C#. Клас Stream. Огляд методів

Клас Stream. Огляд методів. Методи читання з потоку. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:
1. Клас Stream. Операції над потоками

Базовим класом для всіх потоків є абстрактний клас Stream, який визначений у просторі імен System.IO. Клас забезпечує універсальне представлення всіх потоків вводу/виводу. Програміст не заморочується над окремими складовими операційної системи та базових пристроїв вводу/виводу.

У класі Stream визначені властивості та методи, які виконують над потоком наступні операції:

 • читання потоку;
 • запис потоку;
 • пошук в потоці;
 • закриття потоку;
 • скидування потоку;
 • налаштування тайм-ауту;
 • інші операції.

 

2. Операції (методи) читання потоку

Для читання потоку визначені наступні методи та властивості:

 • властивість CanRead – визначає можливість потоку підтримувати читання;
 • метод Read() – читає послідовність байт з поточного потоку;
 • метод ReadByte() – читає один байт з поточного потоку.

 

2.1. Властивість CanRead. Призначення. Загальна форма. Приклад

Властивість CanRead використовується в успадкованих класах для визначення того, чи поточний потік підтримує читання. Загальна форма властивості наступна:

public abstract bool CanRead { get; }

Якщо властивість повертає true, то потік підтримує читання.

Приклад. У прикладі визначається, чи створений файловий потік підтримує читання.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити потік і зв'язати його з файлом "myfile.txt"
   Stream stream;

   using (stream = new FileStream("myfile.txt", FileMode.Create))
   {
    // 2. Властивість CanRead - Визначити, чи потік допускає читання
    if (stream.CanRead)
     Console.WriteLine("Stream supports reading.");
    else
     Console.WriteLine("Stream does not support reading.");

    // 3. Закрити потік
    stream.Close();
   }
  }
 }
}

 

2.2. Метод Read()

Абстрактний метод Read() є базовим у випадках, коли потрібно прочитати послідовність байт з поточного потоку. Метод має декілька реалізацій. Загальна форма найбільш поширеної реалізацї методу наступна

public abstract int Read(byte[] buffer, int offset, int count)

тут

 • buffer – масив заданого розміру, в який зчитуються дані потоку;
 • offset – зміщення (починаючи з 0) в буфері buffer, з якого починається зчитування даних з потоку;
 • count – максимально-можлива кількість байт, що можуть бути зчитані з поточного потоку.

Після читання, позиція в потоці зсувається на кількість прочитаних байт.

Приклад. У прикладі, у файл записується масив рядків типу string[]. Потім цей масив рядок зчитується методом Read().

 

using System;
using System.IO;
using System.Text;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Записати масив рядків у файл
   using (FileStream fw = new FileStream("strings.dat", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // Вихідний масив рядків
    string[] AS = { "abcd", "defgh", "jklmn", "jprst" };
    byte[] AB;

    // Спочатку записати кількість рядків
    AB = BitConverter.GetBytes(AS.Length); // byte[] <= AS.Length
    fw.Write(AB, 0, AB.Length);

    // Записати масив рядків
    for (int i = 0; i < AS.Length; i++)
    {
     // Спочатку записати довжину рядка
     AB = BitConverter.GetBytes(AS[i].Length);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);

     // Потім записати самий рядок
     // byte[] <= string
     AB = Encoding.Default.GetBytes(AS[i]);
     fw.Write(AB, 0, AB.Length);
    }
   }

   // Зчитати з файлу масив рядків
   using (FileStream fr = new FileStream("strings.dat", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // Результуючий масив
    string[] AS2;

    // Допоміжні змінні
    byte[] AB2;

    // Зчитати кількість рядків
    AB2 = new byte[sizeof(int)];
    fr.Read(AB2, 0, AB2.Length); // зчитати з файлу байти
    int count = BitConverter.ToInt32(AB2, 0);
    int len;

    // Виділити пам'ять для масиву рядків
    AS2 = new string[count];

    // Зчитати рядки в циклі
    for (int i = 0; i < AS2.Length; i++)
    {
     // Спочатку зчитати довжину рядка в байтах
     AB2 = new byte[sizeof(int)];
     fr.Read(AB2, 0, AB2.Length);
     len = BitConverter.ToInt32(AB2, 0); // Отримати довжину рядка

     // Зчитати рядок довжиною len байт в буфер AB2
     AB2 = new byte[len]; // виділити пам'ять для буферу
     fr.Read(AB2, 0, len); // зчитати в буфер довжину

     // string <= byte[]
     AS2[i] = "";
     for (int j = 0; j < AB2.Length; j++)
     {
      AS2[i] = AS2[i] + (char)AB2[j];
     }
    }

    // Вивести масив рядків для контролю
    for (int i = 0; i < AS2.Length; i++)
    {
     Console.WriteLine("{0}", AS2[i]);
    }
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

abcd
defgh
jklmn
jprst

 

2.3. Метод ReadByte(). Приклад

Метод ReadByte() використовується в успадкованих класах для читання байту з потоку. Після читання поточна позиція читання зсувається на 1 байт. Якщо досягнуто кінець файлу, то повертається -1.

Загальна форма методу наступна

public virtual int ReadByte()

Приклад. Записати число типу int та число типу double у файл. Потім зчитати ці числа.

using System;
using System.IO;

namespace ConsoleApp10
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Запис чисел у файл
   using (FileStream fWrite = new FileStream("myfile.bin", FileMode.Create, FileAccess.Write))
   {
    // числа, що потрібно записати
    int num1 = 23;
    double num2 = 3.88;

    // масив байтів, який буде безпосередньо записаний у файл
    byte[] numByte1 = BitConverter.GetBytes(num1);
    byte[] numByte2 = BitConverter.GetBytes(num2);

    // записати числа - метод Write()
    fWrite.Write(numByte1, 0, numByte1.Length);
    fWrite.Write(numByte2, 0, numByte2.Length);
   }

   // Зчитування чисел з файлу
   using (FileStream fRead = new FileStream("myfile.bin", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    // Числа, які будуть зчитані з файлу
    int num1;
    double num2;

    // Масиви байт, в які будуть зчитані числа з файлу
    byte[] numByte1 = new byte[sizeof(int)];
    byte[] numByte2 = new byte[sizeof(double)];

    // Прочитати число типу int - використати метод ReadByte()
    for (int i = 0; i < numByte1.Length; i++)
     numByte1[i] = (byte)fRead.ReadByte();

    num1 = BitConverter.ToInt32(numByte1);
    Console.WriteLine("num1 = {0}", num1);

    // Прочитати число типу double
    for (int i = 0; i < numByte2.Length; i++)
     numByte2[i] = (byte)fRead.ReadByte();

    num2 = BitConverter.ToDouble(numByte2);
    Console.WriteLine("num2 = {0}", num2);
   }
  }
 }
}

Результат виконання програми

num1 = 23
num2 = 3.88

 


Зв’язані теми