Java. Пакет java.lang. Загальні відомості

Пакет java.lang. Загальні відомості. Огляд класів та інтерфейсів


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Пакет java.lang. Загальні відомості

Пакет java.lang є основним пакетом, засоби якого використовуються при розробці програм на мові Java. Пакет містить найбільш широко використовувані інтерфейси та класи, без яких неможливо написати програму на Java.

Цей пакет автоматично імпортується у всі програми. Тому, щоб доступитись до засобів пакету, не обов’язково включати цей пакет в програму з допомогою рядка

import java.lang.*;

Пакет включає засоби для розширення можливостей примітивних типів даних, складових елементів мови, роботи з рядками, потоками та інше.

 

2. Класи пакету java.lang

Пакет java.lang містить наступні класи

 • Boolean – клас-обгортка (клас-оболонка) для типу boolean;
 • Byte – клас-обгортка для типу byte;
 • Character – клас-обгортка для типу char;
 • Character.Subset – визначає специфічні множини символів набору Unicode;
 • Class – інкапсулює стан часу виконання класу чи інтерфейсу;
 • ClassLoader – визначає об’єкт, що відповідає за порядок завантаження класів;
 • ClassValue – використовується для зв’язку значення з типом;
 • Compiler – забезпечує створення середовищ в яких байт-код компілюється у виконавчий код;
 • Double – клас-обгортка для типу double;
 • Enum – клас, що служить суперкласом для всіх зчислень (enum) у програмі;
 • Float – клас-обгортка для типу float;
 • InheritableThreadLocal – призначений для створення локальних змінних потоків виконання, які можуть успадковуватись;
 • Integer – клас-обгортка для типу int;
 • Long – клас-обгортка для типу long;
 • Math – містить функції та константи для проведення математичних обчислень над числовими типами;
 • Number – абстрактний суперклас для класів Byte, Short, Integer, Long, Float, Double;
 • Object – суперклас для всіх класів Java;
 • Package – містить дані про версію пакету;
 • Process – клас, що інкапсулює процес. Процесом служить програма, яка виконується;
 • ProcessBuilder – забезпечує один з способів запуску процесів (програм) та керування ними;
 • ProcessBuilder.Redirect – інкапсулює джерело або адресат вводу-виводу, що зв’язаний з процесом;
 • Runtime – інкапсулює середовище виконання;
 • RuntimePermission – забезпечує механізм захисту в Java;
 • SecurityManager – забезпечує механізм успадкування підкласів для створення диспетчера захисту;
 • Short – клас-обгортка над типом short;
 • StackTraceElement – призначений для опису окремого елементу трасування стеку;
 • StrictMath – забезпечує набір методів для проведення математичних обчислень підвищеної точності;
 • String – клас, що містить засоби для роботи з незмінюваними рядками символів;
 • StringBuffer – визначає рядок, який може бути змінений (на відміну від String);
 • StringBuilder –визначає змінюваний рядок. Об’єкти типу StringBuilder не є безпечними при використанні в багатьох потоках, у цьому випадку краще використовувати StringBuffer;
 • System – визначає набір корисних статичних методів та змінних;
 • Thread – призначений для створення нового потоку виконання;
 • ThreadGroup – використовується для створення групи потоків виконання;
 • ThreadLocal – використовується для створення локальних змінних потоків виконання;
 • Throwable – клас є суперкласом для всіх класів виключень;
 • Void – містить поле, в якому зберігається посилання на об’єкт типу Class для типу void.

 

3. Інтерфейси пакету java.lang

У пакеті java.lang визначено ряд ключових інтерфейсів:

 • Appendable – призначений для реалізації методів додавання символів або символьних послідовностей до об’єктів;
 • AutoCloseable – забезпечує підтримку оператора try з ресурсами (автоматичне управління ресурсами);
 • CharSequence – визначає методи, що надають доступ тільки для читання до послідовності символів;
 • Cloneable – використовується в класах, де потрібно виконати порозрядне копіювання об’єктів (клонування);
 • Comparable – забезпечує порівняння об’єктів класів за деяким критерієм. Використовується у методах сортування (впорядкування) об’єктів;
 • Iterable – для набору об’єктів забезпечує реалізацію циклу for в стилі for each;
 • Readable – забезпечує використання об’єкту в якості джерела для читання символів;
 • Runnable – використовується для реалізації в класі потоку виконання;
 • Thread.UncaughtExceptionHandler – реалізується класами, в яких потрібно обробляти необроблювані виключення.

 


Споріднені теми