JavaScript. Функції (методи), які визначають поточний стан об’єкту Number

Функції (методи), які визначають поточний стан об’єкту Number. Функції isFinite(), isInteger(), isNan(), isSafeInteger()


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Функції, що визначають стан об’єкту Number. Перелік

У мові Java усі числа представлені типом Number. Іншими словами, для кожного числа визначається об’єкт Number. При написанні програм, можливі випадки, коли це число може мати неприйнятний для використання стан, наприклад, нескінченість при діленні на 0. У цьому випадку потрібно виконати необхідну перевірку. Для обробки різних станів числа, у мові JavaScript корисними є 4 функції об’єкту Number:

 • isFinite() – визначає, чи є число скінченим;
 • isInteger() – визначає, чи число є цілим;
 • isNan() – визначає, чи значення не є числом;
 • isSafeInteger() – визначає, чи цілочисельне значення є безпечним з точки зору стандарту IEEE-754.

 

2. Функція isFinite(). Визначення ознаки скінченості числа

Функція isFinite() визначає, є вхідне число скінченим. Викликати функцію можна наступними способами

isFinite(value)

або

Number.isFinite(value)

тут

 • value – значення, що перевіряється на скінченість.

Функція повертає значення логічного типу. Якщо число є скінченим, то функція повертає true. У противному випадку (число не є скінченим) функція повертає false.

Приклад.

// Тип Number
// Функція isFinite()
var a = 10
var res = Number.isFinite(a) // res = true
res = isFinite(a / 0) // res = false

var b = a / 0
res = isFinite(b) // res = false

 

3. Функція isInteger(). Визначення ознаки цілого числа

Функція isInteger() дозволяє визначити чи задане число є цілим. Загальний виклик функції може бути таким:

Number.isInteger(value)

тут

 • value – значення, що перевіряється.

Функція повертає true, якщо число є цілим. Якщо в числі присутня дробова частина, то функція повертає false.

Приклад.

// Функція isInteger() - визначити, чи число є цілим

// 1. Отримати результат для числа
var a = 10
var res = Number.isInteger(a) // res = true

// 2. Отримати результат для виразу
res = Number.isInteger(2+3.5) // res = false
res = Number.isInteger(20/4) // res = true
alert(res)

// 3. Використання функції в операторі умови
var x = 3 / 8

if (Number.isInteger(x)) // false
 alert("isInteger(3/8) => true");
else
 alert("isInteger(3/8) => false");

 

4. Функція isNan(). Визначити чи значення не є числом

З допомогою функції isNan() можна визначити, чи значення не є числовим. Іншими словами, функція визначає, чи з деякого значення можна утворити число. У найбільш загальному випадку виклик функції має вигляд

Number.isNan(value)

або

isNan(value)

тут

 • value – значення, що перевіряється на ознаку числа.

Функція повертає true, якщо з value не можна утворити число. У противному випадку функція повертає false.

Приклад.

// Функція isNan() - визначити, чи значення не є числовим

var res = Number.isNaN("10") // res = false

var a = 10
res = Number.isNaN(a) // res = false

res = Number.isNaN("abcd") // res = false
alert(res)

res = Number.isNaN(a/0) // res = false
res = Number.isNaN(0/0) // res = true
res = isNaN("5"/"6") // res = false
res = isNaN("abcd"/0) // res = true
res = isNaN(NaN) // res = true
alert(res)

// Використання функції в операторі умови
var x = 0 / 0

if (Number.isNaN(x)) // true
 alert("isNaN(0/0) => true");
else
 alert("isNaN(0/0) => false");

 

5. Функція isSafeInteger(). Визначити, чи значення є безпечним цілим числом

Функція isSafeInteger() визначає, чи задане ціле число є безпечним. Ціле число вважається безпечним, якщо воно:

 • може бути представлене як число подвійної точності згідно з стандартом IEEE-754;
 • у представленні стандарту IEEE-754 не може бути результатом округлення будь-якого іншого цілого числа з метою відповідності цьому стандарту.

Стандарт IEE-754 описує формат представлення чисел з плаваючою комою.

Для визначення меж безпечності цілого числа використовуються константи

Number.MIN_SAFE_INTEGER
Number.MAX_SAFE_INTEGER

які визначають відповідно верхню та нижню межі цілого числа.

Константи MIN_SAFE_INTEGER та MAX_SAFE_INTEGER мають наступні значення

MIN_SAFE_INTEGER = -(253 - 1)
MAX_SAFE_INTEGER = 253 - 1

Виклик функції може здійснюватись з використанням імені об’єкту Number:

Number.isSafeInteger(value)

тут

 • value – значення (або вираз), що перевіряється на безпечність.

Приклад.

// Функція isSafeInteger() - визначити, чи безпечне ціле число
var res = Number.isSafeInteger(150) // res = true

res = Number.isSafeInteger(Number.MAX_SAFE_INTEGER+1) // res = false
res = Number.isSafeInteger(Number.MIN_SAFE_INTEGER-1) // res = false

res = Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53)) // res = false
res = Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53) - 1) // res = true

res = Number.isSafeInteger(-Math.pow(2, 53)) // res = false
res = Number.isSafeInteger(-Math.pow(2, 53) + 1) // res = true

 


Споріднені теми