри:
 // - масив рядків;
 // - ім'я поточного потоку.
 public BubbleSortThread(String[] AS, String threadName) {
  // Зберегти зовнішній масив
  this.AS = AS;

  // Створити новий потік
  t = new Thread(this, threadName);
 }

 // Метод, що запускає потік на виконання
 public void Start() {
  t.start();
 }

 // Метод, в якому виконується потік
 public void run() {
  // Сортування методом бульбашки
  // 1. Сповістити про початок сортування
  System.out.println("Begin => " + t.getName());

  // 2. Оголосити внутрішні змінні
  int i, j;
  String s;

  // 3. Цикл сортування
  for (i=0; i<AS.length; i++) {
   // i - номер проходу

   for (j=AS.length-1; j>i; j--) {
    // внутрішній цикл проходу
    // сортування за спаданням
    if (AS[j-1].compareTo(AS[j])<0) {
     s = AS[j];
     AS[j] = AS[j-1];
     AS[j-1] = s;
    }
   }
  }

  // 4. Сповістити про кінець сортування
  System.out.println("End => " + t.getName());
 }

 // Метод доступу до масиву AS
 public String[] get() { return AS; }

 // Метод доступ до потоку t
 public Thread getThread() { return t; }

 // Метод, що виводить масив AS на екран
 public void Print() {
  System.out.print(t.getName() + " = [ ");
  for (String s : AS)
   System.out.print(s + " ");
  System.out.println(" ]");
 }
}

// Клас, що реалізує функцію main(), в якій тестується
// робота потоків
public class Threads {

 public static void main(String[] args) {
  // Демонстрація сортування масивів рядків у різних потоках
  // 1. Оголосити три масиви рядків. Масиви мають однакові значення
  String[] AS1 = { "abc", "def", "bcd", "dsd", "aff", "jkl", "ffg"};
  String[] AS2 = { "abc", "def", "bcd", "dsd", "aff", "jkl", "ffg"};
  String[] AS3 = { "abc", "def", "bcd", "dsd", "aff", "jkl", "ffg"};

  // 2. Оголосити екземпляри класів-потоків
  SelectionSortThread t1 = new SelectionSortThread(AS1, "t1:SelectionSort");
  InsertionSortThread t2 = new InsertionSortThread(AS2, "t2:InsertionSort");
  BubbleSortThread t3 = new BubbleSortThread(AS3, "t3:BubbleSort");

  // 3. Запустити потоки t1, t2, t3 паралельно
  t1.Start();
  t2.Start();
  t3.Start();

  // 4. Дочекатись завершення потоків t1, t2, t3, щоб отримати коректний результат
  try {
   t1.getThread().join();
   t2.getThread().join();
   t3.getThread().join();
  } 
  catch (InterruptedException e) {
   // Якщо помилка, то вивести повідомлення
   System.out.println("Error: " + e.getMessage());
   return;
  }

  // 5. Вивести посортовані масиви на екран
  t1.Print();
  t2.Print();
  t3.Print();
 }
}

Після запуску на виконання програма видала наступний результат

Begin => t2:InsertionSort
Begin => t3:BubbleSort
Begin => t1:SelectionSort
End => t3:BubbleSort
End => t2:InsertionSort
End => t1:SelectionSort
t1:SelectionSort = [ jkl ffg dsd def bcd aff abc ]
t2:InsertionSort = [ jkl ffg dsd def bcd aff abc ]
t3:BubbleSort = [ jkl ffg dsd def bcd aff abc ]

 


 Зв’язані теми