C#. Перевантаження бінарних операторів

Перевантаження бінарних операторів. Перевантаження операторів +, , *, /, %. Вкладення довільної логіки при перевантаженні

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Особливості перевантаження бінарних операторів

У мові C# допускається перевантажувати наступні бінарні оператори:

 • + – додавання (a + b);
 • – віднімання (a – b);
 • * – множення (a * b);
 • / – ділення (a / b);
 • % – оператор взяття остачі від ділення. Може бути перевантажений на власний розсуд;
 • & – побітове логічне “І”;
 • | – побітове логічне “АБО”;
 • ^ – побітове додавання по модулю 2;
 • <, > – оператори порівняння (менше, більше). У класі ці оператори обов’язково перевантажуються парою (обидва);
 • <=, >= – оператори порівняння (менше або рівне, більше або рівне). Ці оператори перевантажуються парою;
 • ==, != – оператори порівняння (дорівнює, не дорівнює). Перевантажуються парою в класі.

При перевантаженні бінарних операторів створюється статичний метод, який отримує 2 параметри. Тип цих параметрів є типом класу, в якому реалізується метод, що перевантажує оператор.

У найбільш загальному випадку перевантаження бінарного оператора в класі з іменем ClassName має вигляд:

class ClassName
{
 public static ClassName operator op(ClassName obj1, ClassName obj2)
 {
  // Дії, які потрібно виконати при виклику obj1 op obj2
  // ...
 }
}

тут

 • op – один з стандартних бінарних операторів, які можна перевантажувати (+, , ==, > і т.д.);
 • obj1 – екземпляр, що знаходиться зліва від оператора op;
 • obj2 – екземпляр, що знаходиться справа від оператора op.

Після перевантаження, екземпляри obj1 та obj2 можна поєднувати оператором op у більш наочному вигляді

obj1 op obj2

Наприклад, якщо перевантажити оператор +, то виклик відповідного методу буде

obj1 + obj2

 

2. Перевантаження бінарних операторів +, , *, /. Приклад

Задано клас Complex, що визначає комплексне число. У класі міститься мінімально-можливий набір методів та властивостей для повноцінного функціонування.
У класі Complex перевизначено оператори +, –, *, / які реалізують відповідно додавання, віднімання, множення та ділення двох комплексних чисел.

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 class Complex
 {
  // Внутрішні поля класу
  private double re, im;

  // Конструктор
  public Complex(double re, double im)
  {
   this.re = re;
   this.im = im;
  }

  // Властивості доступу до внутрішніх полів
  public double Re
  {
   get { return re; }
   set { re = value; }
  }

  public double Im
  {
   get { return im; }
   set { im = value; }
  }

  // Операторний метод, що перевантажує бінарний оператор '+',
  // реалізує додавання комплексних чисел
  public static Complex operator+(Complex cm1, Complex cm2)
  {
   return new Complex(cm1.re + cm2.re, cm1.im + cm2.im);
  }

  // Операторний метод, що перевантажує бінарний оператор '-',
  // реалізує віднімання комплексних чисел
  public static Complex operator-(Complex cm1, Complex cm2)
  {
   return new Complex(cm1.re - cm2.re, cm1.im - cm2.im);
  }

  // Метод, що перевантажує оператор '*'
  // реалізує множення комплексних чисел
  public static Complex operator*(Complex cm1, Complex cm2)
  {
   return new Complex(cm1.re * cm2.re - cm1.im * cm2.im, 
    cm1.re * cm2.im + cm1.im * cm2.re);
  }

  // Перевантаження оператора '/' - ділення комплексних чисел
  public static Complex operator/(Complex cm1, Complex cm2)
  {
   double denom = cm2.re * cm2.re + cm2.im * cm2.im;
   return new Complex((cm1.re * cm2.re + cm1.im * cm2.im) / denom,
    (cm1.im * cm2.re - cm1.re * cm2.im) / denom);
  }

  // Метод, що виводить стан поточного екземпляру
  public void Print(string msg)
  {
   Console.Write(msg + " => ");
   Console.Write(re);
   if (im >= 0)
    Console.Write("+");
   Console.WriteLine(im.ToString() + "*j");
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити 2 об'єкти типу Complex
   Complex cm1 = new Complex(3, 5);
   Complex cm2 = new Complex(2, -4);

   // 2. Вивести об'єкти
   cm1.Print("cm1");
   cm2.Print("cm2");

   // 3. Додати об'єкти
   Complex cm3;
   cm3 = cm1 + cm2; // викликається метод, що перевантажує оператор '+'
   cm3.Print("cm1 + cm2");

   // 4. Відняти - виклик методу Complex.operator-()
   (cm1 - cm2).Print("cm1-cm2");

   // 5. Помножити
   cm3 = cm1 * cm2;
   cm3.Print("cm1 * cm2");

   // 6. Поділити
   cm3 = cm1 / cm2;
   cm3.Print("cm1 / cm2");

   // 7. Використання операторів +=, -=, *=, /=
   Complex cm4 = new Complex(1, 1);
   cm4 += cm1; // => cm4 = cm4 + cm1;
   cm4.Print("cm4");

   Complex cm5 = new Complex(2, 3);
   cm5 *= cm2; // => cm5 = cm5 * cm2
   cm5.Print("cm5");

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

cm1 => 3+5*j
cm2 => 2-4*j
cm1 + cm2 => 5+1*j
cm1-cm2 => 1+9*j
cm1 * cm2 => 26-2*j
cm1 / cm2 => -0.7+1.1*j
cm4 => 4+6*j
cm5 => 16-2*j

 

3. Особливості перевантаження операторів +=, -=, *=, /=, %=

Скорочені оператори присвоєння +=, -=, *=, /=, %= та інші подібні вважаються перевантаженими, як тільки перевантажені відповідні їм оператори +, , *, /, % та інші.

На прикладі класу Point перевантажуються оператори + та . Потім демонструється виклик відповідних операторів +=, –= для екземплярів класу Point.

Перевантажені оператори + та виконують додавання та віднімання координат точок.

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 // Клас, що описує точку на координатній площині
 class Point
 {
  // Внутрішні змінні
  private int x, y;

  // Конструктор
  public Point(int x, int y)
  {
   this.x = x;
   this.y = y;
  }

  // Властивості доступу до координат точок
  public int X
  {
   get { return x; }
  }

  public int Y
  {
   get { return y; }
  }

  // Метод, що виводить поточні значення x, y
  public void Print(string msg)
  {
   Console.WriteLine(msg + " => " + "( " + x + "; " + y + ")");
  }

  // Перевантажені оператори '+' та '-'
  public static Point operator+(Point p1, Point p2)
  {
   return new Point(p1.x + p2.x, p1.y + p2.y);
  }

  public static Point operator-(Point p1, Point p2)
  {
   return new Point(p1.x - p2.x, p1.y - p2.y);
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити 2 екземпляри класу Point
   Point pt1 = new Point(3, 8);
   Point pt2 = new Point(4, 9);

   // 2. Використати оператор += для обчислення суми точок pt1 та pt2
   pt1 += pt2; // => pt1 = pt1 + pt2; - виконується: pt1 = Point.operator+(pt1, pt2)
   pt1.Print("pt1");

   // 3. Викликати оператор -= для обчислення різниці pt2 = pt2 - pt1;
   pt2 -= pt1; // pt2 = Point.operator(pt2, pt1);
   pt2.Print("pt2");

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Після перевантаження операторів + та у класі Point у функції main() викликаються відповідні оператори += та -= в рядках

pt1 += pt2;
pt2 -= pt1;

Після виконання програма видає наступний результат

pt1 => ( 7; 17)
pt2 => ( -3; -8)

 

4. Приклад перевантаження оператора %. Визначення середнього арифметичного двох масивів. Програмування довільної логіки при перевантаженні операторів

У методи, що перевантажують оператори можна вкладати код, що реалізує будь-які дії. Не обов’язково код перевантажуваного методу повинен відповідати призначенню оператора, який цей метод перевантажує.
Оператор % визначає остачу від ділення цілочисельних значень. Однак, у нашому випадку реалізована друга логіка. Визначається середнє арифметичне двох операндів, які є масивами типу ArrayDouble. Цей приклад носить демонстраційний характер і показує як по різному можна програмувати логіку методів, що перевизначають оператори.

Слід звернути увагу, що операторний метод operator%() повертає тип double а не ArrayDouble.

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 // Масив чисел з плаваючою комою
 class ArrayDouble
 {
  private double[] AD;

  // Конструктор
  public ArrayDouble(double[] _AD)
  {
   // Копіювання AD = _AD
   AD = new double[_AD.Length];
   for (int i = 0; i < AD.Length; i++)
    AD[i] = _AD[i];
  }

  // Метод, що виводить масив AD
  public void Print(string msg)
  {
   Console.Write(msg + " => ");
   for (int i = 0; i < AD.Length; i++)
    Console.Write(AD[i] + " ");
   Console.WriteLine();
  }

  // Перевантаження оператора %.
  // Визначення середнього арифметичного двох масивів-операндів.
  // Звернути увагу: метод повертає double а не ArrayDouble
  public static double operator%(ArrayDouble AD1, ArrayDouble AD2)
  {
   // 1. Обчислити суму елементів масивів
   double res = 0;
   for (int i = 0; i < AD1.AD.Length; i++)
    res += AD1.AD[i];
   for (int i = 0; i < AD2.AD.Length; i++)
    res += AD2.AD[i];

   // 2. Повернути середнє арифметичне
   return res / (AD1.AD.Length + AD2.AD.Length);
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Створити 2 масиви типу double[]
   double[] A1 = { 2.4, 3.1, 0.8, -2.2, 0.9, 11.6 };
   double[] A2 = { 3.8, 11.7, -4.4, 0.8 };

   // 2. На основі масивів створити 2 екземпляри
   ArrayDouble AD1 = new ArrayDouble(A1);
   ArrayDouble AD2 = new ArrayDouble(A2);

   // 3. Вивести масиви для контролю
   AD1.Print("AD1");
   AD2.Print("AD2");

   // 4. Використати перевантажений оператор % для
   // обчислення середнього арифметичного
   double average = AD1 % AD2;
   Console.WriteLine("AD1 % AD2 = {0:f3}", average);

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

AD1 => 2.4 3.1 0.8 -2.2 0.9 11.6
AD2 => 3.8 11.7 -4.4 0.8
AD1 % AD2 = 2.850

 


Споріднені теми