C++. Приклад реалізації лінійного однозв’язного списку

Приклад реалізації лінійного однозв’язного списку для узагальненого типу T. Список представлений в оперативній пам’яті

У прикладі демонструється розробка шаблонного класу, призначеного для реалізації однозв’язного списку який організовується в оперативній пам’яті. Клас реалізований в консольному додатку. Використовуючи буфер обміну можна об’єднати коди нижченаведених програмних елементів та отримати працездатний програмний код класу.

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:

 


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Складові програми

У програмі реалізовані дві основні складові

 • шаблонна структура Element<T>, що описує один елемент (вузол) списку;
 • шаблонний клас List<T>, що реалізує список.

У класі List<T> оголошуються такі програмні елементи:

 • покажчик begin, що вказує на початок списку;
 • покажчик end, що вказує на кінець списку;
 • лічильник count – задає кількість елементів у списку;
 • внутрішній прихований (private) метод Move() – повертає елемент списку за заданим індексом;
 • внутрішній прихований (private) метод Copy() – робить копію зі списку;
 • конструктор без параметрів List() – створює пустий список;
 • деструктор ~List() – виконує звільнення пам’яті, виділеної під елементи списку;
 • конструктор копіювання List(const List&) – викликається при копіюванні списків в момент оголошення;
 • оператор копіювання operator=(const List&) – викликається при копіюванні списків;
 • метод Add(T) – додає новий елемент в кінець списку;
 • метод Del(int) – видаляє елемент зі списку в заданій позиції;
 • метод Del() – видалє перший елемент зі списку;
 • метод Clear() – видаляє всі елементи зі списку;
 • метод Count() – повертає кількість елементів списку;
 • операторна функція operator[](int) – реалізує доступ до елементу списку за індексом [ ];
 • метод Insert(T, int) – вставляє елемент списку в задану позицію;
 • метод Print() – вивести поточний стан (значення) списку.

 

2. Програмний код на мові C++
2.1. Базовий вузол. Структура Element

Для представлення окремого елементу списку використовується узагальнена структура Element<T> яка отримує тип T в якості параметру. Ця структура містить поля:

 • data – дані деякого узагальненого типу T. Типом T може бути будь-який клас чи структура або звичайний примітивний тип (int, double, char, …);
 • next – покажчик на наступний елемент.

 

// Базовий вузол - елемент
template <class T>
struct Element
{
 T data; // дані
 Element* next; // наступний елемент
};

 

2.2. Клас List<T>

Після оголошення структури Element<T> створюється клас List<T>, який буде використовувати цю структуру. Початковий вигляд класу наступний

// Клас - однозв'язний список
template <class T>
class List
{

}

 

2.2.1. Додавання внутрішніх полів

У класі List<T> оголошуються 3 поля:

 • begin – покажчик на голову списку;
 • end – покажчик на кінець списку;
 • count – поточна кількість елементів у списку.

За бажанням, можна зменшити кількість внутрішніх полів до одного, залишивши тільки поле begin або два поля begin і count. Однак, такі зміни призведуть до додавання додаткового програмного коду (перехід на кінець списку, визначення кількості елементів у списку тощо) при кожній обробці списку. Це уповільнить роботу програми.

Після додавання внутрішніх полів вигляд класу наступний

// Клас - однозв'язний список
template <class T>
class List
{
private:
 Element<T>* begin; // покажчик на голову списку
 Element<T>* end; // покажчик на кінець списку
 int count; // к-сть елементів у списку
}

 

2.2.2. Внутрішня функція Move(int)

Внутрішня функція Move() використовується для пошуку (отримання) елементу в заданій позиції списку в інших загальнодоступних функціях класу.

// Клас - однозв'язний список
template <class T>
class List
{
private:

 ...

 // Внутрішня функція, яка перемотує на задану позицію,
 // використовується у декількох методах
 Element<T>* Move(int index)
 {
  if (count > 0) // якщо є елементи в списку
  {
   // Перемотати на позицію index
   Element<T>* t = begin;
   for (int i = 0; i < index; i++)
    t = t->next;
   return t;
  }
  return nullptr;
 }
}

 

2.2.3. Метод Copy(const List&). Зробити копію зі списку

Важливим методом класу є метод Copy(), який здійснює копію зі списку. Цей метод викликається у конструкторі копіювання, операторі копіювання та може використовуватись в інших власно-розроблених функціях класу.

// Клас - однозв'язний список
template <class T>
class List
{
private:

 ...

 // Метод, який робить копію зі списку
 void Copy(const List& obj)
 {
  // 1. Звільнити пам'ять, виділену під попередній список
  Clear();

  // 2. Копіювання списку obj => this
  Element<T>* t = obj.begin;

  for (int i = 0; i < obj.count; i++)
  {
   // Додати в кінець списку
   Add(t->data);
   t = t->next;
  }

  count = obj.count;
 }
}

 

2.2.4. Конструктор за замовчуванням List()

У класі List<T> оголошується тільки один конструктор, який створює пустий список. За бажанням можна оголосити додаткові конструктори, які ініціалізуються деяким початковим значенням на основі вхідного масиву чи списку.

public:

 // Конструктор
 List()
 {
  // На початку список пустий
  begin = end = nullptr;
  count = 0;
 }

 

2.2.5. Конструктор копіювання List(const List&)

Оскільки в класі використовуються покажчики, то обов’язково потрібно реалізовувати конструктор копіювання, який викликається при оголошенні списку з його одночасною ініціалізацією.

public:

...

 // Конструктор копіювання
 List(const List& obj)
 {
  // Тут потрібно робити копію зі списку,
  // щоб уникнути недоліків побітового копіювання
  Copy(obj);
 }

 

2.2.6. Оператор копіювання operator=(const List&)

Оператор копіювання використовується при присвоєнні одного списку іншому та має таке саме призначення як конструктор копіювання.

public:

...

// Оператор копіювання
List<T>& operator=(const List& obj)
{
 // Викликати внутрішню функцію Copy()
 Copy(obj);
 return *this;
}

 

2.2.7. Метод Add(T). Додати новий елемент в кінець списку

Метод Add() додає новий елемент в кінець списку. В методі створюється нова комірка типу Element<T>. Ця комірка заповнюється даними та додається в кінець списку. При додаванні розглядається два випадки:

 • додавання елементу до пустого списку;
 • додавання елементу до непустого списку.

 

public:

...

// Додати новий елемент в кінець списку
void Add(T _data)
{
 try {
  // 1. Створити новий елемент та заповнити його даними
  Element<T>* elem = new Element<T>;
  elem->data = _data;
  elem->next = nullptr; // останній елемент у списку

  // 2. Додати елемент
  // Визначити, чи елемент перший
  if (begin == nullptr)
  {
   // якщо елемент перший у списку
   begin = end = elem;
  }
  else
  {
   // якщо елемент не перший у списку,
   // то додати його в кінець списку.
   end->next = elem;
   end = elem;
  }

  // 3. Збільшити к-сть елементів у списку
  count++;
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // Якщо пам'ять виділити не вдалось, то вивести системне повідомлення
  cout << e.what() << endl;
 }
}

 

2.2.8. Метод Del(int). Видалити елемент зі списку в заданій позиції

Метод Del() отримує вхідним параметром позицію елементу, який потрібно видалити зі списку. Елемент видаляється при умові, що позиція видалення є коректною.

public:

...

// Видалити елемент в позиції index,
// позиція нумерується з 0
void Del(int index)
{
 // 1. Перевірка, чи к-сть елементів рівна 0
 if (count == 0)
  return;

 // 2. Перевірка, чи коректне значення index
 if ((index < 0) || (index >= count))
  return;

 // 3. Видалення елементу.
 // Перевірка, чи видаляється перший елемент
 if (index == 0)
 {
  // 3.1. Якщо видаляється перший елемент
  Element<T>* t = begin; // запам'ятати адресу першого елементу
  begin = begin->next; // перейти на наступний елемент
  delete t; // звільнити перший елемент
 }
 else
 {
  // 3.2. Якщо видаляється не перший елемент.

  // 3.2.1. Перейти на елемент в позиції index-1
  Element<T>* t = Move(index - 1);

  // 3.2.2. Запам'ятати елемент який видаляється
  Element<T>* t2 = t->next;

  // 3.2.3. Встановити наступний елемент для елементу в позиції index-1
  t->next = t2->next; // працює коректно навіть для останнього елементу

  // 3.2.4. Видалити елемент на який вказує t2
  delete t2;
 }

 // 4. Зменшити загальну к-сть елементів
 count--;

 cout << "Del(int)" << endl;
}

 

2.2.9. Метод Del(). Видалити перший елемент зі списку

Модифікацією методу Del(int) є метод Del(), який видаляє перший елемент зі списку.

public:

...

// Видалити перший елемент зі списку
void Del()
{
 // Викликати перевантажений метод Del(int)
 Del(0);
}

 

2.2.10. Очищення списку. Метод Clear()

Очищення списку реалізоване в методі Clear(), який звертається до методу Del() до тих пір, поки початок списку begin не стане рівним nullptr.

public:

...

// Метод, що видаляє всі елементи
void Clear()
{
 while (begin != nullptr)
 Del();
}

 

2.2.11. Метод Count(). Повернути кількість елементів списку

При необхідності отримати кількість елементів у списку, можна викликати метод Count(), який повертає значення внутрішньої змінної count.

public:

...

// Повернути к-сть елементів у списку
int Count() { return count; }

 

2.2.12. Операторна функція operator[](int). Індексування списку як масиву

Зручним способом звертання до елементу списку є звертання з допомогою операції індексування [ ] як у випадку з масивом. Щоб реалізувати це для класу List<T> потрібно перевантажити операторну функцію operator[](int). Щоб функція використовувалась у лівій та правій частині оператора присвоєння потрібно, щоб вона повертала посилання T&.

public:

...

// Оператор індексування списку як масиву
T& operator[](int index)
{
 // Перевірка, чи коректне значення index
 if ((index < 0) || (index > count - 1))
 {
  // Якщо не коректне, то викинути виключення
  throw out_of_range("Incorrect index.");
 }

 // Якщо значення index коректне,
 // то знайти потрібний елемент і повернути його значення
 Element<T>* t = Move(index);

 return t->data;
}

 

2.2.13. Метод Insert(T, int). Вставка елементу в задану позицію

Для забезпечення зручності роботи зі списком додатково реалізовано метод Insert(), який вставляє елемент в задану позицію.

public:

...

// Вставка елементу item в задану позицію index.
// Позиція index нумерується з 0.
void Insert(T item, int index)
{
 // 1. Перевірка, чи коректне значення index,
 // тільки для випадку, якщо елементи є в списку
 if ((count != 0) && ((index < 0) || (index >= count)))
  return; // не робити ніякої вставки

 // 2. Спроба переходу до елементу в позиції index
 Element<T>* t = Move(index);

 // 3. Перевірка, чи існує список
 if (t == nullptr)
 {
  // 3.1. Якщо списку не існує, то додати елемент в кінець списку
  Add(item);
 }
 else
 {
  // 3.2. Якщо список існує, то реалізувати вставку
  try {
   // Спроба виділення пам'яті під нову комірку
   Element<T>* t2 = new Element<T>;
   t2->data = item;

   if (index == 0) // Якщо вставка в перший елемент
   {
    // Встановити початок списку на нову комірку
    t2->next = begin;
    begin = t2;
   }
   else
   {
    // Якщо вставка в другий, третій і т.д. елемент
    // Перейти до елементу index-1
    t = Move(index - 1);

    // Вставка в другий, третій і т.д. елемент
    t2->next = t->next;
    t->next = t2;
   }

   // Збільшити к-сть елементів на 1
   count++;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // Якщо пам'ять не вдалось виділити, то обробка виключної ситуації
   cout << e.what() << endl;
  }
 }
}

 

2.2.14. Деструктор ~List()

У деструкторі викликається функція Clear(), яка здійснює поелементне звільнення пам’яті, виділеної для списку.

public:

...

// Деструктор
~List()
{
 // Очистити список
 Clear();
}

 

2.2.15. Метод Print(). Виведення списку

Функція Print() виводить список, що представлений в поточному екземплярі класу.

// Виведення списку - тестування
void Print(string msg)
{
 cout << msg << endl;

 if (count == 0) // якщо пустий список
 {
  cout << "List is empty." << endl;
  return;
 }

 // Обхід списку
 Element<T>* t = begin;

 while (t != nullptr)
 {
  cout << t->data << " ";
  t = t->next;
 }
 cout << endl;
}

 

3. Функція main(). Клієнтський код

У функції main() здійснюється створення списку та тестування базових методів списку.

void main()
{
 List<double> L; // Створити пустий список
 L.Print("L: ");

 // Пустий список
 L.Del();

 // Додати до списку елементи
 L.Add(2.5);
 L.Add(3.8);
 L.Add(4.1);
 L.Add(3.3);
 L.Print("L+4: ");

 // Видалити один елемент
 L.Del(2);
 L.Print("L-1: ");

 // Змінити елемент у списку
 L[0] = 77.8;
 L.Print("L[0] = 77.8: ");

 // Вивести елементи - доступ за індексом
 cout << "L[1] = " << L[1] << endl;
 double z = L[2];
 cout << "z = " << z << endl;

 cout << "count = " << L.Count() << endl;

 List<double> L2 = L; // Конструктор копіювання
 L2.Print("L2 = L: ");

 List<double> L3;
 L3.Print("L3: ");

 L2.Add(11.55);
 L2.Print("L2 + 11.55: ");

 L3 = L2;
 L3.Print("L3 + L2 + 11.55: ");

 L3.Clear();
 L3.Print("L3.Clear: ");

 L3.Insert(225.8, 0);
 L3.Print("L3 + 225.8: ");

 L3.Insert(10.15, 0);
 L3.Print("L3 + 10.0: ");

 L3.Insert(77.77, 1);
 L3.Print("L3 + [77.77]: ");
}

 

4. Результат виконання програми
L:
List is empty.
L+4:
2.5 3.8 4.1 3.3
L-1:
2.5 3.8 3.3
L[0] = 77.8:
77.8 3.8 3.3
L[1] = 3.8
z = 3.3
count = 3
L2 = L:
77.8 3.8 3.3
L3:
List is empty.
L2 + 11.55:
77.8 3.8 3.3 11.55
L3 + L2 + 11.55:
77.8 3.8 3.3 11.55
L3.Clear:
List is empty.
L3 + 225.8:
225.8
L3 + 10.0:
10.15 225.8
L3 + [77.77]:
10.15 77.77 225.8

 


Споріднені теми