JavaScript. Числовий тип даних Number. Функції перетворення між числовим типом та іншими типами

Числовий тип даних Number. Функції перетворення між числовим типом та іншими типами. Функції Number(), parseInt(), parseFloat()


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Особливості числового типу даних Number

У JavaScript для роботи з числами використовується числовий тип даних Number. При присвоєнні змінній числового значення ця змінна отримує тип Number (змінна є об’єктом Number). Цей тип кодує числа у 64-бітному форматі з плаваючою комою.

Значення числового типу Number можуть змінюватись в межах

± 5·10-324 ..   ± 1.7976931348623157·10308

Тип Number може представляти як ціле число так і число з плаваючою комою. У JavaScript відсутній поділ на цілі та дробові числа (типи).

Будь-яке число в JavaScript береться в обгортку – об’єкт Number. Об’єкт Number має ряд констант, функцій та властивостей що використовуються для обробки та представлення чисел.

 

2. Класифікація функцій об’єкту Number

Нижче перераховано основні функції, які можна використовувати при роботі з об’єктом Number.

Функції, які визначають поточний стан об’єкту Number:

 • Number.isFinite();
 • Number.isInteger();
 • Number.isNan();
 • Number.isSafeInteger();

Функції взаємного конвертування між типом Number та іншими типами:

 • Number.Number() або Number();
 • Number.parseFloat() або Float();
 • Number.parseInt() або parseInt().

Функції представлення об’єктів Number в різних нотаціях чи форматах:

 • Number.prototype.toExponential();
 • Number.prototype.toFixed();
 • Number.prototype.toLocaleString();
 • Number.prototype.toLocaleString();
 • Number.prototype.toPrecision();
 • Number.prototype.toString();
 • Number.prototype.valueOf().

 

3. Перелік властивостей об’єкту Number

Нижче перераховано властивості, що визначені для об’єкту Number:

 • Number.EPSILON;
 • Number.MAX_SAFE_INTEGER;
 • Number.MAX_VALUE;
 • Number.MIN_SAFE_INTEGER;
 • Number.MIN_VALUE;
 • Number.NaN;
 • Number.NEGATIVE_INFINITY;
 • Number.POSITIVE_INFINITY.

 

4. Приклади використання значень числового типу

 

'use strict'

// Оголошення змінних типу number
var NumMonths = 12
var NumDays = 7
var population = 4900000000

// Використання змінних типу number в арифметичних виразах
var a = 25
var b = a*5 // b = 125
var c = a+b // c = 150

// Вивести значення c у вікні
alert("c = " + c)

 

5. Функції (методи) перетворення числових типів

Перетворення між числовими типами JavaScript та іншими типами здійснюється з допомогою функцій:

 • Number();
 • parseInt();
 • parseFloat().

У програмі звертатись до фунцій можна одним з двох способів:

 • з вказанням імені типу Number, наприклад, Number.parseInt();
 • без вказання імені типу, наприклад, parseInt().

 

5.1. Функція (метод) Number(). Отримати число типу Number

Функція Number() використовується для отримання числа з рядкового чи логічного значення. Це число може використовуватись у обчисленнях.

У найбільш загальному випадку використання функції Number() має вигляд

numberValue = Number(anyValue)

тут

 • anyValue – довільний тип значення, яке конвертується у число типу Number;
 • numberValue – результат типу Number.

При різних значеннях anyValue результуюче значення може бути таким:

 • якщо anyValue має тип String, який конвертується у число (“123”), то результат буде це число типу Number;
 • якщо anyValue має тип String, який не конвертується у число (“abcd”), то результатом буде значення NaN (Not a Number);
 • якщо anyValue має тип boolean і anyValue=true, то результатом буде значення 1;
 • якщо anyValue має тип boolean і anyValue=false, то результатом буде значення 0.

Приклад.

// Метод Number() - отримати число
var x = Number("55") // x = 55
x = Number("abcd")   // x = Nan
x = Number(true)     // x = 1
x = Number(false)   // x = 0

 

5.2. Функція parseInt(). Отримати цілу частину дробового числа

Оскільки всі числа типу number є числами з плаваючою комою, то для отримання цілого числа використовується функція parseInt(). Ця функція дозволяє отримати цілу частину числа, відкидаючи дробове значення (значення після коми).

Використання функції може бути таким

resValue = parseInt(anyValue)

тут

 • resValue – результуюче значення;
 • anyValue – значення довільного типу, яке потрібно конвертувати в ціле число типу number.

Якщо зі значення anyValue неможливо утворити число (рядок типу “abcd”, значення false тощо) то функція повертає NaN (Not a Number).

Приклад.

// Метод Number() - отримати число
var x = 2.885
var res = parseInt(x) // res = 2

res = parseInt("4.13") // res = 4
res = parseInt("jklmn") // res = Nan
res = parseInt(true)   // res = Nan
res = parseInt(10.88*23.12+10.33) // res = 261

 

5.3. Функція parseFloat(). Встановити число як число з плаваючою комою

Функція parseFloat() вказує на те, що потрібно отримати число з плаваючою комою. Ця функція також може застосовуватись для конвертування рядка в число. У найбільш загальному випадку використання функції має вигляд

floatValue = parseFloat(anyValue)

тут

 • anyValue – значення, яке потрібно встановити як число з плаваючою комою. Значення anyValue може бути не тільки типу string.

Якщо зі значення anyValue неможливо утворити число (рядок “abcd”, значення true тощо), метод повертає NaN.

Приклад.

// Функція parseFloat() - отримати число з рядка
var res = parseFloat("7.782") // res = 7.782
res = parseFloat("2239") // res = 2239
res = parseFloat(false)   // res = NaN
res = parseFloat(22.3309) // res = 22.3309
res = parseFloat("abcd") // res = NaN

 


Споріднені теми