Java. Клас ArrayList. Методи, що визначають інформацію про елементи масиву

Клас ArrayList. Методи, що визначають інформацію про елементи масиву


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Метод get(). Отримати елемент в заданій позиції

З допомогою методу get() можна отримати елемент в заданій позиції. Оголошення методу наступне:

public E get(int index);

тут

 • E – тип елементів масиву;
 • index – позиція елементу в масиві починаючи з 0.

Приклад.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод get() - отримати елемент з масиву
  // 1. Створити колекцію з чисел
  ArrayList<Integer> AL = new ArrayList();
  AL.add(1);
  AL.add(2);
  AL.add(3);
  AL.add(4);
  AL.add(5);

  // 2. Отримати елемент в індексі 2 - метод get()
  int item = AL.get(2);

  // 3. Вивести елемент
  System.out.println("item = " + item); // item = 3
 }
}

Результат виконання програми

item = 3

 

2. Метод contains(). Визначити, чи список містить визначений елемент

Метод contains() повертає true, якщо список містить хоча б один вказаний елемент. Згідно з документацією Java загальна форма методу наступна

public boolean contains(Object obj);

тут

 • obj – елемент, наявність якого в колекції потрібно визначити.

Приклад. У прикладі визначається наявність рядку “abcd” у масиві рядків.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод contains() - визначити наявність елементу у масиві

  // 1. Створити колекцію з рядків
  ArrayList<String> AL = new ArrayList();
  AL.add("abcd");
  AL.add("abc");
  AL.add("jklmn");
  AL.add("jprst");

  // 2. Викликати метод contains()
  boolean f_is = AL.contains("abcd");

  // 3. Вивести результат
  System.out.println("f_is = " + f_is);
 }
}

Результат виконання програми

f_is = true

 

3. Метод containsAll(). Визначити, чи всі елементи деякої колекції є у заданій колекції

З допомогою методу containsAll() можна визначити, чи всі елементи однієї колекції зустрічаються в іншій колекції хоча б один раз. Загальна форма оголошення методу наступна

public boolean containsAll(Collection<?> obj);

тут

 • obj – колекція, елементи якої потрібно перевірити на наявність в поточній колекції.

Якщо всі елементи колекції obj зустрічаються хоча б один раз в поточній колекції, то метод повертає true. Якщо хоча б одного елементу немає в колекції, то метод повертає false.

Приклад. У прикладі формуються 2 колекції. Потім відбувається перевірка наявності однієї колекції в іншій.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод containsAll() - визначити наявність колекції елементів у масиві
  // 1. Створити колекцію з чисел
  ArrayList<Integer> AL = new ArrayList();
  AL.add(1);
  AL.add(2);
  AL.add(3);
  AL.add(4);
  AL.add(5);

  // 2. Створити другу колекцію з чисел
  ArrayList<Integer> AL2 = new ArrayList();
  AL2.add(1);
  AL2.add(2);
  AL2.add(5);

  // 3. Викликати метод containsAll()
  boolean f_is_all = AL.containsAll(AL2);

  // 4. Вивести результат
  System.out.println("f_is_all = " + f_is_all);
 }
}

Результат виконання програми

f_is_all = true

 

4. Методи indexOf() та lastIndexOf(). Визначити позицію першого та останнього входження елементу в масиві

З допомогою методів indexOf() можна відповідно визначити позицію першого або останнього входження заданого елементу в масиві. Оголошення методів має вигляд:

public int indexOf(Object obj);
public int lastIndexOf(Object obj);

тут

 • obj – елемент, позицію якого потрібно визначити.

Якщо елементу obj не знайдено в масиві, то повертається значення -1.

Приклад.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // Метод indexOf(), lastIndexOf()
  // 1. Створити колекцію з 10 дійсних чисел
  ArrayList<Double> AL = new ArrayList();
  AL.add(1.5);
  AL.add(1.2);
  AL.add(1.2);
  AL.add(1.7);
  AL.add(1.7);
  AL.add(1.1);
  AL.add(1.2);
  AL.add(1.8);
  AL.add(1.6);
  AL.add(1.7);
  System.out.println(AL);

  // 2. Знайти позицію першого входження числа 1.2
  int pos = AL.indexOf(1.2); // pos = 1
  System.out.println("indexOf(1.2) = " + pos);

  // 3. Знайти позицію першого входження числа 1.7
  pos = AL.indexOf(1.7); // pos = 3
  System.out.println("indexOf(1.7) = " + pos);

  // 4. Знайти позицію останнього входження числа 1.2
  pos = AL.lastIndexOf(1.2);
  System.out.println("lastIndexOf(1.2) = " + pos);

  // 5. Знайти позицію останнього входження числа 2.5
  pos = AL.lastIndexOf(2.5); // pos = -1 - числа немає в масиві
  System.out.println("lastIndexOf(2.5) = " + pos);
 }
}

Результат виконання програми

[1.5, 1.2, 1.2, 1.7, 1.7, 1.1, 1.2, 1.8, 1.6, 1.7]
indexOf(1.2) = 1
indexOf(1.7) = 3
lastIndexOf(1.2) = 6
lastIndexOf(2.5) = -1

 

5. Методи iterator() та listIterator(). Отримати ітератор на колекцію

Метод iterator() дозволяє отримати ітератор на масив. Метод listIterator() повертає на ітератор на масив у вигляді списку. З допомогою ітератора можна здійснювати обхід колекції. Загальна форма форма оголошення методів наступна:

public Iterator<E> iterator();
public ListIterator<E> listIterator();

тут

 • E – тип елементів масиву.

Приклад. У прикладі формується масив символів. Потім з допомогою ітератора та його методів hasNext() та next() відбувається обхід масиву.

import java.util.*;

public class TrainCollections {

 public static void main(String[] args) {
  // 1. Метод iterator() - отримати ітератор на масив
  // 1.1. Створити колекцію символів
  ArrayList<Character> AL1 = new ArrayList<Character>();

  AL1.add('a');
  AL1.add('b');
  AL1.add('c');
  AL1.add('d');
  AL1.add('e');

  // 1.2. Створити ітератор на колекцію AL
  Iterator<Character> it1 = AL1.iterator();

  // 1.3. З допомогою ітератора списку здійснити обхід колекції
  // та вивести елементи колекції
  Character c;

  while (it1.hasNext()) {
   c = it1.next(); // отримати елемент
   System.out.print(c + " ");
  }

  // 2. Метод listIterator()
  // 2.1. Сформувати колекцію чисел типу Short
  ArrayList<Short> AL2 = new ArrayList<Short>();
  for (int i=0; i<5; i++)
   AL2.add((short) (i)); // AL2 = [ 0, 1, 2, 3, 4 ]

  // 2.2. Створити ітератор списку на колекцію AL2
  Iterator<Short> it2 = AL2.iterator();

  // 2.3. Видалити перший елемент з колекції (елемент 0)
  it2.next();
  it2.remove();

  // 2.4. Вивести залишок колекції
  System.out.println();
  while (it2.hasNext()) {
   System.out.print(it2.next() + " ");
  }
 }
}

Результат виконання програми

a b c d e
1 2 3 4

 


Споріднені теми